IPPB2/4511-807/15-8/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.
IPPB2/4511-807/15-8/MKinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. spółki
 3. udział
 4. udział w zyskach
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2015 r. (data wpływu 15 września 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 listopada 2015 r. (data wpływu 6 listopada 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-807/15-2/MK z dnia 29 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Paweł G. (dalej: Wnioskodawca) jest polskim rezydentem podatkowym (podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Obecnie Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce cypryjskiej działającej w formie prawnej Limited Liability Company będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: CypCo). CypCo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na Cyprze od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródła (jest cypryjskim rezydentem podatkowym). Przedmiotem działalności CypCo jest działalność holdingowa i inwestycyjna, w szczególności nabywanie, posiadanie, zarządzanie oraz zbywanie udziałów spółek (dalej: Spółki), w tym spółek osobowych niemających osobowości prawnej (dalej; Spółki Osobowe). Spółki posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie niż Polska, przy czym Spółki Osobowe - zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, w którym posiadają siedzibę - nie są traktowane jako osoby prawne oraz nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W związku z tym, zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2) Ustawy o CIT przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do Spółek Osobowych. Obecnie Spółki Osobowe mają siedzibę m.in. w Wielkiej Brytanii (w tym Jersey).

CypCo osiąga dochód (nadwyżkę przychodów nad kosztami) lub stratę (nadwyżkę kosztów nad przychodami) z prowadzonej działalności gospodarczej. Głównym źródłem przychodów CypCo (ponad 50% ogólnej kwoty przychodów) są przychody z udziału w Spółkach Osobowych. Przychód z udziału w Spółkach Osobowych otrzymywany przez CypCo będącym cypryjskim rezydentem podatkowym jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych.

Może się zdarzyć, że CypCo, oprócz przychodów z udziałów w Spółkach Osobowych będzie osiągać również przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy (dalej: Dywidenda). Dywidendy otrzymywane przez CypCo będą spełniać warunki przewidziane w Dyrektywie Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych (dalej: Dyrektywa). Przychód z dywidend oraz udziału w zysku Spółek otrzymywany przez CypCo będącym cypryjskim rezydentem podatkowym jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. CypCo osiągać może również innego rodzaju przychody (np. zyski ze sprzedaży udziału w Spółkach, odsetki z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, itp.). Zyski ze sprzedaży udziału w Spółkach przez CypCo są zwolnione z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. Natomiast odsetki uzyskiwane przez CypCo są opodatkowane na Cyprze stawką 12,5% na podstawie wewnętrznych cypryjskich regulacji podatkowych.

Przychody CypCo mogą przekraczać 250 000 EUR rocznie. Wnioskodawca planuje, że całość dochodu wypracowanego przez CypCo (lub, jeżeli nie będzie to możliwe, maksymalna możliwa do wydystrybuowania kwota dochodu CypCo) będzie corocznie dystrybuowana do niego w drodze dywidendy wypłacanej przez CypCo.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 29 października 2015 r. Nr IPPB2/4511-807/15-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie opisu drugiego zdarzenia przyszłego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej przyporządkowanego do pytania nr 2 wniosku.

 • Czy Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego będzie spełniała warunki o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym, od osób fizycznych, tj.: co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • Czy Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego będzie spełniała przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 18 i ust. 19 ww. ustawy, tj.:
  Zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.
 1. przychody zagranicznej spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 000 euro, przeliczonej na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, o którym mowa w ust. 7, albo
 2. zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, i jej dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej w tym państwie – pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.(art. 30f ust. 20 ww. ustawy)

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 5 listopada 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka kapitałowa prawa cypryjskiego (daiej: CypCo) nie będzie spełniała warunków o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa o P1T), ponieważ głównym (ponad 50% ogólnej kwoty przychodów w danym roku podatkowym) źródłem przychodów CypCo stanowić będą przychody z udziału w Spółkach Osobowych. Ta kategoria przychodów nie mieści w katalogu przychodów zawartym w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT, ponieważ - w świetle art. 5b ust. 2 Ustawy o PIT - jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osoba prawną (a takimi spółkami są Spółki Osobowe), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, a więc za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w Interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-526/14-2/AJ) oraz z dnia 17 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-727/14-2/AJ).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że CypCo nie spełnia warunków przewidzianych w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że powyższe rozważanie staje się bezprzedmiotowe w kontekście faktu, iż głównym źródłem przychodów CypCo będą przychody z udziału w Spółkach Osobowych i w konsekwencji CypCo nie spełnia warunków o których mowa w art. 30f ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT.

