IPPB4/4511-1539/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

1) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki?2) Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R?3) Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
IPPB4/4511-1539/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. Izrael
 2. certyfikat rezydencji
 3. członek zarządu
 4. nierezydent
 5. spółki
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia obywatelowi Izraela z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia obywatelowi Izraela z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy budynków wielorodzinnych. Zgromadzenie Wspólników Spółki – Wnioskodawcy podjęło już uchwałę o powołaniu na członka zarządu osobę zamieszkującą w Państwie Izrael (w dalszej części zwana także „osobą należąca do składu zarządu spółki”, „członkiem zarządu”, lub „obywatelem Państwa Izrael”), ze względu na jego doświadczenie w zarządzaniu grupami deweloperskimi. Członek zarządu jest obywatelem Państwa Izrael oraz jednego z Państw Unii Europejskiej. Członek zarządu niezależnie od powyższego jest także beneficjentem rzeczywistym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem sprawowania zarządu w Izraelu, świadczącej usługi consultingowe w szczególności inżynierskie, m.in. ze względu na wykształcenie i doświadczenia tegoż beneficjenta. Usługi tej ostatniej Spółki doradczej, świadczone są na rzecz podmiotów z siedzibą w Izraelu, innych krajach Unii Europejskiej niż Polska, a zamiarem Wnioskodawcy jest zakup takich usług od ww. podmiotu także na jego rzecz. Osoba należąca do składu zarządu Spółki pełni także funkcje członka zarządu w innych spółkach mających siedzibę na terytorium RP, Republiki Rumunii oraz Państwa Izrael. Centrum interesów życiowych członka zarządu i beneficjenta Spółki Izraelskiej znajduje się w Izraelu, tam znajduje się jego dom, w którym zamieszkuje jego najbliższa rodzina. Członek zarządu przyjeżdża do Polski w razie potrzeb, a okres pobytu w RP nie przekracza oraz nie przekroczy 183 dni w czasie roku kalendarzowego, nadto członek zarządu spędza każdy weekend w Państwie Izrael. Wnioskodawca będzie w posiadaniu uzyskanego przez członka zarządu zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Państwie Izrael, wydanego przez właściwe władze podatkowe tego Państwa. Członek zarządu nie posiada i nie zamierza posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałej placówki ani zakładu przez które prowadziłby działalność. Członek zarządu nie wykonuje i nie planuje wykonywać funkcji członka zarządu poprzez osobę, która na podstawie pełnomocnictwa w jego imieniu i na jego rzecz do zawierania umów działałaby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członek zarządu Spółki nie będzie zatem pełnił funkcji związanych z członkostwem w zarządzie Spółki będącej Wnioskodawcą w niniejszej sprawie poprzez zagraniczny zakład w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Funkcje członka zarządu będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa administracyjnego co do zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Wnioskodawca planuje wypłacać osobie należącej do składu zarządu Spółki z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka zarządu wynagrodzenie, nie wyklucza również przyznawania członkowi zarządu dodatkowych wynagrodzeń z ww. tytułu. Zgromadzenie Wspólników nie podjęło jeszcze uchwały ustalającej wysokości przedmiotowego wynagrodzenia. Uchwała taka zostanie jednak podjęta. Strony nie zamierzają podpisywać żadnej umowy regulującej ich wzajemne prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członka zarządu nie będzie w szczególności wykonywane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawcy oraz członka zarządu Spółki nie będzie także łączyć stosunek pracy. Należności otrzymywane przez członka zarządu od Wnioskodawcy będą mu wypłacane jako osobie należącej do składu zarządu Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji przez Wnioskodawcę występującego z wnioskiem w niniejszej sprawie. Wnioskodawca jedynie informacyjnie podaje, że wysokość przedmiotowego wynagrodzenia także w zakresie przyznawania ewentualnych dodatkowych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji, będzie odpowiadać warunkom, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne działające na rynku deweloperskim w mieście Warszawie. Wnioskodawca z ostrożności procesowej zaznacza, że niniejszy wniosek nie dotyczy zagadnienia dokumentacji tzw. cen transferowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany sporządzać i składać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz czy będzie zobowiązany do przekazywania informacji IFT-1/IFT-1R...
 3. Czy wynagrodzenie wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie stanowiło dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu...

