IPPB4/4511-1551/15-4/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy opisane we wniosku wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma od Spółki Maltańskiej w zamian za wykonywanie opisanych obowiązków w ramach opisanych we wniosku stanowisk (dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami) stanowi „wynagrodzenie i inne podobne należności (...) z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie” w rozumieniu art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., Dz. U. z dnia 13 maja 1995 r.) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 23 ustęp 1 punkt a tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?
IPPB4/4511-1551/15-4/JK2interpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. członek zarządu
 3. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Ograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) oraz piśmie z dnia 29 lutego 2016 r. (data nadania 29 lutego 2016 r., data wpływu 1 marca 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 4 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-1551/15-2/JK2, Nr IPPP2/4512-1252/15-2/AO (data nadania 4 lutego 2016 r., data doręczenia 22 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 4 lutego 2016 r. Nr IPPB4/4511-1551/15-2/JK2, Nr IPPP2/4512-1252/15-2/AO (data nadania 4 lutego 2016 r., data doręczenia 22 lutego 2016 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, wskazanie organu podatkowego właściwego dla Wnioskodawcy ze względu na sprawę będącą przedmiotem interpretacji indywidualnej, uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych.

Pismem z dnia 29 lutego 2016 r. (data nadania 29 lutego 2016 r., data wpływu 1 marca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Zainteresowany (dalej jako: „Wnioskodawca”) jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i tym samym jest wpisany do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca nie zasiada obecnie w zarządzie spółek kapitałowych prawa polskiego z siedzibą oraz zarządem w Polsce. Przeważająca i wykonywana działalność gospodarcza to 62.09.Z (pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych).

Wnioskodawca będzie właścicielem więcej niż 5% udziałów (w przeliczeniu na prawa głosu) w spółce kapitałowej prawa maltańskiego (spółka typu private company limited by shares będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium Malty (dalej jako: „Spółka Maltańska” lub „Spółka”). Spółka Maltańska będzie prowadzić głównie działalność holdingową (poprzez posiadanie odpowiednich udziałów, akcji w innych spółkach, spółkach zależnych, zapewnia sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi).

Spółka Maltańska może być zarejestrowana na Malcie jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz nie będzie zarejestrowana w żadnym innym państwie Unii Europejskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej. Spółka Maltańska nie będzie też zarejestrowana w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zostanie w przyszłości powołany na następujące stanowiska w Spółce Maltańskiej:

 • Dyrektora - członka rady dyrektorów (ang. boards of directors) Spółki Maltańskiej, którego obowiązki będą polegać na przewodniczeniu posiedzeniom rady dyrektorów oraz corocznym zgromadzeniom wspólników, uczestniczeniu w posiedzeniach komitetów rady dyrektorów, wspieraniu wyboru i oceny członków rady dyrektorów, kierowaniu oraz przekazywaniu radzie dyrektorów ustaleń dotyczących kierowania spółką, ustalaniu porządku posiedzeń rady dyrektorów we współpracy z sekretarzem spółki, zapewnieniu, aby strategiczne cele zostały zdefiniowane i przekazane radzie dyrektorów do zatwierdzenia, oraz aby wszystkie istotne kwestie zostały rozpatrzone przez radę dyrektorów w ciągu roku, zbadaniu, ocenie, zatwierdzeniu oraz podpisaniu sprawozdań finansowych spółki, wspieraniu w powołaniu audytorów i współpracy z audytorami, wspieraniu w rozwoju planów strategicznych spółki; oraz
 • Dyrektora niewykonawczego (ang. non-executive director) tej spółki, którego obowiązki będą obejmować: monitorowanie działalności wykonawczej, doradzanie w zakresie strategii gospodarczej Spółki Maltańskiej, nadzór nad prawidłową i efektywną implementacją celów, polityk oraz strategii Spółki Maltańskiej ustalonych przez radę dyrektorów oraz nad innymi decyzjami rady dyrektorów lub jej komitetów w jej imieniu, zapewnieniu efektywnego dialogu pomiędzy personelem a radą dyrektorów, a w szczególności zapewnieniu, że rada dyrektorów jest regularnie informowana o sprawach dotyczących wyników Spółki, pozycji konkurencyjnej oraz profilu ryzyka, wspieraniu działań oraz administracji rady dyrektorów poprzez doradzanie i informowanie członków rady dyrektorów, zapewnienie komunikacji pomiędzy radą dyrektorów oraz personelem, wspieranie rady dyrektorów w ocenie kluczowego personelu, dokonywanie niezależnej analizy wyników Spółki oraz efektywności prowadzonej działalności, komunikowaniu się z osobami trzecimi, włączając w to podwykonawców, inwestorów, członków rady dyrektorów/zarządów spółek-córek; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych (ang. Chief Operating Officer), którego obowiązki będą obejmować: dokonywanie wszelkich czynności w celu maksymalizacji wykorzystania zasobów Spółki w jak największym stopniu w celu wykreowania maksymalnej wartości dla udziałowców spółki, rozwinięcia oraz przekazania strategii spółki personelowi niższego szczebla oraz implementowania odpowiednich nagród w celu umożliwienia personelowi realizacji celów spółki, ustalenia priorytetowych klientów, zarządzanie personelem, nadzorowanie wymogów organizacyjnych, utrzymywanie i monitorowanie personelu, jego wiedzy, umiejętności i zdolności, oczekiwań i motywacji do zrealizowania wymogów organizacyjnych, przegląd sprawozdań bankowych spółki, złożenia spółce raportu dotyczącego sprawozdań bankowych, branie udziału w dyskusjach/telekonferencjach dotyczących kolejnych operacji Spółki z Radą Dyrektorów oraz procedowanie z zatwierdzeniem zleceń bankowych przez Radę Dyrektorów Spółki, wydawanie zleceń bankowych w zakresie przelewów na rzecz osób trzecich w imieniu Spółki w zgodzie z instrukcjami Rady Dyrektorów; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju (ang. Chief Business Development Officer), którego obowiązki będą obejmować: ocenę planów rozwoju biznesu, opracowywanie oraz implementację procesów w celu wspierania wzrostu działalności spółki, ułatwianie wzrostu działalności poprzez pracę z klientami oraz partnerami biznesowymi (dostawcami, podwykonawcami, partnerami joint venture, dostawcami technologii, etc.), budowania i utrzymywania wysokiej rangi kontaktów z obecnymi i przyszłymi klientami oraz innymi partnerami biznesowymi, identyfikowanie nowych klientów i rynków, rozwijanie nowego podejścia do rynku, identyfikowanie perspektyw rozwoju działalności spółki, przygotowywanie ofert, rozwijanie strategii marketingowej, zarządzanie zespołem ofertowym oraz menedżerami do spraw klientów; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu (ang. Chief Marketing Officer), którego obowiązki będą obejmować prowadzenie działalności marketingowej, działalności sprzedażowej, zarządzanie produktami, serwis konsumencki oraz odpowiedzialność za utrzymanie klienta, opiekę nad kontaktami z mediami oraz gospodarką, działalność reklamowa, programy interaktywne, komunikacja oraz badanie rynku oraz klientów, nadzór działalności wystawienniczej, drukowane promocje oraz promocje elektroniczne w sieci Internet, mediach społecznościowych; albo
 • Dyrektora zarządzającego (ang. managing director) Spółki Maltańskiej - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami (ang. Chief Compliance Officer), którego obowiązki będą obejmować zapewnienie, że działalność spółki będzie zgodna z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi oraz polityką wewnętrzną Spółki, przegląd i ustalenie standardów dla komunikacji zewnętrznej w drodze zamieszczania klauzul o zrzeczeniu się odpowiedzialności, sprawdzanie urządzeń w celu zapewnienia, że są dostępne i bezpieczne, przygotowania lub aktualizacji polityk wewnętrznych Spółki w celu ograniczenia ryzyka naruszenia przez spółkę przepisów oraz regulacji prawnych, przeprowadzanie wewnętrznego audytu Spółki.

Powołanie Wnioskodawcy na wyżej opisane stanowiska w Spółce odbędzie się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki lub uchwały rady dyrektorów spółki (w zależności od konkretnych postanowień w umowie spółki oraz rodzaju pełnionej funkcji).

