IPPB1/4511-474/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki Osobowej oraz otrzymanie przez Małżonka (pozostającego z Wnioskodawcą we wspólności majątkowej) w wyniku podziału (wydania) majątku Spółki Osobowej Udziałów/Akcji nie będzie skutkowało powstaniem jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki Zależnej, które Małżonek (pozostający z Wnioskodawcą we wspólności majątkowej) uprzednio otrzyma w związku z likwidacją Spółki Osobowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF w sytuacji, gdy to odpłatne zbycie nie odbędzie się w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy/Małżonka i nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja Spółki Osobowej, niezależnie od treści przepisów podatkowych obowiązujących w momencie dokonania tego odpłatnego zbycia?
IPPB1/4511-474/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. działalność gospodarcza
 3. likwidacja
 4. małżonek
 5. spółki
 6. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku (data wpływu 15 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez męża Wnioskodawczyni w związku z likwidacją spółki osobowej udziałów/akcji oraz ich zbycia:

 • w części dotyczącej braku powstania przychodu – jest prawidłowe,
 • w zakresie uzasadnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez męża Wnioskodawczyni w związku z likwidacją spółki osobowej udziałów/akcji oraz ich zbycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pani Ewa R. (dalej: Wnioskodawca) jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Małżonek Wnioskodawcy (dalej: Małżonek) zostanie wspólnikiem w polskiej spółce kapitałowej (dalej: Polska Spółka Kapitałowa). Polska Spółka Kapitałowa może zostać przekształcona w spółkę osobową (dalej: Spółka Osobowa). Spółka Osobowa nie będzie spółką komandytowo-akcyjną, ani jej następcą prawnym. Tym samym Spółka Osobowa nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Nie można wykluczyć, źe po pewnym czasie nastąpi likwidacja Spółki Osobowej. W takiej sytuacji majątek Spółki Osobowej zostanie przekazany Małżonkowi (oraz pozostałym wspólnikom). Przekazywany majątek stanowić mogą w szczególności udziały/akcje (dalej: Udziały/Akcje) w spółce kapitałowej (dalej: Spółka Zależna). Jeśli na moment przekształcenia Spółki Kapitałowej do Spółki Osobowej będą występowały kapitały inne niż kapitał nominalny będą one podlegały opodatkowaniu na moment przekształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym likwidacja Spółki Osobowej oraz otrzymanie przez Małżonka (pozostającego z Wnioskodawcą we wspólności majątkowej) w wyniku podziału (wydania) majątku Spółki Osobowej Udziałów/Akcji nie będzie skutkowało powstaniem jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki Zależnej, które Małżonek (pozostający z Wnioskodawcą we wspólności majątkowej) uprzednio otrzyma w związku z likwidacją Spółki Osobowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF w sytuacji, gdy to odpłatne zbycie nie odbędzie się w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy/Małżonka i nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja Spółki Osobowej, niezależnie od treści przepisów podatkowych obowiązujących w momencie dokonania tego odpłatnego zbycia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, likwidacja Spółki Osobowej oraz otrzymanie przez Małżonka (pozostającego z Wnioskodawcą we wspólności majątkowej) w wyniku podziału (wydania) majątku Spółki Osobowej Udziałów/Akcji nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit b) ustawy o PDOF do przychodów zalicza się przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, taka redakcja przepisu wskazuje, iż w momencie otrzymania składników majątku nie występuje opodatkowanie na gruncie PDOF. Jest ono bowiem odroczone do momentu ewentualnego późniejszego zbycia otrzymanych składników majątku. Ponadto w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 14 ust. 2e ustawy o PDOF, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), przychodem takiego podatnika jest wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia. Jeżeli jednak wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego jest wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy o PDOF jasno określają, że wartość udziałów otrzymanych przez wspólnika na skutek podziału (wydania) majątku Spółki Osobowej w wyniku jej likwidacji nie podlega opodatkowaniu PDOF w momencie ich otrzymania.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów/Akcji Spółki Zależnej, które Małżonek (pozostający z Wnioskodawcą we wspólności majątkowej) uprzednio otrzyma w związku z likwidacją Spółki Osobowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o PDOF w sytuacji, gdy to odpłatne zbycie nie odbędzie się w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy/Małżonka i nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi likwidacja Spółki Osobowej, niezależnie od treści przepisów podatkowych obowiązujących w momencie dokonania tego odpłatnego zbycia.

Wynika to bezsprzecznie z art. 14 ust 3 pkt 12b ustawy o PDOF zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez męża Wnioskodawczyni w związku z likwidacją spółki osobowej udziałów/akcji oraz ich zbycia:
 • w części dotyczącej braku powstania przychodu – jest prawidłowe,
 • w zakresie uzasadnienia – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak stanowi art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy stanowi, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W przypadku gdy w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej, wspólnik tej spółki otrzyma określone składniki majątku, na moment otrzymania nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten, powstanie dopiero w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w wyniku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej składników majątku z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że mają one zastosowanie do osób prowadzących działalność gospodarczą – wspólników spółek niebędących osobą prawną, którzy osiągają przychody w związku z ich likwidacją.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego jednoznacznie wynika, że to nie Wnioskodawczyni, a jej mąż będzie wspólnikiem spółki osobowej i to on w wyniku jej likwidacji otrzyma przedmiotowe Udziały/Akcje Spółki Zależnej oraz dokona w przyszłości ich zbycia.

Zatem powołane we własnym stanowisku przepisy nie mają zastosowania do Wnioskodawczyni tylko do jej męża - wspólnika likwidowanej Spółki Osobowej. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że to nie Wnioskodawczyni powinna rozpoznać ewentualny przychód z tego tytułu. Wnioskodawczyni nie była bowiem wspólnikiem likwidowanej Spółki Osobowej, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej.

Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje powstania przychodu u osoby, której współmałżonek otrzymuje w związku z likwidacją spółki osobowej składniki majątku, a następnie je zbywa. Zatem można zgodzić się z Wnioskodawczynią, że na skutek czynności dokonanych przez małżonka nie uzyskuje Ona przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże wyrażone przez Wnioskodawczynię uzasadnienie tego stanowiska należało uznać za nieprawidłowe. Wnioskodawczyni powołała się bowiem na przepisy prawa podatkowego dotyczące skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej jakie powstają u wspólnika tej spółki, które na przedmiotowe rozstrzygnięcie nie mają wpływu.

W niniejszej sprawie stanowisko Wnioskodawczyni wyrażało się w stwierdzeniu, że czynności wskazane we wniosku nie spowodują powstania po Jej stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej zadaniem Organu jest dokonanie oceny tego stanowiska i w przypadku stwierdzenia, że jest ono zgodne z przepisami prawa stwierdzenie, że jest to stanowisko prawidłowe. W przypadku błędnego uzasadnienia tego stanowiska przez podatnika we wniosku Organ w uzasadnieniu interpretacji wykazuje prawidłowe uzasadnienie stanowiska podatnika. Zatem powołanie się przez Wnioskodawczynię w uzasadnieniu prawidłowego stanowiska na przepisy, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania prowadzi do uznania stanowiska w zakresie uzasadnienia za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.