Niniejsza interpretacja dotyczy obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia obywatelowi Izraela z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w podatku dochodowym od osób fizycznych (pyt. Nr 1 i 2). W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1:

Opisane powyżej okoliczności wskazują, że Wnioskodawca, wypłacając należności osobie należącej do składu zarządu Spółki będzie zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 oraz 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „u.p.d.o.f.”) pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. oraz wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 4 oraz 9 u.p.d.o.f. Wnioskodawca, posiadając certyfikat rezydencji otrzymany od podatnika, będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% należności wypłacanych członkowi zarządu, z wyłączeniem sytuacji gdy członek zarządu miałby miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. po przekroczeniu 183 dni pobytu na terenie RP w ciągu roku podatkowego. Jak wyżej zaznaczono pytanie nie dotyczy tej ostatniej okoliczności.

Wypłacane podatnikowi wynagrodzenie będzie stanowiło, określony w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., przychód otrzymywany przez osobę należącą do składu zarządu osoby prawnej, zarazem osoba ta będzie podlegać od wypłacanych jej należności ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.. Przychody osiągane przez osobę należącą do składu zarządu Spółki będą osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albowiem źródło dochodu (przychodu), który będzie uzyskiwać podatnik, będzie znajdowało się na jego terytorium. Ponadto opodatkowanie przychodów osoby należącej do składu zarządu Spółki dokonywane będzie w formie ryczałtu podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. co jednakowoż będzie zgodne z art. 16 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartą między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki, a następnie do przekazywania go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika.

Powyższe wynika z art. 3 ust. 2a, ust. 2b pkt 2, art. 4a, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 7 i 9, art. 29 ust. l pkt 1 oraz ust. 2, art. 41 ust. 4 oraz 9 u.p.d.o.f. a także z art. 16 umowy sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael.

Wnioskodawca pragnie zauważyć że ustawodawca przewidział w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dwa rodzaje obowiązku podatkowego, tj. tak zwany nieograniczony obowiązek podatkowy i ograniczony obowiązek podatkowy.

W świetle pierwszego z tych obowiązków, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zasada ta została wyrażona w art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. W świetle drugiego – ograniczonego obowiązku podatkowego – osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zasada ta wynika z art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.

Art. 29 ust. 1 pkt 1 stanowi, natomiast, że podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu Spółki będzie stanowiło przychody otrzymywane przez osobę należącą do składu zarządu Spółki. Przychody te na podstawie art. 13 ust. 7 u.p.d.o.f., zostały uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2. Należności otrzymywane przez członka zarządu – jak wyżej zaznaczono – nie będą stanowiły przychodu uzyskanego na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f., strony nie planują bowiem zawrzeć jakiejkolwiek umowy, która regulowałaby ich wzajemne prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu, co jednakże nie miałoby żadnego wpływu na stosowanie podatku w wysokości 20% byłoby konieczne, jak długo wynagrodzenia takie wypłacane były na podstawie kontraktu menadżerskiego, co w niniejszej sprawie nie ma miejsca. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki za pełnienie funkcji z możliwością przyznania dodatkowego wynagrodzenia przez Zgromadzenia Wspólników, np. po skwitowaniu zarządu w trakcie zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przychody otrzymywane przez osobę należącą do składu zarządu spółki należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f.. W związku z powyższym, zastosowanie znajdzie tu art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.. Z przywołanego przepisu wynika, że dochód (przychód) będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., tylko wówczas, gdy otrzymujący wynagrodzenia pozostaje w ograniczonym obowiązku podatkowym, tj. tylko wówczas gdy dochód (przychód) został osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej w rozumieniu u.p.d.o.f..

Art. 41 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. obliguje osoby fizyczne, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 osobom określonym w art. 3 ust. 1, jako płatników do pobierania z zastrzeżeniem ust. 4 zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. płatnicy o których mowa w ust. 1, w tym – Wnioskodawca – są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29 u.p.d.o.f. Wnioskodawca, dokonując zatem wypłat z tytułu określonego w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. będzie zatem zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat. Art. 41 ust. 9 stanowi, że płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 29, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji bez względu, czy podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.

