IPPB3/423-750/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku podatkowego z tytułu konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności w przypadku dokonania połączenia spółek.
IPPB3/423-750/14-2/EŻinterpretacja indywidualna
  1. Konfuzja
  2. opodatkowanie
  3. połączenie
  4. przychód
  5. spółki
  6. wierzytelność
  7. zobowiązanie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2014r. (data wpływu 23 lipca 2014r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu konfuzji wzajemnych zobowiązań i wierzytelności w przypadku dokonania połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca - spółka A. S.A. z siedzibą w W. jest jedną z największych polskich firm funkcjonujących w sektorze hurtowego i detalicznego handlu paliwami płynnymi. Spółka prowadzi hurtową sprzedaż oraz transport paliw silnikowych na terenie całego kraju, a także kompleksową obsługę logistyczną i dispatchingową stacji benzynowych (Spółka dysponuje flotą jednostek transportowych przeznaczonych do przewozu paliw i innych substancji niebezpiecznych). A. S.A. jest również właścicielem ogólnopolskiej sieci stacji paliw M. oraz prowadzi stacje paliw pod brandem koncernu B. (franczyza). Kapitał zakładowy spółki A. S.A. wynosi 14 394 700 zł i dzielił się na 7.332.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł oraz 7.061.900 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,0 zł.

Właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym i jedynym akcjonariuszem A. S.A. jest spółka E. S.A. z siedzibą w W.. Kapitał zakładowy spółki E. S.A, wynosi 1.615.000 zł i dzieli się na 1.615.000 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł. Akcjonariuszami E. S.A. jest osoba fizyczna - pan Jerzy S., posiadający 3,23.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 323.000 zł, stanowiących 20 % kapitału zakładowego Spółki oraz osoba prawna - spółka E. Sp. z o.o. z siedzibą w W., posiadająca 1.292,000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,0 zł każda i łącznej wartości 1,292,000 zł, stanowiących 80 % kapitału zakładowego Spółki.

Podstawowym obszarem działalności gospodarczej E. S.A. jest hurtową sprzedaż paliw płynnych, głównie oleju opałowego. E. S.A. prowadzi także detaliczną sprzedaż paliw silnikowych (Spółka posiada jedną stację paliw) oraz sprzedaż detaliczną opon i świadczy usługi związane z tym obszarem w dwóch punktach serwisowych.

Z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, tj. w celu uzyskania korzyści gospodarczych wynikających z poprawy konkurencyjności (uzyskanie synergii i korzyści skali, obniżenie poziomu kosztów stałych, poprawa efektywności wykorzystania aktywów, uproszczenie struktury organizacyjnej, wzrost wydajności, racjonalizacja działalności, uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej, itd) akcjonariusze rozważają obecnie połączenie spółek A. S.A. i E. S.A. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) polegające na przejęciu spółki E. S.A. przez spółkę A.SA (tzw. połączenie odwrotne). Połączenie to dokonane zostanie poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (E. S.A.) na spółkę przejmującą (A. S.A.), w wyniku czego A. S.A. przejmie także akcje własne stanowiące 100% jej kapitału zakładowego.

Ponieważ działalność E. S.A. i A.S.A. jest w wielu obszarach komplementarna, spółki świadczą sobie usługi i dokonują transakcji handlowych. W związku z tym na dzień planowanego połączenia występować mogą w bilansie spółki przejmującej (A. S.A.) należności przysługujące od spółki przejmowanej (E. S.A.) z tytułu wykonanych dostaw, usług, udzielonych pożyczek, itp. bądź zobowiązania wobec E. S.A. z takich tytułów - i analogicznie - w bilansie spółki przejmowanej (E. S.A.) występować mogą należności od A. S.A. z tytułu wykonanych dostaw, usług, udzielonych pożyczek, itp. bądź zobowiązania wobec A. S.A. z takich tytułów. Jeżeli stan taki zaistnieje, to w momencie połączenia spółek nastąpi konfuzja i wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań i wierzytelności.

