IPPB3/4510-170/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, w myśl którego w przypadku zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do unicestwienia udziałów przysługujących Spółce w Spółce Dzielonej, poprzez zmniejszenia ich liczby, będzie ona uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania tego przychodu wydatków na nabycie tych udziałów, ustalonych przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) (w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wartości stanowiącej różnicę pomiędzy całością wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Dzielonej a iloczynem przedmiotowych wydatków oraz proporcji wartości nominalnej unicestwianych udziałów (tj. liczby udziałów, które przestaną istnieć w związku z podziałem pomnożonej przez ich pojedynczą wartość nominalną) do wartości nominalnej wszystkich udziałów przed podziałem.
IPPB3/4510-170/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpłatne zbycie
 3. sprzedaż udziałów
 4. spółki
 5. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”) od całości generowanych przychodów. W styczniu 2015 r. wnioskodawca nabył na drodze umowy kupna-sprzedaży 100% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - G. sp. z o.o. Płatność za tą transakcję została dokonana przez Spółkę przelewem.

Obecnie planowane jest przeprowadzenie procesu reorganizacyjnego, w wyniku którego dojdzie do pełnej konsolidacji (integracji) części działalności G. sp. z o.o. ze Spółką. W tym celu nastąpi między innymi podział G. sp. z o. o. (dalej: „G.” lub „Spółka Dzielona”) w trybie przewidzianym w art. 529 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r poz. 1030 j,t.; dalej: „KSH”), tj. wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na inną, istniejącą spółkę będącą 100% własnością Wnioskodawcy (dalej: Spółka Istniejąca).

Majątek będący przedmiotem wydzielenia oraz majątek, który pozostanie w G. będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. W ramach dokonanego podziału zostaną unicestwione niektóre udziały G. oraz dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej pozostałych udziałów. Po dokonaniu podziału rozważana jest sprzedaż udziałów Spółki Dzielonej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do unicestwienia (zmniejszenia liczby) udziałów przysługujących Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość wydatków ustalona zgodnie z proporcją, o której mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit c) ustawy o PDOP...
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy w przypadku sprzedaży w przyszłości udziałów Spółki Dzielonej po przeprowadzonym podziale kosztem uzyskania przychodów będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy całością wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Dzielonej a iloczynem przedmiotowych wydatków oraz proporcji wartości nominalnej unicestwianych udziałów (tj. liczby udziałów, które przestaną istnieć w związku z podziałem pomnożonej przez ich pojedynczą wartość nominalną) do wartości nominalnej wszystkich udziałów przed podziałem...

Zdaniem Spółki.

Ad. 1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do unicestwienia niektórych udziałów przysługujących Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość wydatków ustalona zgodnie z proporcją, o której mowa w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit c) ustawy o PDOP

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o PDOP za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez wspólnika spółek dzielonych na nabycie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1 k - jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały w spółce przejmowanej łub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie.

Należy zaznaczyć, iż zarówno majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. W takiej sytuacji przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania, a zatem wyłączenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 8c nie będzie miało zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Odnosząc powołane powyżej uregulowania prawne do zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli w ramach podziału dojdzie do unicestwienia części udziałów Spółki Dzielonej (tj. zmniejszy się ich liczba), wówczas przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego ich zbycia zastosowanie będzie miała proporcja określona art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o PDOP.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży w przyszłości udziałów Spółki Dzielonej po przeprowadzonym podziale kosztem uzyskania przychodów będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy całością wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Dzielonej a iloczynem przedmiotowych wydatków oraz proporcji wartości nominalnej unicestwianych udziałów (tj. liczby udziałów, które przestaną istnieć w związku z podziałem pomnożonej przez ich pojedynczą wartość nominalną) do wartości nominalnej wszystkich udziałów przed podziałem.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o PDOP, wydatki poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie udziałów (akcji) w tej spółce stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie. Aby obliczyć koszt uzyskania przychodów w sytuacji sprzedaży Spółki Dzielonej, należy zatem zastosować proporcję, która nakazuje dla celów określenia kosztów uzyskania przychodów porównanie wartości nominalnej unicestwianych udziałów (tj. liczby udziałów, które przestaną istnieć w związku z podziałem pomnożonej przez ich pojedynczą wartość nominalną) do wartości nominalnej udziałów przed podziałem. Wyliczona według takiej proporcji część wydatku poniesiona na nabycie spółki dzielonej mogłaby być kosztem uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (tutaj: Spółki Istniejącej). Pozostała zaś część kwoty tych wydatków może stanowić koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie (tutaj: G.).

