IPPB2/4511-275/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z podjęciem uchwały o umorzeniu dobrowolnym udziałów Spółki
IPPB2/4511-275/15-5/MKinterpretacja indywidualna
  1. płatnik
  2. spółki
  3. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPP1/4512-198/15-3/AW i Nr IPPB2/4511-275/15-3/MK z dnia 20 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z podjęciem uchwały o umorzeniu dobrowolnym udziałów Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na Spółce obowiązkach płatnika w związku z podjęciem uchwały o umorzeniu dobrowolnym udziałów Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka prowadzi działalność w zakresie usług transportowych. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 6.050.000 zł i dzieli się na 12.000 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy pokryty został aportem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 z indeksem 1 k.c. Składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa to zabudowana nieruchomość.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz umowa o przeniesieniu własności nieruchomości na spółkę nastąpiło w 2012 r.

Wspólnik skupiający większość :udziałów w spółce, który wniósł aport w postaci przedsiębiorstwa zgłasza zainteresowanie umorzeniem części przysługujących mu udziałów. Spółka też jest zainteresowana nabyciem udziałów tego wspólnika w celu umorzenia. Umowa spółki przewiduje możliwość umorzenia udziałów. Umorzenie udziałów nastąpi za zgodą Wspólnika i będzie umorzeniem dobrowolnym. W zamian za umorzenie udziałów Spółka zamierza przenieść tytułem wynagrodzenia na wspólnika zabudowaną nieruchomość. Przed podjęciem uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziałów Spółka zleci wycenę zabudowanej nieruchomości. W umowie przeniesienia własności nieruchomości w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego wartość nieruchomości została określona zarówno w zakresie wartości budynku jak i nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy przeniesienie praw do nieruchomości na udziałowca, stanowiące rozliczenie zobowiązania względem udziałowca z tytułu należnego wynagrodzenia za zbyte udziały celem umorzenia, z zastosowaniem instytucji datio in solutum, będzie podlegać podatkowi dochodowemu od osób prawnych, w szczególności, czy po stronie Spółki powstanie obowiązek zidentyfikowania przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej jako u.p.d.o.p.), z zastrzeżeniem art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie...
  2. Czy w przypadku podjęcia przez Spółkę uchwały o umorzeniu udziałów Spółka ma obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty wynagrodzenia za umorzenie udziałów w postaci przeniesienia na wspólnika własności nieruchomości...
  3. Czy umorzenie udziałów dokonywane zgodnie z art. 199 k.s.h. stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u....
  4. Czy przekazanie nieruchomości tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce dokonywane w ramach operacji umorzenia udziałów stosownie do art. 199 k.s.h. stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu u.p.tu....

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Nr 2 wniosku w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpowiedź na pytanie Nr 1 w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Odpowiedź na pytanie Nr 3 i 4 w przedmiocie ustawy o podatku od towarów i usług została udzielona w odrębnych interpretacjach indywidualnych.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2.

W odniesieniu do obowiązku odprowadzenia przez Spółkę podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia, tj przeniesienia na wspólnika własności nieruchomości w zamian za wynagrodzenie za umorzony udział. Spółka stoi na stanowisku, że skoro operacja umorzenia udziałów jest obojętna podatkowo dla spółki z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych zasada ta odnosi się również do w stosunku do wspólnika, który nabywa nieruchomość w zamian za umorzony udział. W przedmiotowej sprawie w przypadku niepodzielenia przez organ stanowiska spółki, należy podnieść, że wspólnik powinien mieć prawo odliczenia od wynagrodzenia za umorzenie udziałów kosztów poniesionych na nabycie. Koszty te w niniejszej sprawie to wartość nieruchomości w dacie wniesienia przez wspólnika aportu obejmującego nieruchomość, która zostanie po przeprowadzeniu operacji umorzenia udziałów przeniesiona na wspólnika tytułem wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 361 z pón. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka planuje przeprowadzić proces dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem wypłacić wynagrodzenie dla wspólnika osoby fizycznej w formie niepieniężnej, jaką będzie nieruchomość zabudowana.

W myśl art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z poźn. zm.), udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Tak więc, w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów dochodzi do zbycia tych udziałów na rzecz spółki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, w myśl przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów stanowi dla podatnika przychód z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy dochód stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c przedmiotowej ustawy.

Dochód ten oraz koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów ustala się więc w zależności od rodzaju wkładu, za który zostały objęte udziały. Prawo przewiduje, że udziały (akcje) w spółkach mających osobowość prawną mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę bądź za wkład niepieniężny.

Przy czym art. 22 ust. 1f ww. ustawy reguluje sposób ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Dochodów z odpłatnego zbycia udziałów, zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2).

Zatem rozliczenie ww. dochodów kapitałowych następuje na zasadzie samoopodatkowania przez podatnika.

Przy czym zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru.

Mając na uwadze opisany we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia dla podatnika zbywającego te udziały stanowi przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ww. art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To z kolei oznacza, że na Spółce będzie ciążył obowiązek wynikający z ww. art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegający na sporządzeniu według ustalonego wzoru imiennej informacji PIT-8C o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ww. ustawy.

Odnosząc się do kwestii wykazania kosztów uzyskania przychodów, jakie powinna zidentyfikować osoba fizyczna wobec zbycia przez nią udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia objętych w zamian za wkład niepieniężny organ podatkowy stwierdza co następuje.

W odniesieniu do umorzenia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny, koszty uzyskania przychodu należy ustalić w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane były akcje. Skoro, objęcie umarzanych akcji nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, to zastosowanie powinien znaleźć art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy jednoznacznie wskazuje, że w sytuacji umorzenia akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, koszt uzyskania przychodu winna stanowić przyjęta dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg i ewidencji przedsiębiorstwa wniesionego do spółki określona na dzień objęcia akcji, nie wyższa jednak niż ich wartość z dnia objęcia określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ww. ustawy.

Ustawodawca nie pozostawił zatem dowolności w sposobie ustalania kosztów, lecz jednoznacznie kwestię tę uregulował.

W takim przypadku Spółka wykaże jako koszt uzyskania przychodu przyjętą dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa wynikająca z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określoną na dzień objęcia udziałów, nie wyższą jednak niż ich wartość z dnia objęcia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Zatem kosztem uzyskania przychodu będzie przyjęta dla celów podatkowych wartość poszczególnych składników tego przedsiębiorstwa (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zabudowana nieruchomość) wynikająca z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określoną na dzień objęcia udziałów, nie wyższą jednak niż ich wartość z dnia objęcia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Reasumując w przedstawionym zdarzeniu przyszłym na Spółce nie będą ciążyć obowiązki związane z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, natomiast na Spółce ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, w której wykaże kwotę uzyskanego przez wspólnika przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia oraz wykaże koszt uzyskania przychodów w wysokości wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość z dnia objęcia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ww.ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.