IPPB2/4511-591/15-3/MK1 | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym połączenie Spółki 1 ze Spółką 2 będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/4511-591/15-3/MK1interpretacja indywidualna
 1. połączenie
 2. spółki
 3. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem Holandii (rezydentem podatkowym Holandii) i podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, obecnie w województwie X (dalej: „Spółka 1”). Wnioskodawca zamierza wraz z innymi wspólnikami wnieść wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce 1 do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, obecnie w województwie X (dalej: „Spółka 2”), w której również posiada oraz będzie posiadać udziały. Wniesienie udziałów w Spółce 1 do Spółki 2 odbędzie w ramach tzw. wymiany udziałów - w wyniku przeniesienia udziałów przez dotychczasowych wspólników, w tym przez Wnioskodawcę w Spółce 1 do Spółki 2 tytułem wkładu niepieniężnego, Spółka 2 będzie posiadać 100% udziałów w Spółce 1. W zamian za udziały w Spółce 1 Wnioskodawca otrzyma udziały wydane przez Spółkę 2.

W późniejszym okresie, w celu konsolidacji majątku spółek oraz uproszenia struktury kapitałowej, dojdzie do połączenia Spółki 1 ze Spółką 2. Połączenie odbędzie się w trybie art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Spółką przejmującą będzie Spółka 2. W wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 2. W wyniku połączenia Wnioskodawca nie otrzyma żadnych udziałów w Spółce 2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym połączenie Spółki 1 ze Spółką 2 będzie dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo, tj. nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PIT”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie Spółki 1 ze Spółką 2 zgodnie z zaprezentowanym zdarzeniem przyszłym będzie dla niego neutralne podatkowo, tj. nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w PIT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z ust. 1a tego artykułu za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powyższe przepisy ulegają modyfikacji w przypadku, gdy umowa międzynarodowa, którą Polska jest związana stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 Umowy z Holandią dywidendy mogą być opodatkowane w Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendę ma siedzibę.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Umowy z Holandią dywidenda w rozumieniu tej umowy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub praw do udziału w zyskach, akcji w górnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z wierzytelności dających prawo uczestniczenia w zyskach oraz dochód z innych praw w spółce, który według prawa państwa, w których spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowych traktowany jako dochód z akcji.

Zgodnie z Ustawą o PIT (art. 24 ust. 5 pkt 6) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Dodatkowo zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy o PIT: „W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie:

 1. art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny;
 2. art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny;
 3. wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie."

Odnosząc powyższe do zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będąc wspólnikiem spółki przejmowanej, nie otrzymując żadnych dopłat w związku z połączeniem, jak również nie otrzymując żadnych udziałów w Spółce 2 w wyniku połączenia nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego mogącego stanowić podstawę opodatkowania PIT.

W związku z powyższym połączenie Spółki 1 ze Spółką 2 zgodnie z zaprezentowanym zdarzeniem przyszłym będzie dla niego neutralne podatkowo, tj. nie będzie powodować powstania obowiązku podatkowego w PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.