IPPB1/415-856/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof?Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji/udziałów) otrzymanych jako dywidenda będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy
IPPB1/415-856/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. opodatkowanie
 4. spółki
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) uzupełnionego pismem z dnia 8 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 września 2014 r. nr IPPB1/415-856/14/2-KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych skutków podatkowych uczestnictwa w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy (dalej „Wnioskodawca”) rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej (dalej „Spółka”). Spółka zorganizowana i zarejestrowana będzie według prawa słowackiego jako komanditna spolocnost, odpowiednik polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, odpowiednika polskiego komplementariusza. Poza Wnioskodawcą wspólnikami Spółki mogą być osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi i osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

Spółka pełnić będzie funkcję podmiotu holdingowego dla grupy spółek kapitałowych z siedzibą w Unii Europejskiej, poza terytorium Polski, a głównym źródłem jej dochodów będą dywidendy wypłacane przez spółki z grupy.

Dywidendy te mogą być wypłacane w formie pieniężnej oraz w formie aktywów niepieniężnych tj. w postaci akcji/udziałów.

Akcje/udziały te następnie mogą zostać odpłatnie zbyte przez Wnioskodawcę.

Spółka na terytorium Słowacji utrzymywać będzie stałą siedzibę, w której podejmowane będą istotne z punktu widzenia działalności Spółki decyzje. Ponadto Spółka będzie prowadzić również działalność operacyjną.

Pismem z dnia 8 października 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 30 września 2014 r. nr IPPB1/415-856/14-2/KS Wnioskodawca uzupełnił opisane zdarzenie przyszłe. W uzupełnieniu wniosku poinformował, że:

 1. Spółka słowacka będzie posiadała lokal, w którym będzie się mieścić jej siedziba oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników,
 2. Spółka słowacka zostanie utworzona w miejscu opisanym w pkt 1, a umowa spółki podpisana zostanie na czas nieokreślony, zatem spółka słowacka będzie miała charakter trwały.
 3. działalność prowadzona przez Wnioskodawcę poprzez spółkę słowacką będzie prowadzona całkowicie na terytorium Słowacji. Oznacza to, że wszelkie decyzje będą podejmowane przez zgromadzenie wspólników odbywające się co do zasady na Słowacji.
 4. Spółka słowacka „komanditna spolocnost” jest „pół-transparentna podatkowo”. W efekcie w odniesieniu do dochodów komanditna spolocnost przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego natomiast zyski w części przypadającej na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki i to ona jest płatnikiem tego podatku.

Na gruncie słowackiej ustawy o podatku dochodowym, zyski czerpane przez wspólników spółki osobowej, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, stanowią specyficznie zdefiniowaną kategorię dochodów z działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. d słowackiej ustawy o podatku dochodowym). Przepisy słowackiej ustawy o podatku dochodowym jednoznacznie określają, że zysk przypadający na wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności jest zaliczany do źródła przychodów z działalności gospodarczej. Wyłączona z podstawy opodatkowania k.s. kwota przypadająca, zgodnie ze statutem spółki, wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy oraz art. 27 ust. 8 ustawy o pdof...
 2. Czy kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji/udziałów) otrzymanych jako dywidenda będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 1.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 3 ustawy o pdof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem jednak umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, W przedstawianej sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy Umowy.

Stosownie bowiem do postanowień art. 7 ust. 1 Umowy zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład.

Spółka osobowa, której wspólnicy są rezydentami drugiego umawiającego się państwa nie jest w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania sama w sobie przedsiębiorstwem państwa siedziby spółki. Nie ulega jednak wątpliwości, że przedsiębiorstwo, w ujęciu funkcjonalnym, prowadzone przez spółkę osobową w umawiającym się państwie stanowi stały zakład jej wspólników w tym państwie. W doktrynie prawa międzynarodowego przyjął się pogląd, że prowadzenie działalności gospodarczej przez zagranicznego przedsiębiorcę poprzez spółkę osobową jako wspólnik tej spółki, konstytuuje zakład zagranicznego przedsiębiorcy w państwie siedziby spółki osobowej.

