IPPB1/4511-630/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji/rozwiązania spółki osobowej znaków towarowych
IPPB1/4511-630/15-2/MTinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. likwidacja
  3. spółki
  4. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015, poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji/rozwiązania spółki osobowej znaków towarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w ramach likwidacji/rozwiązania spółki osobowej znaków towarowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przyszłości Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Sp. z o.o.). Wnioskodawca rozważa różne metody zakończenia działalności Sp. z o.o. Możliwe jest, że Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną lub w spółkę komandytową (dalej: Spółka), a następnie zlikwidowana.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: KSH), Spółka może zostać rozwiązana zarówno po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej, jak i bez postępowania likwidacyjnego. Drugi ze sposobów wiąże się z ograniczeniem kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu likwidacji i niewykluczonym jest, że zakończenie bytu prawnego Spółki może być dokonane przez podjęcie jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników o jej rozwiązaniu (poprzez wypowiedzenie umowy spółki).

Sp. z o.o. i Spółka, która w przyszłości zostanie zlikwidowana lub rozwiązana, nie powstały oraz nie powstaną w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, tzn. Sp. z o.o. i Spółka nie będą następcami prawnymi spółki komandytowo-akcyjnej.

Przychody Sp. z o.o. będą podlegały opodatkowaniu na bieżąco według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz, 851 ze zm.), a od dochodu Sp. z o.o. będzie płaciła podatek dochodowy. Z kolei przychody Spółki będą opodatkowane na bieżąco na poziomie jej wspólników, tj. m.in. Wnioskodawcy - zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Wspólnicy Spółki będą na bieżąco płacili podatek dochodowy od ich dochodów uzyskanych za pośrednictwem Spółki.

Na dzień likwidacji lub rozwiązania Spółki w jej majątku mogą znajdować się różne aktywa, np. prawa majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) w postaci praw ochronnych na znak lub znaki towarowe wynikające z rejestracji (dalej: Znaki towarowe). W wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki Wnioskodawca otrzymałby zatem przypadające na niego zgodnie z umową aktywa Spółki, np. Znaki towarowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Znaków towarowych wskutek likwidacji lub rozwiązania Spółki, spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu na gruncie ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie Znaków towarowych wskutek likwidacji lub rozwiązania Spółki, nie będzie skutkować powstaniem u Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o PIT.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko:

A.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (a więc np, spółkę jawną lub komandytową).

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędącą osobą prawną (czyli np. spółka jawna lub komandytowa), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody osiągane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W rezultacie pojęcie przychodu uzyskiwanego przez wspólników spółki jawnej lub komandytowej należy rozpatrywać na gruncie art. 14 ustawy o PIT.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 ustawy o PIT.

Z kolei stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną. Zgodnie jednak z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w przypadku gdy w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki, Wnioskodawca otrzyma składniki majątku Spółki w postaci Znaków towarowych, w momencie jej likwidacji lub rozwiązania nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy. Z powołanego art. 14 ust 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT jednoznacznie wynika bowiem, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją (lub rozwiązaniem) Spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (lub rozwiązanie) Spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z powyższego przepisu wynika więc, że otrzymanie majątku niepieniężnego w postaci Znaków towarowych, w momencie likwidacji lub rozwiązania Spółki nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, samo otrzymanie Znaków towarowych nie skutkuje dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu.

Wnioskodawca wskazuje także, że żaden inny przepis ustawy o PIT nie nakłada obowiązku podatkowego w związku z otrzymaniem składników majątku wskutek likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej.

Mając na uwadze przedstawione powyżej uzasadnienie, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji lub rozwiązania Spółki, otrzymane Znaki towarowe nie będą stanowić przychodu po stronie Wnioskodawcy w momencie jego otrzymania.

B.

Stanowisko w zakresie neutralności podatkowej otrzymania majątku (innego niż środki pieniężne) w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki osobowej (takiej jak Spółka, w której Wnioskodawca zostanie wspólnikiem) zostało potwierdzone w ugruntowanej linii orzeczniczej organów podatkowych.

