IPPB1/4511-942/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu Pożyczki, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT?
Czy w przypadku, gdy w konsekwencji wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wierzytelności z tytułu Pożyczki, wierzytelność ta wygaśnie na skutek konfuzji, Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT?
IPPB1/4511-942/15-2/MMinterpretacja indywidualna
 1. Konfuzja
 2. rozwiązanie
 3. spółka jawna
 4. spółka komandytowa
 5. spółki
 6. wierzytelność
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opisanej we wniosku konfuzji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych opisanej we wniosku konfuzji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną mającą polską rezydencję podatkową, jest jednym ze wspólników (komandytariuszem) spółki komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Obecnie, do Spółki zamierza przystąpić osoba fizyczna (dalej: „Kontrahent”), która udzieliła Wnioskodawcy pożyczki (dalej: „Pożyczka”) na prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Kontrahent, wstępując do Spółki, planuje wnieść do niej wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej Pożyczki. W wyniku wniesienia wkładu do Spółki, Kontrahent uzyska status komandytariusza.

Wnioskodawca planuje wnieść do Spółki dodatkowy wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wejdą m.in. know-how niezbędny do funkcjonowania działalności Wnioskodawcy, wyposażenie biurowe, środki pieniężne oraz zobowiązania z tytułu udzielonej Pożyczki. Wniesienie wkładu przez Wnioskodawcę do Spółki nastąpi przed, równocześnie albo po wstąpieniu do niej przez Kontrahenta.

W następstwie planowanych operacji dojdzie do zmiany podmiotowej po stronie dłużnika oraz wierzyciela z tytułu Pożyczki - Spółka stanie się jednocześnie własnym wierzycielem i dłużnikiem. W konsekwencji, dojdzie do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu Pożyczki na skutek konfuzji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT...
 2. Czy w przypadku, gdy w konsekwencji wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wejdzie m.in. zobowiązanie z tytułu Pożyczki i zobowiązanie to wygaśnie na skutek konfuzji, Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania 1, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu Pożyczki, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

W ocenie Wnioskodawcy, odnośnie pytania 2, w przypadku, gdy w konsekwencji wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wierzytelności z tytułu Pożyczki, wierzytelność ta wygaśnie na skutek konfuzji, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki (art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT).

Zgodnie z powyższym, wniesienie do spółki osobowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącego składnikiem majątku Wnioskodawcy w formie wkładu niepieniężnego, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach organów podatkowych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 listopada 2014 r. nr ILPB1/415-988/14-2/AN czy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2014 r. nr IBPBI/1/415-445/14/JS.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nie uzyska on przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2

 1. Uwagi ogólne

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić (art. 353 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: „kodeks cywilny”). Tym samym, na treść stosunku zobowiązaniowego składa się z jednej strony uprawnienie po stronie wierzyciela, a z drugiej, skorelowany z nim obowiązek określonego działania lub zaniechania po stronie dłużnika.

Zasadniczo, wierzytelność nie może istnieć bez odpowiadającego jej długu, podobnie jak dług nie może istnieć bez wierzytelności. Jak wynika z istoty stosunku zobowiązaniowego, ta sama strona nie może być jednocześnie dłużnikiem i wierzycielem w tym samym stosunku zobowiązaniowym, bowiem nikt nie może sam od siebie żądać spełnienia świadczenia, jak również go egzekwować.

W przypadku, gdy dochodzi do połączenia w jednym podmiocie dwóch stron stosunku zobowiązaniowego, nie istnieją już dwa przeciwstawne podmioty, z których każdy reprezentuje odmienne interesy.

W konsekwencji, w wyniku konfuzji, to jest połączenia w rękach tej samej osoby wierzytelności oraz sprzężonego z nią zobowiązania, pomiędzy stronami przestaje istnieć więź o charakterze prawnym.

