IPPB2/436-610/13-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT na Spółce jako kupującym nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2013 r. (data wpływu 13 listopada 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka, lub Wnioskodawca) ma siedzibę działalności gospodarczej w Austrii. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. Aktualnie Spółka zarządza aktywami m.in. otwartego funduszu inwestycyjnego (dalej: Fundusz). Spółka nabywa we własnym imieniu, ale na rzecz Funduszu aktywa, w tym m.in. nieruchomości (Fundusz jako wyodrębniona masa majątkowa nie ma osobowości prawnej, więc to Spółka jest cywilnoprawnym właścicielem nabywanych nieruchomości). Spółka posiada w Polsce nieruchomości biurowe i biurowo-magazynowe, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tj. do wynajmu powierzchni w posiadanych nieruchomościach za wynagrodzeniem. W celu rozliczania podatku VAT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polski Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny.

Obecnie Spółka prowadzi negocjacje dotyczące nabycia:

 1. dwóch budynków biurowo-usługowych (dalej: Budynki) wraz z prawami do działek gruntowych, na których Budynki się znajdują, tj. budynku (dalej: Budynek 1) położonego na działkach gruntowych o numerach:
  • 16 - działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana Zbywcy w użytkowanie wieczyste,
  • 17 - działka będąca własnością Zbywcy (dalej łącznie jako: Nieruchomość 1) oraz
 2. budynku (dalej: Budynek 2) położonego na działce gruntowej o numerze 15 - stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej Zbywcy w użytkowanie wieczyste (dalej łącznie jako: Nieruchomość 2) a także
 3. prawa własności działki gruntu nr 20/1 zabudowanej chodnikiem bezpośrednio sąsiadującej z jednym z Budynków, na której to działce oprócz chodnika znajdują się: stojak dla rowerów, część schodów terenowych z wykończeniem, kładką żelbetową nad schodami terenowymi wraz z balustradami i wykończeniem, część patio ze ścianami żelbetowymi i instalacjami oraz zbiornik retencyjny (pod ziemią) (dalej jako: Nieruchomość 3).

Budynki są nieruchomościami przeznaczonymi na wynajem (powierzchnie biurowe z częścią handlowo-usługową). Właścicielem Budynków oraz Nieruchomości 3 jest spółka O. Sp. z o.o. zarejestrowana jako podatnik VAT czynny (dalej: Zbywca).

Zbywca nabył Nieruchomość 1 i 2 na podstawie trzech umów kupna-sprzedaży (po jednej umowie na każdą działkę) zawartych w formie aktu notarialnego dnia 31 maja 2007 r. Jako że w dacie nabycia Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 przez Zbywcę upłynęło ponad 5 lat od dnia wybudowania Budynków (wybudowane w latach 50-tych XX wieku), w świetle obowiązujących w dacie zawarcia transakcji przepisów, nabycie Nieruchomości 1 i 2 korzystało ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynikająca z aktów notarialnych cena nabycia Nieruchomości 1 i 2 wyniosła łącznie ok. 6 mln. zł netto.

Po nabyciu, Zbywca wynajmował powierzchnie biurowe i handlowe w Budynkach, a następnie w marcu 2011 r. rozpoczął proces całkowitej rekonstrukcji Budynków, mającej na celu ich modernizację, zwiększenie wartości użytkowej oraz pełniejsze dostosowanie do potrzeb prowadzonej przez Zbywcę działalności (wynajem powierzchni przede wszystkim na cele biurowe). Z zakupionych przez Zbywcę Budynków pozostawiono jedynie konstrukcję budynku i fasadę. Przed rekonstrukcją Budynki były połączone przejściem podziemnym oraz kładką nad ziemią. W trakcie rekonstrukcji zlikwidowano połączenie podziemne i nadziemne Budynków. Wartość wydatków poniesionych na rekonstrukcję Budynków wyniosła ponad 50 mln. zł netto.

Po zakończeniu rekonstrukcji (sierpień 2012 r.), pierwsze umowy najmu zostały zawarte:

 • w sierpniu 2012 w odniesieniu do Nieruchomości 1,
 • w listopadzie 2012 w odniesieniu do Nieruchomości 2.

Na dzień złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zostały zawarte umowy najmu dotyczące ponad 70% powierzchni Nieruchomości 1 i 2. W odniesieniu do pozostałej powierzchni - wciąż poszukiwani są najemcy.

Zbywca nabył prawo własności Nieruchomości 3, na podstawie aktów notarialnych z 2008 i 2009 r. (udział większościowy został nabyty 22 grudnia 2008 r., a pozostały udział 3 września 2009 r.). Transakcje nabycia Nieruchomości 3 nie były opodatkowane podatkiem VAT. W dacie nabycia Nieruchomość 3 była zabudowana chodnikiem.