Definicja legalna certyfikatu rezydencji została ujęta w art. 5a pkt 21 u.p.d.o.f., zgodnie z nią certyfikatem rezydencji jest zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, płatnik będzie w posiadaniu takiego zaświadczenia o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych w Państwie Izrael. Wnioskodawca, posiadając certyfikat rezydencji uzyskany przez podatnika, zobowiązany będzie zatem do poboru podatku w formie ryczałtu, ze względu na potwierdzenie posiadania miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. la u.p.d.o.f. Tym samym, płatnik nie będzie zobowiązany do poboru zaliczek od należności wypłacanych członkowi zarządu. Na marginesie Wnioskodawca zaznaczył, że byłby On zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych członkowi zarządu Spółki, wówczas gdyby nie posiadał certyfikatu, o którym mowa w art. 41 ust. 9 u.p.d.o.f., gdyż okoliczności opisane we wniosku wskazują, że podatnik będzie objęty ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

Rozważenia wymaga ewentualnie, czy należności wypłacane osobie należącej do składu zarządu Spółki należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3 ust. 2b u.p.d.o.f. zawiera katalog dochodów (przychodów), jakie uważa się za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f., przychód otrzymywany przez osobę należącą do składu zarządu Spółki został uznany za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.. Zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 2 u.p.d.o.f., za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej uważa się dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia.

Aby można było uznać przychody otrzymywane przez osobę należącą do składu zarządu osoby prawnej za przychody z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 3 ust. 2b pkt 2 u.p.d.o.f., działalność ta musi być wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym działalność wykonywana osobiście, jaką jest pełnienie funkcji członka zarządu Spółki nie zawsze będzie wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Wnioskodawcy, okoliczność ta nie ma jednak znaczenia, albowiem ustawodawca nie uzależnił opodatkowania przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście od faktu, czy są one „fizycznie” wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może zaś ulegać wątpliwości w tej sprawie, że „przedmiot zarządu” znajduje się na terenie RP. Dodatkowo, katalog dochodów (przychodów) jakie należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w cytowanym przepisie nie jest zamknięty. W związku z powyższym, za przychody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy uznać – zdaniem Wnioskodawcy – dochody (przychody) pochodzące od polskiego podmiotu, nawet jeśli czynności będące źródłem wypłacanego dochodu są wykonywane za granicą.

Zaprezentowane powyżej stanowisko prowadzi do wniosku, że dochód (przychód) uzyskiwany przez osobę należącą do składu zarządu Spółki należy uznać za osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym przypadku.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako płatnik, posiadając certyfikat rezydencji podatnika, będzie zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 praz ust. 9 u.p.d.o.f. do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych osobie pełniącej funkcję członka zarządu oraz wpłacania go na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika w terminie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f. Dlatego też, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f. do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu Spółki.

Ponadto, przychody osiągane przez osobę należącą do składu zarządu Spółki będą opodatkowane na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., tylko wówczas, gdy jest to zgodne z właściwą umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Powyższe wynika z art. 4a oraz art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f., stosownie do brzmienia art. 4a u.p.d.o.f., ustalając zatem, czy dana osoba fizyczna jest objęta obowiązkiem podatkowym od danego przychodu na terytorium Państwa swojego zamieszkania, czy też Państwa na terytorium, którego jest osiągany dany dochód (przychód) należy uwzględniać właściwą umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W tym przypadku taką umową będzie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Państwem Izrael.

Także art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f. nakazuje stosowanie przepisów ust. 1 z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Ustalenie wymaga zatem, czy opodatkowanie dochodu (przychodu) otrzymywanego z tytułu „członkostwa” w zarządzie Spółki na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. jest zgodne z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie, które będzie otrzymywać członek zarządu Spółki stanowi wynagrodzenie, o którym mowa w art. 16 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, jaka łączy Rzeczpospolitą Polskę oraz Państwo Izrael. Norma wyrażona w tym przepisie dotyczy wynagrodzenia i innych podobnych należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki, mającej siedzibę w drugim Państwie, a tym samym również w zarządzie. Norma ta statuuje zasadę, że w sytuacji gdy osoba, osiągająca dochód (przychód) z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki, mającej siedzibę w innym Państwie niż Państwo jej zamieszkania, przychód ten podlega opodatkowaniu w Państwie, w którym znajduje się siedziba tej Spółki.

