IPPB2/436-672/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/436-672/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest częścią G. - międzynarodowej grupy działającej w sektorze nieruchomości. Wnioskodawca posiada, buduje i zarządza wysokiej jakości nieruchomościami logistycznymi, takimi jak magazyny i centra dystrybucyjne na terenie Polski. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

Spółka planuje w 2015 r. nabyć od innej spółki z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Zbywca”) szereg nieruchomości (wraz z przynależnościami) oznaczonych jako działki nr 1, 2, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste (opisanych szczegółowo poniżej, zwanych dalej łącznie wraz z naniesieniami „Nieruchomością”). Zbywca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Z uzyskanych od Zbywcy informacji wynika, że działalność polegająca na wynajmie Nieruchomości przez Zbywcę nie stanowi wyodrębnionego organizacyjnie lub finansowo w strukturze Zbywcy działu, wydziału lub oddziału.

Zbywca oświadczył Wnioskodawcy, że Nieruchomość została nabyta przez Zbywcę w latach 90 -tych (za wyjątkiem działki 5/1 nabytej po dniu 1 stycznia 2000 r.) w ramach transakcji niepodlegających opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości. Zbywca ponadto oświadczył, że Nieruchomość nie stanowi jedynego składnika jego majątku.

W dniu 1 stycznia 2000 r. Zbywca zawarł z inną spółką (dalej: „Najemca”) umowę najmu (dalej: „Umowa Najmu z 2000 r.”), w której Zbywca oddał Najemcy do używania Nieruchomość wraz z wówczas istniejącymi na niej naniesieniami (z wyjątkiem działki 5/1, o czym szczegółowo mowa poniżej). W dniu zawarcia Umowy Najmu z 2000 r. działki nr 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 stanowiły grunty zabudowane, natomiast działki nr 3 i 6 stanowiły grunty niezabudowane. Z informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę wynika, że w przypadku wybudowania na Nieruchomości nowych budynków, budowli lub ich części po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r. lub ulepszenia istniejących w dniu zawarcia Umowy Najmu z 2000 r. budynków, budowli lub ich części Najemca oraz Zbywca zgodnie przyjmowali, że Umowa Najmu z 2000 r. obejmuje swym zakresem również wspomniane powyżej nowe budynki, budowle lub ich części oraz wszelkie ulepszenia dokonane na Nieruchomości. Zbywca oraz Najemca nie zawierali dodatkowych aneksów, które każdorazowo szczegółowo określałyby zakres, na jaki rozszerzona była Umowa Najmu z 2000 r. w związku z wybudowaniem lub ulepszeniem poszczególnych obiektów. Niemniej, w przypadku wybudowania nowych budynków, budowli lub ich części lub dokonania ulepszeń czynsz najmu należny na rzecz Wnioskodawcy ulegał odpowiedniemu podwyższeniu o wartość odpowiadającą wartości dzierżawnej nowych budynków, budowli lub ich części lub dokonanym ulepszeniom.

W tym kontekście Zbywca poinformował Spółkę, iż działka 5/1 została nabyta przez Zbywcę po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r. Strony tej umowy zgodnie uznały, że przedmiot najmu określony w Umowie Najmu z 2000 r. obejmuje również swoim zakresem działkę nr 5/1, jednak nie podpisano żadnego porozumienia w tym zakresie. Jedyną okolicznością potwierdzającą powyższe jest wzrost czynszu najmu w związku z uzgodnionym przez strony rozszerzeniem zakresu Umowy z 2000 r. o działkę 5/1.

Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami Umowy Najmu z 2000 r., Najemca we własnym zakresie zawarł umowy z dostawcami i ponosi koszty zużycia energii elektrycznej (w szczególności dla potrzeb oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego), wody, odprowadzania ścieków sanitarnych oraz deszczówki, gazu, ciepła, wywozu nieczystości stałych i płynnych, koszty konserwacji i napraw, koszty podmiotów świadczących usługi sprzątania oraz ochrony i pielęgnacji. Natomiast w zakresie kosztów usług telekomunikacyjnych (np. telefony, internet) i ubezpieczeniowych, to Zbywca zawarł odpowiednie umowy z dostawcami i ponosi związane z nimi wydatki, które następnie podlegają rozliczeniu z Najemcą.