Obowiązki i uprawnienia Wnioskodawcy wynikające z powołania na opisane stanowiska oraz sama kompetencja do powołania będą określone odpowiednio w akcie założycielskim i statucie spółki. Zgodnie z prawem maltańskim Wnioskodawca może działać na mocy samej uchwały walnego zgromadzenia wspólników Spółki Maltańskiej i nie jest wymagane podpisanie dodatkowej umowy (np. cywilnoprawnej lub o pracę). W związku z tym Wnioskodawca działa na podstawie samej tylko wyżej opisanej uchwały, która szczegółowo określa zakres obowiązków Wnioskodawcy (opisanych wyżej).

Z tytułu pełnienia ww. stanowisk i wykonywania obowiązków z nimi związanych, Wnioskodawca ma zamiar pobierać stosowne wynagrodzenie. Wypłacane wynagrodzenie będzie przyznane opisaną uchwałą.

Zgodnie z uchwałą wynagrodzenie ma być przelane na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę i jest należne za miesiąc albo za kwartał. Zgodnie z uchwałą wspólnicy Spółki Maltańskiej mogą postanowić o wypłacie Wnioskodawcy premii za wykonanie jego obowiązków.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec osób trzecich za pełnienie opisanych funkcji to uchwała stanowi w jednym z punktów, że Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich z tytułu obowiązków wykonanych na mocy tej uchwały, tj. wykonania opisanych funkcji.

Jest to zgodne ze statutem (umową) Spółki Maltańskiej, w której w jednym z punktów jest zawarte postanowienie, zgodnie z którym każdy dyrektor lub inny funkcjonariusz spółki w czasie trwania umowy spółki otrzyma rekompensatą wypłaconą z aktywów należących do Spółki Maltańskiej za szkody lub odpowiedzialność jaką poniesie w związku z wykonywaniem jego obowiązków, włączając w to odpowiedzialność ponoszoną przez niego w trakcie procedury cywilnoprawnej lub karnej, w zakresie której ma zostać wydany na jego korzyść wyrok lub w zakresie której ma zostać uniewinniony, w tym przez sąd w związku z zastosowaniem procedury opartej o przesłankę braku należytej staranności, naruszenia obowiązków lub naruszenia zaufania. Ponadto, zgodnie z tą klauzulą w statucie spółki żaden dyrektor lub funkcjonariusz spółki nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek stratę, szkodę lub niepowodzenie, które mogą zajść lub być poniesione przez spółkę w związku z wykonaniem obowiązków związanych z pełnieniem funkcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisane we wniosku wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma od Spółki Maltańskiej w zamian za wykonywanie opisanych obowiązków w ramach opisanych we wniosku stanowisk (dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami) stanowi „wynagrodzenie i inne podobne należności (...) z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie” w rozumieniu art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., Dz. U. z dnia 13 maja 1995 r.) i czy w konsekwencji, na podstawie art. 23 ustęp 1 punkt a tej umowy wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie...
 2. Czy wynagrodzenie uzyskane z tytułu pełnienia w Spółce Maltańskiej opisanych obowiązków podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (pyt. Nr 1). Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie (pyt. Nr 2).

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane we wniosku wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma od Spółki Maltańskiej w zamian za wykonywanie opisanych obowiązków w ramach opisanych we wniosku stanowisk (dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami) stanowi „wynagrodzenie i inne podobne należności (...) z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie” w rozumieniu art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., Dz. U. z dnia 13 maja 1995 r., zwanej dalej: „Umową o UPO”) i w konsekwencji, na podstawie art. 23 ustęp 1 punkt a tej umowy, wynagrodzenie to jest w Polsce zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie.

Fakt otrzymywania tego wynagrodzenia wpłynie jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Tytułem wstępu, Wnioskodawca zaznaczył, że prawo maltańskie nie rozróżnia takich organów spółek kapitałowych jak zarząd, rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna (właściwych dla spółek kapitałowych prawa polskiego). Całość obowiązków i uprawnień odpowiadających takim organom spoczywa na radzie dyrektorów (boards of directors), czyli na dyrektorach (członkach rady dyrektorów spółki).

Prawo maltańskie daje możliwość powołania osoby trzeciej m.in. na stanowisko dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami, w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wnioskodawca będzie pełnił w Spółce Maltańskiej opisane w stanie faktycznym obowiązki w ramach przedstawionych stanowisk.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i - zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na. miejsce położenia ich źródeł).

