IPPB3/423-667/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka powinna uwzględnić w swoim zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 2014 przychody podatkowe oraz podatkowe koszty uzyskania przychodów osiągnięte / poniesione przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do Dnia Połączenia ?
IPPB3/423-667/14-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przychód
 4. rok podatkowy
 5. spółki
 6. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Rok podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zwolnienia podmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014r. (data wpływu 16.06.2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w swoim zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 2014 przychodów podatkowych oraz podatkowych kosztów uzyskania przychodów osiągniętych/poniesionych przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do Dnia Połączenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uwzględnienia w swoim zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 2014 przychodów podatkowych oraz podatkowych kosztów uzyskania przychodów osiągniętych/poniesionych przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do Dnia Połączenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

"L." Sp. z o.o. („Spółka”) oraz Centrum K. S.A. („Spółka Przejmowana") są polskimi rezydentami podatkowymi (spółkami podlegającymi obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku od podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 z późn. zm., dalej "UpodPraw”). Wyłącznym udziałowcem Spółki oraz wyłącznym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest spółka L. AB z siedzibą w Szwecji. W wyniku decyzji biznesowej grupy L., Spółka oraz Spółka Przejmowana zostaną połączone. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę („Połączenie”), Połączenie jest planowane na dzień 1 lipca 2014 roku („Dzień Połączenia”).Połączenie zostanie zrealizowane bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki i Spółki Przejmowanej. W szczególności, połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej jest połączeniem spółek znajdujących się pod wspólną kontrolą, dlatego zostanie rozliczone w księgach Spółki metodą łączenia udziałów z wykorzystaniem odpowiednich danych ze skonsolidowanego sprawozdania spółki matki (L. AB). Rok podatkowy Spółki oraz Spółki Przejmowanej jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna uwzględnić w swoim zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 2014 przychody podatkowe oraz podatkowe koszty uzyskania przychodów osiągnięte / poniesione przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do Dnia Połączenia ...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Spółka powinna uwzględnić w swoim zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 2014 przychody podatkowe oraz podatkowe koszty uzyskania przychodów osiągnięte / poniesione przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014roku do Dnia Połączenia.

W szczególności, zdaniem Spółki:

Zgodnie z UPodPraw;

 1. Rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2,2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych (art. 8 ust. 1);
 2. Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego (art. 8 ust. 6);
 3. Podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1).

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz 926 z późn, zm., dalej "U Ord Pod"):

 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek kapitałowych, osobowych i kapitałowych spółek kapitałowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek (art. 93 § 1);
 2. Przepis § 1 i stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych) (art. 93 § 2).

W świetle powyższych przepisów, w analizowanej sytuacji:

 1. Skoro Połączenie zostanie zrealizowane bez zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółkii Spółki Przejmowanej, to zgodnie z literalnym brzmieniem UPodPraw, rok podatkowy Spółki oraz Spółki Przejmowanej nie zostanie zakończony w wyniku Połączenia. Konsekwentnie, obecny rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się 1 stycznia 2014 roku, będzie trwał do 31 grudnia 2014 roku.
 2. Konsekwencją Połączenia będzie natomiast koniec istnienia Spółki Przejmowanej, przy czym zgodnie z art. 93 UOrdPod, z Dniem Połączenia Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (jako jej następca prawny).
 3. W związku z powyższym, skoro rok podatkowy Spółki Przejmowanej nie zostanie zakończony w wyniku Połączenia, Spółka, jako następca prawny Spółki Przejmowanej, powinna wykazać w swoim zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1 UPodPraw (zeznaniu o wysokości dochodu (poniesionej straty) osiągniętego w roku podatkowym) za 2014 rok, przychody podatkowe osiągnięte oraz podatkowe koszty uzyskania przychodów poniesione przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do Dnia Połączenia,
 4. Powyższe przychody i koszty uzyskania przychodów będą ujęte w zeznaniu podatkowym Spółki łącznie z przychodami podatkowymi oraz podatkowymi kosztami uzyskania przychodów poniesionymi przez Spółkę w roku podatkowym 2014.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, Spółka powinna uwzględnić w swoim zeznaniu o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym 2014 przychody podatkowe oraz podatkowe koszty uzyskania przychodów osiągnięte/ poniesione przez Spółkę Przejmowaną w okresie od 1 stycznia 2014 roku do Dnia Połączenia.

Spółka podkreśla, że powyższe stanowisko potwierdza jednolita praktyka organów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.