IPPB3/423-1106/14-4/AG | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem nie dojdzie do unicestwienia (zmniejszenia liczby) udziałów Spółki Dzielonej przysługujących Wnioskodawcy, kosztem uzyskaniu przychodów będzie całość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na ich nabycie ?
IPPB3/423-1106/14-4/AGinterpretacja indywidualna
 1. grupa kapitałowa
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. majątek
 4. sprzedaż udziałów
 5. spółki
 6. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r. (data nadania 19 stycznia 2015 r., data doręczenia 22 stycznia 2015 r.) pismem z dnia 22 stycznia 2015 r. (data nadania 22 stycznia 2015 r., data wpływu 26 stycznia 2015r .) - o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka SA (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „PPOP”) od całości generowanych przychodów. Wnioskodawca zamierza nabyć 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - G. sp. z o.o., będącej obecnie własnością innego podmiotu z grupy kapitałowej Wnioskodawcy.

Następnie planowane jest przeprowadzenie procesu reorganizacyjnego, w wyniku którego dojdzie do konsolidacji (integracji) części działalności G. sp. z o.o. ze Spółką. W tym celu nastąpi najpierw podział G. sp. z o.o. (dalej: „G.” lub „Spółka Dzielona”) w trybie przewidzianym w art. 529 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 j.t; dalej: „KSH”), tj. wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na inną, istniejącą spółkę będącą 100% własnością Wnioskodawcy (dalej: Spółka łączona). Następnie planowane jest połączenie Spółki łączonej z Wnioskodawcą,

Majątek będący przedmiotem wydzielenia oraz majątek, który pozostanie w G. będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w myśl art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.

Planowane połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki łączonej ma na celu uzyskanie synergii zarówno w obszarze kosztów działalności jak i synergii procesów sprzedaży: rozszerzenie i zwiększenie atrakcyjności oferty rynkowej połączonych spółek.

W ramach dokonanego podziału poprzedzającego proces połączenia nie zostaną unicestwione udziały G. posiadane przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca będzie posiadał po podziale taką samą liczbę udziałów Spółki Dzielonej jaką posiadał przed podziałem. W ramach podziału zostanie natomiast proporcjonalnie obniżona wartość nominalna poszczególnych udziałów G. przysługujących Wnioskodawcy.

W związku z tym, iż w G. pozostanie działalność, której Wnioskodawca nie będzie konsolidować (integrować) ze swoją obecną działalnością po przeprowadzeniu reorganizacji, Spółka planuje dokonać sprzedaży udziałów Spółki Dzielonej najwcześniej w przyszłym roku.

W piśmie z dnia 22 stycznia 2015 r. Spółka wyjaśniła, że w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o udzielenie interpretacji i datą odpowiedzi na wezwanie organu podatkowego transakcja związana z nabyciem udziałów została zrealizowana. 100% udziałów w G. Sp. z o.o. (Spółce dzielonej) zostało nabyte w drodze umowy kupna-sprzedaży. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi osób uprawnionych do reprezentacji sprzedawcy i nabywcy. Ustalona cena została zapłacona przelewem bankowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem nie dojdzie do unicestwienia (zmniejszenia liczby) udziałów Spółki Dzielonej przysługujących Wnioskodawcy, kosztem uzyskaniu przychodów będzie całość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na ich nabycie ...

Zdaniem Spółki.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w związku z podziałem nie dojdzie do unicestwienia (zmniejszenia liczby) udziałów Spółki Dzielonej przysługujących Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów będzie całość wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów Spółki Dzielonej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust 1 ustawy o PDOP.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o PDOP za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez wspólnika spółek dzielonych na nabycie udziałów w tych spółkach w przypadku podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1 k -jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie;

Należy zaznaczyć, iż zarówno majątek podlegający wydzieleniu oraz majątek, który pozostanie w Spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. W takiej sytuacji przepis art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania, a zatem wyłączenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o PDOP nie będzie miało zastosowaniu w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Odnosząc powołane powyżej uregulowania prawne do zdarzeniu przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jeżeli w ramach podziału nie dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki Dzielonej (tj. nie zmniejszy się ich liczba), wówczas przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego ich zbycia zastosowanie będzie miał art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP (na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. b ustawy o PDOP).

