IPPB5/423-1274/14-7/KS | Interpretacja indywidualna

Możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem
IPPB5/423-1274/14-7/KSinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. dywidendy
 3. spółki
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 13 marca 2015 r., data wpływu 16 marca 2015 r.) na wezwanie organu Nr IPPB5/423-1274/14-2/KS z dnia 4 marca 2015 r. (data nadania 4 marca 2015 r., data doręczenia 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P. są ogólnopolską organizacją pracodawców (konfederacją) utworzoną na podstawie Ustawy o Organizacjach Pracodawców („Wnioskodawca”), posiadającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowym celem P. jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych („Cele Statutowe”).

W ramach realizacji Celów Statutowych, Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. kulturalną lub naukową polegającą w szczególności na:

 1. organizacji konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie tych firm, które na tle branży, w której działają, wyróżniają się szczególną dbałością o przestrzeganie standardów odpowiedzialnego biznesu i jednocześnie wychodzą naprzeciw wyzwaniom branży w kontekście odpowiedzialnego biznesu,
 2. organizacji cyklu debat „Nowe otwarcie. Strona rządowa - pracodawcy”,
 3. organizacji Polskiego Kongresu Gospodarczego, którego celem jest stworzenie platformy rzetelnej, twórczej dyskusji nad postulowanymi, niezbędnymi relacjami i powiązaniami między nauką a biznesem,
 4. organizacji projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, który jest odpowiedzią na potrzebę zmiany w świadomości przedsiębiorców i ich pracowników - zmiany dotyczącej percepcji CSR, kryteriów odpowiedzialności, opłacalności, motywów wdrażania oraz nieuchronności wprowadzenia. Projekt jest kompleksowy, posiada komponenty: badawczy, szkoleniowy, doradczy i promocyjny („Działalność Kulturalna lub Naukowa”).

Wnioskodawca planuje założyć celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („SPV”), w której będzie jedynym udziałowcem.

SPV będzie prowadziła szeroko rozumianą działalność gospodarczą, z wyłączeniem:

 1. działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 2. działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k ustawy o CIT.

Wygenerowany przez SPV dochód zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy. Wnioskodawca planuje przeznaczyć część (lub całość) dochodu SPV na Działalność Kulturalną lub Naukową.

W zakresie pytania 1, Wnioskodawca niniejszy wniosek składa na podstawie art. 14n § 1 pkt 1) Ordynacji podatkowej, jako podmiot planujący założenie SPV.

W uzupełnieniu z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) Wnioskodawca podał, że rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W, która prowadzić będzie działalność pod firmą: P.. Adresem do doręczeń dla SPV w momencie jej zawiązania będzie ul. B.

Ponadto Wnioskodawca podał, że zgodnie z § 4 statutu Wnioskodawcy: „Podstawowym celem Pracodawców A. jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych.

Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do zmiany statutu Wnioskodawcy (§ 4 statutu), w wyniku którego Działalność Kulturowa i Naukowa zostanie bezpośrednio wpisana w celach statutowych Wnioskodawcy.

Niemniej jednak, z uwagi na fakt, iż zgodnie z § 6 statutu Wnioskodawcy: „Zadania Pracodawców A. realizowane są w szczególności poprzez:

 1. zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy, warunkami działania pracodawców,
 2. inspirowanie zróżnicowanych form integracji środowiska pracodawców oraz koordynację akcji mających na celu utrwalenie dobrego wizerunku pracodawców w opinii społecznej,
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczo-konsultingowej,
 4. prowadzenie studiów i badań, wymianę poglądów i popularyzację wiedzy ekonomicznej, społecznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania,
 5. popularyzację kształcenia ustawicznego,
 6. udział w negocjacjach umów zbiorowych pracy oraz tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzyganiu,
 7. inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych oraz prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego oraz wykonywanie ekspertyz,
 8. występowanie w imieniu pracodawców i przedsiębiorców do organizacji i instytucji państwowych i samorządowych oraz reprezentowanie ich przed innymi osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi,
 9. delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych,
 10. organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
 11. delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych i tworzenie stałych przedstawicielstw poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. wspieranie polskich pracodawców oraz przedsiębiorców w pozyskaniu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej,
 13. tworzenie fundacji, funduszy oraz ustanawianie stypendiów,
 14. promocję członków w publikacjach wydawanych przez Pracodawców A.

Zdaniem Wnioskodawcy można stwierdzić, iż ze statutu jednoznacznie wynika możliwość realizacji celów statutowych Wnioskodawcy poprzez działania mieszczące się w zakresie Działalności Kulturalnej i Naukowej, tj. działania, o których mowa w § 6 lit. a, b, c, d, e, g, m, n statutu Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż dochód SPV, który zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy i zostanie przeznaczony przez Wnioskodawcę na Działalność Kulturalną lub Naukową ściśle powiązaną z Celami Statutowymi Wnioskodawcy, będzie wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT...
 2. Czy wypłacona z SPV na rzecz Wnioskodawcy dywidenda będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 26 ust. 1a ustawy o CIT Wnioskodawca złoży oświadczenie o przeznaczeniu wypłaconych środków w postaci otrzymanej dywidendy na Cele Statutowe i na te cele rzeczywiście w przyszłości środki te będą spożytkowane...

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone numerem 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem. W zakresie pytania numer 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Dochód SPV, który zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy i zostanie przeznaczony przez Wnioskodawcę na Działalność Kulturalną lub Naukową ściśle powiązaną z Celami Statutowymi Wnioskodawcy będzie wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych są „dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji”.

