IPPB2/436-333/14-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt. 4a Ustawy o PCC, jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT?
IPPB2/436-333/14-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. spółki
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. w organizacji jest spółką celową prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (zwaną dalej „Spółką”). Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia od polskiej spółki (zwanej dalej „Sprzedającym”) kilku budynków i budowli wraz z działkami, na których posadowione są te nieruchomości. Po sfinalizowaniu transakcji działalność gospodarcza Spółki będzie obejmować zarządzanie, utrzymanie, naprawy, obsługę i rozwój infrastruktury związanej z parkiem logistycznym położonym na sąsiadujących działkach, w tym budynkami i budowlami, jak również usługi najmu. Ponieważ Spółka będzie starała się dotrzeć do jak największego grona potencjalnych klientów, może się zdarzyć, że Spółce uda się wynegocjować i podpisać umowę na świadczenie usług z podmiotem, który korzysta z usług Sprzedawcy. Usługi te będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spółka zamierza nabyć dwa budynki portierni i budynek stacji (zwane dalej „Budynkami”) razem z infrastrukturą towarzyszącą taką jak zbiornik przeciwpożarowy, sieci, kanalizacja deszczowa, parkingi, drogi, zbiorniki retencyjne i inne (zwane dalej „Budowlami”) wraz z gruntem, na którym Budynki i Budowle są posadowione. Wszystkie działki nabywane od Sprzedającego są zabudowane.

Budynki i Budowle położone są na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 31/81, 31/85, 31/87, 31/88, 31/89, 31/92, 29/12, 29/31 i 31/106, zwanych dalej „Gruntem”. Budynki, Budowle i Grunt zwane są łącznie „Nieruchomością”.

Grunt (z wyjątkiem działki nr 29/31) został nabyty przez Sprzedającego w ramach aportu. Budynki i Budowle (za wyjątkiem budowli położonych na działce nr 29/31) zostały nabyte przez Sprzedającego od strony trzeciej w ramach transakcji sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja ta miała miejsce w 2001 r. Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu transakcji nabycia (gdyż przedmiotowe nabycie było związane z jego działalnością opodatkowaną podatkiem VAT) i podatek ten odliczył. Na dzień planowanej transakcji minie okres dwóch lat od dnia nabycia Budynków i wspomnianych wyżej Budowli.

Budowle położone na działce nr 29/31 zostały nabyte przez Sprzedającego poprzez transakcję zamiany nieruchomości z innym podmiotem. Dostawa tej nieruchomości (tj. działki nr 29/31 razem z położonymi na niej budowlami), która miała miejsce w ramach transakcji zamiany, podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od transakcji nabycia tych nieruchomości (ponieważ przedmiotowe nabycia były związane z jego działalnością opodatkowaną podatkiem VAT) i ten podatek VAT odliczył. Na dzień planowanej transakcji minie okres dłuższy niż dwa lata od dnia nabycia danych budowli.

Budynki i Budowle nie były i nie są poddawane ulepszeniom (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych).

W ramach planowanej transakcji, oprócz Nieruchomości Spółka przejmie również dokumentację związaną z Nieruchomością w tym dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, decyzje administracyjne dokumentację techniczną, dokumentację projektową i podwykonawczą, dokumenty gwarancji wydane Sprzedającemu przez wykonawców (o ile takie istnieją; jeżeli jakiekolwiek dokumenty gwarancji wystawione zostały imiennie na Sprzedającego, zostanie dokonana odpowiednia cesja praw z tych dokumentów na Spółkę).

Co więcej, prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących umów najmu zostaną z mocy prawa przeniesione na Spółkę.

Przeniesione mogą być również prawa wynikające z gwarancji udzielonych Sprzedającemu przez generalnego wykonawcę(-ów) Nieruchomości, o ile takie istnieją.

W ramach planowanej transakcji Spółka zamierza, co do zasady, nabyć jedynie pozycje wymienione powyżej, a zwłaszcza nie zamierza nabyć aktywów niezwiązanych z Nieruchomością. Przedmiotem planowanej transakcji nie będą w szczególności:

 1. firma (nazwa przedsiębiorstwa) Sprzedającego,
 2. umowy o zarządzanie Nieruchomością, ubezpieczenie Nieruchomości, umowy serwisowe z dostawcami dotyczące Nieruchomości (np. usługi ochroniarskie lub sprzątające), jak również umowy o dostawy mediów (dalej łącznie „Umowy Serwisowe”),
 3. umowy rachunków bankowych Sprzedającego,
 4. środki pieniężne należące do Sprzedającego,
 5. należności i zobowiązania handlowe,
 6. rozliczenia międzyokresowe,
 7. księgi handlowe Sprzedającego;
 8. umowy i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w zakresie obsługi administracyjnej i prawnej Sprzedającego (jak wspomniano powyżej, przekazana zostanie jedynie dokumentacja techniczna i prawna związana z Nieruchomością).

