IPPB1/4511-642/15-3/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w Spółce komandytowej, będzie na moment wystąpienia innego wspólnika zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej innego wspólnika tej spółki (tj. SKA) za zwrotem wkładu uprzednio wniesionego przez SKA do Spółki komandytowej bądź też bez wynagrodzenia?2. Czy w przypadku połączenia, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, SKA (której akcjonariuszem jest Wnioskodawca) oraz Spółki kapitałowej, gdzie Spółka kapitałowa byłaby spółką przejmująca a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy?
IPPB1/4511-642/15-3/ESinterpretacja indywidualna
 1. majątek
 2. połączenie
 3. przychód
 4. spółka kapitałowa
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z połączeniem spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z połączeniem spółek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki osobowej - spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: SKA). Wnioskodawca oraz inna osoba fizyczna a także SKA są wspólnikami (komandytariuszami) spółki komandytowej (dalej: Spółka komandytowa). Komplementariuszem w tej spółce jest spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka kapitałowa).

W związku z potrzebą uproszczenia opisanej wyżej struktury, dostrzeganą przez wskazane wyżej podmioty, rozważane jest wystąpienie SKA, której wspólnikiem (akcjonariuszem), jak wskazano wyżej, jest m.in. Wnioskodawca, ze Spółki komandytowej. Wystąpienie to miałoby nastąpić za zwrotem wkładu uprzednio wniesionego przez SKA do Spółki komandytowej bądź też bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż przed dokonaniem wystąpienia SKA ze Spółki komandytowej, może nastąpić zmiana umowy Spółki komandytowej w zakresie postanowień określających udział poszczególnych wspólników w zysku Spółki komandytowej. Innym (alternatywnym) rozwiązaniem, które może zostać zastosowane celem uproszczenia opisanej wyżej struktury, może być dokonanie połączenia, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, SKA ze Spółką kapitałową, gdzie Spółka kapitałowa byłaby spółką przejmującą, a SKA spółką przejmowaną.

Przyjęcie rozwiązania alternatywnego (polegającego na połączeniu SKA oraz Spółki kapitałowej), spowodowałoby konieczność dokonania przez wspólników zmiany umowy Spółki komandytowej w zakresie jej postanowień określających udział poszczególnych wspólników w zysku Spółki komandytowej. Zmiana ta miałaby na celu uniknięcie wątpliwości prawnych związanych z kontuzją praw i obowiązków komandytariusza Spółki komandytowej (SKA) oraz jej komplementariusza (Spółka kapitałowa), która nastąpiłaby wskutek połączenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w Spółce komandytowej, będzie na moment wystąpienia innego wspólnika zobowiązany do rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej innego wspólnika tej spółki (tj. SKA) za zwrotem wkładu uprzednio wniesionego przez SKA do Spółki komandytowej bądź też bez wynagrodzenia...
 2. Czy w przypadku połączenia, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, SKA (której akcjonariuszem jest Wnioskodawca) oraz Spółki kapitałowej, gdzie Spółka kapitałowa byłaby spółką przejmująca a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy...

Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie Nr 1 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, SKA (której akcjonariuszem jest Wnioskodawca) oraz Spółki kapitałowej, gdzie Spółka kapitałowa byłaby spółką przejmująca a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy.

Stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Konsekwencją takiego połączenia jest tzw. sukcesja generalna, określona w art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Art. 93 § 1 pkt 1-3 Ordynacji podatkowej stanowi, iż osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, a także osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Na podstawie art. 93 § 2 pkt Ordynacji podatkowej, § 1 tego przepisu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), bądź osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 8 ustawy PIT, w przypadku połączenia spółek, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na objęcie akcji w spółce przejmowanej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek.

W świetle wskazanego wyżej przepisu, przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. lf ustawy PIT -jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, bądź też na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny.

Wobec powyższego, wspólnik spółki przejmowanej (w niniejszym zdarzeniu przyszłym - Wnioskodawca), może w przypadku połączeniu spółek uzyskać dochód, w sytuacji gdy wartość otrzymanych udziałów w spółce przejmującej jest wyższa niż poniesione przez akcjonariusza wydatki na objęcie akcji w spółce przejętej.

Jednakże, co Wnioskodawca pragnie podkreślić, art. 24 ust. 8 ustawy PIT stanowi wyraźnie, iż przedmiotowy dochód nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia spółek.

W konsekwencji, w sytuacji połączenia SKA (będącej spółką przejmowaną), której akcjonariuszem jest Wnioskodawca, ze Spółką kapitałową (będącą spółką przejmującą), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy. Obowiązek taki może powstać dopiero w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów Wnioskodawcy w Spółce kapitałowej i to wówczas, gdy wartość otrzymanych udziałów w Spółce kapitałowej będzie wyższa niż poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na objęcie akcji w SKA.

Podsumowując, zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia, w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, SKA (której akcjonariuszem jest Wnioskodawca) oraz Spółki kapitałowej, gdzie Spółka kapitałowa byłaby spółką przejmująca, a SKA spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.