Niemniej, odpowiadając na pytanie organu, zdaniem Wnioskodawcy CypCo prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, ze względu na to, iż:

 1. zarejestrowanie CypCo wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności CypCo posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 2. CypCo nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez CypCo a faktycznie posiadanym przez CypCo lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. CypCo zawiera porozumienia, które są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienia gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi CypCo;
 5. samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Wnioskodawca pragnie również nadmienić, że - tak jak wskazał we Wniosku - przychody CypCo w danym roku podatkowym mogą przekroczyć kwotę odpowiadającą 250 000 EUR.

Niemniej, zdaniem Wnioskodawcy ten fakt nie będzie skutkować opodatkowaniem CFC CypCo, gdyż - tak jak napisano wcześniej - głównym (ponad 50% ogólnej kwoty przychodów w danym roku podatkowym) źródłem przychodów CypCo stanowić będą przychody z udziału w Spółkach Osobowych. Ta kategoria przychodów nie mieści w katalogu przychodów zawartym w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT, ponieważ - w świetle art. 5b ust. 2 Ustawy o PIT - jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osoba prawną (a takimi spółkami są Spółki Osobowe), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT, a więc za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym, CypCo nie spełnia warunków przewidzianych w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT.

Ponadto CypCo nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Po otrzymaniu odpowiedzi na pisemne wezwanie organ podatkowy ponownie wezwał telefonicznie w dniu 16 listopada 2015 r. (na tę okoliczność została sporządzona notatka służbowa) Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • czy co najmniej 50% przychodów Spółek Osobowych pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych...
 • czy Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w Spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (CypCo)...

Braki uzupełniono w kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

 1. Może się zdarzyć, iż 50% przychodów Spółek Osobowych pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Niemniej, nawet w sytuacji gdy w danym roku podatkowym:ponad;50%;przychody Spółek Osobowych będą stanowię tzw. „przychody:pasywne” to nie można stwierdzić,iż przychody te będą osiągane przez CypCo – ponieważ głównym źródłem przychodów ponad 50% ogólnej kwoty przychodów) CypCo stanowić będą przychody z udziału w: Spółkach Osobowych. Ta kategoria przychodów nie mieści w katalogu przychodów zawartym w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT, ponieważ w świetle art. 5b ust. 2:Ustawy o PIT jeżeli działalność gospodarczą prowadzi – spółka niebędąca osobą prawną (a takimi spółkami są Spółki Osobowe), przychody wspólnika, z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 .ust. 1 pkt 3 Ustawy o: PIT, a:więc: za przychody z pozarolniczej: działalności gospodarczej. W konsekwencji, przychody generowane przez CypCo będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 2. Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w CypCo.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy CypCo będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w świetle art. 30f ust. 3 pkt 3) Ustawy o PIT w przypadku uzyskania przez nią w tym roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z tytułu udziału w Spółkach Osobowych...
 2. W przypadku gdy CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną to czy podstawę obliczenia podatku Wnioskodawcy, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy, CypCo nie będzie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w świetle art. 30f ust. 3 pkt 3) Ustawy o PIT w przypadku uzyskania przez nią w tym roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z tytułu udziału w Spółkach Osobowych.

W przypadku gdy CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym, Wnioskodawca uważa, że podstawę obliczenia podatku Wnioskodawcy, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie. W szczególności Wnioskodawca zauważa, iż w sytuacji, gdy cały dochód uzyskany przez CypCo w danym roku podatkowym zostanie wypłacony w powyższym terminie Wnioskodawcy w drodze dywidendy, to podstawa obliczenia podatku, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za ten rok podatkowy będzie równa „0”.

Ad. 1.

Wnioskodawca uważa, że w sytuacji gdy 50% przychodów CypCo za dany rok podatkowy uzyskanych zostanie z tytułu udziału w Spółkach, które posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie niż Polska oraz zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa nie są traktowane jako osoby prawne oraz nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, CypCo nie spełni warunku przewidzianego w art. 30f ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie w tym roku podatkowym uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w świetle art. 30f ust. 3 Ustawy o PIT.

Zgodnie z treścią art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT spółka zagraniczna musi osiągnąć w roku podatkowym co najmniej 50% przychodów z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów lub akcji, wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, oraz przychodów ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.