Należy zaznaczyć, że żadne Umowy Serwisowe z dostawcami nie będą przeniesione na Spółkę. Po sfinalizowaniu planowanej transakcji Spółka zawrze w tym zakresie nowe umowy. W związku z powyższym możliwe jest, że nowe umowy serwisowe będą zawarte z dostawcami wybranymi poprzednio przez Sprzedającego, Niewykluczone, iż niektóre Umowy Serwisowe zostaną przeniesione na Spółkę w ramach planowanej transakcji. Jednakże może to nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy zawarcie przez Spółkę nowej umowy nie będzie możliwe.

Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników. W związku z tym nie będzie miało miejsca przeniesienie zakładu pracy.

Nieruchomość nie jest organizacyjnie finansowo czy funkcjonalnie wydzielona w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedającego (nie stanowi wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego). Sprzedający nie dokonał zwłaszcza finansowego wydzielenia poprzez umożliwienie odpowiednich alokacji dochodów, kosztów, aktywów i zobowiązań do Nieruchomości. Ponadto Nieruchomość nie stanowi oddziału Sprzedającego.

Zarówno Spółka jak i Sprzedający są zarejestrowanymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomość opisana w zdarzeniu przyszłym będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 Ustawy o VAT (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT)...
 2. Czy jeżeli Wnioskodawca i Sprzedający Nieruchomości złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT, w zakresie, w jakim transakcja będzie podlegała zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, do planowanej transakcji będzie miało w całości zastosowanie opodatkowanie VAT według stawki podstawowej obowiązującej w chwili dokonania transakcji na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT...
 3. Gdy planowana transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT i Sprzedający naliczy podatek VAT w związku z dokonaniem tej sprzedaży, to czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej nieruchomości...
 4. Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4a Ustawy o PCC, jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 10 września 2014 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-699/14-2/AS.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowa transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art, 2 pkt 4a Ustawy o PCC, z uwagi na to, iż będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do uzasadnienia przedstawionego w pkt 1 i 2 powyżej, planowana sprzedaż Nieruchomości będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 7 Ustawy o VAT (niewyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT) opodatkowaną w całości podatkiem VAT według stawki podstawowej, jeżeli Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 4a Ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne (w tym należy rozumieć również sprzedaż nieruchomości), inne niż umowa spółki i jej zmiana, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, planowana sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na to, iż będzie w całości podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji, w której Spółka i Sprzedający złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 i ust. 11 Ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że B. Sp. z o.o. w organizacji jest spółką celową prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości (zwaną dalej „Spółką”). Obecnie Spółka planuje dokonać nabycia od polskiej spółki (zwanej dalej „Sprzedającym”) kilku budynków i budowli wraz z działkami, na których posadowione są te nieruchomości. Po sfinalizowaniu transakcji działalność gospodarcza Spółki będzie obejmować zarządzanie, utrzymanie, naprawy, obsługę i rozwój infrastruktury związanej z parkiem logistycznym położonym na sąsiadujących działkach, w tym budynkami i budowlami, jak również usługi najmu. Ponieważ Spółka będzie starała się dotrzeć do jak największego grona potencjalnych klientów, może się zdarzyć, że Spółce uda się wynegocjować i podpisać umowę na świadczenie usług z podmiotem, który korzysta z usług Sprzedawcy. Usługi te będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka zamierza nabyć dwa budynki portierni i budynek stacji (zwane dalej „Budynkami”) razem z infrastrukturą towarzyszącą taką jak zbiornik przeciwpożarowy, sieci, kanalizacja deszczowa, parkingi, drogi, zbiorniki retencyjne i inne (zwane dalej „Budowlami”) wraz z gruntem, na którym Budynki i Budowle są posadowione. Wszystkie działki nabywane od Sprzedającego są zabudowane. Budynki i Budowle położone są na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: 31/81, 31/85, 31/87, 31/88, 31/89, 31/92, 29/12, 29/31 i 31/106, zwanych dalej „Gruntem”. Budynki, Budowle i Grunt zwane są łącznie „Nieruchomością”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2014 r. Nr IPPP1/443-699/14-2/AS dotyczących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy nabyte Nieruchomości będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT, polegającej na zarządzaniu, utrzymaniu, naprawie, obsłudze i rozwoju infrastruktury związanej z parkiem logistycznym położonym na sąsiadujących działkach, w tym budynkami i budowlami, jak również usługach najmu. Ponadto nie zaistnieją przesłanki wyłączające prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przewidziane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, gdyż transakcja sprzedaży opisanej Nieruchomości, w przypadku gdy strony transakcji wybiorą opcję opodatkowania i spełnią warunki określone w art. 43 ust. 10 i ust. 1 ustawy, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką podstawową w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

A zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.