IPPB2/4511-327/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przyjmując za Wnioskodawcą, że Spółka Zagraniczna mająca siedzibę w jednym z państw członkowskich UE, podlegająca w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów może nie prowadzić w tym państwie rzeczywistej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będąc właścicielem akcji reprezentujących ponad 25% kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej z siedzibą na terytorium RP i dających ponad 25% praw głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki - Wnioskodawca będzie zatem pośrednio posiadał ponad 25% udziału w kapitale i 25% praw głosu w organach kontrolnych Spółki Zagranicznej, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki kontrolowanej oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, o których mowa w zacytowanym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z uwagi na to, że udział pośredni Wnioskodawcy w zagranicznej spółce kontrolowanej będzie mógł być pomniejszany o udział jego jednostki zależnej (spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium RP) związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie będzie zobowiązany do uwzględniania w swej podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej oraz nie będzie zobowiązany do składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 24 maja 2015 r. (data nadania 25 maja 2015 r., data wpływu 27 maja 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 14 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-327/15-2/MG (data nadania 14 maja 2015 r., data doręczenia 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia udziału Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej o udział spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium RP, uwzględnienia w podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej, uwzględnienia Spółki Zagranicznej w rejestrze, składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej oraz ewidencjonowania zdarzeń występujących w Spółce Zagranicznej – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej braku obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej oraz braku obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej,
 • nieprawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia udziału Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej o udział spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium RP, uwzględnienia w podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej, uwzględnienia Spółki Zagranicznej w rejestrze, składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej oraz ewidencjonowania zdarzeń występujących w Spółce Zagranicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Polski. W przyszłości będzie akcjonariuszem spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium RP (dalej zwana A.) oraz będzie właścicielem akcji reprezentujących ponad 25% kapitału zakładowego A. i dających ponad 25% praw głosów na walnym zgromadzeniu A.. Ponadto, brat Wnioskodawcy będzie właścicielem akcji reprezentujących niemal 21% kapitału zakładowego A. i dających niemal 21% praw głosów na walnym zgromadzeniu A. A. będzie właścicielem 100% akcji w spółce kapitałowej z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE (dalej zwaną Spółka Zagraniczna). Udział Wnioskodawcy w kapitale zakładowym/prawach głosu na WZ A. jest mniejszy niż udział A. w kapitale zakładowym prawach głosu Spółki Zagranicznej. Wnioskodawca przyjmuje założenie, że Spółka Zagraniczna stanowi spółkę zagraniczną kontrolowaną (dalej CFC) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z czym pismem z dnia 14 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-327/15-2/MG wezwano Wnioskodawcę do doprecyzowania przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, poprzez wskazanie:

 • Czy spółka akcyjna z siedzibą na terytorium RP, w której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem jako jednostka zależna będzie spełniała łącznie przesłanki, o których mowa w art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.:
  1. będzie posiadała bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w zagranicznej spółce kontrolowanej;
  2. czy spółka akcyjna jako jednostka zależna będzie uwzględniała w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
  3. czy spółka akcyjna jako jednostka zależna będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.
 • Czy Spółka Zagraniczna z siedzibą w jednym z państw członkowskich UE podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie prowadzić w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 24 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.), w którym wyjaśnił, że:

 1. Spółka Akcyjna, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, będzie spełniać wszystkie warunki wskazane w art. 30f ust. 12 updof, tj:
  • będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w zagranicznej spółce kontrolowanej;
  • spółka akcyjna jako jednostka zależna będzie uwzględniać w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, czyli w Polsce,
  • spółka akcyjna jako jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.
 2. Spółka Zagraniczna z siedzibą w jednym z państwa członkowskich UE podlegająca w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów może nie prowadzić w tym państwie rzeczywistej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 30f ust. 20 updof.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dla celów zastosowania przepisów o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej będzie mógł zostać pomniejszony o udział A. w Spółce Zagranicznej...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do uwzględnia w swej podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej, uwzględnienia Spółki Zagranicznej w rejestrze spółek zagranicznych kontrolowanych, składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej oraz ewidencjonowania zdarzeń występujących w Spółce Zagranicznej zgodnie z art. 30f ust. 15 updof...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej jest pomniejszany o udział A. w Spółce Zagranicznej w rezultacie dla celów zastosowania przepisów o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć, że Wnioskodawca nie posiada udziału w Spółce Zagranicznej
 2. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnia w swej podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej oraz nie będzie zobowiązany do uwzględnienia Spółki Zagranicznej w rejestrze spółek zagranicznych kontrolowanych, składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej oraz ewidencjonowania zdarzeń występujących w Spółce Zagranicznej zgodnie z art. 30f ust. 15 updof.

