IPPB3/423-309/13-2/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku jej przekształcenia w spółkę kapitałową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu 2 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku jej przekształcenia w spółkę kapitałową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku jej przekształcenia w spółkę kapitałową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka Holdingowa, Wnioskodawca) jest jedynym udziałowcem spółki operacyjnej — F. Sp. z o.o. (dalej: SPV), będącej właścicielem nieruchomości (dalej: Nieruchomość). Przedmiotem działalności SPV jest wynajem powierzchni komercyjnych w centrum handlowym.

Wnioskodawca i SPV są polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W ramach restrukturyzacji planowane jest dokonanie zmiany formy prawnej SPV ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sp. z o.o.) na spółkę - komandytowo akcyjną (dalej: SKA). Przed przekształceniem SPV w SKA, Wnioskodawca sprzeda część jej udziałów innej spółce (dalej: Drugi Wspólnik). W wyniku przekształcenia SPV stanie się spółką komandytowo-akcyjną z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru.

Potencjalne przekształcenie SKA w spółkę kapitałową

W zależności od uwarunkowań, potrzeb biznesowych i prawnych, SKA może zostać w przyszłości przekształcona w spółkę kapitałową (Sp. z o.o.) w trybie określonym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej: KSH).

W wyniku przekształcenia spółka przekształcana (SKA) stałaby się Sp. z o.o. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru.

Z chwilą przekształcenia, wspólnicy SKA (tj. Wnioskodawca oraz Drugi Wspólnik) staliby się wspólnikami Sp. z o.o. W wyniku przekształcenia udział Wnioskodawcy (akcjonariusza SKA) w kapitale zakładowym Sp. z o.o. byłby równy kapitałowi zakładowemu posiadanemu przez tę spółkę w SKA przed jej przekształceniem w Sp. z o.o. Udział Drugiego Wspólnika w kapitale zakładowym Sp. z o.o. odpowiadałby jego wkładowi (wkładowi komplementariusza) w SKA.

W wyniku przekształcenia nie doszłoby do zwiększenia majątku spółki przekształcanej. W szczególności, w związku z przekształceniem do SKA nie zostałyby wniesione żadne nowe wkłady. Tym samym SKA przekształcona w Sp. z o.o. nie otrzymałaby żadnego dodatkowego majątku w wyniku przekształcenia w porównaniu do jej majątku sprzed przekształcenia (majątek SK przekształconej w Sp. z o.o. nie byłby wyższy od majątku SKA istniejącego na dzień poprzedzając dzień przekształcenia). Również udział Wnioskodawcy oraz Drugiego Wspólnika w zysku Sp. z o.o. pozostanie w tej samej proporcji jak udział w zysku SKA.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane w zdarzeniu przyszłym przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie skutkować (na moment przekształcenia) opodatkowaniem po stronie Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, opisane w zdarzeniu przyszłym przekształcenie SKA w Sp. z o.o. nie będzie skutkować powstaniem opodatkowania po stronie Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia), zgodnie z art. 552 KSH.

Zgodnie z art. 553 KSH spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

W świetle powyższego, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż przekształcenie SKA, ma jedynie charakter zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej i nie powoduje powstania nowego podmiotu.

