IPPB2/415-422/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2011 r. od osób fizycznych, kwotę przychodu z tytułu uzyskania prawa do swobodnego dysponowania bezpłatnie otrzymanymi akcjami F., które nie zostały sprzedane i nie przysporzyły z tytułu sprzedaży żadnego rzeczywistego przychodu mającego konkretny wymiar finansowy.
IPPB2/415-422/12-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. objęcie (nabycie) akcji
 2. programy
 3. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29.04.2012 r. (data wpływu 02.05.2012 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 03.07.2012 r. (data nadania 04.07.2012 r., data wpływu 05.07.2012 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 25.06.2012 r. Nr IPPB2/415-422/12-2/MG (data nadania 25.06.2012 r., data doręczenia 30.06.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia akcji francuskiej spółki w ramach programu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego nabycia akcji francuskiej spółki w ramach programu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest pracownikiem T. S.A. i z tego tytułu otrzymał przydział bezpłatnych akcji F.(dalej F.) w ramach programu Plan N.

Przyznane akcje F. Wnioskodawca otrzymał 4 grudnia 2009 r. i zostały one zapisane na utworzonym dla Wnioskodawcy imiennym rachunku w B.

Zgodnie z regulaminem programu Plan N. otrzymane bezpłatnie akcje F. przez dwa lata, tj. od 4 grudnia 2009 r. do 3 grudnia 2011 r. pozostawały zablokowane (nie można było nimi dysponować).

Po dwóch latach, tj. od 4 grudnia 2011 r. Wnioskodawca uzyskał prawo swobodnego dysponowania akcjami F., np. do ich sprzedaży. Wcześniej Wnioskodawca nie mógł swoich akcji zbyć, natomiast z tytułu ich posiadania otrzymał dywidendy, od których zryczałtowany podatek Wnioskodawca uwzględnił w kolejnych zeznaniach podatkowych PIT-36 za rok 2010 i 2011.

Pracodawca Wnioskodawcy, tj. T. S.A. w informacjach PIT-11 nie uwzględniał żadnych kwot związanych z programem Plan N. (ani z tytułu otrzymania bezpłatnych akcji F., ani z tytułu nabycia prawa do swobodnego nimi rozporządzania, ani też z tytułu otrzymanych dywidend).

Otrzymane bezpłatnie akcje F. pozostają nadal w posiadaniu Wnioskodawcy.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 25.06.2012 r. Nr IPPB2/415-422/12-2/MG (data nadania 25.06.2012 r., data doręczenia 30.06.2012 r.), na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • czy w dwuletnim okresie zablokowania właścicielem akcji był Wnioskodawca,
 • czy przedmiotowe akcje Wnioskodawca otrzymał od pracodawcy, czy też bezpośrednio od spółki francuskiej.

W dniu 05.07.2012 r. z zachowaniem ustawowego terminu do tut. organu wpłynęło uzupełnienie wniosku z dnia 03.07.2012 r. (data nadania 04.07.2012 r.), w którym Wnioskodawca wyjaśnił, że:

 • był właścicielem akcji „informujemy, że akcje te otrzymał Pan w dniu 04/12/2009, zostały one zarejestrowane na Pana koncie indywidualnym” „zgodnie z regulaminem programu, dysponowanie akcjami będzie możliwe od dnia 04/12/2011”.
 • Wnioskodawca otrzymał akcje bezpośrednio od spółki francuskiej F. „w ramach programu przydziału darmowych akcji Plan N.”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Ponieważ Wnioskodawca spotkał się z różnymi, sprzecznymi opiniami na temat zadeklarowania i opodatkowania przychodu ewentualnie powstałego z tytułu (w momencie) uzyskania prawa do swobodnego dysponowania akcjami F., prosi o odpowiedź na pytanie:

Czy trzeba wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2011 r. od osób fizycznych, kwotę przychodu z tytułu uzyskania prawa do swobodnego dysponowania bezpłatnie otrzymanymi akcjami F., które nie zostały sprzedane i nie przysporzyły z tytułu sprzedaży żadnego rzeczywistego przychodu mającego konkretny wymiar finansowy.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W przekonaniu Wnioskodawcy bezpłatnie otrzymane akcje F. przyniosłyby przychód do opodatkowania jedynie w przypadku ich zbycia (za pośrednictwem biura maklerskiego w B., w którym jest konto Wnioskodawcy z akcjami F.).

Natomiast samo uzyskanie prawa ich spieniężenia nie zmienia w istotny sposób stanu posiadania Wnioskodawcy tych akcji, ani też nie przynosi realnego przychodu z konkretnym wymiarem finansowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne zadeklarowanie przychodu do opodatkowania należy uczynić przy użyciu PIT-38 dopiero po zbyciu akcji F., odpowiednio do rzeczywistej kwoty uzyskanej z ich sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a omawianej ustawy, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W świetle powyższego za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Przepis art. 10 ust. 1 cytowanej ustawy zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 9 tego przepisu wymienione są przychody z innych źródeł.

