IPPB1/4511-66/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

W przypadku Wnioskodawcy zostaną spełnione przesłanki wynikające z treści art. 30f ust. 18 w zw. z art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem zagraniczna spółka kontrolowana (Spółka kapitałowa) będzie prowadziła na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w Polsce uiścić podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, a co za tym idzie nie znajdzie również zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy przepis art. 30f ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.
IPPB1/4511-66/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. spółka kapitałowa
 3. spółki
 4. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionego pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 31 marca 2015 r nr IPPB1/4511-66/15-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • uznania spółki kapitałowej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe,
 • uznania spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze za zagraniczny zakład, o którym mowa w art. 30f ust. 21 ustawy – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa z zagranicznej spółce kontrolowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca planuje przystąpienie do spółki nieposiadającej osobowości prawnej (dalej: Spółka osobowa) z siedzibą na Cyprze. Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki osobowej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni. Na Cyprze spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego i jest podmiotem transparentnym podatkowo.

Spółka osobowa, do której przystąpi Wnioskodawca obejmie 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka kapitałowa”) i będzie je posiadać przez nieprzerwany okres 30 dni. Spółka kapitałowa będzie posiadać osobowość prawną i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Spółka kapitałowa będzie osiągać przychody bierne - dywidendy, wynagrodzenie za umorzenie udziałów, wynagrodzenie z tytułu sprzedaży udziałów lub instrumentów finansowych. Przychód Spółki kapitałowej w 2015 roku przekroczy 250.000 EUR. Dochody Spółki kapitałowej będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na Cyprze, na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

Zarówno Spółka osobowa, jak i Spółka kapitałowa na terytorium Cypru utrzymywać będą stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności Spółki decyzje. Ponadto, na Cyprze zarówno Spółka osobowa, jak i kapitałowa zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zarówno Spółka kapitałowa, jak i Spółka osobowa będą posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Cypru. W lokalu będzie się mieścić ich siedziba oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników. Lokal będzie wyposażony w pełną infrastrukturę biurową, tj. biurka, krzesła, szafy i szafki, komputery służbowe, sprzęt peryferyjny typu drukarki, klawiatury i myszki, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej ma umożliwić również podpięcie linii telefonicznych oraz sieci Internet, Zarówno Spółka kapitałowa, jak i Spółka osobowa będą zatrudniać pracownika na terytorium Cypru.

Zarówno umowa Spółki kapitałowej, jak i Spółki osobowej podpisana zostanie na czas nieokreślony i w umowie tej zostanie wskazane, że siedzibą spółki cypryjskiej jest Cypr. Należy przy tym zaznaczyć, że wspólnicy spółki cypryjskiej nie przewidują wprowadzenia zmian w umowie spółki cypryjskiej co do czasu jej trwania lub siedziby spółki cypryjskiej. Wspólnicy nie zamierzają przenosić siedziby spółki cypryjskiej poza Cypr. Ewentualna zmiana siedziby spółki cypryjskiej obejmowałaby jedynie przeniesienie z jednego lokalu biurowego do innego, o co najmniej takiej samej infrastrukturze i zapleczu biurowym.

Działalność prowadzona poprzez Spółkę osobową lub kapitałową będzie prowadzona całkowicie na terytorium Cypru. Wszelkie decyzje będą podejmowane przez zgromadzenie wspólników Spółki kapitałowej, jak i Spółki osobowej odbywające się na terytorium Cypru. Uzyskane w 2015 roku dochody Spółka kapitałowa wypłaci do spółki osobowej w formie dywidendy. Dywidenda za 2015 rok zostanie wypłacona po zamknięciu roku obrotowego Spółki kapitałowej, tj. w roku kalendarzowym (obrotowym) 2016. Ponadto, Spółka kapitałowa może wypłacić również Spółce osobowej w 2015 roku wynagrodzenie za umorzenie udziałów (sprzedaż udziałów przez Spółkę osobową Spółce kapitałowej w celu ich umorzenia) lub dywidendę zaliczkową za rok 2015. Ogółem zarówno w 2015, jak i 2016 roku Spółka kapitałowa wypłaci Spółce osobowej kwotę ponad 250.000 EUR. Powyższe przychody będą podlegać zwolnieniu (na poziomie wspólników) z podatku dochodowego na Cyprze, na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE.

Z tytułu uczestnictwa w Spółce osobowej Wnioskodawcy będzie wypłacany jej zysk, w stosunku odpowiadającym jego prawu do udziału w zysku tej spółki.

