IPPB1/4511-1449/15-3/MT | Interpretacja indywidualna

Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Przekształconej, będą wydatki poniesione na nabycie Papierów wartościowych, równe wartości świadczenia niepieniężnego przekazanego Spółce przez Spółkę Zależną tytułem wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Zależnej?
IPPB1/4511-1449/15-3/MTinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. likwidacja
  3. papier wartościowy
  4. przekształcanie
  5. sprzedaż
  6. spółki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”). Przedmiotem działalności Spółki jest między innymi inwestowanie (kupno/sprzedaż) w udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce lub inne papiery wartościowe. Spółka w ramach prowadzonej działalności nabędzie instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych („Papiery wartościowe”) od spółki córki („Spółka Zależna”). Nabycie Papierów wartościowych nastąpi od Spółki Zależnej w drodze zwolnienia się Spółki Zależnej ze zobowiązania do wypłaty wynagrodzenia o określonej wartości względem Spółki, wynikającego z dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki Zależnej. W związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów przysługujących Spółce w Spółce Zależnej, Spółka Zależna będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki. Uregulowanie tego zobowiązania nastąpi w formie niepieniężnej (tzw. wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów wypłacane „w naturze”). Wartość zobowiązania Spółki Zależnej z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów własnych, będzie odpowiadała wartości rynkowej Papierów wartościowych przekazywanych Spółce jako wynagrodzenie niepieniężne. W rezultacie nabycie Papierów wartościowych nastąpi za wynagrodzeniem stanowiącym wartość zobowiązania dłużnika (Spółki Zależnej) do wypłaty świadczenia niepieniężnego w postaci Papierów wartościowych. W kolejnym kroku planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową (dalej: „Spółka przekształcona”). Zakres działalności Spółki przekształconej będzie taki sam jak zakres działalności Spółki przed przekształceniem. Po przekształceniu Spółki, nie wcześniej jednak niż w 2016 r., Spółka może zostać zlikwidowana. W takiej sytuacji przedmiotem wydania do Wnioskodawcy, jako nadwyżki likwidacyjnej oprócz środków pieniężnych będą Papiery Wartościowe nabyte przez Spółkę. W przyszłości może dojść do odpłatnego zbycia Papierów wartościowych, w tym zbycia ich celem umorzenia, i może ono nastąpić zarówno w okresie sześciu lat od chwili otrzymania Papierów wartościowych, jak i po upływie tego okresu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy, w przypadku zbycia Papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Przekształconej, będą wydatki poniesione na nabycie Papierów wartościowych, równe wartości świadczenia niepieniężnego przekazanego Spółce przez Spółkę Zależną tytułem wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu, w przypadku zbycia Papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Przekształconej, będą wydatki poniesione na nabycie Papierów wartościowych, równe wartości świadczenia niepieniężnego przekazanego Spółce przez Spółkę Zależną tytułem wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Zależnej.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy PIT, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT, (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy PIT, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Z treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT wynika natomiast, że do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie Spółka przekształcona prowadzić będzie działalność inwestycyjną polegająca na m.in. inwestowaniu w papiery wartościowe, tj. m.in. udziały/akcje spółek kapitałowych, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusz inwestycyjny z siedzibą w Polsce. W przyszłości nie jest wykluczone, że Spółka przekształcona zostanie zlikwidowana. Przedmiotem wydania do Wnioskodawcy, jako nadwyżki likwidacyjnej będą m.in. Papiery wartościowe. Wnioskodawca może w przyszłości rozważać odpłatne zbycie Papierów wartościowych. Zbycie takie może być zbyciem w celu umorzenia Papierów wartościowych lub zbyciem na rzecz podmiotu trzeciego i może nastąpić zarówno w okresie sześciu lat od chwili otrzymania Papierów wartościowych, jak i po upływie tego okresu.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej skutków podatkowych odpłatnego zbycia Papierów wartościowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki przekształconej wskazać należy, że skoro w ramach prowadzonej działalności Spółka przekształcona odpłatnie nabywała i zbywała różne papiery wartościowe, to odpłatne zbycie nabytych przez Wnioskodawcę Papierów wartościowych skutkować będzie powstaniem, po stronie Wnioskodawcy, przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy PIT. Oznacza to, że jeżeli odpłatne zbycie ww. Papierów wartościowych nie nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki przekształconej i nie nastąpi ono w wykonaniu działalności gospodarczej, wówczas po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast zbycie Papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki przekształconej nastąpi przed upływem sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki przekształconej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24 ust. 3d ustawy PIT, dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji, jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę; przepisy art. 22 ust. 8a stosuje się odpowiednio.

Zatem, z uwagi na przytoczone regulacje prawne oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że w celu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia Papierów wartościowych otrzymanych w ramach likwidacji Spółki przekształconej, Wnioskodawca powinien pomniejszyć przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Papierów wartościowych o wydatki poniesione na ich nabycie, niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 3d ustawy PIT. Należy przy tym zauważyć, że w przedmiotowej sprawie kosztem uzyskania przychodu będą wydatki poniesione przez poprzednika prawnego Spółki przekształconej, tj. Spółkę (de facto pośrednio przez Wnioskodawcę) na nabycie Papierów wartościowych, równe wartości świadczenia niepieniężnego przekazanego Spółce przez Spółkę Zależną tytułem wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie udziałów Spółki Zależne.

Dla potwierdzenia swojego stanowiska, Wnioskodawca przytacza interpretacje indywidualne wydawane w analogicznych stanach faktycznych np.:

  1. interpretacja indywidualna (nr IBPBI/1/415-1189/14/JS) z dnia 15 października 2014 r., wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy stwierdził, że: „Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę papierów wartościowych otrzymanych w wyniku likwidacji spółki osobowej (jawnej lub komandytowej), Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją zawartą w cyt. powyżej art. 24 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie przez spółkę osobową, niezaliczonych w jakiejkolwiek formie do kosztów podatkowych wspólnika lub spółki.”;
  2. interpretacja indywidualna (nr IPTPB2/415-566/14-6/MP) wydana w dniu 19 stycznia 2015 r., w której Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że: „(...) tylko w przypadku jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia certyfikatów Funduszu po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki i odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, odpłatne zbycie certyfikatów Funduszu nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej do opodatkowania, ani też żadnego innego przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W innym wypadku zbycie certyfikatów spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej, a kosztem uzyskania takiego przychodu będą wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie certyfikatów Funduszu, niezaliczone uprzednio w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodu przez Spółkę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.