Po nabyciu Nieruchomości 3 Zbywca wykonał prace budowlane obejmujące rozbiórkę i wywiezienie znajdujących się na niej uprzednio elementów i pozostałości (m.in. stary chodnik, elementy żelbetowe). Zbywca wymienił płyty chodnika na nowe, które bardziej przystawały do nowego wizerunku zmodernizowanych Budynków. Dodatkowo, na działce 20/1 umieszczono stojak dla rowerów, część schodów terenowych z wykończeniem, kładkę żelbetową nad schodami terenowymi wraz z balustradami i wykończeniem, część patio ze ścianami żelbetowymi i instalacjami oraz zbiornik retencyjny (pod ziemią). Wskazane prace nastąpiły w tym samym okresie co modernizacja Nieruchomości 1 i 2 (od marca 2011 r. do sierpnia 2012 r.). W efekcie opisanych prac, na działce 20/1 wybudowane zostały nowe budowle (tj. nieistniejące w momencie rozpoczęcia prac).

Zgodnie z intencją Zbywcy oraz Spółki, przedmiotem planowanej transakcji będą w szczególności:

 • prawo własności Budynków położonych na działkach 15, 16, 17,
 • prawo własności działek gruntowych o numerach 17 i 20/1,
 • prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych o numerach 15 i 16,
 • prawo do korzystania, na podstawie umownego stosunku prawnego, z działki gruntowej o numerze 18, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie działek o numerach 15, 16, 17, stanowiącej parking,
 • prawo do korzystania, na podstawie umownego stosunku prawnego, z miejsc postojowych na parkingu strzeżonym nr 125,
 • majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do projektów architektonicznych, dokumentacji projektowej i prac wykonanych przez podmioty trzecie w związku z budową Budynków,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów najmu powierzchni w Budynkach,
 • zabezpieczenia ustanowione przez poszczególnych najemców powierzchni w Budynkach, w tym prawa z gwarancji bankowych i kaucje pieniężne najemców,
 • przynależności związane z nabywanymi nieruchomościami (przykładowo windy, instalacje itp.).

Ewentualnie, o ile będą istnieć i będą przenaszalne, przedmiotem transakcji mogą być także:

 • prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady, a także prawa z dodatkowych gwarancji jakości wykonania poszczególnych elementów Budynków, udzielone przez poprzedniego właściciela Budynków lub wykonawców poszczególnych elementów prac,
 • prawa z gwarancji bankowych (i ewentualnie innych instrumentów) zabezpieczających wykonanie powyższych praw dotyczących jakości wykonania Budynków,
 • prawa z różnych zabezpieczeń (np. gwarancje bankowe, depozyty, itp.) dotyczących wykonania zobowiązań najemców wynikających z umów najmu powierzchni w Budynkach.

W związku z planowaną transakcją, następujące składniki majątkowe powiązane z Budynkami nie zostaną nabyte przez Spółkę:

 • zobowiązania Zbywcy związane z finansowaniem dłużnym rekonstrukcji Budynków,
 • umowy rachunków bankowych oraz środki pieniężne należące do Zbywcy, poza depozytami od najemców powierzchni w Budynkach,
 • umowy związane z obsługą administracyjną Zbywcy (prowadzenie ksiąg, obsługa prawna, itp.),
 • księgi handlowe Zbywcy,
 • sprzęt i wyposażenie biurowe,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how,
 • umowa o zarządzanie nieruchomościami - dotychczasowa umowa zostanie rozwiązana, a zarządzanie Nieruchomościami lub ewentualnie powierzenie zarządzania innemu podmiotowi będzie znajdować się w gestii Spółki,
 • umowy o dostawę mediów - obecne umowy zostaną w większości rozwiązane, a zapewnienie zaopatrzenia Budynków w te media będzie leżeć w gestii Spółki.
 • umowy na usługi:
  • wywozu śmieci;
  • ochrony pożarowej;
  • monitoringu przeciwpożarowego;
  • sprzątania.

Obecne umowy zostaną w większości rozwiązane, a ewentualne nawiązanie nowych umów w tym zakresie będzie leżeć w gestii Spółki.

W ramach transakcji nie będą też przenoszeni pracownicy (Zbywca nie zatrudnia pracowników).

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki przedmiotem działalności gospodarczej Zbywcy jest zarządzanie i wynajem nieruchomości. Nieruchomości 1, 2 i 3 stanowią główny składnik majątku Zbywcy. Przychody Zbywcy generowane są zasadniczo przez będące przedmiotem transakcji Nieruchomości. W wyniku transakcji na Spółkę przeniesione zostaną składniki majątkowe (nieruchomości) będące źródłem przychodów Zbywcy. Spółka nie posiada wiedzy jakie decyzje biznesowe podjęte zostaną w odniesieniu do Zbywcy przez jego udziałowców po zawarciu transakcji (czy Zbywca nabędzie inną nieruchomość, która będzie służyła jego dotychczasowej działalności, czy też rozpocznie wykonywanie innej działalności gospodarczej, czy może nastąpi jego połączenie z inną spółką, czy ewentualnie nastąpi jego likwidacja).

