IPPB5/423-920/14-2/PS | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę majątku Spółki cypryjskiej stanowiącego wynagrodzenie za obniżenie kapitału zakładowego (ang. reduction of the share capital) w Spółce cypryjskiej, Spółka będzie uprawniona do obniżenia przychodu podatkowego o koszt odpowiadający wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów obecnym udziałowcom Spółki cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na umorzone udziały?2. Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość udziałów w Spółce operacyjnej dla celów dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach obniżenia kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce operacyjnej, kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa udziałów w Spółce operacyjnej z dnia ich nabycia przez Spółkę?3. Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość wierzytelności dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę?
IPPB5/423-920/14-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. kapitał zakładowy
 3. majątek
 4. przychód
 5. spółki
 6. spłata
 7. udziałowiec
 8. umorzenie udziałów
 9. wartość nominalna
 10. wierzytelność
 11. wymiana udziałów
 12. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych ustalenia kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną (dalej „Spółka”), polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o PDOP - podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z restrukturyzacją grupy kapitałowej, planowane jest nabycie przez Spółkę udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej (spółka typu limited by shares), która jest cypryjskim rezydentem podatkowym (dalej „Spółka cypryjska”) w wyniku wkładu niepieniężnego. Nabycie będzie polegało na tym, że obecni udziałowcy Spółki cypryjskiej osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi wniosą swoje udziały w Spółce cypryjskiej do Spółki w formie aportów, a w zamian Wnioskodawca wyda im udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów w Spółce cypryjskiej w kapitale zakładowym wniesionych do Spółki. W rezultacie, obecni udziałowcy Spółki cypryjskiej stanę się udziałowcami Spółki, a Spółka stanie się udziałowcem Spółki cypryjskiej. Aporty te spełnią kryteria wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP.

Majątek Spółki cypryjskiej składa się obecnie przede wszystkim z akcji w spółce akcyjnej, z siedzibą i zarządem w Polsce, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej „Spółka operacyjna”), wierzytelności oraz środków pieniężnych.

Docelowo planowane jest wycofanie się Spółki z Cypru i dlatego po przeprowadzeniu wymiany udziałów udziały Wnioskodawcy w Spółce cypryjskiej będą podlegać procedurze obniżenia kapitału za wynagrodzeniem (ang. reduction of the Capital). Rozważane jest wypłacenie części wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy w formie pieniężnej lub częściowo niepieniężnej, albo całości w formie niepieniężnej tj. w formie akcji w Spółce operacyjnej oraz w formie wierzytelności lub też alternatywnie całość w formie akcji w Spółce operacyjnej. Spółka rozpozna przychód podatkowy uwzględniający rynkową wartość powyższego wynagrodzenia.

Procedura obniżenia kapitału zakładowego spółki cypryjskiej zakłada szereg czynności, na które składają się:

 1. uchwała wspólników o obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 2. postanowienie sądu zatwierdzające obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 3. dokonanie, na podstawie postanowienia sądu, wpisu w rejestrze spółek obniżenie kapitału zakładowego.

Obniżenie kapitału zakładowego skuteczne jest od momentu jego wpisu w odpowiednim rejestrze.

Po obniżeniu części kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej zostanie ona zlikwidowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę majątku Spółki cypryjskiej stanowiącego wynagrodzenie za obniżenie kapitału zakładowego (ang. reduction of the share capital) w Spółce cypryjskiej, Spółka będzie uprawniona do obniżenia przychodu podatkowego o koszt odpowiadający wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów obecnym udziałowcom Spółki cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na umorzone udziały...
 2. Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość udziałów w Spółce operacyjnej dla celów dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach obniżenia kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce operacyjnej, kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa udziałów w Spółce operacyjnej z dnia ich nabycia przez Spółkę...
 3. Jak powinna zostać ustalona przez Wnioskodawcę wartość wierzytelności dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności, czy w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużnika, kosztem podatkowym dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa z dnia ich nabycia przez Spółkę...