Przykładowo stanowisko takie jak Wnioskodawca zaprezentowano w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 stycznia 2014 r. (nr IPTPB1/415-612/13-4/DS): „W konsekwencji, (...), w przypadku, gdy w wyniku likwidacji Spółki komandytowej otrzyma składniki majątku tej Spółki (...), w momencie likwidacji Spółki komandytowej nie powstanie u Niego przychód (dochód) podatkowy. Przychód (dochód) ten może powstać dopiero w przyszłości, w przypadku odpłatnego zbycia tych akcji, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2013 r. (nr IBPB1/1/415-994/13/KB): „ (...) w przypadku gdy w wyniku likwidacji Sp. k otrzyma składniki majątku Sp. k. (,..), w momencie likwidacji Sp. k. nie powstanie u niego przychód podatkowy. Przychód ten może powstać dopiero w przypadku odpłatnego zbycia składników majtku otrzymanych w związku z likwidacją Sp. k. Z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”) wynika bowiem, że przychód powstaje dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, o ile zbycie to nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej”;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r. (nr IPPB1/415-922/13-4/MT): „(...) w przypadku zbycia otrzymanych z tytułu likwidacji spółki jawnej długoterminowych aktywów finansowych w postaci akcji lub udziałów oraz nieruchomości powstałby przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza wskazać należy że otrzymanie przez Wnioskodawcę przedmiotowych składników majątku nie spowoduje powstania przychodu podatkowego stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 17 i ust. 3 pkt 12 powoływanej ustawy”;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 kwietnia 2013 r. (nr ILPB1/415-99/13-2/TW): „(...) w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej - Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na dzień ich otrzymania”;
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 marca 2013 r. (nr IBPBI/1/415-1610/12/SK): „w sytuacji gdy dojdzie do likwidacji spółki osobowej, w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem, a w wyniku tej czynności prawnej otrzyma On inne niż środki pieniężne składniki majątku (odpowiadające Jego udziałowi w spółce), to po stronie Wnioskodawcy na dzień ich otrzymania nie powstanie przychód z działalności gospodarczej”;

W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że w przypadku likwidacji Spółki, otrzymanie składników majątku (Znaków towarowych) nie będzie powodowało (na moment jego otrzymania) powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

C.

Na marginesie Wnioskodawca pragnie wskazać, że nie ma znaczenia, czy rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu formalnej procedury likwidacyjnej, czy też bez przeprowadzenia takiej procedury.

Zgodnie z art. 58 pkt 2 KSH jedną z przyczyn rozwiązania spółki jawnej stanowi jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Dodatkowo, zgodnie z art. 58 pkt 5 KSH, konsekwencją wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika jest również rozwiązanie spółki. W świetle art. 67 § 1 KSH w przypadkach określonych w art. 58 KSH należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Dodatkowo, zgodnie z art. 103 KSH, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednie przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Oznacza to możliwość zastosowania do spółki komandytowej odpowiednich przepisów dotyczących spółki jawnej w zakresie możliwości rozwiązania Spółki (w sytuacji, gdy funkcjonowałaby ona w formie spółki komandytowej) bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w myśl przepisów KSH możliwe jest rozwiązanie Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego poprzez dokonanie stosownych ustaleń pomiędzy wspólnikami. Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego nie jest bowiem obligatoryjne w przypadku rozwiązania spółki takiej jak Spółka.

Tym samym należy uznać, że nie ma znaczenia, czy rozwiązanie spółki osobowej nastąpi po przeprowadzeniu formalnej procedury likwidacyjnej, czy też bez przeprowadzenia takiej procedury. Podkreślenia wymaga fakt, że na konsekwencje podatkowe dla Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o PIT, nie powinny mieć wpływu różnice w formalnym przeprowadzeniu rozwiązania Spółki - z procedurą likwidacji albo bez niej. Zasadnicze znaczenie powinien mieć jedynie efekt podjętych działań, którym w opisie zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszej interpretacji, będzie potencjalne zakończenie bytu prawnego Spółki. Rozwiązanie Spółki bez przeprowadzenia procedury likwidacyjnej, z perspektywy ustawy o PIT, jest zatem bez znaczenia dla konsekwencji podatkowych Wnioskodawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 lutego 2014 r. (nr IPTPB1/415-655/12-6/14-S/AP) „ W związku z tym należy uznać, że zarówno likwidacja, jak i rozwiązanie spółki osobowej, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywołują te same konsekwencje podatkowe.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie Znaków towarowych w wyniku likwidacji lub rozwiązania Spółki nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.