Stanowisko takie potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lipca 2008 r., sygn. IBPB3/423-323/08/PP gdzie zastosowano wzór:

Patrz Wniosek ORD-IN

Należy pokreślić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z ukształtowaną linią interpretacyjną i zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, m.in.: w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 września 2013 r., sygn. IPTPB3/423-230/13-6/GG, gdzie organ wskazuje że: "wydatki poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej w wysokości ustalonej według zasad wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. a i b ww. ustawy, jednakże tylko w takiej proporcji w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji w spółce dzielonej przed jej podziałem (art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c). W pozostałym zaś zakresie wydatki te (poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej) stanowią koszty uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie." Dodatkowo organ zaznacza że w sytuacji "gdyby w wyniku podziału doszło do zmniejszenia ilości udziałów/akcji to wysokość kosztu podatkowego ulegnie zmniejszeniu w proporcji, w jakiej uległa zmniejszeniu ilość udziałów/akcji“.

Powyższe stanowisko potwierdzają także następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 maja 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-159/14/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-144/14/BG.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał sposób ustalania wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w spółce dzielonej zaliczanych do kosztów podatkowych w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odnosząc się do proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej tych udziałów/akcji przed podziałem. Ponadto wskazano, iż pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Jeżeli zbywane na rzecz podmiotu trzeciego udziały/akcje spółki podzielonej przez wydzielenie zostały nabyte albo objęte w zamian za wkład pieniężny, podatnik jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych udziałów/akcji. Jeżeli natomiast zbywane na rzecz podmiotu trzeciego udziały/akcje spółki podzielonej przez wydzielenie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony w oparciu o przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 ww. ustawy, w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, tj. odpowiadającej wartości nominalnej objętych udziałów/akcji takiej spółki, z dnia ich objęcia.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej/nowo zawiązanej w wysokości ustalonej według zasad wskazanych w art. 16 ust l. pkt 8c lit. a i b tej ustawy, jednakże tylko w takiej proporcji w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji w spółce dzielonej przed jej podziałem (art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c). W pozostałym zaś zakresie wydatki te (poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej) stanowią koszty uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Zauważyć należy w tym miejscu, że w przypadku podziału spółki przez wydzielenie wspólnik spółki dzielonej, w zamian za wydzielony z tej spółki majątek – uzyskuje udziały spółki przejmującej majątek wydzielony. Zgodnie z art. 542 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm. – dalej: KSH, wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie dokonuje się niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba, że wydzielenie następuje z kapitałów własnych innych niż zakładowy. Prawo handlowe przewiduje możliwość obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 263 i następne KSH). Obniżenie kapitału zakładowego nie musi wiązać się jedynie ze zmniejszeniem liczby udziałów. Dopuszczalne są różne sposoby dokonania obniżenia kapitału zakładowego, tj. zarówno likwidacja udziałów, jak i zmniejszenie ich wartości nominalnej.