Stanowisko Wnioskodawcy

 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania przez Spółkę majątku Spółki cypryjskiej stanowiącego wynagrodzenie za obniżenie kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej, Spółka będzie uprawniona do obniżenia przychodu podatkowego o koszt równy wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów obecnym udziałowcom Spółki cypryjskiej, przypadającej proporcjonalnie na udziały, które uległy umorzeniu.
 2. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość udziałów w Spółce operacyjnej dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach obniżenia kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej, w szczególności koszt podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce operacyjnej będzie dla Wnioskodawcy stanowić wartość rynkowa udziałów w Spółce operacyjnej z dnia ich objęcia przez Spółkę.
 3. Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wierzytelności dla celów podatkowych, otrzymanych w ramach obniżenia udziałów w Spółce cypryjskiej, w szczególności, koszt podatkowy w przypadku spłaty tych wierzytelności przez dłużnika będzie dla Wnioskodawcy stanowić wartość rynkowa tych wierzytelności z dnia ich nabycia przez Spółkę.

Uzasadnienie

Ad. 1.

Do obniżenia kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej niezbędne jest podjęcie przez jej udziałowców uchwały, zatwierdzenie obniżenia przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd cywilny, a także jego rejestracja we właściwym rejestrze spółek (Register of Companies). W zamian za obniżony kapitał zakładowy Spółka cypryjska wypłaci Wnioskodawcy wynagrodzenie w formie pieniężnej lub niepieniężnej albo przekazują na rzecz Wnioskodawcy swój majątek proporcjonalnie do wartości umorzonych udziałów.

Procedura obniżenia kapitału zakładowego przypomina krajową procedurę umorzenia udziałów i obniżeniem kapitału zakładowego. W efekcie udziały w spółce ulegną unicestwieniu.

Zdaniem Spółki, przychód z tytułu wynagrodzenia za umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej, który otrzyma Spółka, powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że niezależnie od sposobu zakwalifikowania tego przychodu na gruncie UPO pomiędzy Polską i Cyprem, Polska będzie uprawniona do jego opodatkowania. W szczególności powyższy przychód może zostać uznany za zysk przedsiębiorstwa (art. 7 UPO pomiędzy Polską i Cyprem), dywidendę (art. 10 UPO pomiędzy Polską i Cyprem), zysk z przeniesienia własności innego majątku (art. 13 ust. 4 UPO pomiędzy Polską i Cyprem) lub inne dochody (art. 22 UPO pomiędzy Polską i Cyprem). W każdym z powyższych przypadków UPO pomiędzy Polską i Cyprem daje Polsce prawo do nałożenia podatku.

W konsekwencji, w dalszej części wniosku przedstawiamy analizę przepisów krajowych dotyczących sposobu określenia wysokości przychodu podatkowego Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP w związku z obniżenie kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej:

 • w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami
 • w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Z powyższej regulacji wynika, że w przypadku otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu umorzenie udziałów w Spółce cypryjskiej, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego w wysokości uwzględniającej odpowiedni koszt nabycia bądź objęcia udziałów, podlegających umorzeniu.

Zdaniem Spółki, przychodem podatkowym, podlegającym obniżeniu o koszt, będzie (i) wartość rynkowa niepieniężnych składników majątkowych otrzymanych w ramach umorzenia, tj. wartość rynkowa akcji w Spółce operacyjnej oraz wierzytelności ustalona na dzień ich nabycia przez Wnioskodawcę (ii) wartość środków pieniężnych przekazanych Spółce jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów, (iii) wartość wierzytelności przekazanych Spółce jako wynagrodzenie.

Wysokość kosztu obniżającego przychód podatkowy powinna zostać natomiast ustalona z uwzględnieniem sposobu, w jaki Spółka nabędzie udziały w Spółce cypryjskiej będące przedmiotem umorzenia. Ponieważ planowane jest ich nabycie w wyniku transakcji wymiany udziałów, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie powinien znaleźć art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP. Zgodnie i powyższym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Mając powyższe na względzie, w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce operacyjnej, otrzymania wierzytelności lub środków pieniężnych Spółka powinna rozpoznać przychód w wysokości wartości rynkowej otrzymanych akcji i wierzytelności oraz środków pieniężnych oraz będzie uprawniona do obniżenia go o część wartości nominalnej udziałów wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów, przypadającą na umorzone udziały. Przykładowo, jeżeli łączna wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych w zamian za nabycie udziałów Spółki cypryjskiej wynosiłaby 100, a umorzeniu podlegałoby 60% udziałów Spółki cypryjskiej, jako koszt obniżający przychód do opodatkowania Spółka powinna rozpoznać wartość nominalną udziałów wydanych wspólnikowi w ramach wymiany udziałów przypadającą na umorzone udziały, tj. 60.