Nie ulega wątpliwości, iż przekształcenie SKA w Sp. z o.o. jest wprost objęte normą wynikającą z art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że spółka w którą przekształca się SKA, jest jej sukcesorem (następcą prawnym). Innymi słowy, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej SKA niemającej osobowości prawnej.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do zmiany charakteru spółki w trakcie planowanych przekształceń. Modyfikacji ulegnie de facto jedynie forma prawna działania podmiotu. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż sam moment zmiany formy prawnej z SKA w Sp. z o.o. nie będzie skutkować powstaniem po jego stronią przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zastosowania nie znajdzie również w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym art. 12 Ustawy o PDOP, który zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP. Wnioskodawca sto na stanowisku, iż jako przyszły wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia SKA nie osiągnie przychodu z tytułu tego przekształcenia, albowiem przepisy art. 12 Ustawy o PDOP, jak również inne przepisy tej ustawy (art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 2, art. 21 i art. 22 Ustawy o PDOP), nie przewidują opodatkowania tego typu zdarzeń (przekształceń z udziałem osobowych spółek prawa handlowego), jako podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W szczególności, przychodu Wnioskodawcy nie można też ustalić na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOP. Przepis ten stanowi bowiem, że przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W konsekwencji, nie ulega wątpliwości, że art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOP nie dotyczy obejmowania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, gdyż przekształcenia nie należy utożsamiać z wniesieniem jakiegokolwiek wkładu niepieniężnego (aportu).

Jedynym przepisem odnoszącym się do przychodów osiągniętych w związku z przekształceniem spółek jest art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PDOP, zgodnie z którym przychodem jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. Przepis ten nie znajdzie jednak zastosowania w wypadku przekształcenia SKA w Sp. z o.o., gdyż przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową nie jest objęte dyspozycją tego przepisu.

Dodatkowo, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z art. 16g ust. 9 Ustawy o PDOP związku z art. 16g ust. 18 Ustawy o PDOP, w razie przekształcenia formy prawnej wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy. ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu przekształcanego. Stąd, Sp. z o.o. będzie kontynuować odpisy amortyzacyjne aktywów w wysokości, w jakiej miało to miejsce w przypadku SKA, a wcześniej SPV. Powyższe również uzasadnia neutralność samego przekształcenia, jako że w jego wyniku nie dochodzi d podwyższenia wartości aktywów dla celów podatkowych, tj. nie realizuje się żaden zysk podlegający opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, nie ulega wątpliwości, iż przekształcenie SKA w Sp. z o.o. polega jedynie na zmianie formy ustrojowej SKA bez zmiany przedmiotu jej działalności czy sposobu jej prowadzenia. Modyfikacja ta zakłada, że nie jest konieczne rozwiązanie dotychczasowej spółki utworzenie na jej miejsce innej, nowej spółki. Zarówno przed jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną. Istnieje więc tożsamość podmiotów przekształcanego i przekształconego. W konsekwencji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy samego prawa przejmuje majątek, wierzytelności lub zobowiązania SKA. Powyższe oznacza, że w wyniku takiego przekształcenia następuje kontynuacja działalności podmiotu w innej formie prawnej. Jednocześnie, w wyniku przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się podatnikiem PDOP.

W wyniku przekształcenia SKA w Sp. z o.o. Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W szczególności, nie otrzyma on żadnych świadczeń, które mogłyby podlegać opodatkowaniu oraz nie będą umarzane jego zobowiązania. W opisanej sytuacji nastąpi jedynie zmiana w obrębie aktywów Wnioskodawcy, tj. akcje w SKA zostaw zastąpione udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana ta nie wpłynie jednak na łączną wartość tego aktywa (nie dojdzie do podwyższenia wartości majątku Wnioskodawcy). Z operacją tą nie będzie się wiązać napływ środków finansowych z zewnątrz. Wnioskodawca w wyniku przekształcenia zależnej SKA w Sp. z o.o. nie osiągnie korzyści ekonomicznych skutkujących powstaniem u niego jakiegokolwiek przychodu.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, np.:

  • interpretacja indywidualna wydana w dniu 13 grudnia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3-423-711/12-2/KK;
  • interpretacja indywidualna wydana w dniu 25 lipca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie, nr IPPB3/423-305/12-2/DP;
  • interpretacja indywidualna wydana w dniu 10 marca 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB3/423-926/10-4/DP;
  • interpretacja indywidualna wydana w dniu 4 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nr ILPB3/423-240/10-2/JG.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że przekształcenie SKA w Sp. z o.o. nie będzie skutkować powstaniem opodatkowania po stronie Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.