W konsekwencji wydatki dotyczące nabycia udziałów spółki dzielonej – uwzględniając treść ww. art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w obu tych przypadkach, tj. zmniejszenia liczby udziałów spółki dzielonej, jak i zmniejszenia wartości nominalnej takich udziałów nie mogą podlegać w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów spółki dzielonej, a tylko w tej części, która dotyczy wartości udziałów (wysokości udziału w spółce dzielonej) posiadanych przez jej wspólnika już po dokonanym jej podziale. Jeżeli zatem w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez wspólnika spółki dzielonej, czy do zmniejszenia wartości takich udziałów, to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków jej wspólnika na nabycie udziałów w spółce dzielonej, wpływających na ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu transakcji zbycia, należy obliczyć zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c zdanie drugie tej ustawy. Wysokość tych wydatków będzie zatem wynikała, z proporcji nominalnej wartości udziałów, które wspólnik zachowa w spółce dzielonej przez wydzielenie po jej podziale, do wartości nominalnej udziałów posiadanych przez tego wspólnika w spółce dzielonej przed podziałem. Proporcja ta bowiem wpływa na sposób ustalenia wysokości kosztów z tytułu zbycia udziałów spółki dzielonej przez wydzielenie, poprzez zastosowanie wyliczenia określonego w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego opisu zdarzania przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) nabyła na podstawie umowy kupna-sprzedaży 100% udziałów w sp. z o. o. (Spółka Dzielona). Następnie nastąpi wydzielenie ze Spółki Dzielonej części jej działalności do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Istniejąca), na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. W ramach podziału zostaną unicestwione niektóre udziały Spółki Dzielonej oraz dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej pozostałych udziałów. W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży udziałów Spółki Dzielonej.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka ma wątpliwości w jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do unicestwienia (zmniejszenia liczby) udziałów przysługujących Spółce, a w szczególności czy kosztami tymi będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy całością wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Dzielonej a iloczynem przedmiotowych wydatków oraz proporcji wartości nominalnej unicestwianych udziałów (tj. liczby udziałów, które przestaną istnieć w związku z podziałem pomnożonej przez ich pojedynczą wartość nominalną) do wartości nominalnej wszystkich udziałów przed podziałem.

Odnosząc się do treści wyżej analizowanych uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, że wydatki Spółki dotyczące nabycia udziałów Spółki Dzielonej – uwzględniając treść ww. art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. poniesione przez Spółkę wydatki na zakup tych udziałów na podstawie umowy kupna-sprzedaży, określone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, nie mogą podlegać w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów Spółki Dzielonej, a tylko w tej części, która dotyczy udziałów (wysokości udziału w spółce dzielonej) posiadanych przez wspólnika już po dokonanym jej podziale. Wysokość tych kosztów będzie zatem wynikała, z proporcji o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c ww. ustawy, tj. z proporcji nominalnej wartości udziałów, jaką Spółka będzie posiadała w Spółce Dzielonej (spółce dzielonej przez wydzielenie) po podziale do wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Dzielonej przed jej podziałem.

Jak wynika zaś z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki, na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Powyższy przepis stanowi, iż wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego ich zbycia. Użyte w nim określenie „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą ich zbycia – zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów/akcji, bez których poniesienia skuteczne ich nabycie nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów/akcji zaliczyć należy cenę udziałów/akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym nabyciem np. koszty wyceny udziałów/akcji, prowizję maklerską, opłaty notarialne i administracyjne, opłatę skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową.

Biorąc powyższe pod uwagę, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, w myśl którego w przypadku zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem dojdzie do unicestwienia udziałów przysługujących Spółce w Spółce Dzielonej, poprzez zmniejszenia ich liczby, będzie ona uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania tego przychodu wydatków na nabycie tych udziałów, ustalonych przy zastosowaniu proporcji określonej w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) (w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wartości stanowiącej różnicę pomiędzy całością wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Dzielonej a iloczynem przedmiotowych wydatków oraz proporcji wartości nominalnej unicestwianych udziałów (tj. liczby udziałów, które przestaną istnieć w związku z podziałem pomnożonej przez ich pojedynczą wartość nominalną) do wartości nominalnej wszystkich udziałów przed podziałem.

Odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych należy zauważyć, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podatników i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla pozostałych podatników. Podstawą dokonania przez organ indywidualnej interpretacji są same przepisy prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.