IPPB3/423-304/13-2/DP | Interpretacja indywidualna

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku połączenia z tą spółką poprzez jej przejęcie.
IPPB3/423-304/13-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. połączenie
 2. przejęcie
 3. przychód
 4. spółki
 5. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013 r. (data wpływu 2 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku połączenia z tą spółką poprzez jej przejęcie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie poniesie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej w wyniku połączenia z tą spółką poprzez jej przejęcie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka Holdingowa, Wnioskodawca) jest jedynym udziałowcem spółki operacyjnej — F. Sp. z o.o. (dalej: SPV), będącej właścicielem nieruchomości położonej w S (dalej: Nieruchomość). Przedmiotem działalności SPV jest wynajem powierzchni komercyjnych w centrum handlowym.

Spółka Holdingowa i SPV są polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W ramach rozważanej restrukturyzacji planowane jest m.in. dokonanie zmiany formy prawnej SPV na spółkę komandytowo - akcyjną (dalej: SKA) oraz utworzenie nowej spółki osobowej (dalej: Sp. J.) oraz sprzedaż Nieruchomości przez SKA na rzecz Sp. J.

Przed przekształceniem SPV w SKA, Spółka Holdingowa sprzeda część udziałów SPV innej spółce (dalej: Drugi Wspólnik). Przed przekształceniem Wnioskodawca nabędzie 100 % udziałów w Drugim Wspólniku.

Z chwilą przekształcenia wspólnicy SPV (tj. Spółka Holdingowa oraz Drugi Wspólnik) staną się wspólnikami SKA, tj. Spółka Holdingowa zostanie akcjonariuszem SKA, a Drugi Wspólnik jej komplementariuszem.

W wyniku przekształcenia SPV stanie się spółką komandytowo-akcyjną z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Po przekształceniu w spółkę komandytowo-akcyjną SKA będzie kontynuować działalność gospodarczą uprzednio prowadzoną w formie sp. z o.o.

Po przekształceniu, w zależności od uwarunkowań, potrzeb biznesowych i prawnych, może nastąpić połączenie SKA z Wnioskodawcą oraz Drugim Wspólnikiem, gdzie Wnioskodawca będzie spółką przejmującą. Połączenie SKA z Wnioskodawcą oraz Drugim Wspólnikiem nastąpi w trybie przewidzianym w KSH. W konsekwencji, w wyniku połączenia nastąpi przeniesienie całego majątki SKA oraz całego majątku Drugiego Wspólnika na Wnioskodawcę.

Ze względów prawnych połączenie SKA z Wnioskodawcą oraz drugim Wspólnikiem odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym etapie nastąpi połączenie SKA z Wnioskodawcą, gdzie Wnioskodawca będzie spółką przejmującą. W etapie drugim, nastąpi połączenie Wnioskodawcy z Drugim Wspólnikiem, gdzie spółką przejmującą będzie również Wnioskodawca.

W wyniku połączenia SKA i Wnioskodawcy (Etap 1 połączenia) nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego (i ewentualnie zapasowego) Wnioskodawcy oraz wydanie nowych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy na rzecz Drugiego Wspólnika. Następnie, udziały Wnioskodawcy objęte przez Drugiego Wspólnika zostaną umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia.

W Etapie 2 nastąpi połączenie Wnioskodawcy i Drugiego Wspólnika. Połączenie to nastąpi w trybie uproszczonym bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Połączenie nie będzie wiązało się z wniesieniem dopłat gotówkowych na rzecz wspólników spółki przejmowanej (tj. SKA).

W chwili połączenia siedziba oraz rzeczywisty ośrodek zarządzania Wnioskodawcy będą znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację są podatkowe konsekwencje dla Wnioskodawcy z tytułu Etapu 1 połączenia Wnioskodawcy z SKA i Drugim Wspólnikiem tj. konsekwencje połączenia Wnioskodawcy z SKA, gdzie Wnioskodawca będzie spółką przejmującą.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu (dochodu) podatkowego w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawcę SKA...
 2. Czy w wyniku połączenia Wnioskodawcy z SKA powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych udzielona zostanie w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Spółki, czynność połączenia będzie neutralna na gruncie CIT i nie będzie on zobowiązany do wykazania przychodu (dochodu) podatkowego w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez niego SKA.

Uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie Wnioskodawcy i SKA zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH, tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku SKA na Wnioskodawcę. Na mocy art. 493 § 1 KSH, spółka przejmowana (SKA) zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

W ustawie o CIT brak jest przepisów regulujących konsekwencje podatkowe połączenia poprzez przejęcie w sytuacji, gdy spółką przejmującą jest spółką mającą osobowość prawną (Wnioskodawca), a spółką przejmowaną jest spółką osobowa (SKA).