Jednocześnie, stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych komentarzach przedstawicieli doktryny. Jak wskazuje Zbigniew Radwański: „Prawo podmiotowe sprzężone jest z korelatywnym obowiązkiem innej lub innych osób. Jeżeli więc wskutek jakichkolwiek zdarzeń nastąpi połączenie w rękach tej samej osoby prawa i korelatywnie sprzężonego z nim obowiązku (tzw. confusio), to prawo podmiotowe traci swój społeczny sens” (zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2012). Podobnie twierdzi M. Safjan; „Na treść każdego stosunku zobowiązaniowego składa się istnienie uprawnienia po stronie wierzyciela i skorelowanego z nim obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania po stronie dłużnika. Nie może więc zasadniczo istnieć ani wierzytelność bez odpowiadającego jej długu, ani też dług bez wierzytelności” (zob. M. Safjan, <w:> K. Pietrzykowski, Komentarz do art. l-449<10> Tom I, Legalis, 2015).

 1. Zasady opodatkowania konfuzji

Spółki osobowe, z wyłączeniem spółek komandytowo-akcyjnych, nie są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego. Podatnikami PIT są natomiast wspólnicy tych spółek. Stąd, zasady przypisywania przychodów i kosztów ich uzyskania związane z funkcjonowaniem spółek osobowych należy rozpatrywać w odniesieniu do poszczególnych wspólników spółek osobowych.

W przypadku wniesienia przez Kontrahenta do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu Pożyczki oraz wniesienia do tej Spółki przez Wnioskodawcę zobowiązania do spłaty tej Pożyczki, dojdzie do wygaśnięcia zobowiązań na skutek konfuzji - Spółka stanie się bowiem jednocześnie własnym wierzycielem i dłużnikiem. W ocenie Wnioskodawcy, zdarzenie to nie będzie wiązało się jednakże z uzyskaniem przychodu podatkowego.

W szczególności, instytucji wygaśnięcia zobowiązania na skutek konfuzji, nie należy mylić z instytucją umorzenia zobowiązania, uregulowaną w przepisie art. 508 kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Natomiast do wygaśnięcia długu na skutek konfuzji dochodzi z mocy samego prawa, a nie w wyniku złożenia zgodnych oświadczeń woli stron. W konsekwencji, wygaśnięcie zobowiązania w wyniku konfuzji nie stanowi umorzenia tego zobowiązania.

W związku z tym, w powyższym wypadku nie znajdzie zastosowania przepis art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem PIT podlega wartość umorzonych zobowiązań.

Podobnie, instytucji wygaśnięcia zobowiązania na skutek konfuzji nie można wiązać z instytucją nieodpłatnego świadczenia, o której mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. W wyniku konfuzji dochodzi do połączenia w rękach tej samej osoby wierzytelności oraz sprzężonego z nią zobowiązania, a w konsekwencji do jego wygaśnięcia. Biorąc pod uwagę, że stosunek prawny pomiędzy stronami wygasa, nie można mówić o spełnieniu świadczenia, w szczególności o spełnieniu świadczenia nieodpłatnego.

Podsumowując powyższe, zdarzenie prawne polegające na wygaśnięciu zobowiązana na skutek konfuzji, nie będzie prowadziło do umorzenia tego zobowiązania, ani do otrzymania jakiegokolwiek świadczenia przez Wnioskodawcę, w tym świadczenia nieodpłatnego.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku gdy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wejdzie m.in. zobowiązanie z tytułu Pożyczki, a zobowiązanie to wygaśnie na skutek konfuzji, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

 1. Stanowisko organów podatkowych

Słuszność stanowiska Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo, Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. nr IPPB1/415-291/13-2/EC wskazał: „W przypadku, gdy dochodzi do połączenia wierzyciela i dłużnika, wzajemne prawa ulegają wygaśnięciu. Pożyczka; będąca wierzytelnością Spółki i długiem Wnioskodawczyni wygasa. (...) W świetle powyższego, wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawczyni z tytułu zaciągniętej pożyczki nastąpi z mocy prawa, wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika (tzw. konfuzja), a nie w wyniku zwolnienia z długu. (...)Zatem, prawidłowym jest podejście Wnioskodawczyni, zgodnie z którym wygaśnięcie z mocy prawa wierzytelności na skutek konfuzji, nie będzie dla Niej skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2015 r. nr IPTPB1/4511-128/15-5/AP, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 czerwca 2015 r. nr 1PTPB1/4511-100/15-5/MR czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 maja 2015 r. nr IBPBI/1/4511-246/15/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.