Jak stanowi art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i tym samym powyższa ustawa w swoich założeniach daje podstawy prawne, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem T. S.A. i z tego tytułu otrzymał przydział bezpłatnych akcji F.(dalej F.) w ramach programu Plan N. Przyznane akcje F. Wnioskodawca otrzymał 4.12.2009 r. i zostały one zapisane na utworzonym dla Wnioskodawcy imiennym rachunku w banku. Wnioskodawca był właścicielem przedmiotowych akcji. Wnioskodawca otrzymał akcje bezpośrednio od spółki francuskiej. Zgodnie z regulaminem programu otrzymane bezpłatnie akcje F. przez dwa lata, tj. od 4 grudnia 2009 r. do 3 grudnia 2011 r. pozostawały zablokowane (Wnioskodawca nie mógł nimi dysponować). Po dwóch latach, tj. od 4 grudnia 2011 r. Wnioskodawca uzyskał prawo swobodnego dysponowania akcjami, np. do ich sprzedaży. Wcześniej Wnioskodawca nie mógł swoich akcji zbyć, natomiast z tytułu ich posiadania otrzymał dywidendy, od których zryczałtowany podatek uwzględnił w zeznaniach podatkowych PIT-36 za rok 2010 i 2011. Pracodawca Wnioskodawcy, w informacjach PIT-11 nie uwzględniał żadnych kwot związanych z programem (ani z tytułu otrzymania bezpłatnych akcji F., ani z tytułu nabycia prawa do swobodnego nimi rozporządzania, ani też z tytułu otrzymanych dywidend). Otrzymane bezpłatnie akcje pozostają nadal w posiadaniu Wnioskodawcy.

Nieodpłatne otrzymanie przez Wnioskodawcę akcji spółki z siedzibą we Francji w efekcie uczestnictwa w przedmiotowym programie wywołało skutek podatkowy w postaci uzyskania przychodu, który powstał już z chwilą nieodpłatnego ich nabycia, tj. w dniu 04.12.2009 r. W tym momencie Wnioskodawca osiągnął korzyść o konkretnym wymiarze finansowym, bowiem od tego dnia Wnioskodawca był właścicielem akcji i uzyskał prawo do czerpania korzyści wynikających z akcji, tj. otrzymywał dywidendę, pomimo, że Wnioskodawca nie mógł swobodnie dysponować tymi akcjami z uwagi na obowiązujące ograniczenia, tj. dwuletni okres zablokowania, w trakcie którego Wnioskodawca nie mógł akcji sprzedać.

Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że większość podatników aby czerpać korzyści z akcji sama musi nabyć akcje za określoną cenę. A zatem inne osoby chcąc nabyć akcje muszą zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli muszą ponieść określony koszt, którego Wnioskodawca nie poniósł, ponieważ akcje nabył nieodpłatnie.

Uwzględniając zatem powyższe okoliczności faktyczne i prawne należy stwierdzić, iż w związku z tym, że Wnioskodawca jako pracownik polskiej spółki w momencie przyznania bezpłatnych akcji spółki z siedzibą we Francji, uzyskał prawo do czerpania korzyści wnikających z akcji, tj. uzyskiwał dywidendę, tym samym pomimo, że pełne prawo dysponowania tymi akcjami nastąpiło od dnia 04.12.2011 r., to w momencie ich otrzymania niewątpliwie wystąpiło po stronie Wnioskodawcy przysporzenie majątkowe.

Ponieważ darmowe akcje Wnioskodawca otrzymał bezpośrednio od spółki francuskiej zastosowanie znajduje odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania - w tym przypadku Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana 20 czerwca 1975 r. w Warszawie (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5).

Stosownie do art. 21 ust. 1 ww. Umowy, dochody, do których nie mają zastosowania pozostałe przepisy umowy (a do przychodu, o którym mowa w niniejszej sprawie pozostałe przepisy umowy nie mają zastosowania) podlegają opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania.

Należy podkreślić iż kwalifikacja źródła uzyskania przychodu uzależniona jest od podmiotu, od którego Wnioskodawca otrzymał nieodpłatne świadczenie. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku Wnioskodawca będąc pracownikiem polskiej spółki akcyjnej otrzymał nieodpłatnie akcje francuskiej spółki bezpośrednio od spółki francuskiej. Wobec powyższego wskazać należy, że przychód uzyskany z tytułu nieodpłatnego nabycia akcji stanowi przychód z innych źródeł, który należy zakwalifikować do przychodów i innych źródeł, stosownie do powołanego art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, stwierdzić należy, iż:

 • nieodpłatne nabycie przez Wnioskodawcę akcji spółki francuskiej w ramach wprowadzonego programu, bezpośrednio od podmiotu zagranicznego nastąpiło w 2009 r., w momencie przyznania bezpłatnych akcji Wnioskodawca stał się ich właścicielem i uzyskał prawo do czerpania korzyści wynikających z akcji, tj. otrzymywał dywidendę, pomimo obowiązującego dwuletniego okresu zablokowania, co skutkowało powstaniem w 2009 r. po stronie Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osiągnięty z tego tytułu przychód, w wysokości wartości rynkowej otrzymanych akcji Wnioskodawca zobowiązany był opodatkować samodzielnie w składanym zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2009, na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej zawartej w art. 27 ww. ustawy, łącznie z pozostałymi dochodami uzyskanymi w tym roku podatkowym,
 • Wnioskodawca nie był zobowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2011 rok kwoty przychodu z tytułu uzyskania prawa do swobodnego dysponowania bezpłatnie otrzymanymi akcjami spółki siedzibą we Francji, ponieważ po stronie Wnioskodawcy w tym momencie nie wystąpił przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • w przypadku późniejszej sprzedaży przedmiotowych akcji, Wnioskodawca uzyska przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych i który Wnioskodawca wykaże w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym za rok podatkowy, w którym osiągnie przychód, natomiast wartość przyjęta do opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie stanowiła będzie koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.