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. A zatem, ustalając dochód z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Dzielonej w analizowanej sytuacji Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości całości wydatków poniesionych na nabycie udziałów.

Należy podkreślić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne z ukształtowaną linią interpretacyjną i zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, m.in.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2014 r. sygn. ILPB3/423-544/13-4/JG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 maja 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-159/14/AK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-144/14/BG.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale, w sytuacji gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby posiadanych przez Spółkę udziałów w Spółce Dzielonej, kosztem uzyskania przychodów będzie całość wydatków na ich nabycie poniesionych przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków pod warunkiem, że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu (w tym zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów). Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał sposób ustalania wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w spółce dzielonej zaliczanych do kosztów podatkowych w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odnosząc się do proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej tych udziałów/akcji przed podziałem. Ponadto wskazano, iż pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Jeżeli zbywane na rzecz podmiotu trzeciego udziały/akcje spółki podzielonej przez wydzielenie zostały nabyte albo objęte w zamian za wkład pieniężny, podatnik jest uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych udziałów/akcji. Jeżeli natomiast zbywane na rzecz podmiotu trzeciego udziały/akcje spółki podzielonej przez wydzielenie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodów powinien zostać ustalony w oparciu o przepis art. 15 ust. 1k pkt 1 ww. ustawy, w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a, tj. odpowiadającej wartości nominalnej objętych udziałów/akcji takiej spółki, z dnia ich objęcia.

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej stanowią koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej/nowo zawiązanej w wysokości ustalonej według zasad wskazanych w art. 16 ust l. pkt 8c lit. a i b tej ustawy, jednakże tylko w takiej proporcji w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji w spółce dzielonej przed jej podziałem (art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c). W pozostałym zaś zakresie wydatki te (poniesione przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej) stanowią koszty uzyskania przychodów przy odpłatnym zbyciu udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Z przedstawionego opisu zdarzania przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) nabyła na podstawie umowy kupna-sprzedaży 100% udziałów w sp. z o. o. (Spółka Dzielona). Następnie nastąpi wydzielenie ze Spółki Dzielonej części jej działalności do innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Łączona), na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. W ramach podziału zostanie proporcjonalnie obniżona wartość nominalna poszczególnych udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce Dzielonej. W przyszłości Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży udziałów Spółki Dzielonej.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy stwierdzić należy, że w przypadku podziału spółki przez wydzielenie wspólnik spółki dzielonej, w zamian za wydzielony z tej spółki majątek – uzyskuje udziały spółki przejmującej majątek wydzielony. Zgodnie z art. 542 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm. – dalej: KSH, wpisu do rejestru podziału spółki przez wydzielenie dokonuje się niezwłocznie po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej, chyba, że wydzielenie następuje z kapitałów własnych innych niż zakładowy. Prawo handlowe przewiduje możliwość obniżenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 263 i następne KSH). Obniżenie kapitału zakładowego nie musi wiązać się jedynie ze zmniejszeniem liczby udziałów. Dopuszczalne są różne sposoby dokonania obniżenia kapitału zakładowego, tj. zarówno likwidacja udziałów, jak i zmniejszenie ich wartości nominalnej.

W konsekwencji opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału Wnioskodawca otrzyma udziały Spółki Łączonej, zaś wartość posiadanych przez niego udziałów spółki dzielonej zostanie proporcjonalnie obniżona (bez zmniejszania ich liczby). Zatem wydatki dotyczące nabycia udziałów Spółki Dzielonej – uwzględniając treść ww. art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zakup na podstawie umowy kupna-sprzedaży, określone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, nie mogą podlegać w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zbycia udziałów spółki dzielonej, a tylko w tej części, która dotyczy udziałów (wysokości udziału w spółce dzielonej) posiadanych przez wspólnika już po dokonanym jej podziale.

