IPPB1/4511-353/15-5/EC | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę otrzymanych w związku z Likwidacją Składników majątkowych nabytych przez Spółkę przekształcaną (czyli w sytuacji, gdy Składnik majątku został nabyty przez Spółkę przed Przekształceniem, a jest sprzedawany przez Wnioskodawcę po Likwidacji Spółki komandytowej) i do którego źródła przychodów należy zaliczyć uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tego tytułu?
IPPB1/4511-353/15-5/ECinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. obligacje
 3. przekształcanie
 4. spółka komandytowa
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych z tytułu likwidacji spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych z tytułu likwidacji spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Spółka Przekształcana”), która od początku działała w takiej formie (innymi słowy, Spółka nie powstała w wyniku przekształcenia). Jednym z przedmiotów działalności Spółki (zarówno przed Przekształceniem, jak i po nim) jest obrót udziałami spółek z o.o., akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi.

Spółka w toku prowadzonej działalności gospodarczej nabywała w przeszłości oraz zapewne nabędzie w przyszłości różne aktywa: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, akcje lub udziały spółek kapitałowych, obligacje i inne papiery wartościowe (dalej łącznie również jako: „Składniki majątkowe”).

Składniki majątkowe były oraz będą nabywane przez Spółkę w ramach transakcji odpłatnego nabycia. Obligacje Spółka nabywała i będzie nabywać tylko od ich emitenta, czyli na rynku pierwotnym. Emitent obligacji wypłaca ich nabywcom wynagrodzenie w formie odsetek (nie jest przewidziane dyskonto). Wspólnicy Spółki planują zmianę formy prawnej (dalej „Przekształcenie”) Spółki na spółkę komandytową (dalej: „Spółka Przekształcona”, „Spółka komandytowa”).

Po Przekształceniu Wnioskodawca stanie się komandytariuszem Spółki Przekształconej, którego udział w zyskach Spółki komandytowej będzie odpowiadał wielkości udziałów posiadanych przez niego w Spółce Przekształcanej. Podstawą prawną przekształcenia będzie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej „KSH” ) Spółka Przekształcona będzie kontynuowała działalność Spółki przekształcanej i w związku z tym będzie dokonywała odpłatnego zbycia Składników majątkowych, w tym odpłatnego zbycia obligacji na rzecz podmiotów innych niż ich emitent (dalej „Odpłatne zbycie”).

W przypadku obligacji możliwe jest również przedstawienie ich emitentowi do wykupienia (dalej „Wykup obligacji”). Wykup obligacji i wypłata odsetek nastąpi bezpośrednio przez ich emitenta (bez pośrednictwa podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych). Wnioskodawca jako komandytariusz Spółki komandytowej, będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od dochodu z tych transakcji. Wnioskodawca będzie rozliczał swoje przyszłe dochody z działalności gospodarczej na zasadach wynikających z art. 30c w związku z przepisem art. 9a ust. 2 Ustawy PIT („Podatek liniowy”).

Po pewnym okresie jest prawdopodobne, że Spółka komandytowa zostanie zlikwidowana lub rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego np. w wyniku podjęcia przez wspólników jednogłośnej uchwały o rozwiązaniu Spółki (likwidacja lub rozwiązanie Spółki przekształconej dalej określane są jako „Likwidacja”).

W wyniku Likwidacji Wnioskodawca otrzyma niektóre ze Składników majątkowych. W związku z opisanymi zdarzeniami przyszłymi, Wnioskodawca powziął wątpliwości w jaki sposób powinien określić koszty uzyskania przychodu w przypadku Odpłatnego zbycia Składników majątkowych przez Spółkę komandytową, nabytych przez Spółkę Przekształcaną. Wnioskodawca ma również wątpliwości, w jaki sposób powinien określić swój dochód w przypadku Wykupu obligacji od Spółki komandytowej przez ich emitenta. Wnioskodawca ma również wątpliwości dotyczące zasad opodatkowania zbycia Składników majątku otrzymanych w związku z Likwidacją Spółki komandytowej (a także wykupu od Wnioskodawcy obligacji przez ich emitenta). Wszystkie pytania Wnioskodawcy dotyczą transakcji obejmujących Składników majątku nabyte przez Spółkę do momentu Przekształcenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku Odpłatnego zbycia przez Spółkę komandytową Składników majątkowych nabytych przez Spółkę przekształcaną (czyli w sytuacji, gdy Składnik majątku został nabyty przez Spółkę przed Przekształceniem, a jest sprzedawany po Przekształceniu)...
 2. W jaki sposób będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z tytułu Wykupu obligacji od Spółki komandytowej...
 3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien określić wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę otrzymanych w związku z Likwidacją Składników majątkowych nabytych przez Spółkę przekształcaną (czyli w sytuacji, gdy Składnik majątku został nabyty przez Spółkę przed Przekształceniem, a jest sprzedawany przez Wnioskodawcę po Likwidacji Spółki komandytowej) i do którego źródła przychodów należy zaliczyć uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tego tytułu...
 4. W jaki sposób będzie opodatkowany dochód Wnioskodawcy z tytułu Wykupu obligacji od Wnioskodawcy (czyli z tytułu Wykupu obligacji otrzymanych w związku z likwidacją)...

Odpowiedź na pyt. Nr 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Składników majątkowych otrzymanych w związku z Likwidacją Wnioskodawca uzyska przychody z działalności gospodarczej.

Przy obliczeniu dochodu Wnioskodawca uwzględni koszty uzyskania przychodu w wysokości, które przysługiwałyby Spółce przekształcanej (spółce z o.o.), gdyby to ona dokonywała odpłatnego zbycia.

