IPPB2/4511-362/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy spółka luksemburska typu A., w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskiwane przez nią dochody są opodatkowane w Polsce zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 361)?
IPPB2/4511-362/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. spółki
 3. udział
 4. udział w zyskach
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 36 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy spółka z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy spółka z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca jako osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest udziałowcem w zagranicznej spółce typu A. (dalej jako: A.) z siedzibą w Luksemburgu. Wnioskodawca posiada bezpośrednio ponad 25% udziałów w spółce luksemburskiej. Ponadto łączny okres posiadania przez Wnioskodawcę udziałów w spółce luksemburskiej na dzień sporządzenie przedmiotowego wniosku przekroczył 30 dni. Zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu osoby prawne, będące rezydentami podatkowymi, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (impôt sur le revenu des collectivités). Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu wynosi 21 %. Na całkowitą stawkę nominalną podatku dochodowego od osób prawnych składa się dodatkowo tzw. podatek solidarnościowy w wysokości 1,47% (21 % * 7%) (employment fund contribution/ contribution au fonds pour lemploi) oraz tzw. komunalny podatek handlowy (municipal business tax/ impôt commercial communal), którego stawka w mieście Luksemburg wynosi 6,75% (wysokość podatku komunalnego jest uzależniona od miejsca siedziby spółki). W konsekwencji osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%. Przychody podatkowe jakie będą osiągane przez spółkę luksemburską będą co najmniej w 50 % pochodzić z dywidend, zbycia udziałów oraz odsetek a więc będą to przychody o charakterze pasywnym.

W związku z powyższym. Wnioskodawca ma wątpliwości czy spółka luksemburska, w której kapitale posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną (ang. Controlled Foreign Companies, dalej jako: CFC) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy spółka luksemburska typu A., w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uzyskiwane przez nią dochody są opodatkowane w Polsce zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 361)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym spółka luksemburska typu A., w której kapitale posiada udziały, nie jest kontrolowaną spółką zagraniczną w rozumieniu przepisów art. 30f ust. 3 pkt 3) lit c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) (zwana dalej jako „ustawa o PIT”) i uzyskiwane przez spółkę luksemburską przychody (dochody) nie są opodatkowane podatkiem dochodowym osób fizycznych zgodnie z art. 30f ust 1 ustawy o PIT.

W wyniku nowelizacji ustawy o PIT, od 1 stycznia 2015 r. polskich podatników zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych. Zgodnie z brzmieniem art. 30f ust. 1 ustawy o PIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Dla zastosowania art. 30f ust. 1 ustawy o PU konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 • podatnik musi podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • dochody osiągane przez podatnika muszą pochodzić z działalności kontrolowanej spółki zagranicznej.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT).

W związku z powyższym, dla oceny opodatkowania uzyskiwanych przez podatnika dochodów z działalności spółki luksemburskiej niezbędne jest ustalenie, czy spółka jest zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumienie przepisów ustawy o PIT.

Art. 30f ust 2 ustawy o PIT wskazuje, że przez pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej należy rozumieć:

 • osobę prawną,
 • spółkę kapitałową w organizacji,
 • jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 • spółkę niemająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której podatnik posiada udziały w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Zgodnie z prawem luksemburskim spółka typu A., w której kapitale Wnioskodawca ma udziały, posiada osobowość prawną. Na gruncie prawa polskiego tego typu spółka stanowi odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakwalifikowanie danego podmiotu na gruncie ustawy o PIT za zagraniczną spółkę kontrolowaną jest uzależnione od spełnienia przesłanek ustawowych. W tym zakresie ustawa o PIT wprowadza dwa tryby uznania danego podmiotu za spółkę kontrolowaną.

Pierwszy tryb uzależnia zakwalifikowanie danej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną w zależności od miejsca siedziby lub zarządu spółki. Art. 30f ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy o PIT wskazuje, że zagraniczną spółką kontrolowaną jest spółka, która ma siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego albo siedzibę na terytorium innego państwa niż tzw. „raje podatkowe” z którym:

 • Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
 • Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej,

stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Spółka, w której Wnioskodawca posiada udziały, ma siedzibę w Luksemburgu. Luksemburg nie znajduje się na liście tzw. „rajów podatkowych” wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 493). Ponadto pomiędzy Polską a Luksemburgiem została zawarta umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14 czerwca 1995 r. W związku z powyższym, na gruncie art. 30f ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy o PIT (tj. w ramach trybu pierwszego) spółka luksemburska, w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały, nie stanowi zagranicznej spółki kontrolowanej.

