IPPB3/423-823/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

1. Z którym dniem spółka traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa: czy w dniu zawarcia umowy wniesienia przez Skarb Państwa pakietu 85% akcji spółki na podwyższenie kapitału zakładowego P. S.A.(P. S.A.). Czy w dniu, w którym nastąpi rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A.?2. Jeśli spółka utraci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w ciągu roku obrotowego, to dokonując rozliczenia wpłat z zysku za 2014 r. na podstawie deklaracji WZS-1R powinna uwzględnić cały rok obrotowy za 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Czy wyłącznie okres od 01.01.2014r do końca miesiąca, w którym spółka straci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa ?
IPPB3/423-823/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. Skarb Państwa
 2. budżet państwa
 3. kapitał zakładowy
 4. rok obrotowy
 5. spółki
 6. wpłaty z zysku
 1. Ustawa o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (WZS) -> art. 3

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014r. (data wpływu – 14 sierpnia 2014r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wpłat z zysku do budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154, poz. 792 ze zm. - zwanej dalej "u.o.w.z.") w zakresie:

 1. wskazania momentu utraty przez Wnioskodawcę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (pytanie nr 1) — jest prawidłowe,
 2. określenia zasady sporządzenia deklaracji rocznej (WZS-1R) za rok obrotowy, w którym ustał obowiązek dokonywania wpłat z zysku (pytanie nr 2) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej wpłat z zysku w zakresie wskazania momentu utraty przez Wnioskodawcę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz określenia zasady sporządzenia deklaracji rocznej (WZS-1R) za rok obrotowy, w którym ustał obowiązek dokonywania wpłat z zysku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wdniu 01.01.2008r. w wyniku przekształcenia X. stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w której to Skarb Państwa posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W związku z tym zgodnie z art. 2 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 01 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995r. nr 154, poz.792 ze zm.), spółka X. S.A. została zobowiązana do zaliczkowych wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ustawy o wpłatach z zysku i § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określania trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz składania wzorów deklaracji Dz.U. z 1996 r. nr 21, poz.100 ze zm.), Spółka wybrała miesięczne wpłaty z zysku i w związku z tym spółka płaci zaliczki i składa deklaracje WZS-1M do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dodatkowo spółka korzysta z ulg we wpłatach z zysku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministów z dnia 11 lutego 1997r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.(Dz.U.z 1997r., nr 29, poz.158 ze zm.).

W dniu 29.05.2014 r. została podpisana umowa wniesienia przez Skarb Państwa pakietu 85% akcji spółki X. S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki P. S.A. (P. S.A.). W zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym P. S.A. Skarb Państwa dokonując zbycia akcji spółki skorzystał ze szczególnej procedury przewidzianej w art. 33 ust. 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 216).

W dniu 30.05.2014 r. spółka otrzymała zawiadomienie od P. S.A. o nabyciu od Skarbu Państwa 85% akcji spółki i wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej.

W dniu 12.06.2014 r. po otrzymaniu od Ministra Skarbu oświadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonania wpisu, spółka wpisała nowego akcjonariusza P. S.A.

Konsekwencją ujawnienia obok Skarbu Państwa (15% akcji spółki), P. S.A.(85% akcji spółki) było dopuszczenie przez spółkę nowego akcjonariusza do wykonywania prawa głosu, z objętych akcji na zgromadzeniu akcjonariuszy.

W dniu 3.07.2014 r. zarząd spółki złożył do sądu rejonowego XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie Skarbu Państwa jako jedynego akcjonariusza. Postanowieniem z dnia 25.07.2014 r. sąd wykreślił na wniosek spółki wzmiankę o tym, że jedynym akcjonariuszem jest Sarb Państwa.

Do dnia złożenia wniosku nie zostało zarejestrowane w KRS podwyższenie kapitału P. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Z którym dniem spółka traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa: czy w dniu zawarcia umowy wniesienia przez Skarb Państwa pakietu 85% akcji spółki na podwyższenie kapitału zakładowego P. S.A.(P. S.A.). Czy w dniu, w którym nastąpi rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A....
 2. Jeśli spółka utraci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w ciągu roku obrotowego, to dokonując rozliczenia wpłat z zysku za 2014 r. na podstawie deklaracji WZS-1R powinna uwzględnić cały rok obrotowy za 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Czy wyłącznie okres od 01.01.2014r do końca miesiąca, w którym spółka straci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa ...

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Skarb Państwa dokonał zbycia akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (X. S.A.). Poprzez wniesienie tych akcji aportem do spółki akcyjnej P. S.A. (P. S.A.). Zgodnie z umową z dnia 29.05.2014 r. między Skarbem Państwa a P. S.A. doszło do objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym P. S.A. w zamian za akcje X. S.A. W tej sytuacji w spółce P. S.A. doszło do podwyższenia kapitału, co wymaga zmiany statutu oraz wpisu w KRS zgodnie z art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handłowyoh (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). W związku z tym do skutecznego zbycia akcji spółki X. S.A. dojdzie dopiero w momencie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A.

W tej sytuacji zdaniem spółki utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 01 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. nr 154, poz.792 ze zm.) obowiązek dokonywania wpłat z zysku ustaje z końcem miesiąca, w którym dokono zbycia akcji w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W opisanej sytuacji skuteczne zbycie akcji X. S.A. nastąpi w dacie rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego P. S.A. W związku z czym obowiązek wpłat z zysku ustanie od końca miesiąca, w którym nastąpi wpis w KRS.

Spółka swoje stanowisko opiera na przepisach ustawy o wpłatach z zysku, Kodeksie spółek handlowych oraz na indywidualnch interpretacjach Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2012 r. znak ITPB3/423-105/12-5/GG, i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 października 2011 r. znak IBPBII/2/423-30/11/MM.

Ad. 2.

Zdaniem spółki jeśli w ciągu roku obrotowego nastąpi, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (tzn. naszym zdaniem w dniu zarejestrowania podwyższonego kapitału P. S.A.) to spółka będzie zobowiązana zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określania trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz składania wzorów deklaracji ( Dz.U. z 1996 r. nr 21, poz.100 ze zm.) dokonać rozliczenia rocznego wpłat z zysku i złożyć deklarację WZS-1 R. W deklaracji tej powinna wykazać dane za okres od 01.01.2014 r. do końca miesiąca, w którym nastąpi skuteczne zbycie akcji spółki zgodnie z art. 3 ustawy o wpłatach z zysku. Zbycie akcji spowoduje, że spółka nie będzie spełniać wymagań art. 1 ustawy o wpłatach z zysku i z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zbycie akcji ustanie obowiązek wpłat z zysku i składania miesięcznych deklaracji, w związku z tym roczne rozliczenie wpłat z zysku powinno zawierać tylko okres w którym spółka podlegała przepisom ustawy.

Spółka swoje stanowisko opiera na przepisach ustawy o wpłatach z zysku, Kodeksie spółek handlowych oraz na indywidualnch interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2005r, znak PB/II-1/423-16/05/AF i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2010r znak IBPBII/2/423-41/09/MM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji .

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.