Rok obrotowy zarówno Spółki kapitałowej, jak i osobowej jest równy rokowi kalendarzowemu i trwa 12 pełnych kolejnych miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Pismem z dnia z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 31 marca 2015 r nr IPPB1/4511-66/15-2/KS poinformowano, że:

 • Wnioskodawczyni przystąpi do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „spółka osobowa”), przy czym Wnioskodawczyni będzie wspólnikiem Spółki osobowej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni. Spółka osobowa zaś obejmie 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „spółka kapitałowa”) i będzie je posiadać przez nieprzerwany okres nie krótszy niż 30 dni.
 • W związku z powyższym Wnioskodawczyni wskazuje, iż Wnioskodawczyni będzie posiadała nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki kapitałowej w sposób pośredni, tj. jako wspólnik spółki osobowej, która będzie posiadała 100% udziałów w kapitale spółki kapitałowej.
 • co najmniej 50% przychodów uzyskanych przez spółkę kapitałową w 2015 r. należeć będą do kategorii przychodów biernych tj. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej — w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych.
 • Spółka kapitałowa będzie bowiem uzyskiwała przychody z dywidend, wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wynagrodzenia z tytułu sprzedaży udziałów lub instrumentów finansowych.
 • pytanie oznaczone nr 3 dotyczy wykładni przepisu art. 30f ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym podstawą obliczenia podatku jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej w takiej części jako odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej.

Wnioskodawczyni więc omyłkowo (omyłka pisarska), w treści pytania oraz treści stanowiska własnego, wskazała inną podstawę prawną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka kapitałowa będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną...
 2. Czy Spółka osobowa będzie dla Wnioskodawcy stanowić położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, o którym mowa w art. 30f ust. 21 Ustawy PIT...
 3. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendę, gdyż należy ją na gruncie art. 30f ust. 4 pkt 1 Ustawy PIT traktować tak, jakby otrzymał ją sam Wnioskodawca...
 4. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest twierdząca, a na pytanie Nr 3 negatywna, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendę, gdyż Spółka osobowa wypłaci Wnioskodawcy udział w zysku...
 5. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową za rok 2015, ale w roku 2016, dywidendę, w części przypadającej na Wnioskodawcę...
 6. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną w roku 2015 przez Spółkę osobową dywidendę zaliczkową za rok 2015, w części przypadającej na Wnioskodawcę...
 7. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymane w roku 2015 przez Spółkę osobową wynagrodzenie za umorzenie udziałów (wynagrodzenie za sprzedaż udziałów celem umorzenia), w części przypadającej na Wnioskodawcę...
 8. Czy jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 2 jest twierdząca, to czy Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować dochody Spółki osobowej, jako jego zagranicznego zakładu, na podstawie przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka kapitałowa będzie dla niego zagraniczną spółką kontrolowaną.

W myśl art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej jako „Ustawa PIT”) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy PIT, przez zagraniczną spółkę kontrolowaną rozumie się m.in. osobę prawną, nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. W świetle zaś art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest m.in. zagraniczna spółka, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale oraz co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz co najmniej jeden rodzaj przychodów z wyżej wymienionych, uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu zwolnienia z podatku dochodowego, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE.

W związku z faktem, że Wnioskodawca pośrednio (poprzez Spółkę osobową) będzie posiadać nieprzerwanie przez okres ponad 30 dni więcej 25% udziałów w zysku Spółki kapitałowej, która jest osobą prawną mającą siedzibę i miejsce zarządu poza terytorium Polski, a ponadto ponad 50% przychodów Spółki kapitałowej będzie miało charakter pasywny i będą one korzystać na Cyprze ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE i przychody Spółki kapitałowej przekroczą kwotę 250.000 EUR w roku 2015 (rok podatkowy Spółki kapitałowej trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od 1 stycznia do 31 grudnia), to Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W związku z powyższym, Spółka kapitałowa będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT.

