IPPB3/423-643/14-4/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Pozostałych Udziałowców?Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Spółki Matki?
IPPB3/423-643/14-4/EŻinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. płatnik
 4. spółki
 5. udział w zyskach
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014r. (data wpływu 18 czerwca 2014r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 września 2014r. (data wpływu do BKIP w Płocku 22 września 2014r.) na wezwanie z dnia 11 września 2014r. Nr IPPB3/423-643/14-2/EŻ (data doręczenia 16 września 2014r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Wnioskodawca, Spółka Matka). Wnioskodawca planuje utworzyć inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Celowa), gdzie 100% udziałów przysługiwać będzie Wnioskodawcy.

Wnioskodawca będzie również większościowym udziałowcem w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka Dzielona). Wnioskodawca będzie posiadał co najmniej 95% udziałów w kapitale Spółki Dzielonej. Udziałowcami Spółki Dzielonej będą również dwa inne podmioty będące spółkami akcyjnymi z siedzibą w Polsce (dalej: Pozostali Udziałowcy).

Spółka Dzielona będzie posiadała nieruchomości. Działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną będzie polegała głównie na wynajmie posiadanych nieruchomości włączając w to potencjalną ich sprzedaż. Jednocześnie lokalizacyjnie, organizacyjnie i finansowo działalność prowadzona przez Spółkę Dzieloną stanowić będzie dwie jednostki stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Planowany jest podział Spółki Dzielonej i wydzielenie prowadzonej działalności w zakresie powyższych nieruchomości do Spółki Celowej. W ramach podziału do Spółki Celowej zostaną przeniesione nieruchomości wraz z zespołem składników umożliwiających kontynuację prowadzonej działalności, w tym w szczególności z umowami wynajmu, umowami o dostawę mediów, personelem zajmującym się nieruchomościami, należnościami i zobowiązaniami związanymi z nieruchomościami, etc. Wspomniany zespół składników (zarówno materialnych jak i niematerialnych) będzie wyodrębniony zarówno finansowo jak i organizacyjnie (będzie obejmował obie zorganizowane części przedsiębiorstwa funkcjonujące w Spółce).

Majątek pozostający po wydzieleniu w Spółce Dzielonej będzie składał się głównie z środków pieniężnych. Ponadto w majątku Spółki Dzielonej potencjalnie pozostaną inne składniki / elementy, których przeniesienie na Spółkę Celową nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Spółki Dzielonej (np. będą występowały ograniczenia prawne w przeniesieniu takich składników lub nie zostanie uzyskana zgodna na ich przeniesienie) lub będą nieistotne z perspektywy prowadzonej działalności w zakresie nieruchomości.

Wartość rynkowa zespołu elementów przenoszonych w ramach podziału na Spółkę Celową będzie równa albo wyższa od sumy wartości rynkowej pojedynczych składników majątkowych.

Nie wyklucza się, że Spółka Matka wraz ze Spółką Dzieloną w momencie podziału przez wydzielenie będą tworzyły podatkową grupę kapitałową.

Spółka Celowa w zamian za przenoszony majątek, wyda udziałowcom Spółki Dzielonej (a więc Wnioskodawcy oraz Pozostałym Udziałowcom) własne udziały.

Spółka Matka zarówno przed, jak i po transakcji będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Celowej, jak również Spółki Dzielonej, które zachowa nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat obejmujący moment podziału przez wydzielenie.

Wnioskodawca wskazuje, że niniejszy wniosek składany jest zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) przez podmiot planujący utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. Wnioskodawcę), w zakresie skutków podatkowych dotyczących działalności tej spółki (tj. Spółki Celowej).

W uzupełnieniu do wniosku na wezwanie tutejszego organu, Społka wyjasniła, że planowana nazwa (firma) Społki celowej ma brzmieć: E. Sp. z o.o. z siedzibą: W..

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Pozostałych Udziałowców...
 2. Czy w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie Spółki Dzielonej, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Spółki Matki...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Pozostałych Udziałowców.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP): „Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e (...).

Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP „W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika (...)