Uwzględniając brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP, Spółka stoi na stanowisku, że będzie uprawniona do rozpoznania kosztu podatkowego jedynie do wysokości przychodu podatkowego, jaki powstanie u niej w wyniku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej. Innymi słowy, ewentualna nadwyżka wartości nominalnej udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów (koszt) nad wartością wynagrodzenia z tytułu umorzenia (przychód), nie będzie stanowiła kosztu podatkowego dla Spółki. W efekcie strata na powyższej operacji nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu.

Na prawidłowość powyższego stanowiska Spółki wskazuje również treść interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji z 1 marca 2012 r. (sygn. IPPB3/423-970/11-4/AG) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazuje, że „Wydatki te (wartość nominalna wydanych udziałów - przyp. Wnioskodawcy) pomniejszają (...) przychód podatkowy wykazywany na tej transakcji {na umorzeniu - przyp. Wnioskodawcy). Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów/akcji Spółki zbywanej w celu umorzenia; jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów/akcji (tj, wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych Udziałowcowi w zamian za udziały/akcje nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogółe przychodu podatkowego. Jednocześnie nie ma prawa do uznania kwoty tych wydatków za koszt uzyskania przychodów.” Analogiczne stanowisko w odniesieniu do ustalania kosztu w przypadku objęcia majątku w wyniku likwidacji osoby prawnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zaprezentował w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPB3/423-56/12-3/PK1), potwierdzając, że „w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów W. w formie aportu (wymiany udziałów), w sytuacji gdy likwidacja W. nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę udziałów w W., dochodem (przychodem) Spółki z tytułu likwidacji W. będzie nadwyżka wartości rynkowej majątku W. otrzymanego w związku z likwidacją W. ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów W. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom W. w zamian za udziały W”.

Ad. 2.

W związku z nabyciem przez Wnioskodawcę akcji w Spółce operacyjnej w wyniku umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej, należy ustalić wartość akcji w Spółce operacyjnej dla celów podatkowych. Wartość ta będzie miała istotne znaczenie w przypadku rozporządzenia akcjami Spółki operacyjnej w przyszłości, na przykład w przypadku ich odpłatnego zbycia.

O ile zdaniem Wnioskodawcy nie ma, co do zasady, wątpliwości co do sposobu rozpoznania przychodu podatkowego w przypadku odpłatnego zbycia, którym na przykład w przypadku sprzedaży jest cena sprzedaży (z zastrzeżeniem art. 14 ustawy o PDOP), to mogą powstać wątpliwości co do wysokości kosztu uzyskania przychodu.

Ustawa o PDOP nie zawiera szczegółowych regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów podatkowych w przypadku zbycia udziałów spółki kapitałowej, które zostały otrzymane przez zbywającego w formie niepieniężnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w innej spółce kapitałowej. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, należy w takiej sytuacji zastosować ogólne zasady dotyczące ustalania kosztu podatkowego w przypadku zbycia udziałów.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e powołanego artykułu.

Z uwagi na fakt, że Spółka obejmie udziały w Spółce operacyjnej w wyniku umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej powstaje pytanie co powinno stanowić „wydatki na nabycie” w rozumieniu powyższego przepisu. Według Spółki, takim wydatkiem powinna być wartość rynkowa akcji Spółki operacyjnej z dnia ich otrzymania przez Spółkę, w wyniku umorzenia udziałów w Spółce cypryjskiej.

W tym przypadku Wnioskodawca miałby prawo do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółce operacyjnej czyli ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby zdaniem Spółki różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osiągających w końcowym rezultacie ten sarn efekt ekonomiczny (takie stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 marca 2009 r. - sygn. IPPB3/423-25/09-2/ER).

Zdaniem Spółki, za prawidłowością takiego zastosowania powyższego przepisu przemawia również fakt, iż wartość rynkową akcji w Spółce operacyjnej przekazanych Spółce na skutek umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej Spółka rozpozna jako swój przychód podatkowy. W konsekwencji logiczne jest, aby dochód podatkowy na zbyciu akcji w Spółce operacyjnej był równy nadwyżce uzyskanej ponad wartość rynkową udziałów z dnia ich uzyskania. W przeciwnym razie miałoby miejsce podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego - najpierw w momencie nabycia udziałów w ramach umorzenia, a następnie w momencie ich odpłatnego zbycia.