Należy również dodać, iż będące przedmiotem transakcji Nieruchomości nie są wyodrębnione organizacyjnie z przedsiębiorstwa Zbywcy. W szczególności, nie stanowią one oddziałów, zakładów oraz nie są dla nich prowadzone odrębne księgi.

Po nabyciu Nieruchomości 1, 2 i 3 wejdą do portfolio Spółki. Będą one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych, a także związanych z nimi powierzchni parkingowych i magazynowych tj. wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej VAT.

Spółka planuje zakup Nieruchomości 1, 2, i 3 pod koniec 2013 r. lub na początku 2014 roku, a więc nabycie nastąpi przed upływem 2 lat od zakończenia modernizacji Budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na nabyciu Nieruchomości 1, 2 i 3, w związku z tym, że transakcja nie znajdzie się poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT wobec niespełnienia hipotezy normy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (klasyfikacji jako przedsiębiorstwo lub jego zorganizowanej części) oraz nie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ani pkt 10a ustawy o VAT...
 2. Czy w związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT na Spółce jako kupującym nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...
 3. Czy w świetle zmian przepisów ustawy o VAT wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ocena skutków podatkowych planowanej transakcji zmieni się, jeśli transakcja zostanie zrealizowana w 2014 r....

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 7 lutego 2014 r. została wydana interpretacja indywidualna Nr IPPP3/443-1033/13-2/IG.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT, na Spółce jako kupującym nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PCC podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy odział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki;

Jednocześnie, na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W związku z faktem, że sprzedaż Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 oraz Nieruchomości 3 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki VAT, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC. Konsekwentnie, Spółka nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w PCC z tytułu nabycia przedmiotowych Nieruchomości 1, 2 i 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż R. . (dalej: Spółka, lub Wnioskodawca) ma siedzibę działalności gospodarczej w Austrii. Spółka specjalizuje się w zarządzaniu aktywami funduszy inwestycyjnych. Aktualnie Spółka zarządza aktywami m.in. otwartego funduszu inwestycyjnego R. (dalej: Fundusz). Spółka nabywa we własnym imieniu, ale na rzecz Funduszu aktywa, w tym m.in. nieruchomości (Fundusz jako wyodrębniona masa majątkowa nie ma osobowości prawnej, więc to Spółka jest cywilnoprawnym właścicielem nabywanych nieruchomości). Spółka posiada w Polsce nieruchomości biurowe i biurowo-magazynowe, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tj. do wynajmu powierzchni w posiadanych nieruchomościach za wynagrodzeniem. W celu rozliczania podatku VAT z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polski Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT czynny. Obecnie Spółka prowadzi negocjacje dotyczące nabycia:

 1. dwóch budynków biurowo-usługowych położonych w Poznaniu (dalej: Budynki) wraz z prawami do działek gruntowych, na których Budynki się znajdują, tj. budynku (dalej: Budynek 1) położonego na działkach gruntowych o numerach:
  • 16 - działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana Zbywcy w użytkowanie wieczyste,
  • 17 - działka będąca własnością Zbywcy (dalej łącznie jako: Nieruchomość 1) oraz
 2. budynku (dalej: Budynek 2) położonego na działce gruntowej o numerze 15 - stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej Zbywcy w użytkowanie wieczyste (dalej łącznie jako: Nieruchomość 2) a także
 3. prawa własności działki gruntu nr 20/1 zabudowanej chodnikiem bezpośrednio sąsiadującej z jednym z Budynków, na której to działce oprócz chodnika znajdują się: stojak dla rowerów, część schodów terenowych z wykończeniem, kładką żelbetową nad schodami terenowymi wraz z balustradami i wykończeniem, część patio ze ścianami żelbetowymi i instalacjami oraz zbiornik retencyjny (pod ziemią) (dalej jako: Nieruchomość 3).

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2014 r. Nr IPPP3/443-1033/13-2/IG dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że „(...) art. 43 ust. 10 ustawy dotyczy sytuacji, w której Sprzedawca może zrezygnować ze zwolnienia od podatku dla realizowanej transakcji i wybrać opodatkowanie, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy. Taka sytuacji w sprawie niniejszej nie występuje. Dla planowanych transakcji w opisanym zdarzeniu przyszłym nie występuje opcja wyboru opodatkowania. Powyższa nieprawidłowość części uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę nie zmienia jednak całokształtu oceny stanowiska Wnioskodawcy, że opisane transakcje będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawek podatku właściwych dla ich sprzedaży. Planowane transakcje sprzedaży nieruchomości 1, 2 i 3 będą podlegały obligatoryjnemu opodatkowaniu na zasadach ogólnych, na podstawie art. 41 ustawy.

A zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.