Ad. 2

Spółka osobowa będzie dla Wnioskodawcy stanowić położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, o którym mowa w art. 30f ust. 21 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Ponadto, zgodnie z art. 30f ust. 20 Ustawy PIT, przepisy ust. 1-19 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

W świetle art. 4a pkt 22 Ustawy PIT, zagraniczny zakład definiuje się jako:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

-chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Spółka osobowa, której wspólnicy są rezydentami drugiego umawiającego się państwa nie jest w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania sama w sobie przedsiębiorstwem państwa siedziby spółki. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedsiębiorstwo, w ujęciu funkcjonalnym, prowadzone przez spółkę osobową w umawiającym się państwie stanowi stały zakład jej wspólników w tym państwie. W doktrynie prawa międzynarodowego przyjął się pogląd, że prowadzenie działalności gospodarczej przez zagranicznego przedsiębiorcę poprzez spółkę osobową jako wspólnik tej spółki, konstytuuje zakład zagranicznego przedsiębiorcy w państwie siedziby spółki osobowej. Powyższe uznanie spółki osobowej, w której wspólnikami są podmioty zagraniczne, za zakład znalazło odzwierciedlenie również w orzecznictwie polskim. Podobna linia znalazła również odzwierciedlenie w cypryjskich regulacjach podatkowych - spółka osobowa jest podmiotem transparentnym podatkowo.

Ponadto, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka osobowa będzie posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Cypru. W lokalu może się mieścić jej siedziba (jeżeli nie będzie się mieścić w tym lokalu, to będzie się mieścić w innym lokalu na terytorium Cypru) oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników. Lokal będzie wyposażony w pełną infrastrukturę biurową, tj. biurka, krzesła, szafy i szafki, komputery służbowe, sprzęt peryferyjny typu drukarki, klawiatury i myszki, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej ma umożliwić również podpięcie linii telefonicznych oraz sieci Internet. Umowa Spółki osobowej podpisana zostanie na czas nieokreślony i w umowie tej zostanie wskazane, że siedzibą spółki cypryjskiej jest Cypr. Należy przy tym zaznaczyć, że wspólnicy spółki cypryjskiej nie przewidują wprowadzenia zmian w umowie spółki cypryjskiej co do czasu jej trwania lub siedziby spółki cypryjskiej. Wspólnicy nie zamierzają przenosić siedziby spółki cypryjskiej poza Cypr. Ewentualna zmiana siedziby spółki cypryjskiej obejmowałaby jedynie przeniesienie z jednego lokalu biurowego do innego, o co najmniej takiej samej infrastrukturze i zapleczu biurowym. Działalność prowadzona poprzez Spółkę osobową będzie prowadzona całkowicie na terytorium Cypru. Wszelkie decyzje będą podejmowane przez zgromadzenie wspólników Spółki kapitałowej, jak i Spółki osobowej odbywające się na terytorium Cypru. Ponadto Spółka osobowa będzie zatrudniać pracownika na terytorium Cypru.

W świetle powyższych rozważań w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Spółka osobowa będzie stanowić jego zagraniczny zakład. Tym samym art. 30f ust. 20 Ustawy PIT znajdzie zastosowanie.

Ad. 3

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendę, gdyż należy ją na gruncie art. 30f ust. 4 pkt 1 Ustawy PIT traktować tak, jakby otrzymał ją sam Wnioskodawca.

W myśl art. 3 ust. 1 Ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest twierdząca, to oznacza, że Spółka kapitałowa jest dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu ww. przepisów.

Natomiast w świetle art. 30f ust. 5 Ustawy PIT, podstawą obliczenia podatku jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej (przypadający proporcjonalnie na wspólników), po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT). Ponadto, zgodnie z art. 30f ust. 20 Ustawy PIT, przepisy ust. 1-19 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

W świetle rozważań przedstawionych w uzasadnieniu stanowiska własnego do pytania Nr 2, zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Spółka osobowa będzie stanowić jego zagraniczny zakład. Tym samym art. 30f ust. 20 Ustawy PIT znajdzie zastosowanie, a więc, odpowiednio stosując art. 30f ust. 5 pkt 2 Ustawy PIT, dywidendę otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, należy traktować jak dywidendę otrzymaną przez Wnioskodawcę.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za powyższym wnioskiem jest fakt, że Wnioskodawca, jako osoba o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, będzie zobowiązany opodatkować w Polsce przychody Spółki osobowej, tj. jego zagranicznego zakładu, tak jakby przychody te były generowane przez niego samego.

Ad. 4

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest twierdząca, a na pytanie Nr 3 negatywna, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendę, gdyż Spółka osobowa wypłaci Wnioskodawcy udział w zysku.

