IPPB3/423-651/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jeżeli, w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej po unicestwieniu części udziałów do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014r. (data wpływu 23 czerwca 2014r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PDOP”).

Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Dzielona”). Wnioskodawca nabył te udziały w drodze kupna.

Obecnie planowane jest dokonanie podziału Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013r poz. 1030 j.t.; dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej; „Nowa Spółka”).

Majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Planowany podział ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania składników majątkowych poprzez ich grupowanie w podmiotach pełniących określone funkcje w ramach grupy.

Planuje się, że w konsekwencji podziału Spółki Dzielonej dojdzie do unicestwienia części jej udziałów oraz do obniżenia jej kapitału zapasowego.

Po dokonaniu podziału przez wydzielenie Wnioskodawca rozważa sprzedaż pozostałych udziałów Spółki Dzielonej do innej spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez Wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej (po unicestwieniu części udziałów) do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez Wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej (po unicestwieniu części udziałów) do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o PDOP za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie udziałów w tej spółce w przypadku podziału spółki, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

  1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1 k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
  3. wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce Dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie znajduje zastosowania, zatem wyłączenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 8c nie będzie aplikowało się w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Jednocześnie z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nabył udziały Spółki Dzielonej przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia tych udziałów w analizowanym zdarzeniu przyszłym należy wziąć pod uwagę art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. b ustawy o PDOP) zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów kosztem są wydatki na ich nabycie.

Jak zostało to wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach podziału dojdzie do unicestwienia części udziałów Spółki Dzielonej.

Zatem zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o PDOP w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Nowej Spółki Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów nabycia udziałów w Spółce Dzielonej w proporcji w jakiej pozostaje u niego wartość nominalna unicestwianych udziałów Spółki Dzielonej do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem. Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust 1 pkt 8c zdanie drugie, przy sprzedaży udziałów Spółki Dzielonej (spółka podzielona przez wydzielenie), Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na ich nabycie, w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej (po unicestwieniu części udziałów) do wartości nominalnej udziałów przed podziałem.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez Wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej (po unicestwieniu części udziałów) do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 updop oraz, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka posiada 100% udziałów w spółce z o.o. (Spółka Dzielona) nabytych w drodze kupna. Planowany jest podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki dzielonej na inną sp. z o.o. tj. Nową Spółkę. Zarówno majątek podlegający wydzieleniu jak i pozostający w Spółce Dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W konsekwencji podziału dojdzie do unicestwienia części udziałów Spółki dzielonej oraz do obniżenia jej kapitału zapasowego. Po dokonaniu podziału przez wydzielenie Wnioskodawca rozważa sprzedaż pozostałych udziałów Spółki dzielonej do innej spółki. Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez Wnioskodawcę.

Podkreślić należy, iż zasady ich ustalania będą zróżnicowane w zależności od sposobu ich nabycia (objęcia).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

  1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
  3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie;

Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. a, b lub c updop stosuje się w zależności od sposobu objęcia udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej. W ww. przepisie ustawodawca uzależnił sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu w zależności od tego w jaki sposób zostały objęte udziały (akcje) w spółce dzielonej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e;

Mając powyższe na uwadze jeżeli, w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej po unicestwieniu części udziałów do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.