IPPB1/4511-1423/15-2/ES | Interpretacja indywidualna

1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce cypryjskiej będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPPB1/4511-1423/15-2/ESinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. aport
 3. nieruchomości
 4. przychód z kapitału pieniężnego
 5. spółki
 6. udział
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną z siedzibą na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną z siedzibą na Cyprze.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym. Prowadzi on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej. Wspólnikiem Wnioskodawcy jest jego żona. Przedmiotem prowadzonej działalności wykonywanej w formie spółki cywilnej jest wynajem nieruchomości.

Wnioskodawca, jako wspólnik spółki cywilnej, jest wraz z żoną - na zasadach wspólności ustawowej - właścicielem lokali (mieszkalnych oraz niemieszkalnych-użytkowych). Lokale te stanowią odrębne nieruchomości. Lokale te znajdują się w jednym budynku położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej łącznie również „nieruchomościami”). Przedmiotowe lokale zostały wyodrębnione na skutek częściowego zniesienia wspólności prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności budynku dokonanego aktem notarialnym z dnia 8 października 2012 r. Wnioskodawca wykorzystywał i wykorzystuje przedmiotowe nieruchomości w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (są one przedmiotem najmu), dokonywano także odpisów amortyzacyjnych.

Wnioskodawca (wraz z żoną) zamierza wnieść aportem składniki wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, w tym w szczególności opisane powyżej nieruchomości do spółki mającej osobowość prawną z siedzibą na Cyprze (dalej jako „spółka cypryjska”). Przedmiotem aportu będą wszystkie składniki wykorzystywane w ramach prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, a w szczególności:

 • własność powyższych nieruchomości, wykorzystywanych w ramach prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów najmu i dzierżawy zawartych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej
 • ewidencja rachunkowa i podatkowa spółki.

Przedmiotem aportu będzie zatem przedsiębiorstwo.

W zamian za wniesiony aport (obejmujący opisane powyżej nieruchomości) Wnioskodawca wraz z żoną obejmą udziały spółki cypryjskiej, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa przedsiębiorstwa spółki cywilnej.

Wniesione do spółki cypryjskiej składniki przedsiębiorstwa (w tym opisane powyżej nieruchomości)- zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego - zostaną ujęte w jej księgach według wartości rynkowej, od której spółka cypryjska będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Wniesione do spółki cypryjskiej składniki przedsiębiorstwa (w tym opisane powyżej nieruchomości)- zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego - zostaną ujęte w jej księgach według wartości rynkowej, od której spółka cypryjska będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych.W dalszej kolejności spółka cypryjska wniesie - tytułem wkładu - opisane powyżej przedsiębiorstwo do polskiej spółki komandytowej (stając się tym samym wspólnikiem tej spółki). Komandytariuszami polskiej spółki komandytowej będą osoby fizyczne, które uprzednio wniosły przedmiotową nieruchomość do spółki cypryjskiej, a więc również Wnioskodawca. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o otrzymane przedsiębiorstwo. Działalność ta będzie obejmować najem lokali. Zamiarem polskiej spółki komandytowej oraz jej wspólników będzie wykorzystywanie nieruchomości do działalności gospodarczej spółki (ich wynajmowanie) przez okres przekraczający 1 rok. Niewykluczona jest jednak również sprzedaż niektórych lokali, jeżeli pojawiłyby się atrakcyjne oferty w tym zakresie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce cypryjskiej będzie podlegało zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy wartość początkowa nieruchomości, wniesionych aportem - jako element przedsiębiorstwa - przez spółkę cypryjską do polskiej spółki komandytowej będzie równa jej wartości ujawnionej w księgach spółki cypryjskiej tzn. wartości rynkowej...
 3. Czy jako komandytariusz spółki komandytowej, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpowiadającej jego udziałowi w zysku spółki komandytowej części odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nieruchomości ustalonej w wysokości wartości nieruchomości ujawnionej w księgach spółki cypryjskiej (równej jej wartości rynkowej)...

Odpowiedź na pytanie Nr 1 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytania Nr 2 i 3 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie przez niego udziałów w spółce cypryjskiej będzie podlegało zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasadniczo przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce będącej osobą prawną w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego kwalifikowany jest do źródła przychodów unormowanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.f. tj. przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych.

Ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.f. wskazał, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednakże, jak przedstawiono w opisie zdarzenia przyszłego, w przedmiotowej sprawie zachodzi szczególna sytuacja, w której przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo.

Należy zatem mieć na względzie unormowania zawarte w art. 21 ustawy o p.d.o.f., który zawiera katalog przychodów zwolnionych od podatku.

W myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o p.d.o.f. wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na fakt, iż przedmiotem aportu będzie przedsiębiorstwo, po jego stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bez znaczenia pozostaje w tym zakresie fakt, że wartość rynkowa wniesionego aportem przedsiębiorstwa będzie większa niż wartość nominalna objętych udziałów spółki cypryjskiej.

W ocenie Wnioskodawcy, powstały przychód będzie w pełni zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.