Zgodnie z art. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W związku z powyższym, w omawianym przypadku zastosowanie znajdują postanowienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą, której art. 16 stanowi, że: „wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

Zatem, zgodnie z postanowieniami Umowy, Malta jako państwo źródła dochodu Wnioskodawcy ma prawo taki dochód opodatkować, bez względu na to, czy będzie on podlegać opodatkowaniu w Polsce (tj. państwie rezydencji).

Z kolei w odniesieniu do unikania podwójnego opodatkowania, w art. 23 ust. 1 pkt a Umowy o UPO stanowi, że „jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b)” Dalej art. 23 ust. 1 pkt d Umowy o UPO stanowi, że: „jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód”.

W konsekwencji tak długo jak do otrzymywanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia będzie miał zastosowanie art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą, będzie ono zwolnione od opodatkowania polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Fakt otrzymania takiego wynagrodzenia będzie miał wpływ jedynie na ustalenie stawki podatku w Polsce znajdującej zastosowanie do opodatkowania innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według odpowiedniej skali podatkowej (tj. w przypadku uzyskania przez Wnioskodawcę dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych), podatek będzie kalkulowany z zastosowaniem odpowiednio podwyższonej stawki; zgodnie bowiem z mającymi tu zastosowanie przepisami, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiąga również dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, podatek określa się w następujący sposób:

 1. Do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali,
 2. Ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy,
 3. Ustaloną zgodnie z pkt b stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W opinii Wnioskodawcy, omawiane wynagrodzenie mieści się w całości w zakresie regulacji art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą.

Cytowany wyżej przepis mówi wprawdzie o wynagrodzeniu „z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki”, a zatem literalna wykładnia tego artykułu mogłaby prowadzić do wniosku, że jedynie wynagrodzenia dyrektorów osiągane z tytułu członkowstwa w organie takim jak rada zarządzająca spółki będą podlegały jego regulacji, a nie będzie się tu mieściło wynagrodzenie z tytułu wykonywania obowiązków, które ma pełnić Wnioskodawca w Spółce Maltańskiej. Jest to jednak — zdaniem Wnioskodawcy — interpretacja nieprawidłowa.

Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że maltańskie prawo spółek nie przewiduje istnienia w spółkach takiego organu jak „rada zarządzająca”. Całość uprawnień i obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki spoczywa na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni, co do zasady jednoosobowo, jednocześnie nie tworząc w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek organu o charakterze rady zarządzającej", a co najwyżej „radę dyrektorów”. Zatem przepis ten w brzmieniu wynikającym z polskiej wersji Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą byłby bezprzedmiotowy w odniesieniu do spółek maltańskich, a niewątpliwie nie taka była intencja strony maltańskiej negocjującej omawianą Umowę.

Wnioskodawca może bowiem - zgodnie z prawem maltańskim zostać powołany m.in. na stanowisko dyrektora - członka rady dyrektorów, dyrektora niewykonawczego, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Operacyjnych, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Strategii i Rozwoju, dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Marketingu oraz dyrektora zarządzającego - Głównego Dyrektora do spraw Zgodności ze Standardami.

W ramach pełnionych obowiązków Wnioskodawca jest uprawniony do wykonywania obowiązków w Spółce Maltańskiej określonych uchwałą, a ich źródłem będzie powszechnie obowiązujące prawo maltańskie, statut Spółki Maltańskiej i rzeczona uchwała.

Należy również zweryfikować brzmienie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą w angielskiej wersji językowej. Szczególnie, że sama Umowa stanowi, iż została sporządzona w językach polskim i angielskim, a oba teksty są jednakowo autentyczne.

Art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą w wersji angielskiej odnosi się jednoznacznie do wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w zamian za pełnienie obowiązków członka w organie określanym jako „the board of directors” („rada dyrektorów”), który powinien być rozumiany szerzej niż „rada zarządzająca” w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych, a na pewno powinien obejmować takie stanowiska, jak opisane we wniosku.