W dniu 2 stycznia 2011 r. Zbywca oraz Najemca zawarli nową umowę najmu Nieruchomości (dalej: „Umowa Najmu z 2011 r.”), która zastąpiła obowiązującą dotychczas Umowę Najmu z 2000 r. i która wskazuje budynki, budowle i ich części oraz ulepszenia na Nieruchomości dokonane przed zawarciem Umowy Najmu z 2011 r. oraz wartość czynszu powiększoną odpowiednio do dokonanych wówczas ulepszeń i innych zmian na Nieruchomości. Umowa ta stanowi także wprost, że przedmiotem najmu jest m.in. działka nr 5/1.

Po zawarciu Umowy Najmu z 2011 r., tj. po dniu 2 stycznia 2011 r. miały miejsce inwestycje, w wyniku których powstały nowe obiekty i urządzenia, jednak w takich przypadkach Spółka oraz Najemca podpisywali w kolejnych latach aneksy do Umowy Najmu z 2011 r. (przykładowo: aneks z 2 stycznia 2012 r,, 2 stycznia 2013 r. i 2 stycznia 2014 r.), które wskazują na szerszy zakres przedmiotu najmu w związku z poniesionymi w międzyczasie nakładami.

Ostatecznie, na dzień sporządzania niniejszego wniosku o interpretację każdy budynek, budowla wraz z urządzeniami budowlanymi po oddaniu do używania (również w przypadku poniesienia wydatków na ich ulepszenie) stanowią przedmiot Umowy Najmu z 2011 r. Wszystkie działki będące przedmiotem Umowy Najmu z 2011 r. są obecnie działkami zabudowanymi.

Szczegółowy opis poszczególnych działek, które składają się na Nieruchomość

Z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków, co do zasady, Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do poniesionych przez niego wydatków na wybudowanie lub ulepszenie obiektów znajdujących się na Nieruchomości, a Zbywca z tego prawa skorzystał. Dodatkowo, prawo to przysługiwało Zbywcy nawet w przypadku poniesienia wydatków na wybudowanie lub ulepszenie tych obiektów częściowo przez Zbywcę, a częściowo przez Najemcę lub wyłącznie przez Najemcę, bowiem koszty tych ulepszeń lub budowy były każdorazowo rozliczane między Zbywcą a Najemcą na zasadzie rozliczenia nakładów opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Mając na uwadze powyższe, Zbywca miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego również w związku z budową lub ulepszeniami dokonanymi pierwotnie przez Najemcę i rozliczonymi ze Zbywcą.

Działka nr 1

W momencie zakupu działki nr 1 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 1 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 1 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Parking oraz droga dojazdowa (wybudowana po zawarciu Umowy Najmu z 2000 r.) zostały wybudowane przez Zbywcę.

Ponadto, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 1, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Zbywcę poniesione w 2011 r. Zbywca nie ponosił natomiast wydatków na ulepszenie drogi dojazdowej znajdującej się na działce nr 1, których kwota przekroczyłaby 30% jej wartości początkowej. Co więcej, Najemca nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 1.

Działka nr 2

W momencie zakupu działki nr 2 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 2 znajduje się parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r ), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.). Działka nr 2 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Obiekty na działce nr 2 zostały wybudowane przez Zbywcę.

Ponadto, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie parkingu znajdującego się na działce nr 2, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały przez Zbywcę poniesione w 2011 roku. Zbywca nie ponosił natomiast wydatków na ulepszenie dróg wewnętrznych i drogi dojazdowej znajdujących się na działce nr 2, których kwota przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej. Najemca nie ponosił jakichkolwiek wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 2.