Za powyższym wnioskiem zdaniem Wnioskodawcy przemawia fakt, że Spółka osobowa nie jest rzeczywistym odbiorcą dywidendy wypłacanej przez Spółkę kapitałową. Rzeczywistym odbiorcą, w przypadającej na niego części, jest Wnioskodawca, gdyż zyski Spółki osobowej pochodzące z otrzymanej dywidendy, będą mu w dalszej kolejności wypłacone do majątku osobistego tytułem udziału w zysku Spółki osobowej. Co więcej, przychody otrzymane przez Spółkę osobową z tytułu dywidendy Wnioskodawca będzie musiał rozliczyć podatkowo w Polsce, jako osoba o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Zatem brak możliwości odliczenia od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - otrzymanej przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendy, prowadziłby do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów. Celem zaś wprowadzenia art. 30f ust. 5 Ustawy PIT był w opinii Wnioskodawcy zamiar eliminacji podwójnego opodatkowania w Polsce dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Ad. 5

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną za rok 2015, ale w roku 2016, dywidendę, w części przypadającej na Wnioskodawcę.

W myśl art. 3 ust. 1 Ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast w świetle art. 30f ust. 5 Ustawy PIT, podstawą obliczenia podatku jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej (przypadający proporcjonalnie na wspólników), po odliczeniu kwot dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT). Ponadto, zgodnie z art. 30f ust. 20 Ustawy PIT, przepisy ust. 1 -19 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to oznacza, że od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendę.

Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia od przypadającego na niego (w sposób pośredni) dochodu Spółki kapitałowej dywidendy otrzymanej od Spółki kapitałowej przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę. Dopiero od tak obliczonej podstawy opodatkowania powinien być naliczony podatek 19%, zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że jeżeli Spółka osobowa otrzyma od Spółki kapitałowej dywidendę za rok 2015 przed upływem terminu do złożenia przez Wnioskodawcę zeznania w sprawie dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok podatkowy 2015 (tj. do końca dziewiątego miesiąca roku podatkowego 2016 - art. 45 ust. 1aa Ustawy PIT) - to w zeznaniu tym Wnioskodawca będzie uprawniony, od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej, odjąć otrzymaną przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, dywidendę za rok 2015. Jeżeli natomiast ww. dywidenda zostanie otrzymana przez Spółkę osobową już po upływie terminu do złożenia przez Wnioskodawcę zeznania w sprawie dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok podatkowy 2015, to Wnioskodawca będzie uprawniony do skorygowania w ww. zakresie zeznania w sprawie dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok podatkowy 2015 (zgodnie z art. 81 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, t.j. Dz.U. z 2012 r„ poz. 749 ze zm.)

Mając na względzie powyższe należy uznać, że od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej Spółki kapitałowej - za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną za rok 2015, ale w roku 2016, dywidendę, w części przypadającej na Wnioskodawcę.

Ad. 6

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej za rok 2015, Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną w roku 2015 przez Spółkę osobową dywidendę zaliczkową za rok 2015, w części przypadającej na Wnioskodawcę.

W uzasadnieniu stanowiska własnego do pytania Nr 4 w większości znajdzie zastosowanie argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska własnego do pytań Nr 1 i 3. Oznacza to, że, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on podatnikiem od dochodów Spółki kapitałowej, zgodnie z art. 30f ust. 1-3 Ustawy PIT.

Jednocześnie zastosowanie znajduje art. 30f ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT, a ponieważ Spółkę osobową należy uznać za zagraniczny zakład Wnioskodawcy, dywidendę otrzymaną od Spółki kapitałowej przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, należy traktować na równi z dywidendą otrzymaną przez Wnioskodawcę.

Należy również zauważyć, że art. 30f ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT nie reguluje sytuacji otrzymania dywidendy zaliczkowej. Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z regułami języka polskiego, określona nazwa opisuje wszystkie desygnaty mieszczące się w jej zbiorze pojęciowym, w tym desygnaty tworzące podzbiory pojęciowe w ramach jednej nazwy.

Nazwa „dywidenda zaliczkowa” jest podzbiorem nazwy „dywidenda”, zatem na gruncie wykładni literalnej pod pojęciem „dywidendy” na gruncie art. 30f ust. 5 pkt 1 Ustawy PIT należy rozumieć również dywidendę zaliczkową. Ten punkt widzenia wspiera również wykładnia systemowa - bowiem w świetle prawa handlowego dywidenda zaliczkowa, podobnie jak dywidenda, stanowi przejaw partycypacji wspólnika w zysku spółki kapitałowej, w stosunku odpowiadającym jego prawu do udziału w zysku tej spółki. Dywidenda zaliczkowa jest więc instytucją analogiczną do dywidendy, zróżnicowaną co do momentu jej otrzymania i rozliczenia.