Zatem należy uznać, że polskojęzyczne brzmienie przepisu art. 16 Umowy jest mylące i nie może być uznane jako samodzielne źródło interpretacji. Musi być brana tutaj pod uwagę wersja angielskojęzyczna jako uzupełniająca. Ta z kolei obejmuje postanowieniami art. 16 również wynagrodzenia dyrektorów nie będących członkami rad zarządzających.

Oznacza to, że art. 16 Umowy znajdzie również zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych Wnioskodawcy w zamian za pełnienie opisanych obowiązków w Spółce Maltańskiej.

Zatem, w związku z tym, że omawiane wynagrodzenie Wnioskodawcy może podlegać opodatkowaniu i w Polsce (kraj rezydencji, któremu prawo opodatkowania dają przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i na Malcie (kraj źródła, któremu prawo opodatkowania daje art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą), należy stosować odpowiednią metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. W konsekwencji, zgodnie z przytoczonym powyżej art. 23 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą, w Polsce wynagrodzenie takie będzie w całości i niezależnie od jego wysokości od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwolnione.

Należy tu zauważyć, że na powyższe traktowanie, tj. zwolnienie w całości od opodatkowania omawianego wynagrodzenia w Polsce nie może mieć żadnego wpływu sposób faktycznego jego opodatkowania na Malcie (np. tego czy jest zwolnione do określonej kwoty).

W celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, zgodnie z art. 23 ustęp 1 punkt a Umowa o UPO przewiduje bowiem określoną metodę unikania podwójnego opodatkowania — metodę wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód, który zgodnie postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie zwalniać taki dochód od opodatkowania. Metoda ta w żaden sposób nie uzależnia natomiast jej stosowania (czyli zwolnienia dochodu od opodatkowania w Polsce) od faktu wykorzystania przez Maltę prawa do opodatkowania omawianych przychodów.

Z kolei postanowienie w Umowie o UPO, że danego rodzaju dochód „może podlegać” opodatkowaniu w państwie źródła nie oznacza, że podatnik czy organ podatkowy mogą wybrać państwo, w którym opodatkują taki dochód i zapłacony zostanie podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód. Tutaj Malta może z przyznanego jej prawa opodatkowania powstającego w nim dochodu skorzystać bądź nie, odpowiednio regulując tę kwestię w swoich wewnętrznych przepisach. Natomiast żaden sposób regulacji opodatkowania wynagrodzenia dyrektorów spółek maltańskich przyjęty na Malcie nie wyklucza zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Maltą w Polsce. Nie ma bowiem możliwości wykluczenia zastosowania metody unikania podwójnego opodatkowania (metody wyłączenia z progresją), przewidzianej stosowną Umową.

Sposób, w jaki Malta poddaje opodatkowaniu wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia opisanych obowiązków w Spółce Maltańskiej nie wpłynie na sytuację Wnioskodawcy na gruncie polskiej Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu piastowania opisanych stanowisk w Spółce Maltańskiej będzie w całości zwolniony z opodatkowania w Polsce, niezależnie od jego opodatkowania bądź zwolnienia na Malcie, zgodnie z wewnętrznymi zasadami Republiki Maltańskiej. Przy czym jeżeli Wnioskodawca uzyska w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie będzie uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Wnioskodawca wskazał, że powyższe potwierdza interpretacja Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. IPTPB2/4511-34/15-3/AU), interpretacja Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. IPTPB2/4511-33/15-3/AU) odnosząca się do opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora w spółce maltańskiej, a także inne liczne interpretacje wydane dotąd odnośnie do tej kwestii, tj. m.in. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r. (sygn. ILPB2/4511-1-7/15-3/JK), z 9 dnia marca 2015 r. (sygn. IBPBII/1/4511-17/15/BP), czy z dnia 8 kwietnia 2015 r. (sygn. IPPB2/415-79/14-2/PW), z dnia 11 marca 2014 r. (sygn. ITPB1/415-1256/13/PSZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora spółki maltańskiej, o którym mowa w art. 16 Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej tytułu, tzn. jeżeli faktycznie pełnione funkcje polegać będą na pełnieniu funkcji doradczych, bądź nie będą w rzeczywistości pełnione żadne funkcje w spółce – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Organ wydający niniejszą interpretację podkreśla, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego. Należy też zauważyć, że na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.