Działka nr 3

W momencie zakupu działki nr 3 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 3 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) i plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 3 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Droga dojazdowa oraz drogi wewnętrzne zostały wybudowane przez Zbywcę, natomiast plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 roku) został wybudowany przez Najemcę, a wydatki na jego wybudowanie zostały rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie. Ani Zbywca, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 6

W momencie zakupu działki nr 6 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 6 znajdują się drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r,), droga dojazdowa (oddana do użytkowania 31 marca 2002 r.) oraz droga pożarowa (oddana do użytkowania 12 października 2012 r.). Działka nr 6 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (w tym drogą pożarową, która została objęta najmem w związku z zawarciem w dniu 2 stycznia 2013 roku aneksu do Umowy Najmu z 2011 r.) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości (dostawa ta będzie miała miejsce po dniu 2 stycznia 2015 roku).

Obiekty na działce nr 6 zostały wybudowane przez Zbywcę. Ani Zbywca, ani też Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie obiektów znajdujących się na działce nr 3, których wartość przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 7

W momencie zakupu dziatki nr 7 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 7 znajduje się ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 7 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Obiekty na działce nr 7 zostały wybudowane przez Zbywcę. Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponieśli wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 7, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie, dotyczące wyłącznie ogrodzenia, zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i rozliczone na zasadach opisanych na wstępie.

W stosunku do dróg wewnętrznych znajdujących się na działce nr 7, ani Zbywca ani Najemca nie ponieśli wydatków na ich ulepszenie przekraczających 30% ich wartości początkowej.

Działki nr 8, 9 i 10

W momencie zakupu działki nr 8, 9 i 10 przez Zbywcę stanowiły one grunty niezabudowane. Obecnie na każdej z działek (nr 8, 9 i 10) znajdują się wybudowane przez Zbywcę: oświetlenie drogi i parkingu oraz droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.). Działki nr 8, 9 i 10 wraz ze znajdującymi się na nich obiektami były przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Co więcej, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu znajdujących się na działkach nr 8, 9 i 10, a kwota tych wydatków przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie wspomnianego oświetlenia zostały poniesione przez Zbywcę w 2009 r. Ponadto, Zbywca poniósł także wydatki na ulepszenie drogi dojazdowej z przystankiem znajdującej się na działkach nr 8, 9 i 10, ale kwota tych wydatków nie przekroczyła 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 11

W momencie zakupu działki nr 11 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionego na niej budynku. Obecnie na działce nr 11 znajduje się budynek Bazy oraz następujące obiekty: ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), budynek dla układu pomp (oddany do użytkowania 28 lutego 1998 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), wiata na opakowania (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.), plac z oświetleniem (oddany do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) oraz ogrodzenie placu palet (oddane do użytkowania 27 czerwca 2013 r.). Działka nr 11 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem placu z oświetleniem i ogrodzenia placu palet, które zostały objęte najmem w późniejszym okresie oraz obiektów wskazanych poniżej jako niestanowiące budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 11 zostały wybudowane przez Zbywcę, z wyjątkiem wiaty na opakowania i placu manewrowego (oddanych do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) wybudowanych przez Najemcę (wydatki na ich wybudowanie zostały rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie) oraz z wyjątkiem budynku Bazy, który znajdował się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Zbywcę.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 11, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca ponosił wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ulepszenie budynku dla układu pomp zostały poniesione (przez Zbywcę) w 2013 r.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów (dróg wewnętrznych, wiaty na opakowania, placu manewrowego, placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet) znajdujących się na działce nr 11 nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 12

W momencie zakupu działki nr 12 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza oraz kotłownią. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 12 znajduje się budynek Bazy, kotłownia oraz następujące obiekty: plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), dwa kominy kotłowni (oddane do użytkowania 31 grudnia 1999 r.), budynek agregatów (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), drogi wewnętrzne (oddane do użytkowania 31 grudnia 2000 r.), kolejny plac manewrowy (oddany do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) oraz rampa na śmieci (oddana do użytkowania 31 grudnia 2008 r.). Działka nr 12 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wskazane powyżej obiekty znajdujące się na działce nr 12 zostały wybudowane przez Zbywcę, z wyjątkiem kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci, które zostały wybudowane przez Najemcę, oraz z wyjątkiem budynku Bazy oraz kotłowni, które znajdowały się na działce nr 12 w chwili jej nabycia przez Zbywcę. Wydatki na wybudowanie wspomnianego placu manewrowego i rampy zostały rozliczone między Najemcą i Zbywcą na zasadach opisanych na wstępie.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r ), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Zbywca ponosił także wydatki na ulepszenie kotłowni, parkingu i chodników znajdujących się na działce nr 12, których kwota przekroczyła 30% wartości początkowej tych obiektów. Ostatnie wydatki na ich ulepszenie zostały poniesione przez Zbywcę w 2000 r. (kotłownia i chodniki) oraz 2011 r. (parking).