Podsumowując, Spółka powinna ustalić wartość akcji w Spółce operacyjnej dla celów podatkowych w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej akcji w Spółce operacyjnej, z dnia ich nabycia przez Spółkę. Powyższa wartość będzie również stanowić koszt podatkowy dla Wnioskodawcy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę akcji w Spółce operacyjnej.

Na prawidłowość powyższego stanowiska Spółki wskazuje również treść interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe. Przykładowo w interpretacji z 11 sierpnia 2010 r. (ILPB3/423-416/10-3/EK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zgodził się ze stanowiskiem, że „ w przypadku dokonania (...) odpłatnego zbycia Udziałów / Akcji nabytych w wyniku likwidacji Spółki Luksemburskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość rynkowa przedmiotowych Udziałów / Akcji z dnia ich otrzymania przez Spółkę w wyniku wspomnianej likwidacji”. Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 marca 2009 r. (sygn. IPPB3/423-25/09-2/ER), stwierdzając, że „Jak słusznie wskazuje Wnioskodawca ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera regulacji odnoszących się wprost do (...) sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży akcji / udziałów spółek, które zostały otrzymane wskutek przejęcia majątku likwidowanej spółki zależnej. (...) Spółka będzie jednak miała prawo do wykazania kosztu podatkowego w momencie sprzedaży akcji / udziałów. Kosztem tym będzie wartość rynkowa akcji / udziałów z dnia ich otrzymania”. Co prawda przytoczone interpretacje dotyczą sprzedaży udziałów objętych w wyniku likwidacji, lecz zdaniem Spółki powyższe nie ma znaczenia, bowiem sytuacja prawnopodatkowa w przypadku zbycia udziałów nabytych w wyniku umorzenia jest identyczna.

Ad. 3.

W związku z nabyciem przez Wnioskodawcę wierzytelności w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w Spółce cypryjskiej, zdaniem Spółki, należy ustalić wartość tych wierzytelności dla celów podatkowych. O ile zdaniem Wnioskodawcy nie ma, co do zasady, wątpliwości co do sposobu rozpoznania przychodu podatkowego w przypadku spłaty wierzytelności, który równa się otrzymanym środkom pieniężnym na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP, to mogą powstać wątpliwości co do wysokości kosztu uzyskania przychodu przy otrzymaniu takiej spłaty.

Należy bowiem zauważyć, że ustawa o PDOP nie zawiera szczegółowych regulacji odnoszących się wprost do sposobu ustalenia kosztów podatkowych w przypadku spłaty wierzytelności, które zostały otrzymane przez zbywającego w formie niepieniężnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w innej spółce kapitałowej. W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, należy w takiej sytuacji zastosować ogólne zasady dotyczące ustalania kosztu podatkowego.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Zdaniem Spółki za powyższe koszty należy uznać wartość rynkową wierzytelności z dnia jej nabycia przez Spółkę. Uzasadnieniem dla takiego rozumowania jest ekonomiczny efekt uzyskany przez Spółkę, który będzie identyczny jak w sytuacji, w której Spółka otrzymałaby w wyniku umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej środki pieniężne, za które następnie nabyłaby wierzytelności. W przypadku spłaty tych wierzytelności Wnioskodawca miałby prawo do ustalenia kosztu podatkowego w wysokości wydatków pieniężnych poniesionych na nabycie wierzytelności czyli ich wartości rynkowej. Nieuzasadnione byłoby zdaniem Spółki różnicowanie sytuacji prawnopodatkowej podatników, osiągających w końcowym rezultacie ten sam efekt ekonomiczny.

Zdaniem Spółki, za prawidłowością takiego zastosowania powyższego przepisu przemawia również fakt, iż wartość rynkową wierzytelności przekazanych Spółce na skutek umorzenia udziałów Spółki cypryjskiej Spółka rozpozna jako swój przychód podatkowy. W konsekwencji logiczne jest, aby dochód podatkowy z tytułu otrzymanej spłaty wierzytelności był równy nadwyżce uzyskanej ponad jej wartość rynkową z dnia nabycia. W przeciwnym razie miałoby miejsce podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia majątkowego – najpierw w momencie nabycia wierzytelności w ramach umorzenia, a następnie w momencie jej spłaty.

Podsumowując Spółka powinna ustalić wartość wierzytelności dla celów podatkowych w wysokości odpowiadającej ich wartości rynkowej z dnia ich nabycia przez Spółką. Powyższa wartość powinna również stanowić koszt podatkowy dla Wnioskodawcy w przypadku spłaty wierzytelności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny
stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.