Może się okazać, iż w danym roku podatkowym CypCo głównym źródłem przychodów (ponad 50% ogólnej kwoty przychodów) tej spółki stanowić będą udziały w Spółkach Osobowych. Ta kategoria przychodów nie mieści się w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b Ustawy o PIT. Potwierdza to także analiza systemowa Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w tej spółce. Co istotne, stosownie do art. 5 ust. 3 Ustawy o CIT jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie m. in. w Interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. (sygn. IPPB5/423-526/14-2/AJ) oraz z dnia 17 października 2014 r. (sygn. IPPB5/423-727/14-2/AJ).

W związku z powyższym, przychody CypCo jako wspólnika Spółek Osobowych należy uznać za przychody z działalności gospodarczej. Fakt, że Spółki Osobowe mogą osiągać co najmniej 50% przychodów z tytułu tzw. „przychodów pasywnych” nie ma wpływu na kwalifikację przychodów osiąganych przez CypCo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji, gdy 50% przychodów CypCo za dany rok podatkowy uzyskanych zostanie z tytułu udziału w Spółkach Osobowych, CypCo nie spełni warunku przewidzianego w art. 30f ust. 3 pkt 3) lit. b Ustawy o PIT, a tym samym nie będzie w tym roku uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną w świetle art. 30f ust. 3 Ustawy o PIT.

Ad. 2.

Wnioskodawca uważa, że w przypadku gdy w danym roku podatkowym CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną podstawę obliczenia podatku Wnioskodawcy, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie.

Zgodnie z treścią 30f ust 5 Ustawy o PIT podstawę obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1 (który stanowi, iż podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez polskiego rezydenta podatkowego wynosi 19% podstawy opodatkowania), stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a (tj. w którym polski rezydent podatkowy posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach), albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10 (który dotyczy okresu posiadania udziału w spółce zlokalizowanej w raju podatkowym, a więc nie ma zastosowania w niniejszej sprawie), w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 1 aa Ustawy o PIT polscy rezydenci podatkowi osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane zobowiązani są składać odrębne zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w danym roku podatkowym w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego. W tym samym terminie zobowiązani są wpłacić należny z tego tytułu podatek.

Biorąc pod uwagę, iż Wnioskodawca posiadał 100% udziałów CypCo związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach CypCo, w świetle powyższej regulacji Wnioskodawca uważa, że w przypadku gdy w danym roku podatkowym CypCo zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, podstawę obliczenia podatku Wnioskodawcy, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie. W szczególności Wnioskodawca uważa, iż w sytuacji, gdy cały dochód uzyskany przez CypCo w danym roku podatkowym zostanie wypłacony w powyższym terminie Wnioskodawcy w drodze dywidendy, to podstawa obliczenia podatku, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za ten rok podatkowy będzie równa „0”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym – zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółką”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdefiniowanie pojęcia „zagranicznej spółki” wiąże się z koniecznością posłużenia się w powołanych przepisach kategorią podmiotów obejmującą swym zakresem podmioty zagraniczne (osoby prawne i będące podatnikami jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) nieosiągające dochodów na terytorium Polski, a więc kategorią niepokrywającą się z pojęciem „nierezydent” (art. 3 ust. 2 ustawy).