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 12 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa, dwóch kominów kotłowni, budynku agregatów, placu pod palety, dróg wewnętrznych, kolejnego placu manewrowego (oddanego do użytkowania 31 grudnia 2008 r.) i rampy na śmieci nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 13

W momencie zakupu działki nr 13 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza oraz portiernią. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 13 znajduje się budynek Bazy, portiernia oraz następujące obiekty: oświetlenie drogi i parkingu (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), parking (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), droga dojazdowa do zbiornika paliwa (oddana do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.) oraz plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 13 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wszystkie obiekty na działce nr 13 zostały wybudowane przez Zbywcę, za wyjątkiem budynku Bazy oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 13 w chwili jej nabycia przez Zbywcę.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Dodatkowo, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie oświetlenia drogi i parkingu, parkingu oraz chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie parkingu zostały poniesione w 2011 r., w odniesieniu do oświetlenia drogi i parkingu w 2009 r., natomiast w odniesieniu do chodników w 2000 r.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 13 (drogi dojazdowej do zbiornika paliwa oraz placu pod palety) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 14

W momencie zakupu działki nr 14 przez Zbywcę stanowiła ona grunt zabudowany budynkiem Baza oraz portiernią. Zbywca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem tej działki i posadowionych na niej budynków. Obecnie na działce nr 14 znajduje się budynek Bazy, portiernia oraz następujące obiekty: droga dojazdowa z przystankiem (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r,), plac manewrowy (oddany do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), chodniki (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), ogrodzenie (oddane do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), plac pod palety (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.) oraz parking dla samochodów ciężarowych (oddany do użytkowania 31 grudnia 2000 r.). Działka nr 14 wraz ze znajdującymi się na niej obiektami (z wyjątkiem obiektów wskazanych poniżej, niestanowiących budynków ani budowli) była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości.

Wszystkie obiekty na działce nr 14 zostały wybudowane przez Zbywcę, za wyjątkiem budynku Bazy oraz portierni, które znajdowały się na działce nr 14 w chwili jej nabycia przez Zbywcę.

Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie budynku Bazy znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenia tego obiektu miały miejsce w 2013 r. i zostały dokonane w części przez Zbywcę i w części przez Najemcę.

Ponadto, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie ogrodzenia znajdującego się na działce nr 13, których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie). Ostatnie ulepszenie tego obiektu zostało dokonane przez Najemcę w 2007 r. i zostało rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie placu manewrowego (oddanego do użytkowania 6 sierpnia 1996 r.), których kwota przekroczyła 30% jego wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie tego placu manewrowego zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Dodatkowo, Zbywca oraz Najemca ponosili wydatki na ulepszenie portierni, których kwota przekroczyła 30% jej wartości początkowej (w przypadku nakładów poniesionych przez Najemcę, ich wartość została rozliczona ze Zbywcą w sposób wspomniany na wstępie). Ostatnie wydatki na ulepszenie portierni zostały poniesione przez Najemcę w 2013 r. i rozliczone ze Zbywcą w sposób opisany na wstępie.

Co więcej, Zbywca poniósł wydatki na ulepszenie chodników, których kwota przekroczyła 30% ich wartości początkowej. Ostatnie ulepszenia w tym zakresie miały miejsce w 2000 r.

Wydatki na ulepszenie pozostałych obiektów znajdujących się na działce nr 14 (drogi dojazdowej z przystankiem, placu pod palety oraz parkingu dla samochodów ciężarowych) nie przekroczyły 30% ich wartości początkowej.