Powyższe uznanie spółki osobowej, w której wspólnikami są podmioty zagraniczne, za zakład znalazło odzwierciedlenie również w orzecznictwie polskim. Podobna linia znalazła również odzwierciedlenie w słowackich regulacjach podatkowych.

Komanditna spolocnost (dalej „k.s.”) jest w świetle postanowień słowackiego kodeksu handlowego podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. Podobnie jak polska spółka komandytowa określona w art. 102 ustawy dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (DZ. U. Nr 94, poz. 1037) (dalej „ksh), k.s. jest spółką osobową, w której przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń (wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności - odpowiednik polskiego komplementariusza), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości niewpłaconych wkładów do spółki (wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności - odpowiednik polskiego komandytariusza). Wspólnicy k.s. zawierają umowę spółki, która musi wskazywać zakres działalności spółki, określać jej wspólników i wysokość wkładów wspólników o ograniczonej odpowiedzialności oraz wskazywać który/którzy ze wspólników ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Zgodnie z art. 2 słowackiej ustawy o podatku dochodowym z dnia 4 grudnia 2003 r. (dalej „słowacka ustawa o pd”), każdy podmiot prawny posiadający siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a co za tym idzie, jest traktowany jako słowacki rezydent. Oznacza to, że k.s. zarejestrowana i zarządzana na terytorium Słowacji jest, co do zasady, traktowana jako słowacki rezydent podatkowy, a tym samym, korzysta z ochrony wynikającej z traktatów międzynarodowych, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw europejskich (k.s. jest m.in. wymieniona jako podmiot, do którego mają zastosowanie postanowienia Dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowane w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich 90/435/EWG).

Powyższe nie oznacza jednak, że k.s, jako taka jest podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie zysków. Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym, podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym ustala się, co prawda, na zasadach ogólnych dla k.s. jako całości. Jednak od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą, jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Udział ten określany jest proporcjonalnie do udziałów w zysku przed opodatkowaniem podlegającym podziałowi pomiędzy wspólników zgodnie z umową spółki i jest traktowany jako dochód z działalności gospodarczej (art. 6 ust, 7,8,9 słowackiej ustawy o pd).

Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota podstawy opodatkowania jest dochodem k.s. i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Oznacza to, że zysk wspólników o ograniczonej odpowiedzialności jest opodatkowany na poziomie spółki i to k.s. jest płatnikiem tego podatku.

Wyłączona z podstawy opodatkowania k.s. kwota przypadająca, zgodnie ze statutem spółki, wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności stanowi dochód do opodatkowania tychże wspólników. W efekcie w odniesieniu do dochodów k.s. przypadających na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności to ci wspólnicy są podatnikami podatku dochodowego.

Na gruncie słowackiej ustawy o pd, zyski czerpane przez wspólników spółki osobowej, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, stanowią specyficznie zdefiniowaną kategorię dochodów z działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. d słowackiej ustawy o pd).

Jednocześnie, zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. d słowackiej ustawy o pd, w przypadku gdy wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności, podlegają na Słowacji ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. nie są słowackimi rezydentami podatkowymi, osiągane przez nich dochody z tytułu udziału w k.s. stanowią dochody osiągane z położonego na terytorium Słowacji zakładu tychże wspólników i podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym niezależnie od rezydencji podatkowej tychże wspólników.

Zgodnie z zasadą ogólną słowackiej ustawy o pd wyrażoną w art. 16 w zw. z art. 2 lit. e tej ustawy, osoby niebędące słowackimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Słowacji. Słowacka ustawa o pd specyfikuje przy tym kategorie dochodów, co do których obowiązuje domniemanie, że osiągane były na terytorium Słowacji. Wśród wymienionych pozycji są m.in. dochody osiągane poprzez położony na Słowacji stały zakład (ang. permanent establishment) (art. 16 ust. 1 lit. a). Słowacka ustawa o pd wprowadza przy tym zasadę domniemania istnienia stałego zakładu w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za ich zobowiązania. Specyficznie wskazuje bowiem, że dochody niebędących rezydentami wspólników słowackich spółek osobowych, ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tych spółek, osiągane z udziału w tychże spółkach, uznawane są za dochody osiągane poprzez położony na Słowacji stały zakład, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym (art. 16 ust. 3 słowackiej ustawy o pd).