Mając na względzie powyższe, od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymaną w roku 2015 przez Spółkę osobową dywidendę zaliczkową za rok 2015, w części przypadającej na Wnioskodawcę.

Ad. 7

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 3 lub 4 jest twierdząca, to od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej Spółki kapitałowej za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymane w roku 2015 przez Spółkę osobową wynagrodzenie za umorzenie udziałów (wynagrodzenie za sprzedaż udziałów celem umorzenia), w części przypadającej na Wnioskodawcę.

W uzasadnieniu stanowiska własnego do pytania Nr 5 w większości znajdzie zastosowanie argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska własnego do pytań Nr 1 i 3. Oznacza to, że, w ocenie Wnioskodawcy, będzie on podatnikiem od dochodów Spółki kapitałowej, zgodnie z art. 30f ust. 1 -3 Ustawy PIT.

Jednocześnie zastosowanie znajduje art. 30f ust. 5 pkt 2 Ustawy PIT, a ponieważ Spółkę osobową należy uznać za zagraniczny zakład Wnioskodawcy, wynagrodzenie za sprzedaż udziałów w celu umorzenia otrzymane od Spółki kapitałowej przez Spółkę osobową, w części przypadającej na Wnioskodawcę, należy traktować na równi z wynagrodzeniem za sprzedaż udziałów w celu umorzenia otrzymanym przez Wnioskodawcę.

Jednocześnie należy zauważyć, że art. 30f ust. 5 pkt 2 Ustawy PIT nie wprowadza rozróżnienia między wynagrodzeniem za zwykłą sprzedaż udziałów, a wynagrodzeniem za sprzedaż udziałów w celu umorzenia. Jednakże zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z regułami języka polskiego, określona nazwa opisuje wszystkie desygnaty mieszczące się w jej zbiorze pojęciowym, w tym desygnaty tworzące podzbiory pojęciowe w ramach jednej nazwy. Nazwa „sprzedaż udziałów w celu umorzenia” jest podzbiorem nazwy „sprzedaż udziałów”, zatem na gruncie wykładni literalnej pod pojęciem „sprzedaży udziałów” na gruncie art. 30f ust. 5 pkt 2 Ustawy PIT należy rozumieć również „sprzedaż udziałów w celu umorzenia”.

Mając na względzie powyższe, od przypadającego na Wnioskodawcę dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej - Spółki kapitałowej - za rok 2015 Wnioskodawca będzie mógł odjąć otrzymane w roku 2015 przez Spółkę osobową wynagrodzenie za umorzenie udziałów (wynagrodzenie za sprzedaż udziałów celem umorzenia), w części przypadającej na Wnioskodawcę.

Ad. 8

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 2 jest twierdząca, to nie będzie on zobowiązany opodatkować dochody Spółki osobowej, jako jego zagranicznego zakładu, na podstawie przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska własnego do pytania Nr 2, nie ulega zdaniem Wnioskodawcy wątpliwości, że Spółka osobowa stanowi jego zagraniczny zakład zlokalizowany na terytorium Cypru. Tym samym zastosowanie do Wnioskodawcy znajdzie art. 30f ust. 20 Ustawy PIT.

Jednakże należy wskazać, że zgodnie z ww. przepisem, przepisy ust. 1-19 oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

Ponownie w tym kontekście należy wskazać, że Wnioskodawca z mocy art. 3 ust. 1 Ustawy PIT posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. opodatkowaniu w Polsce podlegają jego dochody osiągnięte gdziekolwiek na świecie, w tym poprzez zagraniczny zakład położony na terytorium Cypru.