Działka nr 5/1

W momencie zakupu działki nr 5/1 przez Zbywcę stanowiła ona grunt niezabudowany. Obecnie na działce nr 5/1 znajduje się droga dojazdowa wybudowana przez Zbywcę i oddana do użytkowania 31 marca 2002 r. Działka nr 5/1 wraz ze znajdującą się na niej drogą dojazdową była przedmiotem najmu w okresie wcześniejszym niż dwa lata od dnia planowanej dostawy Nieruchomości. Ani Zbywca ani Najemca nie ponosili wydatków na ulepszenie wspomnianej drogi dojazdowej w kwocie przekraczającej 30% jej wartości początkowej.

Obiekty niestanowiące budynków ani budowli

Na Nieruchomości znajdują się również obiekty, które nie zostały przez Zbywcę ujęte w rejestrze budynków lub środków trwałych. Do takich obiektów należy konstrukcja budynku usługowego znajdująca się na działkach nr 12, 13 i 14, nieukończony budynek rozdzielni znajdujący się na działce nr 12, nieukończony basen stabilizacji znajdujący się na działce nr 12 i 13, tymczasowy budynek dla ekip budowlanych wykorzystywany w okresie budowy Bazy znajdujący się na działce nr 11 oraz nieukończony zbiornik retencyjny wód deszczowych znajdujący się na działce nr 13. Wszelkie wskazane powyżej obiekty znajdowały się na wspomnianych działkach w momencie zakupu Nieruchomości przez Zbywcę.

Zbywca nie ujął wspomnianych obiektów w ewidencji księgowej. Zarówno Zbywca, jak i Najemca nie kontynuowali żadnych prac związanych z tymi obiektami. Obiekty te nadal stanowią nieukończone budynki i nieukończone budowle. Z informacji uzyskanych przez Spółkę wynika, iż obiekty te nigdy nie były wykorzystywane przez Zbywcę do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności nie były przedmiotem czynności zwolnionych z VAT ani objęte zakresem Umowy Najmu z 2000 r. ani Umowy Najmu z 2011 r. Obecnie, obiekty te są w złym stanie technicznym i nie nadają się do użytku. Wobec powyższego, wskazane obiekty nie mają dla Wnioskodawcy żadnej ekonomicznej wartości, a wręcz przeciwnie będą wiązać się z powstaniem dla Spółki dodatkowych kosztów związanych z koniecznością ich wyburzenia.

Przedmiot sprzedaży

Wnioskodawca wskazuje, iż przedmiotem planowanej sprzedaży na rzecz Spółki będą jedynie Nieruchomości wraz z przynależnościami. Spółka stanie się także (w drodze cesji) stroną wybranych umów dotyczących administrowania Nieruchomością, a przede wszystkim umów z dostawcami mediów.

Przedmiotem przeniesienia przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy w ramach analizowanej transakcji nie będą w szczególności przysługujące lub należące do Zbywcy:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Zbywcy.

Wnioskodawca nie przejmie także żadnych zobowiązań Zbywcy, w szczególności związanych z finansowaniem nabycia Nieruchomości przez Zbywcę oraz nie stanie się stroną Umowy Najmu z 2011, która zostanie rozwiązana przed dokonaniem sprzedaży przez Zbywcę Nieruchomości na rzecz Spółki. Wnioskodawca nie uzyska także praw z gwarancji ani praw autorskich związanych z Nieruchomością ze względu na fakt, że Zbywca ich nie posiada lub prawa te już wygasły.

Co więcej, dostawa Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy nie będzie wiązała się także z przejściem pracowników Zbywcy w ramach tzw. przejścia części zakładu pracy (art. 23(1) Kodeksu pracy) na Spółkę.

Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca będzie je wykorzystywał do wykonywania działalności opodatkowanej podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przedmiotem sprzedaży przez Zbywcę na rzecz Spółki będą składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu art . 6 pkt 1 i art . 2 pkt 27e ustawy o VAT...
 2. Czy przy założeniu, że Zbywca i Spółka złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art . 43 ust . 10 ustawy o VAT, w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1, dostawa tych budynków, budowli lub ich części ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:
  1. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14...
 3. Czy dostawa przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy:
  1. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
  2. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
  3. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14
   zgodnie z art . 43 ust . 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia...
 4. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości od Zbywcy...
 5. Czy w przypadku, w którym dostawa Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, to nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 16 lutego 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-1345/14-2/BS.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, w którym dostawa Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie korzystać ze zwolnienia z VAT, to nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Art. 1 ust. 1 ustawy o PCC zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, obejmujący m, in, umowy sprzedaży, Podatkowi podlegają też zmiany umowy sprzedaży, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania PCC (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC).

Stosownie do art, 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W świetle powyższego, w przypadku, w którym dostawa Nieruchomości przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie z tego podatku zwolniona, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że G. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest częścią G. - międzynarodowej grupy działającej w sektorze nieruchomości. Wnioskodawca posiada, buduje i zarządza wysokiej jakości nieruchomościami logistycznymi, takimi jak magazyny i centra dystrybucyjne na terenie Polski. Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Spółka planuje w 2015 r. nabyć od innej spółki z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Zbywca”) szereg nieruchomości (wraz z przynależnościami), oznaczonych jako działki nr 1, 2, 3, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste (opisanych szczegółowo poniżej, zwanych dalej łącznie wraz z naniesieniami „Nieruchomością”).

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2015 r. Nr IPPP3/443-1345/14-2/BS w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „(...) w przypadku, w którym Zbywca i Spółka złożą stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, dostawa budynków, budowli lub ich części wybudowanych na działkach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 oraz 5/1 ze względu na złożenie tego oświadczenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, z wyjątkiem:

 1. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
 2. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
 3. budynku Bazy portierni i placu manewrowego oddaneqo do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy:

 1. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
 2. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
 3. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy o VAT będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku, ze względu na dokonanie tej dostawy w okresie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, dostawa:

 1. budynku Bazy (który podlegał ulepszeniom o wartości powyżej 30% jego wartości początkowej, z czego ostatnie ulepszenie zostało dokonane w 2013 r.), placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet (oddanych do użytkowania 27 czerwca 2013 r.) i budynku układu pomp (który podlegał ulepszeniom o wartości powyżej 30% jego wartości początkowej, z czego ostatnie ulepszenie zostało dokonane w 2013 r.) znajdujących się na działce nr 11,
 2. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. (które podlegały ulepszeniom o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej, przy czym ostatnie ulepszenie każdego z nich zostało dokonane w 2013 r.) znajdujących się na działce nr 12, oraz
 3. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. (które podlegały ulepszeniom o wartości powyżej 30% ich wartości początkowej, przy czym ostatnie ulepszenie każdego z nich zostało dokonane w 2013 r.) znajdujących się na działce nr 13 i 14.

nie będzie spełniała warunków zwolnienia z podatku VAT wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ze względu na następujące okoliczności:

 • w okresie między pierwszym zasiedleniem tych obiektów a ich dostawą upłynie okres krótszy niż dwa lata (z tego względu nie ma zastosowania zwolnienie określone w art . 43 ust . 1 pkt 10 ustawy o VAT),
 • w związku z wybudowaniem placu z oświetleniem oraz ogrodzenia placu palet znajdujących na działce nr 11 oraz ulepszeniem pozostałych wymienionych powyżej obiektów przekraczającym 30% ich wartości początkowej Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z tego względu nie ma zastosowania zwolnienie określone w art . 43 ust . 1 pkt 10a ustawy o VAT).

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż dostawa przez Zbywcę na rzecz Wnioskodawcy:

 1. budynku Bazy, placu z oświetleniem, ogrodzenia placu palet oraz budynku układu pomp znajdujących się na działce nr 11,
 2. budynku Bazy i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 12, oraz
 3. budynku Bazy, portierni i placu manewrowego oddanego do używania 6 sierpnia 1996 r. znajdujących się na działce nr 13 i 14

będzie podlegała opodatkowaniu VAT i nie będzie zwolniona z tego podatku. ”

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.