IPPB1/415-879/14-7/MS1 | Interpretacja indywidualna

Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu jego udziału w Spółce 1 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) lub Spółki 2 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT?
IPPB1/415-879/14-7/MS1interpretacja indywidualna
  1. Słowacja
  2. przychód
  3. spółki
  4. uczestnicy
  5. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2014 r. (data nadania 22 października 2014 r., data wpływu 23 października 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB1/415-879/14-2/MS1 z dnia 10 października 2014 r. (data nadania 13 października 2014 r., data doręczenia 16 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data nadania 6 listopada 2014 r., data wpływu 7 listopada 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB1/415-879/14-5/MS1 z dnia 28 października 2014 r. (data nadania 28 października 2014 r., data doręczenia 30 października 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej oraz opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-879/14-2/MS1 z dnia 10 października 2014 r. (data nadania 13 października 2014 r., data doręczenia 16 października 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz dostarczenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów.

Pismem z dnia 21 października 2014 r. (data nadania 22 października 2014 r., data wpływu 23 października 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-879/14-5/MS1 z dnia 28 października 2014 r. (data nadania 28 października 2014 r., data doręczenia 30 października 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Pismem z dnia 5 listopada 2014 r. (data nadania 6 listopada 2014 r., data wpływu 7 listopada 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, rezydentem podatkowym Polski. W chwili obecnej rozważa On przystąpienie do nowo zawiązanej spółki z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej, które będzie miała: formę komanditna spolocnost (dalej: Spółka 1) albo verejna obchodna spolocnost (spółka 2) poprzez wniesienie doń wkładu niepieniężnego albo wkładu pieniężnego.

Spółka 1, do której zamierza On wnieść wkłady jest zgodnie ze słowackim prawem handlowym osobą prawną. Dochód obliczany jest na poziomie Spółki l. W Spółce 1 występuje wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności i wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności. W odniesieniu jednak do wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności (takim - będzie Wnioskodawca) Spółka 1 pomniejsza swój dochód o dochód przypadający zgodnie z prawem do udziału w zysku wspólnikowi o nieograniczonej odpowiedzialności. Z tytułu tej części dochodu Spółka 1 nie jest zobowiązana do zapłaty podatku. Wyłącznie w odniesieniu do przychodów przypadających proporcjonalnie na wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności Spółka 1 będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Oznacza to, że w zakresie dochodu przypisanego wspólnikowi o nieograniczonej odpowiedzialności czyli takiego jakim byłby Wnioskodawca to Spółka 1 jest spółką transparentną podatkowo czyli od tej części dochodu Spółka 1 nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego.

Spółka 2 jest osobą prawną w świetle słowackiego prawa handlowego, jednak w tej spółce występują jedynie wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności. Dla celów podatkowych Spółka 2 jest ona transparentna. Mimo że podstawa opodatkowania od dochodu uzyskiwanego przez Spółkę jest obliczana przez tę Spółkę, to nie jest ona podatnikiem podatku dochodowego, gdyż podatnikami są wspólnicy Spółki 2, którzy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od przypisanego im dochodu.

Wnioskodawca rozważa przystąpienie do Spółki 1 albo Spółki 2 jako wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności. Jako wkład na pokrycie swojego udziału Wnioskodawca wniesie aportem do Spółki 1 albo Spółki 2 udziały, które posiada w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: CypCO).

Jako że Spółka 1/ Spółka 2 będzie w przyszłości właścicielem udziałów w CypCO (po ich wniesieniu wkładem przez Wnioskodawcę), nie jest wykluczone, iż CypCO będzie wypłacać w przyszłości na rzecz Spółki 1/Spółki 2 zaliczki na dywidendę lub dywidendę.

Pismem z dnia 21 października 2014 r., w odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Opisane we wniosku słowackie spółki będą dysponować pomieszczeniami ewentualnie urządzeniami służącymi do prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym będą spełniać kryterium „placówki działalności gospodarczej”. Spółki słowackie będą również posiadać charakter stały, tzn. będą utworzone oraz będą funkcjonować w stałym miejscu z pewnym stopniem trwałości. Wnioskodawca będzie prowadził całkowicie lub częściowo działalność przedsiębiorstwa ww. stałych placówek (spółek słowackich) na terytorium republiki Słowackiej.

Pismem z dnia 7 listopada 2014 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje.

Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej Spółki 1 i Spółki 2 będzie: zakup towarów do sprzedaży konsumenta końcowego (sprzedaż detaliczna) lub przeprowadzenie innych transakcji w ramach sprzedaży hurtowej, działalność maklerska (świadczenie usług maklerskich), doradztwo handlowe/organizacyjne/ ekonomiczne, świadczenie usług reklamowych i marketingowych, wynajem ruchomości, świadczenie usług administracyjnych. Przedmiotem planowanej działalności gospodarczej będzie także: obrót udziałami spółki (spółek) zależnej (zależnych), zarządzanie tą spółką tymi spółkami), sprawowanie nad nią (nimi) nadzoru etc., w szczególności czerpanie pożytków z tych udziałów – wskazane czynności będą stanowić realizację przedmiotu planowanej działalności gospodarczej spółek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
  1. Czy przychody Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności udziałów CypCo w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki 1 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) lub Spółki 2 będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT ...
  2. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu jego udziału w Spółce 1 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) lub Spółki 2 (przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności) podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją oraz art. 27 ust. 8 Ustawy PIT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pyt. Nr 2. W zakresie pytaniaNr 1 została wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskiwany przez niego jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Spółce 1 albo Spółce 2 będzie podlegać w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją w zw. z art. 27 ust. 8 Ustawy PIT.

Zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (dalej "Umowy ze Słowacją"), zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.

Za zakład uważa się zaś stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 Umowy ze Słowacją). Zarówno doktryna jak i organy podatkowe, co do zasady kwalifikują wszystkie spółki osobowe jako zakład wspólników spółki osobowej w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pojęcie spółki osobowej rozumiane jest jako spółka, która nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są wyłącznie wspólnicy takiej spółki.

Takie rozumienie spółki osobowej i jej kwalifikacja jako zakładu jest zgodne z zamierzeniem Komitetu Podatkowego OECD.

Jak wskazał Kazimierz Bany w artykule „Opodatkowanie zysków z przeniesienia własności udziałów w spółce osobowej na podstawie Modelowej Konwencji Podatkowej OECD” (Monitor Podatkowy, nr 4, Warszawa 2006): „Komitet Podatkowy OECD zakłada oczywiście, że spółka osobowa stanowi zakład wspólników, jeżeli jest ona traktowana jako podmiot przezroczysty na mocy prawa wewnętrznego.” Warunkiem zatem kwalifikacji danej spółki jako zakładu wspólników jest jego transparentność podatkowa.

Taka interpretacja spółki osobowej dla celów podatkowych znalazła swoje odzwierciedlenie w definicji legalnej zawartej w art. 5 pkt 26) Ustawy PIT, w świetle której spółką niebędącą osobą prawną jest spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Rozważana przez Wnioskodawcę forma uczestnictwa jako wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce 1 albo Spółce 2, które w tym zakresie są transparentne dla celów podatkowych (podatek dochodowy jest należny od wspólnika, a nie od spółki), spełnia zatem wskazane powyżej wymogi uznania za zakład.

Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem w Spółce 1 /Spółce 2 traktowane będą jako dochody zakładu. W związku z tym zgodnie z art. 7 Umowy ze Słowacją prawo ich opodatkowania przysługuje Słowacji. Powyższa kwalifikacja dotyczyć będzie całości dochodów Wnioskodawcy, osiąganych z tytułu udziału w zyskach Spółki, w tym także dochodów uzyskiwanych z udziałów w CypCO (np. dywidenda).

Zauważyć należy, iż dochody bierne (np. dochody z prawa do udziału w zysku) są opodatkowane jako zyski zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały/akcje, wierzytelności, patenty, etc,), są efektywnie związane z zakładem. Związek ten zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie zakładu. W analizowanej zaś sytuacji udziały w CypCO stanowić będą własność Spółki 1 /Spółki 2.

Uznać zatem należy, iż są związane z zakładem. W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Spółkę 1/ Spółkę 2 z tytułu posiadania udziałów w CypCo (np. dywidenda) w zakresie w jakim prawo do nich będzie miał Wnioskodawca z tytułu uczestnictwa w Spółce 1/ Spółka 2 stanowić będzie dochód zakładu Wnioskodawcy.

W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce 1/ Spółce 2 stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 Umowy ze Słowacją, mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 1 lit. a) Umowy ze Słowacją, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód łub posiada majątek, który może być opodatkowany na Słowacji, to Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, Polska przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był zwolniony z opodatkowania (potwierdza to także brzmienie art. 27 ust. 8 Ustawy PIT). Jest to tak zwana metoda wyłączenia z progresją.

Na tej podstawie nie powinno budzić wątpliwości, iż dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce 1/ Spółce 2 będzie zwolniony w Polsce z opodatkowania. Do dochodów zwolnionych od opodatkowania w Polsce zaliczyć także należy dochody Spółki 1/Spółki 2 uzyskiwane z tytułu posiadania udziałów w CypCO (np. dywidenda). Dochód Wnioskodawcy z tytułu udziału w zysku w Spółce 1/Spółce 2 zostanie uwzględniony wyłącznie do ustalenia właściwej stawki opodatkowania, która zostanie zastosowana do pozostałych dochodów Wnioskodawcy.

Taką wykładnię potwierdzają organy podatkowe, m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2012 (sygn. IPPB1/415-1059/11-5/KS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołana przez Wnioskodawcę interpretacja dotycząca przepisów prawa wydana została w indywidualnej sprawie i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Płocku Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.