IPPB5/423-1140/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy dochody SKA uzyskane do dnia 31 marca 2015 r. będą opodatkowane CIT na podstawie ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą?
IPPB5/423-1140/14-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. księgi rachunkowe
 3. przepisy przejściowe
 4. rok podatkowy
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objęcia spółki komandytowo-akcyjnej regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako podatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objęcia spółki komandytowo-akcyjnej regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako podatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. SKA została zawiązana w dniu 24 października 2013 r. Natomiast w dniu 31 października 2013 r. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rok obrotowy Wnioskodawcy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, bowiem zgodnie z treścią § 20 Statutu SKA: „Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia każdego roku i trwający do dnia 31 marca roku następnego przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 marca 2015 r.

Od daty rejestracji SKA w KRS, nie nastąpiła zmiana przyjętego w statucie roku obrotowego. Jednocześnie w 2013 r. komplementariuszem oraz akcjonariuszem SKA nie były osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody SKA uzyskane do dnia 31 marca 2015 r. będą opodatkowane CIT na podstawie ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody SKA uzyskane do dnia 31 marca 2015 r. nie będą opodatkowane CIT na podstawie ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy przy tym zauważyć, że powyższy przepis został dodany do ustawy CIT z dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 1 pkt 1 w zw. art. 11 ustawy nowelizującej.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęły w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu
  - jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Jednocześnie trzeba mieć na względnie, że art. 4 ustawy nowelizującej wszedł w życie z dniem ogłoszenia.

Z powyższych regulacji wynika, że SKA, która powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ustawy nowelizującej nie jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednocześnie taka SKA nie stanie się z dniem 1 stycznia 2014 r. podatnikiem CIT w myśl art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Tym samym przepisy art. 1 i 2 ustawy nowelizującej należy stosować począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego SKA rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Definicja roku obrotowego zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: ustawa o rachunkowości). Zgodnie z tym przepisem ilekroć w ustawie mowa jest o roku obrotowym, rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

SKA ustaliła rok obrotowy w okresie jako okres trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 zdanie pierwsze ustawy o rachunkowości. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż SKA rozpocznie działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego (założenie i rejestracja SKA nastąpiły w październiku 2013 r.), na podstawie z art. 3 ust. 1 pkt 9 zdanie trzecie ustawy o rachunkowości połączyła księgi rachunkowe za okres trwający do dnia 31 marca 2014 r. z rokiem trwającym od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. W związku z powyższym należy uznać, iż pierwszy rok obrotowy SKA zakończy się w dniu 31 marca 2015 r.

Jednocześnie w stosunku do SKA nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, tj.

SKA nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej - została założona w dniu 24 października 2013 r., a wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 31 października 2013 r.;

SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej - zgodnie ze statutem ma ustalony rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 marca 2015 r.

Podkreślenia także wymaga fakt, że w 2013 r. komplementariuszem oraz akcjonariuszem SKA nie były osoby fizyczne.

Podsumowując, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego SKA nie będzie podatnikiem CIT do dnia 31 marca 2015 r. Podatnikami będą jej wspólnicy proporcjonalnie do udziału w zyskach.

Stanowisko powyższe potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29 września 2014 r., sygn. ITPB3/423-291/14/PS uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy:
  Ponieważ, stosownie do treści art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, Spółka powstała przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej i nie dokonywała zmiany roku obrotowego, nie była obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.Podsumowując, do dnia 31 marca 2015 r. w stosunku do Spółki oraz w zakresie uzyskiwanych przez wspólników Spółki przychodów i poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w Spółce nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2014 r., sygn. IPPB5/423-395/14-5/AM uznał za prawidłowe następujące stanowisko wnioskodawcy:
  „Po pierwsze, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji, czyli spółką która „powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r.” Spółka została bowiem zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 18 października 2013 r. Przepis art. 4 ust. 2 Nowelizacji wszedł natomiast w życie, zgodnie z przepisem art. 11 Nowelizacji, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Nowelizacji, Nowelizacja została natomiast ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej te dniu 27 listopada 2013 r., zatem przepis art. 4 ust. 2 wszedł w życie w dniu 12 grudnia 2013 r. Z uwagi na fakt, iż Spółka powstała przed dniem 12 grudnia 2013 r. nie ma do niej zastosowania przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 Nowelizacji.
  Po drugie, Spółka nie jest spółką, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 Nowelizacji, czyli spółką, która „dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu”. Spółka SKA dokonała bowiem zmiany roku obrotowego przed dniem 12 grudnia 2013 r., czyli przed dniem wejścia te życie wskazanego przepisu. Uchwała o zmianie roku obrotowego Spółki została bowiem podjęta w dniu 24 października 2013 r., a zmiana Statutu w tym zakresie została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 listopada 2013 r.
  Zgodnie ze Statutem oraz wskazanymi regulacjami zawartymi w Nowelizacji, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. Przyjęty przez Spółkę rok obrotowy zakończy się w dniu 31 października 2015 r. Rok obrotowy Spółki będzie więc trwał (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 Ustawy o Rachunkowości oraz z przyjętym brzmieniem Statutu) do końca przyjętego przez Spółkę roku obrotowego, co oznacza iż Spółka nie miała obowiązku rozpoczęcia pierwszego roku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r., a tym samym nie miała ona obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. i ich otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 r.
  Podsumowując, przyjęty przez Spółkę zgodnie ze Statutem aktualny rok obrotowy trwa od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r. i w związku z brzmieniem przepisu art. 4 ust. 1 i ust. 2 Nowelizacji, będzie w niezmienionej formie trwał do końca obecnie przyjętego przez Spółkę roku obrotowego. Spółka nie miała więc obowiązku dokonania na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknięcia ksiąg rachunkowych. ”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.