IPPB3/423-747/09-2/PD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy przejęcie przez Spółkę majątku pozostałego po likwidacji M. spowoduje powstanie po stronie Spółki dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2) W jaki sposób należy ustalić wartość podatkową składników majątkowych (w tym Nieruchomości oraz wyposażenia) objętych przez Spółkę w związku z likwidacją M., która będzie stanowiła w zależności od ich przeznaczenia:
• podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów uzyskanych ze zbycia tych składników majątkowych) - jeżeli Spółka będzie wykorzystywać te składniki majątkowe na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, lub
• koszt uzyskania przychodów ze zbycia w momencie odpłatnego zbycia - jeżeli spółka nie będzie wykorzystywać tych składników majątkowych na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub przewidywany okres używania będzie krótszy niż rok?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2009 r. (data wpływu 22 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu Spółki z tytułu objęcia przez nią majątku spółki zależnej w związku jej likwidacją oraz określenia wartości początkowej tego majątku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób w zakresie przychodu Spółki z tytułu objęcia przez nią majątku spółki zależnej w związku jej likwidacją oraz określenia wartości początkowej tego majątku.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

N. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest jedną z czołowych firm rynku nieruchomości, koncentrującą swoją aktywność na inwestowaniu i budowaniu centrów handlowo - usługowych typu „outlet” w większych miastach na terytorium Polski. (działalność deweloperska) oraz na wynajmie powierzchni handlowych i zarządzaniu posiadanymi nieruchomościami.

Spółka jest jedynym udziałowcem (posiada 100% udział w kapitale zakładowym) M Sp. z o.o. (dalej: M). Nabycie udziałów w M. nastąpiło 17 października 2007 r.

N jest właścicielem centrum handlowo — usługowego w Poznaniu funkcjonującego pod nazwą komercyjną „G. (dalej: Nieruchomość) i prowadzi działalność polegającą na wynajmie powierzchni handlowych Nieruchomości.

Na prowadzone przez M. przedsiębiorstwo, oprócz Nieruchomości, składają się m.in. środki trwałe (np. wyposażenie centrum) oraz umowy najmu zawarte z najemcami powierzchni wraz z wierzytelnościami wynikającymi z tych umów. M. nie zatrudnia własnych pracowników. Dlatego też zarządzanie oraz obsługa Nieruchomości została zlecona podmiotom trzecim. M. jest również stroną umów o dostawy mediów oraz umów serwisowych z dostawcami usług związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Majątek M. został nabyty (zakupiony) bądź wytworzony przez tą spółkę we własnym zakresie i nie był przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Obecnie planowana jest restrukturyzacja Grupy N.. Jednym z rozważanych działań jest likwidacja M. w trybie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH).

W toku postępowania likwidacyjnego, zobowiązania M. wobec jej wierzycieli zostaną spłacone ze środków pieniężnych tej spółki. Alternatywnie, roszczenia wierzycieli M. zostaną zabezpieczone przez Spółkę, która jako jedyny udziałowiec M. przejmie zobowiązania tej spółki. W związku z powyższym może też mieć miejsce dopłata do kapitału M. lub wkład pieniężny.

Mając na uwadze, iż interesy wierzycieli M. zostaną zabezpieczone w opisany powyżej sposób (a tym samym zostanie zrealizowany cel postępowania likwidacyjnego) nie będzie konieczności zbywania majątku M. podmiotom trzecim. W konsekwencji, majątek M. pozostały po spłacie i zabezpieczeniu wierzycieli tej spółki (tj. w szczególności Nieruchomość wraz z wyposażeniem) zostanie przekazany Spółce w trybie art. 286 KSH.

Po zakończeniu procesu likwidacji M., Spółka może kontynuować przy użyciu otrzymanego majątku działalność polegającą na wynajmie powierzchni handlowych. Docelowo Spółka planuje sprzedaż Nieruchomości.

Ewentualna likwidacja M. oraz objęcie przez Spółkę majątku pozostałego po likwidacji tej spółki nastąpi po upływie 2 lat od daty, w której Spółka nabyła i objęła udziały w M. i stała się jej jedynym udziałowcem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy przejęcie przez Spółkę majątku pozostałego po likwidacji M. spowoduje powstanie po stronie Spółki dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 2. W jaki sposób należy ustalić wartość podatkową składników majątkowych (w tym Nieruchomości oraz wyposażenia) objętych przez Spółkę w związku z likwidacją M., która będzie stanowiła w zależności od ich przeznaczenia:
 • podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów uzyskanych ze zbycia tych składników majątkowych) - jeżeli Spółka będzie wykorzystywać te składniki majątkowe na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, lub
 • koszt uzyskania przychodów ze zbycia w momencie odpłatnego zbycia - jeżeli spółka nie będzie wykorzystywać tych składników majątkowych na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub przewidywany okres używania będzie krótszy niż rok...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1)

Zdaniem Spółki, ewentualny dochód Spółki w związku z otrzymaniem w drodze likwidacji majątku M. (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP) na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Dodatkowo, art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP stanowi, iż do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji). Oznacza to, iż dochodem (przychodem) z likwidacji osób prawnych podlegającym opodatkowaniu PDOP jest różnica pomiędzy wartością majątku likwidowanej spółki otrzymanego przez wspólnika a kwotą wydatków poniesionych przez tego wspólnika na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) likwidowanej spółki.

Dochody (przychody) uzyskane z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP) podlegają u wspólnika -. co do zasady - opodatkowaniu PDOP według stawki 19%. Płatnikiem tego podatku jest likwidowana spółka. Jednakże, zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania PDOP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Dodatkowo, zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych może zostać zastosowane wyłącznie, jeśli spółka otrzymująca taki dochód (przychód) posiada udziały w spółce wypłacającej taką należność (w wysokości nie mniejszej niż 10% kapitału zakładowego spółki wypłacającej przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 2 lata.

