IPPB3/4510-76/15-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Czy wartość B. powstałego w związku z aportem ZCP do Spółki operacyjnej będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę operacyjną przedsiębiorstwa w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę za pośrednictwem SpK udziałowi w zysku Spółki operacyjnej?
IPPB3/4510-76/15-2/PK1interpretacja indywidualna
  1. aport
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. sprzedaż przedsiębiorstwa
  4. spółki
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wyłączenia spod amortyzacji
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 stycznia 2015 r. (data wpływu: 2 lutego 2015 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia dodatniej wartości firmy powstałej w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki operacyjnej do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia dodatniej wartości firmy powstałej w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki operacyjnej do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Planowane jest, że Spółka będzie wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: SpK), która z kolei będzie wspólnikiem innej spółki komandytowej (dalej: Spółka operacyjna), do której w roku 2011 r. została wniesiona aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Na moment otrzymania aportu ZCP Spółka operacyjna funkcjonowała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z której następnie (po aporcie) została przekształcona do spółki komandytowej.

W związku z aportem ZCP do Spółki operacyjnej, w Spółce operacyjnej powstała dodatnia wartość firmy (dalej: Goodwill), która zgodnie z obowiązującymi przepisami nie była amortyzowana dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W przyszłości Spółka operacyjna dokona zbycia przedsiębiorstwa, które będzie obejmowało składniki majątkowe nabyte przez Spółkę operacyjną w formie aportu ZCP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy wartość Goodwill powstałego w związku z aportem ZCP do Spółki operacyjnej będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę operacyjną przedsiębiorstwa w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę za pośrednictwem SpK udziałowi w zysku Spółki operacyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość Goodwill powstałego w związku z aportem ZCP do Spółki operacyjnej będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę operacyjną przedsiębiorstwa w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę za pośrednictwem SpK udziałowi w zysku Spółki operacyjnej.

Zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP, przychody i koszty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Przyjmuje się, że przytoczony powyżej przepis wyraża zasadę transparentności podatkowej spółek osobowych dla celów w podatku dochodowym, zgodnie z którą to zasadą spółki osobowe nie są uważane za podatników podatków dochodowych, a osiągane przez te spółki przychody i ponoszone przez nie koszty stanowią odpowiednio przychody i koszty wspólników tych spółek w części odpowiadającej ich udziałowi w zysku takich spółek.

W związku z powyższym, Spółka jako wspólnik SpK (będącej spółką osobową) powinna rozpoznawać dla celów PDOP przychody i koszty z tytułu udziału w SpK w wysokości odpowiadającej części osiąganych przez SpK przychodów i kosztów proporcjonalnej do posiadanego przez Spółkę udziału w zysku SpK.

Jednocześnie, do przychodów i kosztów SpK, które dla celów PDOP powinna rozpoznawać Spółka, należą przychody i koszty SpK z tytułu udziału w Spółce operacyjnej będącej również spółką osobową. Zgodnie z przytoczoną powyżej regulacją, przychody i koszty SpK z tytułu uczestnictwa w Spółce operacyjnej, które dla celów PDOP w odpowiedniej części powinna rozpoznać Spółka, będą stanowiły część przychodów i kosztów Spółki operacyjnej proporcjonalną do posiadanego przez SpK udziału w zysku Spółki operacyjnej.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, powinna ona dla celów PDOP rozpoznawać przychody i koszty osiągane przez Spółkę operacyjną w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę za pośrednictwem SpK udziałowi w zysku Spółki operacyjnej.

Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o PDOP, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo nominalną wartością wydanych udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki albo spółki niebędącej osobą prawną.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16c pkt 4 ustawy o PDOP, wartość firmy powstała w inny sposób niż w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania na podstawie umowy leasingu operacyjnego lub wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi wartość niematerialną i prawną niepodlegającą amortyzacji.

Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części. Wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Mając na uwadze powyżej przytoczone przepisy ustawy o PDOP, zdaniem Spółki, na skutek wniesienia do spółki osobowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, którego wartość rynkowa przewyższa wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, powstaje wartość firmy stanowiąca niepodlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną, która może zastać zaliczona do kosztów podatkowych dopiero w momencie zbycia przez spółkę osobową przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w momencie zbycia przez Spółkę operacyjną przedsiębiorstwa Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych części wartości Goodwill proporcjonalnej do posiadanego przez Spółkę za pośrednictwem SpK udziału w zysku Spółki operacyjnej.

Jednocześnie Spółka pragnie wskazać, że możliwość zaliczenia do kosztów wartości firmy powstałej w wyniku aportu w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa znajduje swoje odzwierciedlenia w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, czego przykładem są:

  • interpretacja indywidualna ILPB3/423-204/11-2/MM wydana 8 sierpnia 2011 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ podatkowy uznał, że „wartość firmy powstała w wyniku wniesienia do Spółki aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, która następnie w ramach zbycia przedmiotu aportu, również zostanie sprzedana, stanowić będzie - zgodnie z art. 15 ust 1 w związku z art. 16 ust 1 pkt 1 lit b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - koszt uzyskania przychodów w wysokości określonej w księgach Spółki na moment otrzymania wkładu niepieniężnego”;
  • interpretacja indywidualna IPPB3/423-716/13-2/AG wydana 4 grudnia 2013 roku przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w której organ podatkowy potwierdził w całości prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „przy zbyciu przedmiotu aportu (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) zastosowanie będą miały ogólne zasady, tj. kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa firmy w wysokości określonej w księgach Spółki na moment otrzymania wkładu niepieniężnego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.