IPPB3/423-823/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Z którym dniem spółka traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa: czy w dniu zawarcia umowy wniesienia przez Skarb Państwa pakietu 85% akcji spółki na podwyższenie kapitału zakładowego P. S.A.(P. S.A.). Czy w dniu, w którym nastąpi rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A.?2. Jeśli spółka utraci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w ciągu roku obrotowego, to dokonując rozliczenia wpłat z zysku za 2014 r. na podstawie deklaracji WZS-1R powinna uwzględnić cały rok obrotowy za 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Czy wyłącznie okres od 01.01.2014r do końca miesiąca, w którym spółka straci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014r. (data wpływu – 14 sierpnia 2014r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie wpłat z zysku do budżetu państwa, o których mowa w ustawie z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. nr 154, poz. 792 ze zm. - zwanej dalej "u.o.w.z.") w zakresie:

  1. wskazania momentu utraty przez Wnioskodawcę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (pytanie nr 1) — jest prawidłowe,
  2. określenia zasady sporządzenia deklaracji rocznej (WZS-1R) za rok obrotowy, w którym ustał obowiązek dokonywania wpłat z zysku (pytanie nr 2) — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej wpłat z zysku w zakresie wskazania momentu utraty przez Wnioskodawcę statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz określenia zasady sporządzenia deklaracji rocznej (WZS-1R) za rok obrotowy, w którym ustał obowiązek dokonywania wpłat z zysku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wdniu 01.01.2008r. w wyniku przekształcenia X. stały się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w której to Skarb Państwa posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym spółki. W związku z tym zgodnie z art. 2 ust. 1i ust. 2 ustawy z dnia 01 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 1995r. nr 154, poz.792 ze zm.), spółka X. S.A. została zobowiązana do zaliczkowych wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ustawy o wpłatach z zysku i § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określania trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz składania wzorów deklaracji Dz.U. z 1996 r. nr 21, poz.100 ze zm.), Spółka wybrała miesięczne wpłaty z zysku i w związku z tym spółka płaci zaliczki i składa deklaracje WZS-1M do 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dodatkowo spółka korzysta z ulg we wpłatach z zysku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministów z dnia 11 lutego 1997r. w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.(Dz.U.z 1997r., nr 29, poz.158 ze zm.).

W dniu 29.05.2014 r. została podpisana umowa wniesienia przez Skarb Państwa pakietu 85% akcji spółki X. S.A. na podwyższenie kapitału zakładowego spółki P. S.A. (P. S.A.). W zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym P. S.A. Skarb Państwa dokonując zbycia akcji spółki skorzystał ze szczególnej procedury przewidzianej w art. 33 ust. 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 216).

W dniu 30.05.2014 r. spółka otrzymała zawiadomienie od P. S.A. o nabyciu od Skarbu Państwa 85% akcji spółki i wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej.

W dniu 12.06.2014 r. po otrzymaniu od Ministra Skarbu oświadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonania wpisu, spółka wpisała nowego akcjonariusza P. S.A.

Konsekwencją ujawnienia obok Skarbu Państwa (15% akcji spółki), P. S.A.(85% akcji spółki) było dopuszczenie przez spółkę nowego akcjonariusza do wykonywania prawa głosu, z objętych akcji na zgromadzeniu akcjonariuszy.

W dniu 3.07.2014 r. zarząd spółki złożył do sądu rejonowego XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie Skarbu Państwa jako jedynego akcjonariusza. Postanowieniem z dnia 25.07.2014 r. sąd wykreślił na wniosek spółki wzmiankę o tym, że jedynym akcjonariuszem jest Sarb Państwa.

Do dnia złożenia wniosku nie zostało zarejestrowane w KRS podwyższenie kapitału P. S.A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Z którym dniem spółka traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa: czy w dniu zawarcia umowy wniesienia przez Skarb Państwa pakietu 85% akcji spółki na podwyższenie kapitału zakładowego P. S.A.(P. S.A.). Czy w dniu, w którym nastąpi rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A....
  2. Jeśli spółka utraci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w ciągu roku obrotowego, to dokonując rozliczenia wpłat z zysku za 2014 r. na podstawie deklaracji WZS-1R powinna uwzględnić cały rok obrotowy za 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Czy wyłącznie okres od 01.01.2014r do końca miesiąca, w którym spółka straci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa ...

Stanowisko Spółki:

Ad. 1.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Skarb Państwa dokonał zbycia akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (X. S.A.). Poprzez wniesienie tych akcji aportem do spółki akcyjnej P. S.A. (P. S.A.). Zgodnie z umową z dnia 29.05.2014 r. między Skarbem Państwa a P. S.A. doszło do objęcia przez Skarb Państwa akcji w podwyższonym kapitale zakładowym P. S.A. w zamian za akcje X. S.A. W tej sytuacji w spółce P. S.A. doszło do podwyższenia kapitału, co wymaga zmiany statutu oraz wpisu w KRS zgodnie z art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handłowyoh (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). W związku z tym do skutecznego zbycia akcji spółki X. S.A. dojdzie dopiero w momencie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A.

W tej sytuacji zdaniem spółki utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego P. S.A.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 01 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. nr 154, poz.792 ze zm.) obowiązek dokonywania wpłat z zysku ustaje z końcem miesiąca, w którym dokono zbycia akcji w trybie przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W opisanej sytuacji skuteczne zbycie akcji X. S.A. nastąpi w dacie rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego P. S.A. W związku z czym obowiązek wpłat z zysku ustanie od końca miesiąca, w którym nastąpi wpis w KRS.

Spółka swoje stanowisko opiera na przepisach ustawy o wpłatach z zysku, Kodeksie spółek handlowych oraz na indywidualnch interpretacjach Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2012 r. znak ITPB3/423-105/12-5/GG, i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 października 2011 r. znak IBPBII/2/423-30/11/MM.

Ad. 2.

Zdaniem spółki jeśli w ciągu roku obrotowego nastąpi, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa (tzn. naszym zdaniem w dniu zarejestrowania podwyższonego kapitału P. S.A.) to spółka będzie zobowiązana zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określania trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz składania wzorów deklaracji ( Dz.U. z 1996 r. nr 21, poz.100 ze zm.) dokonać rozliczenia rocznego wpłat z zysku i złożyć deklarację WZS-1 R. W deklaracji tej powinna wykazać dane za okres od 01.01.2014 r. do końca miesiąca, w którym nastąpi skuteczne zbycie akcji spółki zgodnie z art. 3 ustawy o wpłatach z zysku. Zbycie akcji spowoduje, że spółka nie będzie spełniać wymagań art. 1 ustawy o wpłatach z zysku i z końcem miesiąca, w którym nastąpiło zbycie akcji ustanie obowiązek wpłat z zysku i składania miesięcznych deklaracji, w związku z tym roczne rozliczenie wpłat z zysku powinno zawierać tylko okres w którym spółka podlegała przepisom ustawy.

Spółka swoje stanowisko opiera na przepisach ustawy o wpłatach z zysku, Kodeksie spółek handlowych oraz na indywidualnch interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 czerwca 2005r, znak PB/II-1/423-16/05/AF i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2010r znak IBPBII/2/423-41/09/MM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji .

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.