IPPB1/415-826/14-5/AM | Interpretacja indywidualna

Przychód uzyskany w związku z obniżeniem wkładów wniesionych do spółki osobowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż środki otrzymane tytułem zwrotu części wkładu wniesionego do Spółki stanowią przychód ze źródła, jakim jest „działalność gospodarcza” - należy uznać za nieprawidłowe.
IPPB1/415-826/14-5/AMinterpretacja indywidualna
 1. obniżka (obniżenie)
 2. składnik majątkowy
 3. spółki
 4. wkład
 5. wystąpienie wspólnika
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) oraz piśmie uzupełniającym z dnia 21 października 2014 r. ( data nadania 23 października 2014 r., data wpływu 24 października 2014 r.) na wezwanie organu z dnia 30 września 2014 r. Nr IPPB1/415-826/14-3/AM (data nadania 30 września 2014 r., data doręczenia 20 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dotyczących:

 • otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku, w związku z wystąpieniem ze Spółki - jest prawidłowe.
 • częściowego zwrotu wkładu ze Spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie skutków podatkowych dotyczących otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątku, w związku z wystąpieniem ze Spółki lub częściowego zwrotu wkładu ze Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o Sp. K (dalej „Spółka”) została utworzona 5 stycznia 2012 roku. Jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy. Aktualnymi wspólnikami spółki są:

 1. spółka M. sp. z o. o.,
 2. pan Marcin K. oraz
 3. spółka F. siedzibą w Nevis (dalej: „F.”).

F. podjął decyzję o sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce na rzecz Wnioskodawcy - pana Luisa S. (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów).

Aktualnie trwają negocjacje celem sfinalizowania sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce na rzecz Wnioskodawcy pomiędzy Wnioskodawcą, spółką oraz F. W ramach negocjacji spółka i Wnioskodawca dokonują ustaleń m.in. w zakresie rozliczenia przyszłego wspólnika (Wnioskodawcy) ze spółką w przypadku wystąpienia ze spółki, jak również w przypadku obniżenia wkładu wniesionego przez przyszłego wspólnika (Wnioskodawcę) do spółki. W celach organizacyjnych ustalenia pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą zostały spisane w formie porozumienia, z którego wynika, że w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki, jak również w przypadku obniżenia wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę, Spółka wypłaci Wnioskodawcy środki pieniężne z tytułu wypłaty kwoty stanowiącej udział kapitałowy na moment wystąpienia ze Spółki lub obniżenia wkładu w tej Spółce. Spółka przewiduje również możliwość częściowego rozliczenia z Wnioskodawcą w formie innej niż pieniężne składniki majątkowe (np. Rzeczy ruchome), o czym Spółka poinformuje Wnioskodawcę w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Wnioskodawca przewiduje możliwość zaistnienia sytuacji, w której konieczne będzie wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki bądź obniżenie wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych ewentualnego wystąpienia ze Spółki w przyszłości lub podjęcia decyzji o zmniejszeniu wkładu w Spółce.

W piśmie uzupełniającym z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 30 września 2014 r. Nr IPPB1/415-826/14-2/AM Wnioskodawca uzupełnił wniosek o sugestie zawarte we wniosku oraz jednocześnie wskazał, że:

Przedmiotem działalności spółki M. sp. z o. o. sp. kom. jest zgodnie z wpisem w KRS:

 • Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;
 • Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych;
 • Produkcja wyrobów z gumy;
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia;
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych;
 • Produkcja przyczep i naczep;
 • Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych;
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 • Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę;
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych;
 • Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
 • Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
 • Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;
 • Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
 • Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • Pozostały transport lądowy pasażerski;
 • Transport drogowy towarów;
 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
 • Reklama;
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,z wyłączeniem motocykli;
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • Działalność związana ze sportem;
 • Pozostała indywidualna działalność usługowa;

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że w przypadku wystąpienia ze spółki osobowej, Wnioskodawca może potencjalnie otrzymać rzeczy ruchome będące majątkiem spółki, takie jak: wyposażenie biura, samochód lub samochody.