Ad. 1

W myśl art. 30f ust. 1. Podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 30f ust. 2. Użyte w niniejszym artykule określenie:

 1. zagraniczna spółka – oznacza:
  1. osobę prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 - nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 2. jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Stosownie do art. 30f ust. 3 updof zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej- stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio tub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 30f ust. 17 updof w celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio. Stosownie do art. 25 ust. 5b updof określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Oznacza to, że jeśli Wnioskodawca posiada bezpośredni udział w kapitale A. w wysokości x (przy założeniu, że x jest większe od 25%), zaś A. posiada bezpośredni udział w kapitale Spółki Zagranicznej w wysokości y (przy założeniu, że y jest większe od 25%), to należy przyjąć, że Wnioskodawca posiada pośredni udział w Spółce Zagranicznej w wysokości x (jeśli x jest mniejsze od y) albo y (jeśli y jest mniejsze od x). Biorąc pod uwagę stan faktyczny; gdzie udział Wnioskodawcy w A. jest większy niż udział A. w Spółce Zagranicznej to należy uznać, że Wnioskodawca posiada pośredni udział w Spółce Zagranicznej w wysokości równej wysokości udziału A. w Spółce Zagranicznej czyli, że jego udział w Spółce Zagranicznej jest równy udziałowi A. w Spółce Zagranicznej.

W myśl art. 30f ust. 11 updof udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej, związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. Jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym Jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

W świetle ww. przepisów A. stanowi jednostkę zależną Wnioskodawcy (Wnioskodawca jest właścicielem akcji reprezentujących ponad 25% kapitału zakładowego A. i dających ponad 25% praw głosów na walnym zgromadzeniu A.) oraz, że A. spełnia przesłanki wskazane w art. 30f ust. 11 updof, w szczególności:

 1. posiada bezpośrednio ponad 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółki Zagranicznej;
 2. A. uwzględnia w swojej podstawie opodatkowania dochody Spółki Zagranicznej jako CFC na podstawie art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 3. A. jest podatnikiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę ww. przesłanki należy uznać, że na podstawie art. 30f ust. 11 updof udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej jest pomniejszany o udział A. w Spółce Zagranicznej. Mając na uwadze, jak wskazano powyżej, że udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej jest równy udziałowi A. w Spółce Zagranicznej, to oznacza to, że w wyniku pomniejszenia o udział A. w Spółce Zagranicznej udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej będzie wynosił zero. Tym samym należy uznać, że dla celów zastosowania przepisów o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w updof Wnioskodawca nie będzie posiadał udziału w Spółce Zagranicznej i Spółka Zagraniczna nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy spółki zagranicznej kontrolowanej.

Ad. 2

W myśl art. 30f ust. 5 updof podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Stosownie do art. 30f ust. 15 updof podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. Skoro zgodnie z uzasadnieniem do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 nie będzie on posiadał udziału w Spółce Zagranicznej to nie będzie zobowiązany również do uwzględnia w swej podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej oraz oraz nie będzie zobowiązany do uwzględnienia Spółki Zagranicznej w rejestrze spółek zagranicznych kontrolowanych, składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej oraz ewidencjonowania zdarzeń występujących w Spółce Zagranicznej zgodnie z art. 30f ust. 15 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej braku obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej oraz braku obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej, natomiast nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
   - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

W świetle przywołanych powyżej uregulowań prawnych zgodzić się należy z założeniem Wnioskodawcy, że Spółka Zagraniczna stanowi spółkę zagraniczną kontrolowaną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o której mowa w art. 30f cytowanej ustawy.

