IPPB3/423-754/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku podatkowego z tytułu umorzenia akcji własnych bez wynagrodzenia nabytych w wyniku połączenia spółek.
IPPB3/423-754/14-2/EŻinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. majątek
  3. obowiązek podatkowy
  4. przejęcie spółki
  5. spółki
  6. umorzenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014r. (data wpływu 23 lipca 2014r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu umorzenia akcji własnych bez wynagrodzenia nabytych w wyniku połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka A. SA z siedzibą w W., jest jedną z największych polskich firm funkcjonujących w sektorze hurtowego i detalicznego handlu paliwami płynnymi. Spółka prowadzi hurtową sprzedaż oraz transport paliw silnikowych na terenie całego kraju, a także kompleksową obsługę logistyczną i dispatchingową stacji benzynowych (Spółka dysponuje flotą jednostek transportowych przeznaczonych do przewozu paliw i innych substancji niebezpiecznych). A. S.A. jest również właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw M. oraz prowadzi stacje paliw pod brandem koncernu BP (franczyza). Kapitał zakładowy spółki A. SA wynosi 14 394 700 zł i dzielił się na 7.332.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł oraz 7.061.900 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,0 zł.

Właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym i jedynym akcjonariuszem A. SA jest spółka E. SA z siedzibą w W.. Kapitał zakładowy spółki E. SA wynosi 1.615.000 zł. i dzieli się na 1.615.000 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł. Akcjonariuszami E. SA jest osoba fizyczna - pan Jerzy S., posiadający 323.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł. każda i łącznej wartości 323.000 zł, stanowiących 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz osoba prawna - spółka E. Sp. z o.o, z siedzibą w W., posiadająca 1.292.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 1,292.000 zł. stanowiących 80 % kapitału zakładowego Spółki.

Podstawowym obszarem działalności gospodarczej E. S.A. jest hurtowa sprzedaż paliw płynnych/głównie oleju opałowego. E. S.A, prowadzi także detaliczną sprzedaż paliw silnikowych (Spółka posiada jedną stację paliw oraz sprzedaż detaliczną opon i świadczy usługi związane z tym obszarem w dwóch punktach serwisowych. Z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj, w celu uzyskania korzyści gospodarczych wynikających z poprawy konkurencyjności (uzyskanie synergii i korzyści skali, obniżenie poziomu kosztów stałych, poprawa efektywności wykorzystania aktywów/uproszczenie struktury organizacyjnej, wzrost wydajności, racjonalizacja działalności, uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej, itd) akcjonariusze rozważają obecnie połączenie spółek A. S.A. i E. S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) polegające na przejęciu spółki E. S.A. przez spółkę A. S.A. (tzw. połączenie odwrotne). Połączenie to dokonane zostanie poprzez przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej (E. S.A.) na spółkę przejmującą (A. S.A.), w wyniku czego A. SA przejmie także akcje własne stanowiące 100% jej kapitału zakładowego.

Wnioskodawca zakłada, iż w celu zrealizowania połączenia kapitał zakładowy A. S.A. (spółki przejmującej) zostanie tymczasowo podwyższony o 14 394 700 zł w celu wydania akcji akcjonariuszom E. S.A. (spółki przejmowanej), proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w tym kapitale przed połączeniem/oraz równocześnie zostanie dokonane umorzenie akcji własnych Wnioskodawcy o wartości 14 394 700 zł otrzymanych przez A. S.A, jako majątek za spółki przejmowanej (E. S.A,). Umorzenie wskazanych wyżej akcji własnych nastąpi bez wynagrodzenia.

Po przeprowadzeniu połączenia kapitał zakładowy A. S.A. będzie więc wynosił, identycznie jak przed połączeniem, 14 394 700 zł i dzielił się na 14 394 700 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł każda. Akcjonariuszami A. SA po połączeniu będą natomiast: E. Sp. z o.o. posiadająca 11 515 760 akcji stanowiących 80 % kapitału zakładowego oraz pan Jerzy S. posiadający 2 878 940 akcji stanowiących 20 % kapitału zakładowego. Akcjonariuszom spółki przejmowanej nie będą wypłacane żadne dopłaty w gotówce.

Każda ze spółek mających uczestniczyć w planowanym połączeniu (A. SA, E. S.A.) posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych. Identyczny jest status podatkowy osób będących akcjonariuszami spółki przejmowanej: spółka E. Sp. z o.o. posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy, pan Jerzy S. jako osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż planowane połączenie nastąpić ma z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie będą zachodziły okoliczności określone w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy umorzenie (bez wynagrodzenia) akcji własnych, nabytych przez A. S.A. jako spółkę przejmującą w wyniku połączenia ze spółką E. S.A. (spółką przejmowaną) i przejęcia całego majątku tej spółki, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku umorzenia (bez wynagrodzenia) akcji własnych, nabytych przez A. S.A. jako spółkę przejmującą w wyniku połączenia ze spółką E. S.A. (spółką przejmowaną) i przejęcia całego majątku tej spółki, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pogląd taki uzasadniony jest w szczególności następującymi przesłankami:

  1. W opisywanej we wniosku sytuacji dojdzie do umorzenia akcji własnych A.S.A. nabytych przez tę spółkę jako spółkę przejmującą w wyniku połączenia ze spółką E. S.A. (spółką przejmowaną) i przejęcia całego majątku tej spółki. Umorzenie to nastąpi bez wynagrodzenia. Będzie to zatem operacja wyłącznie na kapitałach własnych Wnioskodawcy, gdyż w wyniku umorzenia przedmiotowych akcji Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego, a w konsekwencji dochodu.
  2. Umorzenie bez wynagrodzenia przez Wnioskodawcę akcji własnych uzyskanych w wyniku połączenia ze spółką E. S.A. (spółką przejmowaną) i przejęcia całego majątku tej spółki, nie prowadzi do spełnienia się żadnej z przesłanek umożliwiających uznanie tego zdarzenia za zdarzenie powodujące otrzymanie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw bądź innych świadczeń o których mowa w przepisie art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż w wyniku umorzenia tych akcji Wnioskodawca nie uzyska żadnych rzeczy, praw bądź świadczeń.
  3. W wyniku umorzenia akcji własnych w sytuacji opisanej w niniejszym wniosku nie powstanie także przychód (dochód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności dochód zdefiniowany w przypisie art. 10 ust. 1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy, gdyż przedmiotem planowanego umorzenia stanowiącego zdarzenie przyszłe wskazane w niniejszym wniosku będą posiadane przez Wnioskodawcę akcje własne, a nie akcje w innych spółkach. Z umorzeniem akcji własnych Wnioskodawcy nabytych w drodze sukcesji generalnej wskutek połączenia nie będzie się również wiązać żadne odpłatne zbycie tych akcji bądź też jakakolwiek wypłata wynagrodzenia.

Reasumując, w przypadku zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, tj. umorzenia (bez wynagrodzenia) akcji własnych, nabytych przez A.S.A. jako spółkę przejmującą w wyniku połączenia ze spółką E. S.A. (spółką przejmowaną), Wnioskodawca nie uzyska żadnego dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.