W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w Spółce traktowane będą w świetle lokalnych regulacji podatkowych jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie będą, co do zasady podlegały opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym. Tym samym również na gruncie Umowy dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7, zgodnie z którym, Słowacji przysługuje prawo ich opodatkowania słowackim podatkiem.

Powyższa kwalifikacja dotyczyć będzie całości dochodów Wnioskodawcy, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, osiąganych z tytułu udziału w zyskach Spółki,

Jak było to przedstawione w stanie faktycznym, w związku z pełnieniem przez Spółkę funkcji podmiotu holdingowego dla grupy spółek kapitałowych z siedzibą na terytorium UE, istotną część jej dochodów stanowić będą dywidendy wypłacane przez spółki z grupy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle postanowień art. 10 ust. 4 Umowy w sytuacji, gdy udział z tytułu którego wypłacane są dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidendy przypisywane są temu zakładowi i opodatkowane zgodnie z regulacjami art. 7. Jak się podkreśla w doktrynie prawa międzynarodowego, dochody bierne są opodatkowane jako zyski stałego zakładu, gdy prawa majątkowe generujące te dochody (tj. udziały, akcje, wierzytelności, patenty etc.) są efektywnie związane z takim stałym zakładem (Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom I, red. Nauk. H. Litwińczuk, red. P Karwat, Warszawa 2008). Związek ten będzie zachodził, przede wszystkim, gdy wspomniane prawa lub rzeczy będą wykazane po stronie aktywów w bilansie stałego zakładu (A. Maksymczak w Modelowej Konwencja OECD Komentarz, pod red. B. Brzezińskiego, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010).przedstawionego w poz. 69 wniosku ORD-1N

Ponadto, Spółka w świetle słowackich regulacji prawnych zobowiązana będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jako podmiot holdingowy będzie właścicielem udziałów w spółkach z grupy, a co za tym idzie udziały te będą wykazane jako jej aktywa w bilansie Spółki. To spółka, a nie jej wspólnicy będzie zatem właścicielem dywidend wypłacanych przez podmioty od niej zależne. Nie może być więc wątpliwości, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym dochody uzyskiwane przez Spółkę k.s. z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach spółek z grupy, związane będą z działalnością zakładu i jemu przypisane.

W tej sytuacji, zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 Umowy, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w zyskach Spółki, przysługujące mu jako wspólnikowi o nieograniczonej odpowiedzialności, będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym na podstawie art. 27 ust. 8 ustawy o pdof, podatek dochodowy należny od dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę ustalany będzie z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Oznacza to, że określając należny podatek dochodowy od osób fizycznych Wnioskodawca do dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskiwanych na terytorium Polski dodawać będzie zwolnione z podatku dochody z tytułu udziału w zyskach Spółki i od sumy tych dochodów liczyć będzie podatek według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy. Następnie ustali stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów i ustaloną w ten sposób stopę procentową zastosuje do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w indywidualnej interpretacji z dnia 19 sierpnia 2010 roku (IBPBI/1/415-492/10/KB) oraz z dnia 22 listopada 2010 roku (IPPB1/415-765/10-2/KS).

Zatem, podsumowując, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji) otrzymanych jako wypłata zysku ze Spółki będzie ich wartość rynkowa z dnia ich wydania Wnioskodawcy.

Jak zostało wskazane powyżej, Komanditna spolocnost jest w świetle postanowień słowackiego kodeksu handlowego podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników, którym przysługuje prawo do udziału w zysku wypracowanym przez k.s. Udział ten może zostać wypłacony do wspólników zarówno w formie pieniężnej jak i w formie aktywów niepieniężnych (akcji).

Przychód z tytułu udziału w zysku Spółki.