Natomiast zgodnie z art. 4a Ustawy PIT „Przepisy art. 3 ust. 1, la, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.” W przypadku Wnioskodawcy oznacza to konieczność uwzględnienia postanowień Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r., Nr 177, poz, 523 ze zm. - dalej: Umowa z Cyprem). Zgodnie z art. 7 ust. 1 Umowy z Cyprem zyski z przedsiębiorstwa umawiającego się państwa powinny być opodatkowane tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego Spółka osobowa będzie otrzymywać wyłącznie dywidendy, dywidendy zaliczkowe bądź wynagrodzenie za sprzedaż udziałów w celu umorzenia. Wszystkie przychody generowane przez Spółkę osobową będą miały zatem charakter bierny.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle postanowień art. 10 ust. 4 Umowy z Cyprem w sytuacji, gdy udział z tytułu którego wypłacane są dywidendy (przez dywidendy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Umowy z Cyprem, należy rozumieć wszelkie dochody z akcji lub innych praw, za wyjątkiem wierzytelności oraz z udziału w zysku), faktycznie wiąże się z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidendy przypisywane są temu zakładowi i opodatkowane zgodnie z regulacjami art. 7. Jak się podkreśla w doktrynie prawa międzynarodowego, dochody bierne są opodatkowane jako zyski stałego zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały, akcje, wierzytelności, patenty etc.) są efektywnie związane z takim stałym zakładem (Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom I, red. nauk. H. Litwińczuk, red. P Karwat, Warszawa 2008). Związek ten będzie zachodził, przede wszystkim, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie stałego zakładu (A. Maksymczak w: Modelowa Konwencja OECD Komentarz, pod red. B. Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010).

Tym samym dywidendy oraz dywidendy zaliczkowe należy rozliczać z mocy postanowień Umowy z Cyprem jako zyski przedsiębiorstw. Analogiczny wniosek należy wyciągnąć w stosunku do przychodów ze sprzedaży udziałów w celu umorzenia, w związku z art. 13 ust. 2 Umowy z Cyprem (sprzedaż majątku).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania spółki kapitałowej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe,
 • uznania spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze za zagraniczny zakład, o którym mowa w art. 30f ust. 21 ustawy – jest prawidłowe,
 • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

Ad. 2

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono na mocy art. 2 pkt 24 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) regulacje m.in. w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych (art 30f ustawy).

Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

W celu ustalenia konieczności stosowania omawianej regulacji w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy dany podmiot (jednostka organizacyjna) powiązany z polskim podatnikiem jest „zagraniczną spółką”. Określenie to obejmuje wszystkie jednostki, którym - zgodnie z prawem państwa, w którym posiadają siedzibę lub zarząd - przyznana jest osobowość prawna (spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, fundusze, przedsiębiorstwa itd.) oraz te jednostki niemające osobowości prawnej, których dochody podlegać mogą opodatkowaniu w państwie ich siedziby lub zarządu. Nie każda „zagraniczna spółka” będzie stanowić „kontrolowaną zagraniczną spółkę”, a jedynie taka, która spełniać będzie warunki określone w art. 30f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;

Warunki uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną wskazuje art. 30f ust. 3 ustawy.

Zgodnie z powyższym zagraniczną spółką kontrolowaną jest;

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.122011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem o uznaniu zagranicznej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną decydują następujące kryteria:

 • kraj (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopień powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikający z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych łub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawka podatku dochodowego obowiązująca w państwie jej rezydencji podatkowej, rodzaj uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę przychodów.

Samodzielną podstawę uznania takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną stanowi sytuacja, w której zagraniczna spółka:

 • posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 494) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493).
 • posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w w/w rozporządzeniach, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca planuje przystąpienie do spółki nieposiadającej osobowości prawnej (dalej: Spółka osobowa) z siedzibą na Cyprze. Spółka osobowa, do której przystąpi Wnioskodawca obejmie 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka kapitałowa”). Państwo siedziby spółki kapitałowej należy do Unii Europejskiej, oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państwem tym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową stanowiącą podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych. Kraj ten nie jest wymieniony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przedstawionych okolicznościach nie będą miały zastosowania regulacje przepisu art. 30f ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 30f ust. 3 ustawy za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 30f ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

Pierwszy warunek odwołuje się do określonego poziomu kontroli, którego osiągnięcie oznaczać będzie, że podatnik wywiera wpływ na funkcjonowanie zagranicznej spółki kontrolowanej. Warunek ten zostanie zatem uznany za spełniony, gdy podatnik będący polskim rezydentem posiadał będzie nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Drugi warunek odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,(przychody o charakterze pasywnym)

Trzecim warunkiem zastosowania przepisów o CFC jest to, że co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w art. 23 pkt 2 lit. b w państwie siedziby zarządu zagranicznej spółki :podlega opodatkowaniu wg stawki podatku dochodowego niższej o co najmniej 25% od obowiązującej w Polsce ogólnej stawki podatku określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wynoszącej 19% uzyskanego dochodu, tj. według stawki podatku wynoszącej 14,25% lub niższej, bądź w państwie tym przychody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, są zwolnione albo wyłączone z opodatkowania. Warunek ten nie dotyczy jednakże zwolnień, których źródłem są przepisy dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str, 8, z późn. zm.).