Należy podkreślić, iż art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, określający konsekwencje podatkowe połączenia po stronie spółki przejmującej, dotyczy wyłącznie połączenia spółek kapitałowych tj. spółek mających osobowość prawną. Ponadto, żaden z przepisów ustawy o CIT nie zawiera odesłania do odpowiedniego stosowania art. 10 ust. 2 ustawy CIT w przypadku łączenia z udziałem spółek osobowych. W związku z powyższym, brak jest podstaw do stosowania powyższego przepisu w zakresie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy przejmującego spółkę osobową (SKA).

W świetle powyższego, skutki podatkowe przedmiotowej czynności powinny być ustalane na zasadach ogólnych. Na podstawie przepisów ustawy o CIT nie można wskazać podstawy do wykazania przez Wnioskodawcę przychodu pod legającego opodatkowaniu CIT.

Należy podkreślić, iż w prawie podatkowym obowiązuje ogólna zasada interpretacji ścisłej wszystkich przepisów prawnych, a w szczególności zakaz stosowania wykładni rozszerzającej na niekorzyść podatnika (zakaz wykładni in dubio pro fisco). Nie jest w szczególności dopuszczalne tworzenie w drodze wykładni, czy analogii nowych stanów podatkowych. Powyższa dyrektywa interpretacyjna znajduje wsparcie w zasadzie konstytucyjnej wyrażonej w art. 217 Konstytucji RP, w myśl której obowiązek o charakterze podatkowym może zostać nałożony wyłącznie w drodze ustawy.

Powyższą zasadę potwierdza również obszerny dorobek orzeczniczy. NSA w wyroku z dnia 16 lutego 1995 r., sygn. akt. SA/Po 3343/94 stwierdził, iż „Wszelkie obowiązki i uprawnienia podatnika nie mogą być domniemane, lecz muszą wprost wynikać z przepisów ustawowych”. Podobnie w wyroku z dnia 9 czerwca 1999 r., sygn. akt I SA/Lu 384/98, NSA uznał za niedopuszczalne „stosowanie analogii lub wykładni rozszerzającej czy ścieśniającej w odniesieniu do przepisów podatkowych” podkreślając, że powinny one być interpretowane „ściśle, zgodnie z zasadami wykładni językowej”, a w wyroku z dnia 9 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 611/11 podkreślił, iż stosowanie analogii w prawie podatkowym jest dopuszczalne, „z zastrzeżeniem zakazu stosowani analogii do zwiększenia obowiązków podatkowych (na niekorzyść podatnika) i z ograniczeniem stosowania analogii wynikającymi z art. 217 Konstytucji RP”.

Niezależnie jednak od powyższego, gdyby nawet założyć opodatkowanie, to ustawa o CIT w art. 12 ust. 4, określa również wyraźnie sytuacje, gdy przysporzenia otrzymywane przez podatnika nie stanowią jego przychodów.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się m.in. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT) oraz kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji) otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT).

Mając na uwadze powyższe przepisy należy uznać, że w przypadku otrzymania przez spółkę przejmującą (Wnioskodawcę) majątku spółki przejmowanej (SKA) w wyniku czego podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy (lub kapitał zakładowy i kapitał zapasowy) zastosowanie znajdzie art. 12 ust 4 pkt 4 ustawy o CIT. W konsekwencji, majątek SKA przejęty przez Wnioskodawcę i przekazany na powiększenie jego kapitału zakładowego nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Dodatkowo, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT, również przysporzenia majątkowe, które zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zapasowego Wnioskodawcy w związku z przejęciem majątku SKA nie będą stanowiły przychodów podatkowych Wnioskodawcy.

Należy również zauważyć, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, zgodnie z którym, przychodem podatkowym jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej lub wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Należy podkreślić, że w przypadku połączenia przez przejęcie wspólnicy spółki przejmowanej nie wnoszą wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki przejmującej w zamian za jej udziały. W wyniku połączenia przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, majątek spółki osobowej jest przejmowany bezpośrednio przez spółkę kapitałową. Podkreślenia wymaga również fakt, że wniesienie wkładu niepieniężnego jest odrębną instytucją prawa handlowego, która zgodnie z przepisami KSH nie znajduje zastosowania w przypadku połączenia przez przejęcie. W konsekwencji należy uznać, że w przedmiotowej sytuacji art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie, znajdzie zastosowania.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe np.:

 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 7 listopada 2012 r., sygn. IPPB3/423-573/12-4/AG,
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 12 października 2012 r., sygn. IPPB3/423-526/12-2/DP,
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 27 sierpnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-339/12-2/DP,
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 5 września 2011 r., sygn. IPPB3/423-417/ 11-4/AG,
 • Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dn. 13 września 2010 r., sygn. ILPB3/423-518/10-3/MM.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie on zobowiązany do wykazania przychodu (dochodu) podatkowego w związku z połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawcę SKA (połączenie to będzie dla niego neutralne na gruncie ustawy o CIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania nr 1, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.