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Wnioskodawca posiada 100% udziałów w spółce cypryjskiej będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca będzie posiadał udziały w CypCo nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni. CypCo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na Cyprze od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródła, jest cypryjskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem działalności CypCo jest działalność holdingowa i inwestycyjna, w szczególności nabywanie, posiadanie, zarządzanie oraz zbywanie udziałów spółek (dalej: Spółki), w tym spółek osobowych niemających osobowości prawnej (dalej; Spółki Osobowe). Spółki posiadają siedzibę lub zarząd w innym państwie niż Polska, przy czym Spółki Osobowe - zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, w którym posiadają siedzibę - nie są traktowane jako osoby prawne oraz nie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym źródłem przychodów CypCo (ponad 50% ogólnej kwoty przychodów) są przychody z udziału w Spółkach Osobowych. Może się zdarzyć, iż 50% przychodów Spółek Osobowych będą stanowić przychody „pasywne”. Przychód z udziału w Spółkach Osobowych otrzymywany przez CypCo będącym cypryjskim rezydentem podatkowym jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. Niewykluczone, że CypCo, oprócz przychodów z udziałów w Spółkach Osobowych będzie osiągać również przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym dywidendy. Dywidendy otrzymywane przez CypCo będą spełniać warunki przewidziane w Dyrektywie Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych. Przychód z dywidend oraz udziału w zysku Spółek otrzymywany przez CypCo będącym cypryjskim rezydentem podatkowym jest zwolniony z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. CypCo osiągać może również innego rodzaju przychody (np. zyski ze sprzedaży udziału w Spółkach, odsetki z tytułu przetrzymywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, itp.). Zyski ze sprzedaży udziału w Spółkach przez CypCo są zwolnione z opodatkowania na Cyprze na podstawie wewnętrznych cypryjskich przepisów podatkowych. Natomiast odsetki uzyskiwane przez CypCo są opodatkowane na Cyprze stawką 12,5% na podstawie wewnętrznych cypryjskich regulacji podatkowych. Przychody CypCo mogą przekraczać 250 000 EUR rocznie. Wnioskodawca planuje, że całość dochodu wypracowanego przez CypCo (lub, jeżeli nie będzie to możliwe, maksymalna możliwa do wydystrybuowania kwota dochodu CypCo) będzie corocznie dystrybuowana do niego w drodze dywidendy wypłacanej przez CypCo. Wnioskodawca będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w CypCo.

W związku z powyższym, w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka kapitałowa mająca siedzibę na Cyprze powinna zostać uznana za spółkę zagraniczną zarówno ze względu na miejsce siedziby (Cypr), jak i fakt posiadania udziału w Spółce przez Wnioskodawcę.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, nie zajdą przesłanki wymienione w art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, bowiem nie można uznać, że zaistniała którakolwiek z samodzielnych podstaw uznania Spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Brak spełnienia pierwszej z przesłanek wynika z faktu, że Spółka posiada siedzibę na terytorium Republiki Cypru, która nie została uznana przez Ministra Finansów za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 599)

Ponadto, w dniu 4 czerwca 1992 r. została sporządzona w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993r. Nr 117, poz. 523 z późn. zm.) oraz w dniu 22 marca 2012 r. w Nikozji został podpisany protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., (Dz. U. z 2012 r., poz. 1383).

Ze względu na fakt, że wskazana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podstawą do uzyskania od organów podatkowych Republiki Cypru informacji podatkowych, w podanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzi również druga z samodzielnych przesłanek uznania Spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Należy zatem rozpatrzyć, czy Spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze (Cypco) o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać również uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, wówczas gdy spełnia łącznie trzy przesłanki określone w ww. art. 30f ust. 3 pkt 3 ww. ustawy dotyczące:

 1. poziomu kontroli (art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a),
 2. struktury przychodów (art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b),
 3. poziomu opodatkowania (art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c).

Ze względu na fakt, że wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie, brak spełnienia któregokolwiek z nich skutkuje niemożnością zastosowania definicji zagranicznej spółki kontrolowanej z art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pierwsza ze wskazanych wyżej przesłanek zostanie spełniona na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych aby doszło do spełnienia pierwszej z trzech przesłanek, wystarczy posiadanie przez podatnika co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach nieprzerwanie przez okres czasu nie krótszy niż 30 dni. Sytuacja taka zaistnieje Wnioskodawca posiada w Spółce bezpośrednio 100% udziałów, zaś okres ich posiadania przekracza 30 dni.

Co do drugiej przesłanki (struktury przychodów – art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podkreślić należy, że – jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego – spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, będzie uzyskiwać przychody z udziału w spółkach osobowych.

Na kwestię ustalenia struktury przychodów spółki zagranicznej będzie wywierać wpływ okoliczność z jakich źródeł pochodzić będzie przychód transparentnych podatkowo spółek osobowych. Zatem dla ustalenia struktury przychodów spółki z siedzibą w Republice Cypru należy wziąć pod uwagę źródła przychodów spółek osobowych, w których udziały posiadać będzie spółka z siedzibą na Cyprze.

Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Ustawa CIT nie zawiera odrębnej kategorii przychodu/dochodu jaką jest zysk w spółce niebędącej osobą prawną. Dlatego też dochody z takich spółek osobowych (transparentnych), które niewątpliwie stanowią przysporzenie spółki Cypryjskiej powinny być uznane w jej dochodach w sposób określony w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęcie, że dochody ze spółek osobowych są zawsze przychodami innymi niż określone w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b prowadziłoby do wypaczenia istoty przepisów CFC. Umożliwiałoby podatnikom reklasyfikację przychodu „pasywnego” na przychód „aktywny” tylko poprzez włączenie w strukturę grupy spółek osobowych. Należy ponadto przyjąć, że takie podejście narusza transparentność spółek osobowych. O stosowaniu przepisu art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b nie decyduje klasyfikacja danego przysporzenia do określonego źródła przychodów na gruncie PIT, czy CIT, lecz charakter danego przysporzenia (odsetki, wierzytelność, dywidenda itp.).