Jak wskazano we wniosku spółka osobowa, do której przystąpi Wnioskodawca obejmie 100% udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: „Spółka kapitałowa”) Spółka kapitałowa będzie posiadać osobowość prawną i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Spółka kapitałowa będzie osiągać przychody bierne - dywidendy, wynagrodzenie za umorzenie udziałów, wynagrodzenie z tytułu sprzedaży udziałów lub instrumentów finansowych. Przychód Spółki kapitałowej w 2015 roku przekroczy 250.000 EUR. Dochody Spółki kapitałowej będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na Cyprze, na podstawie innej niż dyrektywa Rady 2011/96/UE. Wnioskodawczyni będzie posiadała nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki kapitałowej w sposób pośredni, tj. jako wspólnik spółki osobowej, która będzie posiadała 100% udziałów w kapitale spółki kapitałowej. Co najmniej 50% przychodów uzyskanych przez spółkę kapitałową w 2015 r. należeć będą do kategorii przychodów biernych tj. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych. Spółka kapitałowa będzie bowiem uzyskiwała przychody z dywidend, wynagrodzenia za umorzenie udziałów, wynagrodzenia z tytułu sprzedaży udziałów lub instrumentów finansowych.

Z powyższego wynika, że zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki warunkujące uznanie Spółki Zagranicznej (spółki kapitałowej z siedziba na Cyprze), za zagraniczna spółkę kontrolowaną.

W myśl art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Natomiast stosownie do treści art. 30f ust. 18 ww. ustawy, przepisów ust. 1, 15 i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 30f ust. 20. przy ocenie, czy zagraniczna spółka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności czy:

 1. zarejestrowanie zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego ta spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy spółka ta posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 2. zagraniczna spółka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 3. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę spółkę lokalem, personelem lub wyposażeniem;
 4. zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej spółki;
 5. zagraniczna spółka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka kapitałowa będzie posiadać osobowość prawną i będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze. Spółka kapitałowa na terytorium Cypru utrzymywać będą stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności Spółki decyzje. Ponadto, na Cyprze spółka kapitałowa zobowiązana będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka kapitałowa, będzie posiadać tytuł prawny do lokalu na terytorium Cypru. W lokalu będzie się mieścić jej siedziba oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników. Lokal będzie wyposażony w pełną infrastrukturę biurową, tj. biurka, krzesła, szafy i szafki, komputery służbowe, sprzęt peryferyjny typu drukarki, klawiatury i myszki, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej ma umożliwić również podpięcie linii telefonicznych oraz sieci Internet. Spółka kapitałowa będzie zatrudniać pracownika na terytorium Cypru. Umowa Spółki kapitałowej podpisana zostanie na czas nieokreślony i w umowie tej zostanie wskazane, że siedzibą spółki cypryjskiej jest Cypr. Należy przy tym zaznaczyć, że wspólnicy spółki cypryjskiej nie przewidują wprowadzenia zmian w umowie spółki cypryjskiej co do czasu jej trwania lub siedziby spółki cypryjskiej. Wspólnicy nie zamierzają przenosić siedziby spółki cypryjskiej poza Cypr. Ewentualna zmiana siedziby spółki cypryjskiej obejmowałaby jedynie przeniesienie z jednego lokalu biurowego do innego, o co najmniej takiej samej infrastrukturze i zapleczu biurowym. Działalność prowadzona poprzez Spółkę kapitałową będzie prowadzona całkowicie na terytorium Cypru. Wszelkie decyzje będą podejmowane przez zgromadzenie wspólników Spółki kapitałowej odbywające się na terytorium Cypru.

Zatem mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku Wnioskodawcy zostaną spełnione przesłanki wynikające z treści art. 30f ust. 18 w zw. z art. 30f ust. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem zagraniczna spółka kontrolowana (Spółka kapitałowa) będzie prowadziła na Cyprze rzeczywistą działalność gospodarczą. W związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w Polsce uiścić podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, a co za tym idzie nie znajdzie również zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy przepis art. 30f ust. 5 pkt 1 ww. ustawy.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.