IPPB2/4511-334/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie ustalenia, czy Spółka lub Oddział będą uznane za zagraniczną spółkę kontrolowaną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data nadania 19 maja 2015 r., data wpływu 22 maja 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 14 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-334/15-2/MG (data nadania 15 maja 2015 r., data doręczenia 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy Spółka lub Oddział będą uznane za zagraniczną spółkę kontrolowaną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy Spółka lub Oddział będą uznane za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem dla celów podatkowych (Wnioskodawca).
 2. Wnioskodawca planuje utworzenie spółki kapitałowej, będącej osobą prawną, z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i rezydentem podatkowym tego państwa (Spółka). Wnioskodawca obejmie więcej niż 25% udziałów w Spółce i będzie je posiadać nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni w roku podatkowym.
 3. Spółka planuje prowadzić działalność poprzez położony w Polsce zakład Spółki (Oddział) w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Polską a państwem rezydencji Spółki (UPO).
 4. Zgodnie z UPO, dochody Oddziału będą podlegać opodatkowaniu w Polsce - 19% podatku dochodowego od osób prawnych (pdop), zgodnie z regulacjami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. (updop).
 5. UPO przewiduje metodę wyłączenia (zwolnienia) dla zapobieżenia podwójnego opodatkowania dla zysków zakładu w kraju rezydencji podatkowej Spółki.
 6. Pozostałe dochody Spółki (inne niż dochody Oddziału) będą podlegać opodatkowaniu w państwie rezydencji Spółki stawką podatku dochodowego od osób prawnych wyższą niż 14,25%.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-334/15-2/MG wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

 1. Czy co najmniej 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. przychodów pasywnych), o czym stanowi art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej (przychodów pasywnych, uzyskiwanych przez Spółkę, podlega w państwie jego siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.) w myśl art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), w którym wskazał, że:

 1. Na obecnym etapie planowania przyszłej działalności Spółki, nie można wykluczyć, że odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca.

Nie jest bowiem wykluczone, że dochody Oddziału będą pochodziły w ww. źródeł. Również, jak wskazane jest w punkcie f) opisu zdarzenia przyszłego, Spółka będzie osiągać inne dochody (inne niż dochody Oddziału) i nie mogą to być również dochody wymienione w pytaniu. Wnioskodawca wnosi zatem o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zdarzenia przyszłego przy założeniu, że co najmniej 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (tzw. przychodów pasywnych), o czym stanowi art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. (updof).

 1. Odpowiedź na pytanie nr 2 jest przecząca - wskazane powyżej w pkt 1 przychody uzyskiwane przez Spółkę, nie będą podlegać w państwie jej siedziby/zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. (updop), lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie (z wyłączeniem zwolnienia od opodatkowania w państwie siedziby/zarządu Spółki na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich; Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Podsumowując, Wnioskodawca doprecyzował, że w przypadku Spółki nie będą spełnione przesłanki określone w art. 30f ust. 3 pkt 3 updof - nawet jeśli więcej niż 50% przychodów Spółki (zarówno tych osiąganych przez Oddział, jak i tych osiąganych przez Spółkę poza Oddziałem) osiągniętych w roku podatkowym będą stanowić przychody wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) updof, to będą one opodatkowane w państwie rezydencji Spółki stawką podatku dochodowego od osób prawnych wyższą niż 14,25%.

Dochody Oddziału będą opodatkowane w Polsce 19% pdop - zgodnie z regulacjami updop i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej pomiędzy Polską a państwem rezydencji Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka lub Oddział będą uznana będzie za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 1 updof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zarówno Spółka jak i Oddział nie będą uznane za „zagraniczną spółkę kontrolowaną” Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 1 updof, nie spełniają bowiem żadnej z przesłanek wskazanej w art. 30f ust. 3 updof.

 1. Zgodnie z art. 30f ust. 1 updof w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.: „Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku”.
 2. Katalog podmiotów, które na gruncie updof stanowią „zagraniczne spółki kontrolowane” w rozumieniu art. 30f ust. 1 updof (CFC) został wskazany w art. 30f ust. 3 updof. Zgodnie z tą regulacją, CFC stanowi:
  1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
  2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
   1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
   2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
  3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
   1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
   2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
   3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.)”.
 3. W przypadku Spółki, żaden z przedstawionych powyżej warunków nie zostanie spełniony.
 4. Spółka nie będzie bowiem mieć siedziby/zarządu w państwach wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 updof - Spółka jest osobą prawną z siedzibą na terenie państwa Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Spółka nie będzie spełniać również przesłanek określonych w art. 30f ust. 3 pkt 3 updof - nawet jeśli okazałoby się, że więcej niż 50% przychodów Spółki osiągniętych w roku podatkowym będą stanowić przychody wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b updof, to będą one opodatkowane w państwie rezydencji Spółki stawką podatku dochodowego od osób prawnych wyższą niż 14,25%, a zyski Oddziału będą opodatkowane w Polsce 19% pdop (zgodnie z regulacjami updop i UPO). Przesłanka określona w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c updof nie będzie zatem spełniona w przypadku Spółki.
 6. W konsekwencji, ani Spółka ani Oddział nie będą stanowić CFC Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 1 updof.
 7. W art. 30f ust. 21 updof zaznaczono, przy tym że: „Przepisy ust. 1-20 oraz art. 45 ust. laa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c”. Z przepisu tego wprost wynika, że regulacje art. 30f updof nie znajdą zastosowania do Oddziału - z uwagi na fakt, że będzie on stanowić zakład nierezydenta położony na terytorium Polski.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że powołane wyroki dotyczą konkretnej sprawy podatnika, osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.