Zatem odnosząc się do kwestii podniesionej w pytaniu Nr 1, czy dla celów zastosowania przepisów o spółkach zagranicznych kontrolowanych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej będzie mógł zostać pomniejszony o udział A. w Spółce Zagranicznej organ podatkowy stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, jednostka zależna – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

W celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 12 pkt 1, przepis art. 25 ust. 5b stosuje się odpowiednio (art. 30f ust. 17 ww. ustawy).

Jak stanowi ww. art. 25 ust. 5b cytowanej ustawy, określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Zatem posiadanie przez Wnioskodawcę akcji w spółce akcyjnej z siedzibą na terytorium RP reprezentujących ponad 25% kapitału zakładowego spółki akcyjnej, jak również posiadanie ponad 25% praw głosów na walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej, oznaczać będzie, że Wnioskodawca tym samym będzie posiadał udział pośredni w Spółce Zagranicznej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich EU kontrolowanej przez spółkę akcyjną w Polsce.

Spółka akcyjna z siedzibą na terytorium RP będzie posiadała 100% akcji w Spółce Zagranicznej mającej siedzibę w jednym z państw członkowskich EU, zatem będzie posiadała udziały w innym (trzecim) podmiocie, w tym przypadku w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, co oznacza, że Wnioskodawca będzie posiadał w tym podmiocie udział pośredni.

Zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Przyjmując zatem za Wnioskodawcę, że Spółka Akcyjna, której Wnioskodawca będzie akcjonariuszem, będzie spełniać wszystkie warunki wskazane w przywołanym powyżej art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w zagranicznej spółce kontrolowanej, spółka akcyjna jako jednostka zależna będzie uwzględniać w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów czyli w Polsce - Spółka Akcyjna jako jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce - udział Wnioskodawcy w Spółce Zagranicznej będzie mógł zostać pomniejszony o udział Spółki Akcyjnej w Spółce Zagranicznej, co nie oznacza, jak twierdzi Wnioskodawca, że nie będzie posiadał udziału w Spółce Zagranicznej i Spółka Zagraniczna nie będzie stanowić dla Podatnika spółki zagranicznej kontrolowanej, bowiem Wnioskodawca w związku z powyższym nie będzie tylko zobowiązany do opodatkowywania dochodu tej Spółki.

Ustosunkowując się w następnej kolejności do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania Nr 2 organ podatkowy stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 30f ust. 15 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z treści art. 30f ust. 18 ww. ustawy, wynika że w przypadku gdy spółka zagraniczna kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podatnik nie będzie zobowiązany m.in. do prowadzeniu rejestru i ewidencji.

Zgodnie z art. 30f ust. 20 ww. ustawy, przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Przyjmując za Wnioskodawcą, że Spółka Zagraniczna mająca siedzibę w jednym z państw członkowskich UE, podlegająca w tym państwie opodatkowaniu od całości dochodów może nie prowadzić w tym państwie rzeczywistej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca będąc właścicielem akcji reprezentujących ponad 25% kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej z siedzibą na terytorium RP i dających ponad 25% praw głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki - Wnioskodawca będzie zatem pośrednio posiadał ponad 25% udziału w kapitale i 25% praw głosu w organach kontrolnych Spółki Zagranicznej, a w konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru zagranicznej spółki kontrolowanej oraz prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, o których mowa w zacytowanym powyżej art. 30f ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast z uwagi na to, że udział pośredni Wnioskodawcy w zagranicznej spółce kontrolowanej będzie mógł być pomniejszany o udział jego jednostki zależnej (spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium RP) związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że nie będzie zobowiązany do uwzględniania w swej podstawie opodatkowania dochodów Spółki Zagranicznej oraz nie będzie zobowiązany do składania zeznania o wysokości dochodu Spółki Zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WA. wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.