Zatem w przypadku powstania dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, na podstawie powyższej regulacji, płatnikiem jest spółka przejmująca majątek w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

Możliwość powstania dochodu (przychodu) do opodatkowania dla Udziałowców, regulują w analizowanym przypadku przepisy art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o PDOP (to przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Tym samym po stronie udziałowca spółki dzielonej nie powstanie przychód w wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą, chyba że zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP,

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Zgodnie zatem z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie jeżeli:

 1. majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
 2. majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W zdarzeniu przyszłym jak już wspomniano, majątek pozostający w Spółce Dzielonej będzie się składał przede wszystkim z środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych i w ocenie Wnioskodawcy nie może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przez którą, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Pozostały w Spółce Dzielonej majątek nie będzie bowiem spełniał powołanej definicji. Konsekwentnie mając na uwadze powyższe, po stronie Pozostałych Udziałowców na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dojdzie do powstania przychodu w wysokości określonej w tym przepisie.

Konsekwentnie Spółka Celowa (podmiot przejmujący) na podstawie art. 26 ust. 6 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP w związku z opisanym podziałem przez wydzielenie będzie obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika (a zatem odpowiednio każdego z Pozostałych Udziałowców).

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Pozostałych Udziałowców.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) nie będzie zobowiązana jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Spółki Matki.

Na podstawie powołanego w uzasadnieniu do pytania nr 1, art. 26 ust. 6 ustawy o PDOP, w przypadku powstania dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, płatnikiem jest spółka przejmująca majątek w związku z transakcją podziału przez wydzielenie.

Zgodnie natomiast z powołanym art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP, w przypadku podziału przez wydzielenie przychód po stronie udziałowca spółki dzielonej powstanie, jeżeli:

 1. majątek przejmowany na skutek podziału przez spółkę przejmującą nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
 2. majątek pozostający w spółce dzielonej nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W zdarzeniu przyszłym jak już wspomniano, majątek pozostający w Spółce Dzielonej będzie się składał przede wszystkim z środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych i w ocenie Wnioskodawcy nie może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, przez którą, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Pozostały w Spółce Dzielonej majątek nie będzie bowiem spełniał powołanej definicji. Konsekwentnie mając na uwadze powyższe, po stronie Spółki Matki na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP dojdzie do powstania przychodu w wysokości określonej w tym przepisie.

Jednocześnie przychód, który powstanie po stronie Spółki Matki na skutek opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału przez wydzielenie, należy, zdaniem Wnioskodawcy zakwalifikować jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym dochód (przychód) taki, przy spełnieniu określonych warunków wskazanych w przepisach art. 22 ust. 4-4b oraz 4d ustawy o PDOP, będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania.

W myśl art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o PDOP, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzyskującym przychód jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • spółka uzyskująca przychód nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • spółka uzyskująca takie dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te należności przez okres minimum dwóch lat, przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) może upłynąć po dniu uzyskania tych przychodów,
 • posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, a dochody uzyskane są z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione.

W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, spełnione będą warunki zdefiniowane w powyższych przepisach dla zastosowania zwolnienia ewentualnego dochodu (przychodu) z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności:

 • wypłacającym będzie spółka mająca siedzibę w Polsce;
 • Spółka Matka, jako podmiot uzyskujący przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów;
 • Spółka Matka, jako podmiot uzyskujący przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich uzyskania;
 • Spółka Matka będzie posiadała bezpośredni udział w kapitale Spółki Dzielonej jak również w kapitale Spółki Celowej, w wysokości przekraczającej 10%, nieprzerwanie przez okres 2 lat;
 • posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności.

Tym samym, nawet w sytuacji, gdyby na podstawie powołanych przepisów, w związku z opisanym podziałem przez wydzielenie po stronie Spółki Matki jako udziałowca zarówno Spółki Dzielonej (podmiotu dzielonego) jak i Spółki Celowej (podmiotu przejmującego), doszło do powstania dochodu (przychodu) w związku z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, dochód (przychód) ten będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisów art. 22 ust, 4 - 4b i 4d ustawy o PDOP (przy spełnieniu warunków w nich przewidzianych dla zastosowania zwolnienia).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym podziałem przez wydzielenie, Spółka Celowa (podmiot przejmujący) nie będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru i wpłaty podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do powstania ewentualnego dochodu (przychodu) u Spółki Matki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.