IPPB3/423-638/14-5/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia za umorzenie Udziałów, Spółka będzie mogła zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość nominalną Udziałów Własnych wydanych w zamian za Udziały SPV?
IPPB3/423-638/14-5/KKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. spółki
  3. umorzenie udziałów
  4. wartość nominalna
  5. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 17 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 5 września 2014 r. (data wpływu do BKIP w Płocku 8 września 2014 r.) na wezwanie z dnia 1 września 2014 r. Nr IPPB3/423-638/14-3/KK o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. „wymiany udziałów” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. „wymiany udziałów”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”). Wnioskodawca planuje dokonać reorganizacji swoich aktywów. W ramach jednego z rozważanych scenariuszy Spółka może nabyć udziały innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która będzie podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „SPV”). Udziały te zostaną wniesione do Spółki przez osobę fizyczną jako aport (dalej: „Aport”, „Udziały w SPV”) w celu objęcia przez nią udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Na skutek nabycia przedmiotu Aportu Spółka będzie posiadała liczbę udziałów w SPV dającą jej bezwzględną większość praw głosu w SPV. Osoba fizyczna w zamian za Aport otrzyma wyłącznie nowe udziały Spółki (dalej: „Udziały Własne”), wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; osoba fizyczna nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za Udziały w SPV. Podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. osoba fizyczna, SPV oraz Spółka) podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Transakcja nabycia przez Spółkę Udziałów w SPV będzie spełniać przesłanki do uznania jej za transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Wnioskodawca nie wyklucza, iż po wniesieniu Aportu może dojść zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, dalej jako: „KSH”) do dobrowolnego umorzenia udziałów w SPV. Będzie to polegało na tym, że SPV nabędzie część własnych udziałów w celu umorzenia (dalej jako: „Udziały”). Wynagrodzenie za Udziały będzie ustalone w wysokości wartości rynkowej umarzanych Udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia za umorzenie Udziałów, Spółka będzie mogła zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość nominalną Udziałów Własnych wydanych w zamian za Udziały SPV...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku otrzymania wynagrodzenia za umorzenie Udziałów, Spółka będzie mogła zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość nominalną Udziałów Własnych, wydanych w zamian za Udziały SPV.

Uzasadnienie: Z uwagi na to, że Spółka stała się wspólnikiem SPV na skutek wcześniejszego dokonania transakcji wymiany udziałów, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT, przy określeniu kosztów uzyskania przychodów konieczne jest uwzględnienie dyspozycji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

W związku z przywołaną regulacją, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego koszty na nabycie Udziałów SPV w ramach operacji wymiany udziałów będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie sprzedaży Udziałów SPV. Wydane przez Spółkę Udziały Własne stanowią koszt (wydatek), jaki Spółka musiała ponieść w celu otrzymania Udziałów SPV.

Sposób określenia wartości poniesionego w tej sytuacji kosztu jest wprost określony w cytowanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów Własnych wydanych osobie fizycznej. Zaprezentowane stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. Przykładowo można wskazać następujące interpretacje:

  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 maja 2012 r. (znak IPTPB3/423-76/12-4/PM), w której potwierdzono stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Zbywanej.”;
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. (znak IPPB3/423-189/11-5/AG), w której potwierdzono stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „W ocenie Wnioskodawcy w przypadku sprzedaży udziałów Spółki A przez Wnioskodawcę, otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach operacji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy, na temat sprzedaży udziałów Spółki A będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Spółce zbywającej - udziałowcowi Spółki A w ramach operacji wymiany udziałów.”;
  • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2012 r. (znak IBPBI/2/423-190/12/AP): „W świetle powyższych przepisów w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym uznać należy, iż w przypadku sprzedaży udziałów (otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych w zamian za otrzymane udziały.

Zanim do Ustawy CIT dodano art. 16 ust. 1 pkt 8e istniał już problem ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia przez spółkę kapitałową składników majątku, które ta spółka otrzymała aportem. Od początku organy podatkowe stały na stanowisku, iż kosztem uzyskania przychodów jest wartość nominalna udziałów własnych wydanych w zamian za aport. Zatem stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych jeszcze przed wprowadzeniem do Ustawy CIT przepisu art. 16 ust. 8e. Przykładowo można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2010 r. (znak ITPB3/423-390/10/PST): „Tym samym do wyliczenia wartości wydatków związanych z nabyciem lub objęciem akcji lub udziałów innej spółki wniesionych do Spółki, co do zasady należy przyjąć wartość nominalną wydanych udziałów Spółki w zamian za wniesiony aport.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów na rzecz SPV w celu ich umorzenia, przychodem Wnioskodawcy będzie nadwyżka wartości ustalonego wynagrodzenia za umorzone Udziały, nad wydatkami związanymi z ich nabyciem. Wydatki te należy natomiast przyjąć w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów Własnych Spółki wydanych osobie fizycznej w zamian za Udziały SPV nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów. Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej na dzień ich faktycznego wniesienia. Z uwagi na to, że Udziały znalazły się w posiadaniu Wnioskodawcy na skutek dokonania transakcji wymiany udziałów, ustalając koszt podatkowy nabycia, o którym mowa w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, należy odwołać się do regulacji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT. Zgodnie z jego brzmieniem, koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów uzyskanych w ramach wymiany udziałów ustala się w wysokości nominalnej wartości własnych udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały były nabywane (w tym przypadku nominalna wartość Udziałów Własnych Wnioskodawcy, czyli udziały, które zostały wydane osobie fizycznej w zamian za Aport).

W konsekwencji zastosowania powyższych przepisów, wydatki na nabycie Udziałów, tj. wydatki w wysokości równej wartości nominalnej Udziałów Własnych Spółki wydanych osobie fizycznej w zamian za aport Udziałów SPV, będą efektywnie pomniejszały (nie będą zaliczanie do przychodu) przychód podatkowy z tytułu umorzenia Udziałów.

W ramach opisanego zdarzenia przyszłego podstawą opodatkowania będzie więc nadwyżka otrzymanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia Udziałów celem umorzenia nad wydatkami Spółki na nabycie Udziałów SPV. Wydatki te należy natomiast przyjąć w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów Własnych Spółki wydanych osobie fizycznej w ramach operacji wymiany udziałów. Jeżeli natomiast wynagrodzenie Spółki z tytułu zbycia Udziałów celem umorzenia, będzie niższe niż wydatki poniesione na nabycie Udziałów SPV, czyli niższe niż nominalna wartość Udziałów Własnych Spółki wydanych osobie fizycznej w zamian za Udziały nabyte w ramach wymiany udziałów, to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu na operacji umorzenia Udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.