Drugi tryb zakwalifikowania spółki za zagraniczna spółkę kontrolowaną wymaga łącznego spełnienia następujących warunków (art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT):

 • posiadania przez podatnika nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 • co najmniej 50% przychodów tej spółki pochodzi z dochodów pasywnych m.in. dywidend, zbycia udziałów, odsetek,
 • co najmniej jeden rodzaj przychodów pasywnych tej spółki, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu wg stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki 19%, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie.

Spółka luksemburska w której Wnioskodawca posiada udziały spełnia dwie pierwsze przesłanki określone w art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT. Po pierwsze. Wnioskodawca posiada bezpośrednio ponad 25% udziałów w kapitale spółki przez okres dłuższy niż 30 dni, po drugie co najmniej 50% przychodów osiąganych przez spółkę luksemburską w ciągu roku podatkowego pochodzi z dochodów pasywnych m.in. dywidend, zbycia udziałów oraz odsetek.

W odniesieniu natomiast do przesłanki opodatkowania dochodów osiąganych przez spółkę wg stawki niższej niż 19% należy wskazać co następuje.

Art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT wskazuje, że dla zakwalifikowania danej spółki za CFC konieczne jest uznanie, że co najmniej jeden z osiąganych przez nią przychodów, wymienionych w art. 30f ust. 3 pkt 3) b ustawy o PIT jest opodatkowany w państwie jej siedziby lub zarządu wg stawki niższej niż stawka o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe oznacza, że dana spółka zostanie uznana za kontrolowaną spółkę zagraniczną, jeżeli osiągane przez nią w ciągu roku podatkowego przychody pasywne są opodatkowane w kraju jej siedziby lub zarządu wg stawki 14,25% lub stawki niższej. Przez stawkę opodatkowania o której mowa w ww. przepisie należy rozumieć stawkę nominalną.

Art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT wskazuje ponadto, że dana spółka może zostać uznana za CFC jeżeli co najmniej jeden rodzaj osiąganych przez nią przychodów pasywnych jest zwolniony lub wyłączony z opodatkowania w kraju jej siedziby, za wyjątkiem przychodów do których mają zastosowanie przepisy dyrektywy Rady 2011/96/EU z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011).

Zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu osoby prawne, będące rezydentami podatkowymi, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (impôt sur le revenu des collectivités). Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu wynosi 21 %. Na całkowitą stawkę nominalną podatku dochodowego od osób prawnych składa się dodatkowo tzw. podatek solidarnościowy w wysokości 1,47% (21%*7%) (employment fund contribution/ contribution au fonds pour lemploi) oraz tzw. komunalny podatek handlowy (municipal business tax/ impôt commercial communal), którego stawka w mieście Luksemburg wynosi 6,75% (wysokość podatku komunalnego jest uzależniona od miejsca siedziby spółki).

W konsekwencji osoby prawne, mające siedzibę w mieście Luksemburg podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg całkowitej nominalnej stawki w wysokości 29,22%.

Dochody uzyskiwane przez spółkę luksemburską, w której kapitale Wnioskodawca posiada udziały, są zatem opodatkowane w Luksemburgu podatkiem dochodowym od osób prawnych wg stawki wyższej niż stawka 19% wskazana w art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT. Dodatkowo dochody pasywne uzyskiwane przez spółkę luksemburską nie podlegają zwolnieniu, ani wyłączeniu z opodatkowania w Luksemburgu w sposób kwalifikujący spółkę jako CFC w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Spółka luksemburska, której udziałowcem jest Wnioskodawca, nie spełnia zatem przesłanki zakwalifikowania jej jako CFC wskazanej w art. 30f ust. 3 pkt 3) c ustawy o PIT.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że spółka typu A. z siedzibą w Luksemburgu, w której Wnioskodawca jest udziałowcem nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania jej jako CFC na gruncie ustawy o PIT. W szczególności, osiągane przez spółkę dochody pasywne podlegają w Luksemburgi opodatkowaniu wg nominalnej stawki wyższej niż 19%. Tym samym spółka luksemburska nie spełnia łącznie warunków do zakwalifikowania jej jako CFC wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 3) ustawy o PIT.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym stanie faktycznym spółka luksemburska typu A., w której kapitale posiada udziały, nie jest kontrolowaną spółką zagraniczną w rozumieniu przepisów ustawy o PIT i w konsekwencji dochody spółki luksemburskiej nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce wg stawki 19% zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.