Wnioskodawca zakłada, iż w celu zrealizowania połączenia kapitał zakładowy A. S.A (spółki przejmującej) zostanie tymczasowo podwyższony o 14 394 700 zł w celu wydania akcji akcjonariuszom E. S.A. (spółki przejmowanej), proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału w tym kapitale przed połączeniem, oraz równocześnie zostanie dokonane umorzenie akcji własnych Wnioskodawcy o wartości 14 394 700 zł otrzymanych przez A. SA jako majątek spółki przejmowanej (E. SA). Umorzenie wskazanych wyżej akcji własnych nastąpi bez wynagrodzenia.

Po przeprowadzeniu połączenia kapitał zakładowy A. SA będzie więc wynosił, identycznie jak przed połączeniem, 14 394 700 zł i dzielił się na 14 394 700 akcji o wartości nominalnej 1,0 zł każda. Akcjonariuszami A. S.A, po połączeniu będą natomiast; E. Sp. zo.o. posiadająca 11 515 760 akcji stanowiących 80 % kapitału zakładowego oraz pan Jerzy S. posiadający 2 878 940 akcji stanowiących 20 % kapitału zakładowego,

Akcjonariuszom spółki przejmowanej nie będą wypłacane żadne dopłaty w gotówce.

Każda ze spółek mających uczestniczyć w planowanym połączeniu (A. S.A,, E. S.A.) posiada siedzibę i Zarząd na terytorium RP i jest podatnikiem podatku dochodowego podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na fakt, iż planowane połączenie nastąpić ma z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie będą zachodziły okoliczności określone w art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy konfuzja wzajemnych zobowiązań i wierzytelności spółek A. S.A. i E. S.A. w przypadku dokonania połączenia tych spółek w trybie opisanym w niniejszym wniosku, doprowadzi do powstania dla Wnioskodawcy jako spółki przejmującej lub następcy prawnego spółki przejmowanej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonania planowanego połączenia spółek A. S.A. i E. S.A. w trybie wskazanym w niniejszym wniosku, istnienie na dzień połączenia wzajemnych zobowiązań i należności skutkować będzie ich wygaśnięciem z mocy prawa, a po stronie Wnioskodawcy, jako spółki przejmującej, nie powstanie z tego tytułu przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychód taki nie powstanie także w związku z przejęciem praw i obowiązków podatkowych po spółce przejmowanej, a wygaśnięcie wierzytelności oraz zobowiązania w wyniku konfuzji będzie neutralne podatkowo dla spółki przejmowanej, a więc również dla Wnioskodawcy jako następcy podatkowego spółki przejmowanej Stanowisko takie uzasadnione jest następującymi przesłankami:

Zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych połączenie spółek może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej, a spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Skutki podatkowe tych procesów (sukcesja podatkowa) zostały natomiast unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 tej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W myśl art. 93 § 2 pkt 1 tej ustawy, powołany wyżej przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

W wyniku planowanego połączenia, opisanego w niniejszym wniosku, zobowiązania i wierzytelności spółki przejmowanej przejdą na Wnioskodawcę (spółkę przejmującą), wskutek czego Wnioskodawca stanie się jednocześnie z tych samych stosunków prawnych wierzycielem i dłużnikiem, a w konsekwencji wzajemne prawa i obowiązki ulegną wygaśnięciu, gdyż dojdzie do połączenia w jednej osobie wierzyciela i dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązań w wyniku połączenia w jednej osobie wierzyciela i dłużnika, co do zasady, nie skutkuje powstaniem (po połączeniu) u spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zobowiązanie bowiem przestaje istnieć w wyniku połączenia dwóch osób prawnych przez przejęcie, a eliminacja wzajemnych rozrachunków nie ma bezpośrednich implikacji podatkowych.

Wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji nie zostało wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako skutkujące albo nieskutkujące powstaniem przychodu, w szczególności wygaśnięcie zobowiązań w drodze konfuzji nie jest wymienione w otwartym katalogu przysporzeń, wskazanym w art. 12 tej ustawy, które stanowią przychody dla celów opodatkowania.

Najważniejsze znaczenie ma jednak fakt, iż zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, z otrzymaniem przez niego realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym. Wobec powyższego, nie można stwierdzić, ze zdarzenie to skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie i doktrynie prawa podatkowego poglądem, przychodami podatkowymi, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, są co do zasady, przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym. W opisywanym zdarzeniu przyszłym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku, nie nastąpi natomiast zwiększenie majątku, czy aktywów w znaczeniu rachunkowym, łączących się spółek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art..14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.