Uzasadnienie stanowiska dotyczącego pytania 3.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012, poz.361 ze zm. – dalej „Ustawa PIT”) spółka niebędąca osobą prawną oznacza: „spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego”.

Spółka komandytowa jest zatem spółką niebędącą osobą prawną, ponieważ zgodnie z Ustawą CIT nie jest ona podatnikiem tego podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy PIT: „przychodem z działalności gospodarczej są również (...) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku (...) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki”.

Z kolei art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b Ustawy PIT stanowi, że: „do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się (...) przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku (...) otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej”.

Z brzmienia art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy PIT wynika zatem, że jeśli w wyniku likwidacji spółki osobowej podatnik otrzyma jakiekolwiek składniki majątku, to na moment ich otrzymania nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód ten może powstać dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych w takiej likwidacji składników majątku (z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 Ustawy PIT).

Zasady opodatkowania zbycia innych niż środki pieniężne składników majątkowych otrzymanych w związku z likwidacją Spółki komandytowej uregulowane są w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT.

Zgodnie z tym przepisem: „dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio”.

Oznacza to, że Wnioskodawca może uwzględnić wszelkie wydatki na nabycie zbywanych odpłatnie Składników majątkowych (otrzymanych w związku z Likwidacją), które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub Spółkę komandytową. Innymi słowy, wspólnik może uwzględnić koszty uzyskania przychodów w takiej samej wysokości, w jakiej uwzględniłaby je Spółka komandytowa, gdyby to ona dokonywała odpłatnego zbycia. Wynika to z literalnego brzmienia art. 24 ust. 3d Ustawy PIT.

Z kolei zasady sukcesji praw i obowiązków przysługujących Spółce przekształcanej (spółce z o.o.) przez Spółkę przekształconą (Spółkę komandytową) zostały przestawione w stanowisku Wnioskodawcy dotyczącym pytania 2. Wynika z nich, że Spółka komandytowa kontynuuje rozliczanie kosztów uzyskania przychodów poniesionych przed przekształceniem przez Spółkę z o.o. W konsekwencji, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę otrzymanych w wyniku Likwidacji Składników majątkowych Wnioskodawca określi koszty uzyskania przychodów w takiej samej wysokości, w jakiej uwzględniłaby je Spółka przekształcana (czyli bierze pod uwagę wysokość kosztów, które uwzględniłaby Spółka, gdyby do zbycia doszło przed Przekształceniem). Należy podkreślić, że powyższa zasada ma zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia wszelkich składników majątku, a więc również akcji, udziałów w innych spółkach, obligacji oraz innych papierów wartościowych. Wynika to jednoznacznie z brzmienia art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, który jest przepisem szczególnym (potwierdza to wykładnia systemowa – art. 24 Ustawy PIT zawarty jest w rozdziale 5 Ustawy PIT zatytułowanym „Szczególne zasady ustalania dochodu”). Warto zauważyć, że gdyby to Spółka komandytowa dokonywała odpłatnego zbycia akcji, udziałów w innych spółkach, obligacji oraz innych papierów wartościowych, to Wnioskodawca również uzyskiwałby przychody z działalności gospodarczej, ponieważ transakcje te są jednym z przedmiotów działalności Spółki komandytowej. Wynika to z art. 30b ust. 4 Ustawy PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych oraz orzecznictwie. Przykładami takich rozstrzygnięć jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2014 r. (ITPB1/415-881b/13-S/14/MP) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2014 r. (I SA/Gl 1599/13).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 58 ww. ustawy rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 • jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 • ogłoszenie upadłości spółki,
 • śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 • wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 • prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Zgodnie z art. 551 § 1 wskazanej ustawy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształcona). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przejmowanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1 powoływanej ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 tej ustawy działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i nr 234, poz. 1391).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne) – (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.).

W świetle powyższego wskazać należy, że obligacje – o których mowa we wniosku – stanowią papiery wartościowe, w rozumieniu cytowanego uprzednio art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3)
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Dla prawidłowego ustalenia kosztów uzyskania przychodów przypadających na Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej konieczne jest właściwe zakwalifikowanie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów do odpowiedniego źródła przychodu.

W ramach likwidacji spółki komandytowej Wnioskodawca może otrzymać składniki majątku, np. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, udziały, akcje i inne papiery wartościowe. Skoro przedmiotem działalności gospodarczej likwidowanej spółki komandytowej będzie obrót udziałami spółek z o.o., akcjami, obligacjami i innymi papierami wartościowymi, to odpłatne zbycie otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątku skutkować będzie powstaniem, po stronie Wnioskodawcy, przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) cytowanej ustawy.

Oznacza to, że jeżeli odpłatne zbycie ww. składników majątku nie nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja (rozwiązanie) spółki komandytowej i odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, wówczas po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeżeli natomiast zbycie składników majątku otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowej nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja tej spółki, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji, jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 22 ust. 8a ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę niebędącą osobą prawną rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu do takiej spółki za koszt uzyskania przychodu uważa się:

 1. wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki,
 2. wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca otrzyma środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne tytułem likwidacji spółki komandytowej, które następnie zamierza zbyć, koszty uzyskania przychodów z ich sprzedaży należy ustalić zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości wydatków na ich nabycie przez Spółkę Kapitałową niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów (jeżeli środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji – koszt ich nabycia pomniejszony o dokonane odpisy amortyzacyjne).

Kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych nabytych w drodze umowy kupna sprzedaży będą wydatki poniesione na ich nabycie przez Spółkę Kapitałową, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę lub spółkę co wynika z art. 24 ust. 3d ustawy o pdof.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.