Tytułem wstępu, Wnioskodawca pragnie wskazać, że otrzymane wynagrodzenie od Spółki powinno być kwalifikowane na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który, co do zasady podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 do przychodów z działalności gospodarczej należy zaliczyć również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż z punktu widzenia cywilnoprawnego, obowiązek wypłaty zysku z tytułu udziału w Spółce jest zobowiązaniem jednostronnym, wynikającym ze stosunków właścicielskich. Wypłacie tego zysku nie towarzyszy żadne świadczenie wzajemne wspólnika.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy otrzymane wynagrodzenie z tytułu udziału w zysku Spółki w postaci akcji powinno być zakwalifikowane zgodnie z art. 14 ust. 2. pkt 8 updof jako wartość otrzymanych świadczeń w naturze. W związku z powyższym wartość ta powinna zostać ustalona zgodnie z art. 11 ust 2-2b tj. na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Bez znaczenia pozostaje fakt, że w odniesieniu do Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód (przychód) z tytułu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku Spółki może podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy w związku z art. 27 ust. 8 ustawy o pdof.

Za taką interpretacją przemawia fakt, że w przypadku wypłaty zysku w postaci niepieniężnej, składniki majątkowe, jakie zostaną przekazane Wnioskodawcy, zostaną wydane w związku z realnym zobowiązaniem Spółki, obliczonym na podstawie wartości rynkowej akcji. Jako, że zmianie nie ulega wartość wypłaty, a jedynie forma świadczenia, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę składników majątkowych powinna odpowiadać kwocie należnej z tytułu wypłaty zysku w formie gotówkowej.

Odpłatne zbycie otrzymanych akcji/udziałów.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6) lit. a) upodof za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Przy ustalaniu wartości tego rodzaju przychodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 updof (art. 17 ust. 2 updof). Wynika z tego, że aby ustalić przychód z tytułu sprzedaży akcji należy cenę określoną w umowie sprzedaży pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia.

Jako, że przedmiotem opodatkowania jest dochód, określony zgodnie z art. 9 ust. 2 updof jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w ramach wypłaty zysku ze Spółki w formie niepieniężnej determinuje wysokość zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updof kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które zostały wymienione w art. 23.

Jak już zostało wskazane, Wnioskodawca otrzyma od Spółki z tytułu udziału w zysku akcje, które należy traktować jako świadczenie w naturze. W związku z tym koszt uzyskania przychodu w takim przypadku powinien zostać ustalony w oparciu o art. 22 ust. 1d. W myśl powyższego przepisu kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw jest wartość przychodu określona w art. 11 ust 2 i 2a tj. cena rynkowa.

W przypadku wypłaty zysku Spółki wydawane są składniki majątkowe w związku z realnym zobowiązaniem Spółki wypłacającej zysk, które obliczane są na podstawie wartości rynkowej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, skoro aktywa niepieniężne stanowią zysk Spółki o określonej wartości, to wartość ta powinna stanowić równocześnie koszt uzyskania przychodów w przypadku późniejszego, odpłatnego zbycia przedmiotu wypłaty (akcji).

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższych konkluzji nie zmienia brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 38 updof, według, którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych papierów wartościowych. Przepis ten reguluje wyłącznie kwestię momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie i objęcie papierów wartościowych.

Podsumowując, w przypadku odpłatnego zbycia aktywów niepieniężnych (akcji) otrzymanych jako wypłata zysku ze Spółki, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w wartości rynkowej otrzymanych aktywów z dnia ich wydania Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko, choć na gruncie odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje potwierdzenie w interpretacji podatkowej Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27.02.2014 sygn. IPPB3/423-1004/13-2/KK. Na uwagę zasługuje również orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 21.11.2012 sygn. II F5K1509/11, w którym Sąd wskazał, że w momencie sprzedaży prawa majątkowego co prawda uzyskuje się przychód, lecz utracone (przekazane w zamian za zapłatę) prawo majątkowe stanowi koszt w wysokości tej części, która podlega sprzedaży. Odmienna ocena prowadziłaby do uznania transakcji sprzedaży za bezprzedmiotową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanymi pytaniami.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualni

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.