IPPB2/415-290/12-2/MG | Interpretacja indywidualna

Czy wypłata na rzecz Klienta będącego rezydentem podatkowym Szwajcarii z tytułu wykupu całkowitego polisy powinna podlegać 19% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który powinien zostać pobrany przez Spółkę jako płatnika tego podatku?
IPPB2/415-290/12-2/MGinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. fundusz kapitałowy
  3. spółki
  4. usługi ubezpieczeniowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.03.2012 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych z wypłatą na rzecz klienta będącego rezydentem Szwajcarii z tytułu wykupu całkowitego polisy ubezpieczeniowej na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki związanych z wypłatą na rzecz klienta będącego rezydentem Szwajcarii z tytułu wykupu całkowitego polisy ubezpieczeniowej na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność na rynku usług ubezpieczeniowych. W ramach swojej oferty Spółka posiada m.in. produkt w postaci ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Klientami Spółki są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Wskazane podmioty są, co do zasady, polskimi rezydentami podatkowymi, niemniej zdarza się, iż klientem Spółki są też rezydenci innych jurysdykcji podatkowych. Mianowicie, obecnie klientem Spółki jest m.in. osoba fizyczna będąca rezydentem podatkowym Szwajcarii (Kanton Zug; nr tamtejszej identyfikacji podatkowej klienta x) (dalej: Klient). Wnioskodawca posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Klienta potwierdzający jego rezydencję podatkową.

Klient przystąpił do produktu Spółki w postaci ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Obecnie Klient złożył wniosek o wykup całkowity, który polega na wycofaniu przez oszczędzającego całości środków poprzez umorzenie jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Oznacza to, iż polisa Klienta została zaniknięta.

Na przedmiotowej polisie został wypracowany zysk. Wypłata środków należnych Klientowi nie została zrealizowana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłata na rzecz Klienta będącego rezydentem podatkowym Szwajcarii z tytułu wykupu całkowitego polisy powinna podlegać 19% podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, który powinien zostać pobrany przez Spółkę jako płatnika tego podatku...

Stanowisko Wnioskodawcy, wypłata z tytułu wykupu całkowitego polisy, polegająca na wypłacie środków z tytułu posiadanego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie będzie podlegała 19% podatkowi dochodowemu pobieranemu u źródła. Oznacza to, iż Spółka nie jest zobligowana do poboru wskazanego podatku.

Zgodnie z art. 5a pkt 14) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (dalej: ustawa pdof), ilekroć w ustawie pdof jest mowa o funduszach kapitałowych oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Mając na względzie powyższe wskazać należy, iż na gruncie ustawy pdof ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest funduszem kapitałowym.

Zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy pdof dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a suma składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zasady opodatkowania dochodu, o którym mowa powyżej zostały uregulowane przez ustawodawcę w art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy pdof. Mianowicie, przywołany artykuł stanowi, iż od dochodu z tytułu udziału w funduszu kapitałowym pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Niemniej biorąc pod uwagę fakt, iż Klient jest rezydentem podatkowym Szwajcarii należy zwrócić uwagę na ust. 2 art. 30a ustawy pdof, zgodnie z treścią którego 19% stawka podatku wynikająca z art. 30a ust. 1 pkt 5) ustawy pdof, jest modyfikowana przez postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji podatkowej.

Powyższe oznacza, iż w analizowanym stanie faktycznym zastosowanie znajduje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 2 września 1991 r. (dalej: Konwencja) (jak zostało bowiem wskazane w stanie faktycznym w poz. 68, niniejszego wniosku Spółka posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej Klienta).

A zatem, aby ustalić zasady opodatkowania wypłaty, która zostanie dokonana na rzecz Klienta przez Spółkę należy zakwalifikować ją do odpowiedniego rodzaju dochodu na gruncie Konwencji. Wskazać należy, iż żaden z przepisów Konwencji nie odnosi się wprost do dochodów z tytułu udziału w funduszu kapitałowym.

Konieczne jest zatem ustalenie, do jakiej kategorii dochodów (przychodów) na gruncie Konwencji powinna zostać zakwalifikowana wypłata stanowiąca dochód z tytułu udziału w funduszu kapitałowym. W ocenie Spółki dochód ten powinien być szczegółowo analizowany pod kątem dwóch kategorii dochodów (przychodów), o których mowa w Konwencji, a mianowicie dywidend i odsetek.

Przychód z tytułu umorzenia jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie stanowi zdaniem Wnioskodawcy dywidendy w rozumieniu Konwencji. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 Konwencji, pojęcie dywidendy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

W przypadku wątpliwości decydujące znaczenie dla zasad opodatkowania ma zatem podatkowa kwalifikacja określonego przychodu (dochodu) w państwie źródła, którym w analizowany stanie faktycznym jest Polska.

Wypłata z tytułu umorzenia jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie mieści się w żadnym z przysporzeń wymienionych wprost w art. 10 ust. 3 Konwencji. Jak zostało bowiem wskazane, stanowi ona na gruncie ustawy pdof dochód z tytułu udziału w funduszu kapitałowym (art. 17 ust. 1 pkt 5) ustawy pdof), który na gruncie ustawy pdof stanowi odrębną kategorię od rodzajów przychodów (dochodów) kapitałowych wymienionych w art. 10 ust. 3 Konwencji (przykładowo dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zostały wskazane w ustawie pdof w art. 17 ust. 1 pkt 4).

Zdaniem Spółki dochód z umorzenia jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie stanowi również odsetek w rozumieniu Konwencji. W myśl art. 11 ust. 3 Konwencji, pojęcie odsetki oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego lub prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami mającymi związek z takimi skryptami dłużnymi, obligacjami lub pożyczkami. Jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie są papierami wartościowym o charakterze dłużnym, nie są również dokumentami potwierdzającymi udzielenie pożyczki, jak też jakimkolwiek innym prawem, o którym mowa w przytoczonej regulacji.

Podsumowując powyższe, wskazać należy, iż wypłata która zostanie dokonana na rzecz Klienta nie stanowi zarówno dywidendy, jaki odsetek w rozumieniu Konwencji. W konsekwencji, zdaniem Spółki należy uznać, iż omawiany dochód powinien być kwalifikowany do kategorii „inne dochody” zdefiniowanej w art. 21 Konwencji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji, dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Mając na względzie powyższe, uznać należy, iż dochód z tytułu umorzenia jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (likwidacji polisy) nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji na Spółce w związku z dokonaniem przedmiotowej wypłaty nie będzie spoczywał obowiązek pobrania u źródła 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Tym samym, Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.