W przedstawionym w niniejszym wniosku opisie zdarzenia przyszłego Spółka (z siedzibą w W.; podlegająca w Polsce opodatkowaniu PDOP od całości swoich dochodów) uzyska dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją M. (z siedzibą w P., podlegającej w Polsce opodatkowaniu PDOP od całości swoich dochodów) pomniejszonej o wydatki na nabycie udziałów. Spółka jest jedynym udziałowcem M. (posiada 100% udział w kapitale tej spółki). Na moment otrzymania majątku likwidacyjnego Spółka będzie posiadała udziały w M. nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (innymi słowy będzie jedynym udziałowcem nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat).

W związku z powyższym Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym spełnione będą warunki przewidziane w art. 22 ust. 4 oraz art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP. W konsekwencji — zdaniem Spółki — ewentualny dochód uzyskany przez Spółkę z tytułu objęcia majątku pozostałego po likwidacji M. Będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, w szczególności:

Ad. 2)

Zdaniem Spółki, w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, wartością podatkową składników majątkowych (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) objętych przez Spółkę w związku z likwidacją M. która będzie stanowiła w zależności od ich przeznaczenia:

 • podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów uzyskanych ze zbycia tych składników majątkowych) - jeżeli Spółka będzie wykorzystywać te składniki majątkowe na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, lub
 • koszt uzyskania przychodów ze zbycia w momencie odpłatnego zbycia - jeżeli spółka nie będzie wykorzystywać tych składników majątkowych na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub przewidywany okres używania będzie krótszy niż rok będzie wartość ustalona przez Spółkę nie wyższa niż wartość rynkowa tych składników majątkowych.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 5) ustawy o PDOP, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej, uważa się — z zastrzeżeniem art. 16g ust. 10b ustawy o PDOP — ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 16g ust. 10b ustawy o PDOP — w przypadku jeśli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane przez podatnika w związku z likwidacją osoby prawnej zostały uprzednio wniesione do tej (likwidowanej) osoby prawnej jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części — wartość początkową takich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i Prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu likwidowanego (tzw. zasada kontynuacji).

W przedstawionym w niniejszym wniosku stanie faktycznym majątek, który zostanie objęty przez Spółkę w związku z likwidacją M. (obejmujący w szczególności Nieruchomość wraz z wyposażeniem) został nabyty (zakupiony) przez M. bądź wytworzony przez tą spółkę we własnym zakresie i nie był przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W konsekwencji, zdaniem Spółki, art. 16g ust. 10b nie znajdzie zastosowania w przedstawionym w niniejszym Wniosku stanie faktycznym.

Art. 16g ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOP nie rozstrzyga, czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane w związku z likwidacją osoby prawnej mają mieć formę przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, czy też stanowić poszczególne składniki majątkowe. Konsekwentnie należy stwierdzić, że niezależnie od rodzaju przekazanych w wyniku likwidacji osoby prawnej składników majątkowych (związku pomiędzy tymi składnikami), ich wartość początkową dla celów podatkowych należy ustalić w oparciu o ich wartość rynkową z dnia otrzymania (przez Spółkę) tych składników majątkowych.

Ponieważ art. 16g ustawy o PDOP nie zawiera bardziej szczegółowych wskazań odnośnie ustalenia wartości rynkowej środków trwałych, niż te zawarte w art. 14 ust 2 ustawy o PDOP, Spółka stoi na stanowisku, że wycena dokonana przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem czasu i miejsca otrzymania przez Spółkę środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) jako majątku polikwidacyjnego będzie właściwa dla celów ustalenia wartości początkowych tych składników majątkowych (wycena taka powinna co do zasady być również podstawą do ustalenia dochodu Spółki z tytułu likwidacji w rozumieniu art. 10 ustawy o PDOP). Konsekwentnie, wartość określona przez rzeczoznawcę, powinna zdaniem Spółki, zostać przyjęta jako podstawa do ustalenia wartości początkowej.

Wartość ta pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych o których mowa w art. 16 h ust. 1 pkt 1 dokonanych przez Spółkę, będzie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP stanowiła koszt podatkowy na dzień zbycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją M.

Art. 16g ust. 1 pkt 5) ustawy o PDOP mówi o wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej (a więc składników o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą). Niemniej jednak oczywistym jest, iż również w przypadku, jeżeli podatnik nie ma zamiaru wykorzystywać składników majątkowych otrzymanych w ramach likwidacji innej spółki i na przykład od razu je sprzeda, wartość podatkową takich składników majątkowych, która będzie kosztem uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży należy określić według tej samej reguły.

W związku z powyższym — zdaniem Spółki — wartością podatkową składników majątkowych (w tym Nieruchomości wraz z wyposażeniem) otrzymanych przez Spółkę w związku z likwidacją M., która będzie stanowiła w zależności od ich przeznaczenia:

 • podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu Spółki (lub po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów uzyskanych ze zbycia tych składników majątkowych) - jeżeli Spółka będzie wykorzystywać te składniki majątkowe na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok, lub
 • koszt uzyskania przychodów ze zbycia w momencie odpłatnego zbycia - jeżeli spółka nie będzie wykorzystywać tych składników majątkowych na potrzeby związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub przewidywany okres używania będzie krótszy niż rok będzie wartość ustalona przez Spółkę nie wyższa niż wartość rynkowa tych składników majątkowych.

Przedstawione powyżej stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, w szczególności:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2009 r. (IBPBl/2/423-1222/08/PP);
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.