W przypadku sprzedaży przez spółkę osobową składników majątku, które będą wydane Wnioskodawcy w związku z wystąpieniem ze spółki osobowej, przychody z tej sprzedaży będą pochodzić z przychodów zaliczanych do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza spółki osobowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu... Jeżeli tak, jak powinien być prawidłowo ustalony dochód do opodatkowania...
 2. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki inne składniki majątkowe stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu... Jeżeli tak, jak powinien być prawidłowo ustalony dochód do opodatkowania...
 3. Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu obniżenia wkładu kapitałowego w Spółce niemającej osobowości prawnej będzie stanowić przychód z tytułu działalności gospodarczej i będzie podlegał opodatkowaniu według odpowiednich przepisów ustawy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2 i 3. W zakresie pytania Nr 1 została wydana interpretacja z dnia 15 października 2014 r. nr IPPB1/415-826/14-3/AM.

Zdaniem Wnioskodawcy:

AD. 2

Zdaniem wnioskodawcy, gdy wspólnik występujący ze spółki osobowej otrzyma w rozliczeniu niepieniężne składniki majątku, przychód zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej nie wystąpi, aż do momentu ich zbycia.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b updof przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną stanowią przychód z działalności gospodarczej, przy czym - zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b updof - do przychodów nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

A contrario, u wspólnika powstanie natomiast przychód do opodatkowania, jeżeli dokona on odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w momencie wystąpienia ze spółki osobowej;

 • przed upływem sześciu lat, liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wspólnik wystąpił ze spółki osobowej, bądź
 • w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

W razie odpłatnego zbycia tych składników majątku, poza działalnością gospodarczą, przed upływem wspomnianego sześcioletniego terminu, konieczne będzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie dochód, ustalony jako różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia otrzymanych składników majątku a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika (art. 24 ust. 3d w związku z ust. 3e updof. Koszt uzyskania przychodów w tym przypadku określony zostanie zgodnie z art. 22 ust. 8a updof, tj. w wysokości:

 • Wartość początkową przyjętą przez spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych - jeżeli rzeczy te lub prawa były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki;
 • Wartość poniesionych wydatków na nabycie albo wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie - jeżeli rzeczy te lub prawa nie były zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych spółki.

AD. 3

Zdaniem wnioskodawcy, przepisy updof nie określają szczególnych zasad opodatkowania przychodu uzyskanego w związku z obniżeniem wkładu kapitałowego w spółce niebędącej osobą prawną.

Wobec powyższego, zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów. Zgodnie z art. 5b ust. 2 updof, przychody wspólnika z udziału w spółce osobowej prowadzącej działalność gospodarczą, określone w art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, czyli za przychody z działalności gospodarczej.

Ponadto, jak czytamy np. w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 18 września 2012 r. (sygn. Akt 1 SA/Bk 231/12), skoro na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10-12 updof niektóre formy zwrotu wkładów w spółce osobowej zostały wyłączone z przychodów ze źródła z działalności gospodarczej, to należy przyjąć, że co do zasady, to źródło jest właściwe dla pozostałych form zwrotu wkładów od spółek osobowych.

Wobec powyższego, wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód uzyskany z tytułu obniżenia wkładu kapitałowego w spółce niemającej osobowości prawnej będzie stanowił przychód z tytułu działalności gospodarczej i będzie podlegał opodatkowaniu według odpowiednich przepisów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie :
 • Otrzymania wskutek wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki składników majątkowych - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

 • Skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu ze spółki - jest nieprawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że z tytułu obniżenia wartości wkładu w Spółce, u Wnioskodawcy powstanie przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, przychód ten zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródła przychodów, jakim m.in. są prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, iż posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 katalog tych praw jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy, można zaliczyć także inne prawa, niewymienione w tym przepisie.

Przychód uzyskany w związku z obniżeniem wkładów wniesionych do spółki osobowej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, iż środki otrzymane tytułem zwrotu części wkładu wniesionego do Spółki stanowią przychód ze źródła, jakim jest „działalność gospodarcza” - należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.