W związku z powyższym, zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jest, aby przychód uzyskiwany przez podatnika jako osobę należącą do składu zarządu osoby prawnej podlegał opodatkowaniu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.. Reasumując, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany będzie na podstawie art. 41 ust. 4 oraz 9 u.p.d.o.f. do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych osobie należącej do składu zarządu spółki, o którym mowa w art. 29 u.p.d.o.f.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2:

Wnioskodawca będzie zobowiązany na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 u.p.d.o.f. do przekazywania osobie należącej do składu zarządu Spółki oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie opodatkowania osób zagranicznych informacji IFT-1/IFT-1R, albowiem wypłacane przez niego wynagrodzenie członkowi zarządu Spółki będzie stanowiło przychód uzyskiwany przez osobę fizyczną niemającą miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okoliczności wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wskazują, bowiem że osoba należąca do składu zarządu Spółki będzie podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zaś Wnioskodawca będzie natomiast należał do kategorii płatników określonych w art. 41 u.p.d.o.f., gdyż będzie on zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych członkowi zarządu Spółki na podstawie art. 41 ust. 4 oraz 9 u.p.d.o.f.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do złożenia na podstawie art. 39 u.p.d.o.f. PIT-11- informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawca jako płatnik nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osoby należącej do składu zarządu Spółki. Wnioskodawca będzie bowiem zobowiązany do poboru podatku dochodowego w formie ryczałtu w wysokości 20% od przychodu uzyskiwanego przez osobę należącą do składu zarządu Spółki na podstawie art. 41 ust. 4 oraz ust. 9 u.p.d.o.f. Powyższe wynika z art. 3 ust. 2a, art. 29, art. 31, art. 33, art. 35, art. 39, art. 41 ust. 4 i 9, art. 42 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 39 u.p.d.o.f., zobowiązani do przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu imiennych informacji PIT-11 są jedynie płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 oraz 35 u.p.d.o.f., w przypadku gdy nie dokonują oni rocznego obliczenia podatku.

Art. 33 u.p.d.o.f. obliguje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Wnioskodawca nie będzie natomiast zobowiązany do obliczania i poboru w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od członka zarządu Spółki, gdyż otrzymywane przez niego należności nie będą pochodziły ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy.

Płatnikami, o których mowa w art. 33 u.p.d.o.f. są rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną, które są zobowiązane do pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Wnioskodawca nie będzie zatem objęty hipotezą tej normy, albowiem nie działa on w formie rolniczej spółdzielni produkcyjnej ani też spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Wnioskodawca nie należy też do płatników, o których mowa w art. 35 u.p.d.o.f., zobowiązanych do poboru zaliczek miesięcznych. Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do składania imiennej informacji PIT-11, gdyż nie będzie on należeć do żadnej z kategorii płatników wymienionych w art. 39 u.p.d.o.f.. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imiennej informacji IFT-1/IFT-1R. Art. 42 ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.f. zobowiązuje płatników, o których mowa w ust. 1 przesyłać podatnikom objętym ograniczonym obowiązkiem podatkowym oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru, także wówczas, gdy płatnik sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Okoliczności opisane we wniosku wskazują, że osoba należąca do składu zarządu Spółki będzie objęta ograniczonym obowiązkiem podatkowym na podstawie art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f., gdyż przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej krócej niż 183 dni w ciągu roku oraz nie posiada na jego terytorium ośrodka interesów życiowych w rozumieniu u.p.d.o.f. W związku z powyższym, płatnik będzie zatem zobowiązany do przesyłania informacji IFT-1/IFT-1R, gdyż będzie należeć do kategorii płatników wymienionych w art. 41 u.p.d.o.f, jednocześnie osoba pełniąca funkcję członka zarządu Spółki w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie należeć do osób, o których mowa w art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f. Wnioskodawca nie będzie natomiast zobowiązany do przesyłania informacji PIT-11 na podstawie art. 39 u.p.d.o.f., gdyż nie będzie objęty hipotezą tej normy, albowiem nie będzie należeć do kategorii płatników w niej wymienionych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