Jak wynika zaś z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączone zostały z kosztów uzyskania przychodów wydatki, na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Powyższy przepis stanowi, iż wydatki na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce są kosztem uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego ich zbycia. Użyte w nim określenie „wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji)” oznacza, że do kosztów uzyskania przychodów – ale dopiero z chwilą ich zbycia – zalicza się wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów/akcji, bez których poniesienia skuteczne ich nabycie nie byłoby możliwe. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów/akcji zaliczyć należy cenę udziałów/akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym nabyciem np. koszty wyceny udziałów/akcji, prowizję maklerską, opłaty notarialne i administracyjne, opłatę skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Spółki, w myśl którego w przypadku zbycia udziałów Spółki Dzielonej, których wartość zostanie obniżona w wyniku dokonanego podziału (bez zmniejszania ich liczby), będzie ona uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania tego przychodu wydatków na nabycie tych udziałów w wysokości całości poniesionych na ten cel wydatków, należy uznać na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za nieprawidłowe, gdyż nie uwzględnia konieczności ustalenia proporcji o której mowa w tym przepisie.

Odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych należy zauważyć, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach innych podatników i nie mogą stanowić źródła praw i obowiązków dla pozostałych podatników. Podstawą dokonania przez organ indywidualnej interpretacji są same przepisy prawa podatkowego, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podkreślić należy, że odmienne rozstrzygnięcia organów podatkowych dokonane nawet w analogicznych zagadnieniach nie mogą stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy skarżącego, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa.

Wskazać należy ponadto na „generalną zasadę, że nawet gdyby w odniesieniu do innych podatków lub innych okresów rozliczeniowych, organy podatkowe wydały odmienne rozstrzygnięcia, to nigdy nie może to stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia sprawy skarżącego, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa. W przypadku takiej rozbieżności, na organie podatkowym ciąży obowiązek podjęcia z urzędu prawem przewidzianych środków do skorygowania wadliwych decyzji, adresowanych do innych podatników. Organ nie może bowiem powielać ewentualnego błędu popełnionego w innej sprawie” (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14.04.2008r., sygn. akt I SA/Gl 848/07). Podobnie stwierdził WSA w Łodzi w orzeczeniu z dnia 18.11.2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 907/08): Zasada demokratycznego państwa prawnego, jak i zasada budzenia zaufania do organów podatkowych nie oznaczają bowiem, że organ podatkowy nie może w analogicznym stanie faktycznym wydać innego rozstrzygnięcia niż to, które wydał poprzednio. Nie można bowiem żądać od organów podatkowych, by po wydaniu błędnego rozstrzygnięcia powielały dalej ten sam błąd. Praktyka taka byłaby sprzeczna z zasadą praworządności (art. 120 Ordynacji podatkowej), która zobowiązuje organy administracji do czuwania nad tym, by prowadzone przez nie postępowania, jak i wydane rozstrzygnięcia, były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. Również w orzecznictwie sądowym zgodnie przyjmuje się, że zasada zaufania wyrażona w art. 121 Ordynacji podatkowej nie może być rozumiana jako konieczność wydawania decyzji sprzecznych z obowiązującym prawem i powielających poprzednie błędy (wyrok NSA z 8 grudnia 1999 r., SA/Sz 1775/98, Serwis Podatkowy" 2001, nr 4, poz. 12; wyrok NSA z 30 września 2005 r., FSK 2528/04, Lex Polonica nr 401550). Co więcej, jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (wyrok z dnia 09.08.2011r. sygn. akt I SA/Wr 631/11) „(...) przede wszystkim organ ocenić ma stanowisko wnioskodawcy (art. 14c Ordynacji podatkowej), nie zaś stanowiska innych organów wydanych w odrębnych sprawach.

Dodatkowo podkreślenia wymaga za Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu, który w wyroku z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 317/14) stwierdził, cyt.: „ (...) co do powołanych przez skarżącą na poparcie swojego stanowiska interpretacji podatkowych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej wskazać należy, że organ podatkowy ma przy wydawaniu interpretacji ocenić stanowisko wnioskodawcy, a nie stanowiska innych organów wydanych w odrębnych sprawach. Poza tym nie stanowi naruszenia prawa sam fakt dokonania odmiennej wykładni niż przyjęta przez inny organ, lecz dokonanie wykładni błędnej. Organ nie jest zobowiązany do analizowania stanów faktycznych spraw wskazanych przez stronę występującą z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego i polemiki z tymi rozstrzygnięciami. Każda interpretacja indywidualna oparta jest bowiem na konkretnym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku o jej wydanie. Interpretacje nie mają mocy powszechnie obowiązującej, a skutki prawne ich wydania odnoszą się wyłącznie do podmiotu wnioskującego o jej wydanie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 08 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 367/12).

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.