Do celów statutowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT zaliczyć należy: „działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy o Organizacjach Pracodawców, „związki pracodawców, ich federacje i konfederacje korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Organizacje pracodawców mogą prowadzić działalność gospodarczą zasilającą finansowanie ich działalności statutowej. Przepisy Ustawy o Organizacjach Pracodawców nie określają form prowadzenia tej działalności, pozostawiając tę sprawę do decyzji władz statutowych organizacji. Decyzja taka może być podjęta w ramach określonych przepisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178). Organizacje pracodawców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej traktowane są bowiem tak samo jak inne podmioty gospodarcze. Mogą one prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek bądź utworzyć w tym celu wyodrębniony jednostkę organizacyjną. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą w formie udziału w spółkach prawa handlowego, np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dochód osiągnięty z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań statutowych organizacji. Nie może być natomiast wydany na inne, poza statutowe cele. W szczególności dochód ten nie może być przeznaczony do podziału między członków organizacji. O tym, na jakie cele statutowe zostanie przeznaczony dochód z działalności gospodarczej, decyduje właściwy organ związku pracodawców, federacji lub konfederacji.

Przepisy przewidują również pewne uprzywilejowanie podatkowe organizacji pracodawców, postanawiając, że związki te i ich zrzeszenia korzystają, tak jak związki zawodowe pracowników, ze zwolnień podatkowych na zasadach przewidzianych dla stowarzyszeń, określonych w ustawie o CIT.

W konsekwencji, skoro Wnioskodawca:

 1. jako organizacja pracodawców korzysta ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń oraz
 2. przeznaczy otrzymane środki na Działalność Kulturalną lub Naukową ściśle związaną z Celami Statutowymi Wnioskodawcy,

- to dochód SPV będzie wolny od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów.

W myśl art. 5 ww. ustawy, podstawowym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Art. 6 ust. 1 stanowi, że majątek związków pracodawców, ich federacji i konfederacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątków organizacji.

Z kolei zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związki pracodawców ich federacje i konfederacje służy realizacji ich zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między ich członków.

Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń (art. 18 ust. 2 ww. ustawy).

Katalog dochodów wolnych od podatku dochodowego zawiera art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 397 ze zm.). Innymi słowy, ustawodawca wyłączył z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów wymienionych w tym przepisie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Dopiero tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest ogólnopolską organizacją pracodawców (konfederacją) utworzoną na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców. Podstawowym celem jej działalności jest ochrona praw pracodawców oraz reprezentowanie i wspieranie ich interesów gospodarczych i niegospodarczych wobec organów władzy i administracji publicznej oraz innych organizacji interesu zbiorowego, w tym związków zawodowych. W ramach realizacji celów statutowych, Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. kulturalną lub naukową.

Wnioskodawca planuje założyć celową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („SPV”), w której będzie jedynym udziałowcem. Spółka ta będzie prowadziła szeroko rozumianą działalność gospodarczą, z wyłączeniem:

 1. działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 2. działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a - 17k ustawy o CIT.

Wygenerowany przez SPV dochód zostanie wypłacony na rzecz Wnioskodawcy w formie dywidendy. Wnioskodawca planuje przeznaczyć część (lub całość) dochodu na działalność kulturalną lub naukową.

Z powołanych przepisów wynika, że Wnioskodawca, jako organizacja działająca na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców, na podstawie art. 18 tej ustawy może korzystać ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

Podstawowym zwolnieniem, z którego mogą korzystać stowarzyszenia jest zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od opodatkowania są dochody podatników, których celem statusowym jest działalność wymieniona w tym przepisie. Ponadto, zgonie z art. 17 ust. 1 pkt 5 wolne od podatku są także dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Dokonując analizy przepisów zauważyć należy, że w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, a jedynie w sytuacjach wątpliwych, gdy językowa wykładnia nie doprowadza do ustalenia jednoznacznej treści normy prawnej, należy skorzystać z innych metod wykładni w taki sposób, by wyinterpretowana norma spójna była z innymi normami skorelowanymi, jak również by jednocześnie w pełni odzwierciedlała intencje racjonalnego ustawodawcy i nie była sprzeczna z przepisami rangi konstytucyjnej. Zasada prymatu wykładni językowej szczególnego znaczenia nabiera, gdy interpretowane przepisy dotyczą ulg i zwolnień podatkowych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 sierpnia 2004 r., FSK 372/04, ONSAiWSA 2005/1/17). Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo.

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na użyte przez ustawodawce określenie - „wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/slowniki.html) słowo „wyłącznie” to „partykuła ograniczająca odniesienie komunikowanego w zdaniu sądu do tych obiektów i stanów rzeczy, które są wymienione”, zaś jego synonimem jest słowo „tylko”. W świetle powyższego należy zauważyć, że w zamyśle ustawodawcy nie było żadnych innych podmiotów, poza wyraźnie wskazanymi w przepisie (działającymi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.), uprawnionych do tego zwolnienia.Podkreślić przy tym należy, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem od ogólnych reguł opodatkowania. W związku z tym nie można stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na inne podmioty, poza wyraźnie wskazanymi w ustawie.

Podkreślić przy tym należy, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem od ogólnych reguł opodatkowania. W związku z tym nie można stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na inne podmioty, poza wyraźnie wskazanymi w ustawie.

Wnioskodawca podaje, że jest „ogólnopolską organizacją pracodawców (konfederacją) utworzoną na podstawie Ustawy o Organizacjach Pracodawców”, co oznacza, że została utworzona i działa w oparciu o te przepisy. Wobec powyższego nie jest i nie może być organizacją działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, o której mowa w omawianym przepisie, co powoduje, że założona przez Wnioskodawcę celowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.