W myśl art. 4a ustawy, powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy budynków wielorodzinnych. Zgromadzenie Wspólników Spółki – Wnioskodawcy podjęło już uchwałę o powołaniu na członka zarządu osobę zamieszkującą w Państwie Izrael. Osoba należąca do składu zarządu Spółki pełni także funkcje członka zarządu w innych spółkach mających siedzibę na terytorium RP, Republiki Rumunii oraz Państwa Izrael. Centrum interesów życiowych członka zarządu znajduje się w Izraelu, tam znajduje się jego dom, w którym zamieszkuje jego najbliższa rodzina. Członek zarządu przyjeżdża do Polski w razie potrzeb, a okres pobytu w RP nie przekracza oraz nie przekroczy 183 dni w czasie roku kalendarzowego, nadto członek zarządu spędza każdy weekend w Państwie Izrael. Wnioskodawca będzie w posiadaniu uzyskanego przez członka zarządu zaświadczenia o jego miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Państwie Izrael, wydanego przez właściwe władze podatkowe tego Państwa. Członek zarządu nie posiada i nie zamierza posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stałej placówki ani zakładu przez które prowadziłby działalność. Członek zarządu nie wykonuje i nie planuje wykonywać funkcji członka zarządu poprzez osobę, która na podstawie pełnomocnictwa w jego imieniu i na jego rzecz do zawierania umów działałaby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Członek zarządu Spółki nie będzie zatem pełnił funkcji związanych z członkostwem w zarządzie Spółki będącej Wnioskodawcą w niniejszej sprawie poprzez zagraniczny zakład w rozumieniu art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Funkcje członka zarządu będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa administracyjnego co do zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Wnioskodawca planuje wypłacać osobie należącej do składu zarządu Spółki z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka zarządu wynagrodzenie, nie wyklucza również przyznawania członkowi zarządu dodatkowych wynagrodzeń z ww. tytułu. Strony nie zamierzają podpisywać żadnej umowy regulującej ich wzajemne prawa i obowiązki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu. Pełnienie funkcji członka zarządu nie będzie w szczególności wykonywane na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawcy oraz członka zarządu Spółki nie będzie także łączyć stosunek pracy.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 28, poz. 124).

Stosownie do treści ww. art. 16 ust. 1 ww. umowy, wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższe oznacza, że zgodnie z ww. artykułem, wynagrodzenie osób mających miejsce zamieszkania w Izraelu uzyskiwane z tytułu członkostwa w zarządzie spółki mającej siedzibę w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce. Trzeba bowiem podkreślić, że sformułowanie używane w postanowieniach umowy „mogą być” nie oznacza dowolności miejsca opodatkowania lecz zezwala państwu źródła na opodatkowanie dochodów w nim osiągniętych.

Do opodatkowania tychże przychodów należy zastosować uregulowania zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z omawianego tytułu, tj. z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu kwalifikowane są do art. 13 pkt 7 ww. ustawy. W myśl tego przepisu za przychody z działalności wykonywanej osobiście – o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 – uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W przypadku osoby będącej nierezydentem przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 % przychodu.

To oznacza, że przychody osób podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, należących do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

W myśl art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

W myśl postanowień art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji – oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 31 ustawy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

W myśl art. 39 ust. 1 ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Zgodnie z powyższym, informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 wystawia się w odniesieniu do nierezydentów świadczących pracę najemną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli z treści właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania będzie wynikało prawo do opodatkowania w Polsce tak uzyskanego dochodu, w związku z obowiązkami podatkowymi uregulowanymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W niniejszym przypadku, Spółka polska (Wnioskodawca) zamierza powołać na członka zarządu osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Izraela, którego z Wnioskodawcą nie będzie łączyć stosunek pracy. W związku z powyższym, powyższe uregulowania prawne nie mają zastosowania w odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy.

Obowiązki Wnioskodawcy jako płatnika podatku dochodowego w związku z powołaniem na członka zarządu osobę mającą miejsce zamieszkania w Izraelu należy rozpatrzyć w oparciu o art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1, pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 4 cyt. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 tej ustawy.

W myśl art. 41 ust. 9 omawianej ustawy podatkowej – w przypadku, o którym mowa w ust. 4, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 29 bez względu na to, czy podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a, jeżeli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji.

Na podstawie art. 42 ust. 1 zdanie pierwsze ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR/PIT-4R). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 tej ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

 1. w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11),
 2. w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R), również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Jak stanowi ust. 4 cyt. artykułu, na pisemny wniosek podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imiennej informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które będzie wypłacane na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Państwie Izrael pełniącego funkcję członka zarządu w polskiej Spółce – pomimo legitymowania się przez Niego certyfikatem rezydencji – podlega w Polsce zryczałtowanemu 20% podatkowemu zgodnie z uregulowaniem zawartyn w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 oraz do pobrania zaliczek na podatek dochodowy. Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku w ww. wysokości oraz wystawienia informacji podatkowych IFT-1/IFT-1R, tj. informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Informację IFT-1R Wnioskodawca jest zobowiązany sporządzić za cały rok podatkowy, bez względu na to, czy w ciągu roku sporządzana była miesięczna informacja IFT-1. Natomiast informację IFT-1 Wnioskodawca sporządza tylko na wniosek podatnika (w ciągu roku podatkowego). W powyższych informacjach płatnik zobowiązany jest wykazać zarówno kwotę przychodu podlegającego opodatkowaniu, jak i kwotę pobranego podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.