IPPB1/4511-9/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy po dniu 1 stycznia 2015 r. zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie, spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie ww. spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przesłanka dotycząca określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznacza, że podatnik wywierać będzie istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdyż podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej. Innymi słowy będzie miał prawo do udziału w zysku Spółki Maltańskiej w wysokości przekraczającej 25% co wprost wynika z opisanego zdarzenia przyszłego.
IPPB1/4511-9/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. działalność gospodarcza
 3. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki osobowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania spółki osobowej z siedzibą na terytorium Malty za zagraniczną spółkę kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca zamierza przystąpić po dniu 1 stycznia 2015 r. do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Malty (zwana dalej Spółką Maltańską). Spółka Maltańska, do której Wnioskodawca zamierza przystąpić będzie spółką odpowiadającą konstrukcyjnie polskiej spółce komandytowej. Analogicznie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej w Spółce Maltańskiej występują dwa rodzaje wspólników. Pierwszy z nich ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność nieograniczona), natomiast drugi z nich odpowiada jedynie do wysokości wniesionych wkładów (odpowiedzialność ograniczona). Wnioskodawca przystąpi do Spółki Maltańskiej w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (komandytariusza). Wnioskodawca wniesie do Spółki Maltańskiej wkład pieniężny. Wnioskodawca będzie miał prawo do udziału w zysku Spółki Maltańskiej w wysokości przekraczającej 25%.

Spółka Maltańska - odmiennie niż polska spółka komandytowa - posiada osobowość prawną. Prawo maltańskie nie zna bowiem specyficznej dla polskiego porządku prawnego koncepcji ułomnej osobowości prawnej (spółek osobowych nie posiadających osobowości prawnej). W Spółce Maltańskiej - tak jak w polskiej spółce komandytowej - nie istnieje kapitał zakładowy. Spółka Maltańska - podobnie jak polskie spółki osobowe - nie posiada organów.

Spółka Maltańska nie będzie podatnikiem podatku dochodowego na Malcie - podatnikami podatku dochodowego od dochodów osiąganych z działalności prowadzonej przez Spółkę Maltańską będą wyłącznie jej wspólnicy. Spółka Maltańska jest zatem spółką transparentną podatkowo.

Spółka Maltańska będzie posiadała większość lub wszystkie udziały spółki kapitałowej z siedzibą na Malcie (zwana dalej Spółką Kapitałową). Spółka Maltańska będzie zatem uzyskiwała dochody z dywidendy wypłacanej przez Spółkę Kapitałową. Jednocześnie Spółka Maltańska będzie świadczyła odpłatnie na rzecz Spółki Kapitałowej, a niewykluczone, że również na rzecz innych podmiotów, usługi zarządzania lub usługi doradcze. Spółka Maltańska będzie zatem uzyskiwała dochody również z działalności operacyjnej polegającej na świadczeniu wskazanych powyżej usług. Większość dochodów Spółki Maltańskiej będzie jednak pochodziła z dywidend. Dywidendy otrzymywane przez Spółkę Maltańską będą korzystały na Malcie ze zwolnienia z opodatkowania, przy czym podstawą prawną zwolnienia nie będą przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy - po dniu 1 stycznia 2015 r. zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka Maltańska nie będzie dla Wnioskodawcy - po dniu 1 stycznia 2015 r. - zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spółka Maltańska będzie zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będzie ona bowiem osobą prawną nieposiadającą siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a polski rezydent podatkowy (Wnioskodawca) będzie posiadał prawo do uczestnictwa w jej zysku.

Zgodnie z art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznanie zagranicznej spółki w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 tej ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną następuje w jednej z trzech sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach tego przepisu.