Takie podejście do przedstawionego problemu jest zgodne z transparentnością spółek osobowych i celem wprowadzenia przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze będzie miał także zastosowanie art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co do trzeciego warunku (poziomu opodatkowania – art. 30f ust. ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stwierdzić należy, że Spółka z siedzibą w Republice Cypru – z uwagi na to, że w strukturze przychodów należy uwzględniać także przychody spółek Osobowych – może być adresatem tego unormowania. Tym samym, jeżeli co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w Republice Cypru opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.), to omawiany warunek również nie zostanie spełniony.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia może dojść do sytuacji, gdy spółka z siedzibą na Cyprze będzie osiągać przychody, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b (również po uwzględnieniu w strukturze przychodów CypCo przychodów spółek osobowych). Tym samym dotyczyć jej będzie warunek z punku c).

W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych, przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia w sytuacji, gdy spółki osobowe będą uzyskiwać ponad 50% przychodów ze źródeł, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to z uwagi na ich transparentność, spółka z siedzibą na Cyprze będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f ust. 3 cytowanej ustawy.

Wprawdzie odpowiadając na wezwanie tutejszego organu interpretacyjnego Wnioskodawca uznał, że warunek ten nie został spełniony, bowiem spółka z siedzibą na Cyprze nie uzyskuje przychodów, o których mowa art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b i w konsekwencji uznał, że przychody generowane przez Spółkę (CypCo) będą przychodami z działalności gospodarczej. Jednakże niniejsze pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, bowiem – jak wyjaśniono powyżej – wszystkie trzy warunki muszą być spełnione łącznie. W analizowanej sprawie natomiast może dojść do sytuacji, gdy spółka z siedzibą na Cyprze będzie osiągać przychody, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b (po uwzględnieniu przychodów spółek Osobowych). I tym samym dojdzie do łącznego spełnienia warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W dalszej kolejności odnosząc się do pytania nr 2 wniosku organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z treścią art. 30f 1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30f ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Stosownie do art. 30f ust. 7 ww. ustawy dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 aa cyt. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 30f, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7, w terminie do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek.

W myśl art. 30f ust. 15 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Obowiązek zaewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej, mających wpływ na określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, aktualizuje się po zakończeniu roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Zdarzenia te powinny być wykazane w ewidencji nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 30f ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie to podatnicy są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego do końca dziewiątego miesiąca od zakończenia tego roku podatkowego. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani wpłacić podatek należny od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W tym miejscu wskazać należy, że w myśl art. 18 ww. ustawy przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Z ww. artykułu, wynika że w przypadku gdy spółka zagraniczna kontrolowana podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podatnik nie będzie zobowiązany m.in. do opodatkowania 19% podatkiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej oraz do prowadzeniu rejestru zagranicznych spółek i ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 30f ust. 20 ww. ustawy, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Z wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że zagraniczna spółka kontrolowana (CypCo) mająca siedzibę na terytorium Cypru, podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów i spełnia przesłanki wymienione w art. 30f ust. 20 ww. ustawy, prowadząc w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 30f ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji Wnioskodawca będąc właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki (CypCo) z siedzibą na terytorium Cypru nie będzie zobowiązany do ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ww. ustawy oraz do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki kontrolowanej, jak również prowadzenia ewidencji zaistniałych zdarzeń gospodarczych, zgodnie z wymienionym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego odpowiedź na zadane pytanie „czy w przypadku gdy Cypco zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną to czy podstawę obliczenia podatku Wnioskodawcy, o której mowa w art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT za dany rok podatkowy stanowić będzie dochód CypCo uzyskany w tym roku podatkowym pomniejszony o (i) kwotę dywidendy wypłaconej przez CypCo na rzecz Wnioskodawcy oraz (ii) kwotę z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziału w CypCo, otrzymanej przez Wnioskodawcę do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego następującego po roku podatkowym CypCo, za który dokonywane jest rozliczenie” jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.