IPPB3/423-1175/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki na dzień dokonania transakcji?
IPPB3/423-1175/14-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. spółka kapitałowa
 3. spółki
 4. udział
 5. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) posiadająca siedzibę na terytorium Polski jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Zależna). Obecnie planowana jest transakcja wymiany udziałów. W ramach tej transakcji Wnioskodawca wniesie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa) 100% udziałów w Spółce Zależnej, natomiast Spółka Kapitałowa wyda Wnioskodawcy własne udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce Kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Zależnej wniesionych do Spółki Kapitałowej. Przy tym Spółka Kapitałowa w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Spółkę Kapitałową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia udziałów Spółki Zależnej.

Wszystkie podmioty mające brać udział w planowanej transakcji wymiany udziałów, tzn. Wnioskodawca, Spółka Zależna oraz Spółka Kapitałowa podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, jak również działalność maklerska i brokerska. Wnioskodawca nie uczestniczy w zarządzaniu Spółką Zależną, której udziały będą podlegały wymianie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a posiadanie udziałów przez Wnioskodawcę nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy - posiadanie udziałów Spółki Zależnej ma charakter zwykłego nadzoru właścicielskiego i czynności polegających na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Spółka w przeszłości świadczyła na rzecz innych spółek zależnych (obecnie Spółka nie posiada już udziałów tych spółek) określone usługi (głównie usługi zarządcze, marketingowe, finansowo-księgowe, prawne, w zakresie IT, BHP, administracji oraz HR, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - VAT) lub odsprzedawała tego rodzaju usługi nabyte od innych podmiotów z Grupy na rzecz tych spółek zależnych. Spółka dokonała w przeszłości transakcji polegającej na aporcie udziałów/ akcji do innego podmiotu (transakcja obejmowała wniesieniu udziałów/akcji innych spółek do Spółki Zależnej w ramach wymiany udziałów). Ponadto Spółka dokonywała incydentalnej sprzedaży udziałów/akcji innych spółkach zależnych (w 2007 i 2008 r.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki na dzień dokonania transakcji...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegajaca na wniesieniu udziałów Spółki Zależnej przez Wnioskodawcę do Spółki Kapitałowej, w zamian za objęcie przez Wnioskodawcę nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki - tzn. pozostanie neutralne podatkowo na dzień dokonania transakcji.

Zasady dotyczące przychodów powstających w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowane zostały w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Opisana wyżej regulacja (art. 12 ust. 4d ustawy o CIT) wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów, przy spełnieniu warunków wskazanych w tym artykule, nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Neutralność podatkowa transakcji wniesienia na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów innej spółki zarówno (wymiany udziałów) po stronie spółki wnoszącej udziały/akcje oraz po stronie spółki nabywającej takie u działy/a keje, wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. w ramach transakcji spółka nabywajaca otrzyma w drodze aportu udziały/akcje spółki trzeciej, w zamian za to wyda spółce wnoszącej te udziały/akcje własne udziały/akcje w podwyższonym kapitale;
 2. w wyniku transakcji spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) nabywa lub zwiększa ilość udziałów (akcji), które posiada w tej spółce i które już dają jej bezwzględną większość praw głosu;
 3. podmioty biorące udział w transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Spółka pragnie podkreślić, iż w jej ocenie, w zdarzeniu przyszłym wskazanym w niniejszym wniosku, zostaną spełnione wszystkie ww. przesłanki, tj,:

 1. w wyniku rozważanej transakcji Spółka wniesie aportem do Spółki Kapitałowej posiadane przez siebie udziały Spółki Zależnej, w zamian za co Spółka Kapitałowa wyda Spółce własne udziały w podwyższonym kapitałę zakładowym;
 2. w wyniku transakcji Spółka Kapitałowa nabędzie 100% udziałów Spółki Zależnej uzyskując tym samym bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej, przy czym przed dokonaniem ww. transakcji Spółka Kapitałowa nie będzie posiadała żadnych udziałów i praw głosu w Spółce Zależnej;
 3. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Spółka Zależna posiadają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Spełnienie powyższych warunków zdaniem Spółki spowoduje, że transakcja wymiany udziałów będzie neutralna dla celów ustawy o CIT. Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy, wynikające z przepisów prawa, znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, np. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 listopada 2012 r., nr ITP83/423-474/12/MT; interpretacjach Indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 grudnia 2012 r., nr IPPB3/423-7I0/12-2/PK1, z 8 stycznia 2013 r., nr IPPB3/423-773/I2-5/PK1 i z 28 sierpnia 2014 r., nr IPPB3/423-597/14-2/KK.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów Spółki Kapitałowej wypełnia warunki wymiany udziałów z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w związku z czym nie będzie się wiązać z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na dzień dokonania wymiany udziałów - operacja ta pozostanie neutralna podatkowo w CIT dla Spółki, na moment jej dokonania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Jednocześnie organ zwraca uwagę, że dnia 1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1328), mocą której zmianie uległa m.in. treść przepisu art. 12 ust. 4d i art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014r. Poz. 851). Obecnie mają one następujące brzmienie:

 • art. 12 ust. 4d: „Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:
  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
   – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).” (art. 12 ust. 4d Ustawy)
 • art. 12 ust. 11: „Przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:
  1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.”

Dodatkowo w ustawie został wprowadzony nowy przepis art. 12 ust. 12 stanowiący, iż „Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Przedstawiona powyżej treść zmienionych/dodanych przepisów, powinna być brana pod uwagę przez Wnioskodawcę w przypadku, gdyby realizacja opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego miałaby nastąpić po dniu 31 grudnia 2014 roku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.