IPPB2/436-334/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy planowana transakcja sprzedaży Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4a Ustawy o PCC?
IPPB2/436-334/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w organizacji jest spółką celową prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”). Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia 25 niezabudowanych działek od polskiej spółki (zwanej dalej „Sprzedającym”). W przyszłości Spółka planuje wybudować na tych działkach centrum logistyczne, a w ramach swojej działalności gospodarczej wynajmować budynki magazynowe, które mają być na tych działkach wybudowane. Działalność gospodarcza Spółki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Transakcja obejmie działki o następujących numerach ewidencyjnych: 3/12, 1/36, 1/41, 3/15, 3/16, 3/18, 3/19, 4/8, 4/18, 4/25, 3/17, 4/17, 4/26, 4/28 , 4/13, 3/8 i 3/10, 2/4 i 2/6, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13, i 2/14 oraz 1/39 zwane dalej łącznie „Gruntem”.

Na działkach nr 3/12 i 4/26 planowano budowę zbiornika retencyjnego, jednakże Sprzedający nie podjął żadnych prac w tym zakresie.

Grunt został nabyty przez Sprzedającego w rezultacie transakcji sprzedaży zawartych z osobami fizycznymi. Transakcje te podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Działki, które mają być nabyte przez Spółkę od Sprzedającego, objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy G., przyjętym na podstawie uchwały Rady Miasta G. z dnia 30 października 2003 r. (zwanym dalej „Planem Zagospodarowania Przestrzennego”).

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Grunt będzie zagospodarowany w następujący sposób:

 • działki nr 3/12, 4/26 i 4/28 oznaczone są jako tereny wód otwartych z zielenią izolacyjną (tereny pod zbiorniki retencyjne);
 • działki nr 1/36, 1/41, 3/15, 3/19, 4/8, 4/18, 3/8, 2/4, 2/6, 2/9, 2/13, 2/14 i 1/39 oznaczone są jako tereny wykorzystywane do składowania, produkcji i usług nieuciążliwych;
 • działka nr 3/18 oznaczona jest jako teren urządzeń technicznych;
 • działka nr 4/13 oznaczona jest jako teren urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa);
 • działki nr 3/16 i 4/25 przeznaczone są pod lokalną drogę dojazdową;
 • działki nr 3/17 i 4/17 przeznaczone są pod lokalną drogę przemysłową;
 • działka nr 3/10 przeznaczona jest pod ciągi piesze;
 • działki nr 2/11 i 2/12 przeznaczone są pod lokalne drogi przemysłowe/lokalne drogi dojazdowe.

Oprócz Gruntu, Spółka przejmie również odpowiednią dokumentację odnoszącą się do Gruntu, w tym dokumentację prawną dotyczącą Gruntu oraz decyzje administracyjne.

W ramach planowanej transakcji Spółka, co do zasady, zamierza nabyć jedynie Grunt. Przedmiotem transakcji zakupu przez Spółkę nie będą w szczególności:

 • kilkanaście działek zabudowanych, na których znajdują się różne budynki i budowle,
 • firma (nazwa przedsiębiorstwa) Sprzedającego,
 • środki pieniężne należące do Sprzedającego,
 • księgi handlowe Sprzedającego,
 • należności i zobowiązania handlowe,
 • obowiązujące umowy najmu i związane z nimi zobowiązania,
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu pożyczek;
 • inwestycje w obce środki trwale związane z modernizacją dróg lokalnych;
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • umowy i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej Sprzedającego (jak wspomniano powyżej, przekazana zostanie jedynie dokumentacja techniczna i prawna związana z Gruntem).

Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników. W związku z tym nie będzie miało miejsca przeniesienie zakładu pracy.

Grunt nie jest organizacyjnie, finansowo czy funkcjonalnie wydzielony w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedającego (nie stanowi wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego). Sprzedający nie dokonał zwłaszcza finansowego wydzielenia poprzez umożliwienie odpowiednich alokacji przychodów, kosztów, aktywów i zobowiązań do Gruntu. Ponadto Grunt nie stanowi oddziału danego Sprzedającego.

Zarówno Spółka jak i Sprzedający są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy planowana transakcja sprzedaży Gruntu (za wyjątkiem działek o numerach 3/12, 4/26 oraz 4/28, które są objęte pytaniem nr 2 poniżej) opisana w zdarzeniu przyszłym będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 Ustawy o VAT niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT i tym samym będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT...
 2. Czy planowana transakcja sprzedaży w zakresie działek o numerach 3/12, 4/26 oraz 4/28 będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką VAT z uwagi na to, że nie będzie miało do niej zastosowania zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT...
 3. Gdy, planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i Sprzedający naliczy podatek VAT w związku z dokonaniem tej sprzedaży, to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości...
 4. Czy planowana transakcja sprzedaży Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4a Ustawy o PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 17 lipca 2014 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-700/14-2/EK.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na opodatkowanie podatkiem VAT, stosownie do art. 2 pkt 4a Ustawy PCC.

Stosownie do uzasadnienia przedstawionego w pkt 1 i 2 powyżej, planowana sprzedaż Gruntu będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 Ustawy o VAT (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) opodatkowaną podatkiem VAT według stawki podstawowej.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 4a Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych me podlegają czynności cywilnoprawne, w tym należy rozumieć również sprzedaż nieruchomości, inne niż umowa spółki i jej zmiana, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Gruntu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na to, iż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że B. Sp. z o.o. w organizacji jest spółką celową prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”). Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia 25 niezabudowanych działek od polskiej spółki (zwanej dalej „Sprzedającym”). W przyszłości Spółka planuje wybudować na tych działkach centrum logistyczne, a w ramach swojej działalności gospodarczej wynajmować budynki magazynowe, które mają być na tych działkach wybudowane. Działalność gospodarcza Spółki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja obejmie działki o następujących numerach ewidencyjnych: 3/12, 1/36, 1/41, 3/15, 3/16, 3/18, 3/19, 4/8, 4/18, 4/25, 3/17, 4/17, 4/26, 4/28, 4/13, 3/8 i 3/10, 2/4 i 2/6, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13, i 2/14 oraz 1/39 zwane dalej łącznie „Gruntem”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 17 lipca 2014 r. Nr IPPP1/443-700/14-2/EK w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że sprzedaż przedmiotowych Gruntów będzie stanowiła dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.

A zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.