Ponieważ Republika Maltańska nie jest krajem wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zważywszy, że pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Maltańską zawarta jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wykluczone jest uznanie Spółki Maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uznanie Spółki Maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną mogłoby zatem nastąpić, jeśli spełnione byłyby łącznie przesłanki wymienione w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego w stosunku do Spółki Maltańskiej spełnione będą przesłanki wymienione w lit. b oraz lit, c analizowanego przepisu. Spółka Maltańska będzie bowiem uzyskiwała przychody w większości ze źródeł wymienionych w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie dochody te będą na podstawie prawa cypryjskiego (nie na podstawie dyrektywy Rady 2011/96/UE) zwolnione z opodatkowania lub opodatkowane stawką niższą o więcej niż 25% od stawki obowiązującej w Polsce. Spełnienie tych przesłanek nie jest jednak wystarczające dla uznania Spółki Maltańskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, skoro z treści art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wynika konieczność łącznego spełnienia trzech warunków.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do Spółki Maltańskiej nie będzie spełniony warunek wymieniony w art. 30f ust. 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem zagraniczna spółka kontrolowana, to spółka, w której, podatnik będący polskim rezydentem podatkowym posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności (komandytariuszem) Spółki Maltańskiej. Nie będzie on zatem posiadał udziałów w kapitale zakładowym tej, ani prawa głosu w jakichkolwiek organach tej spółki. Z natury spółki osobowej, której rodzajem jest Spółka Maltańska, wynika, że Wnioskodawca w ogóle nie będzie posiadał żadnych udziałów w tej spółce. Nie będzie on zatem w szczególności posiadał udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Będzie on wprawdzie uprawniony do uczestnictwa w zyskach Spółki Maltańskiej, ale - zdaniem Wnioskodawcy - uprawnienia do uczestnictwa w zyskach, nie należy utożsamiać z posiadaniem udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Wniosek ten wynika z reguły ścisłego interpretowania przepisów prawa podatkowego, zwłaszcza tych przepisów które nakładają na podatników obowiązki podatkowe. Skoro zatem w analizowanym przepisie ustawodawca posłużył się pojęciem „udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach”, a jednocześnie w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych używane jest określenie „prawo do uczestnictwa w zysku”, to należy przyjąć, że są to pojęcia odmienne. Ponieważ Wnioskodawca będzie posiadał prawa do uczestnictwa w zysku Spółki Maltańskiej, to spółka ta będzie spółką zagraniczną w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będzie ona jednak dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną, ponieważ Wnioskodawca nie będzie posiadał udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, prawa głosu w jej organach, ani udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w jej zyskach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wskazać należy, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r„ poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art. 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30f ust. 2 tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt . 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Poz. 493);
 • posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniach, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca zamierza przystąpić po dniu 1 stycznia 2015 r. do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Malty (zwana dalej Spółką Maltańską).

Wskazać należy, że Republika Malty nie została wymieniona w rozporządzeniach Ministra Finansów w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W dniu 7 stycznia 1994 r. została podpisana umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256 z późn. zm.). Natomiast w dniu 6 kwietnia 2011 r. został podpisany w Warszawie Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r..

Zatem w przedstawionych okolicznościach nie będą miały zastosowania regulacje przepisu art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 art. 30f ust. 3 ww. ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej.

Wyjaśnić należy, że udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

Powyższe potwierdza uzasadnienie do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2330).

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów dotyczącej zagranicznej spółce kontrolowanej jest zlokalizowanie zagranicznej spółki w państwie stosującym opodatkowanie niższe o co najmniej 25% od nominalnej stawki określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bądź w państwie tym przychody te, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania.

Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz, UE L 345 z 29.12,2011, str. 8, z późn. zm.), przewidujące wyłączenie z opodatkowania określonych dochodów z uwagi na fakt, że uzyskującym przychody z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie należącym do UE i EOG (por. art. 20 ust. 3 ustawy CIT).

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wniesie do Spółki Maltańskiej wkład pieniężny. Wnioskodawca będzie miał prawo do udziału w zysku Spółki Maltańskiej w wysokości przekraczającej 25%. Spółka Maltańska posiada osobowość prawną, nie istnieje w niej kapitał zakładowy, spółka nie posiada organów. Spółka Maltańska jest spółką transparentną podatkowo. Spółka Maltańska będzie posiadała większość lub wszystkie udziały spółki kapitałowej z siedzibą na Malcie (Spółki Kapitałowej). Spółka Maltańska będzie zatem uzyskiwała dochody z dywidendy wypłacanej przez Spółkę Kapitałową. Większość dochodów Spółki Maltańskiej będzie pochodziła z dywidend. Dywidendy otrzymywane przez Spółkę Maltańską będą korzystały na Malcie ze zwolnienia z opodatkowania, przy czym podstawą prawną zwolnienia nie będą przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

W świetle zaprezentowanego stanu faktycznego oraz w kontekście powołanych regulacji prawnych stwierdzić jednoznacznie należy, że Spółka Maltańska będzie dla Wnioskodawcy po dniu 1 stycznia 2015 r. zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie, spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące uznanie ww. spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przesłanka dotycząca określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznacza, że podatnik wywierać będzie istotny wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdyż podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej. Innymi słowy będzie miał prawo do udziału w zysku Spółki Maltańskiej w wysokości przekraczającej 25% co wprost wynika z opisanego zdarzenia przyszłego.

Mając na uwadze powyższe nie można podzielić poglądu Wnioskodawcy odnoszącego się do maltańskiej spółki osobowej, że nie będzie ona dla Niego zagraniczną spółką kontrolowaną, ponieważ Wnioskodawca nie będzie posiadał udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w jej zyskach.

Raz jeszcze należy podkreślić, że udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki. Powyższą argumentację tut. Organu podatkowego potwierdza uzasadnienie do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2330), w którym wyraźnie wskazano, że warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni (w danym roku podatkowym, o którym mowa w ust. 5), bezpośrednio lub pośrednio, nie mniej niż 25% udziałów w spółce zagranicznej. Udział w spółce zagranicznej ustalany jest poprzez odwołanie do udziału w kapitale spółki zagranicznej, praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących spółki zagranicznej, jak również praw do uczestnictwa w zyskach tej spółki.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.