IPPB1/415-826/14-3/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej
IPPB1/415-826/14-3/AMinterpretacja indywidualna
 1. otrzymanie
 2. spółki
 3. wspólnik
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o Sp. K (dalej „Spółka”) została utworzona 5 stycznia 2012 roku. Jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy. Aktualnymi wspólnikami spółki są:

 1. spółka M. sp. z o. o.,
 2. pan Marcin K. oraz
 3. spółka F. (dalej: „F.”).

Fox podjął decyzję o sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce na rzecz Wnioskodawcy - pana L. D. S. (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów).

Aktualnie trwają negocjacje celem sfinalizowania sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce na rzecz Wnioskodawcy pomiędzy Wnioskodawcą, spółką oraz F. W ramach negocjacji spółka i Wnioskodawca dokonują ustaleń m.in. w zakresie rozliczenia przyszłego wspólnika (Wnioskodawcy) ze spółką w przypadku wystąpienia ze spółki, jak również w przypadku obniżenia wkładu wniesionego przez przyszłego wspólnika (Wnioskodawcę) do spółki. W celach organizacyjnych ustalenia pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą zostały spisane w formie porozumienia, z którego wynika, że w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze spółki, jak również w przypadku obniżenia wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę, Spółka wypłaci Wnioskodawcy środki pieniężne z tytułu wypłaty kwoty stanowiącej udział kapitałowy na moment wystąpienia ze Spółki lub obniżenia wkładu w tej Spółce. Spółka przewiduje również możliwość częściowego rozliczenia z Wnioskodawcą w formie innej niż pieniężne składniki majątkowe (np. Rzeczy ruchome), o czym Spółka poinformuje Wnioskodawcę w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Wnioskodawca przewiduje możliwość zaistnienia sytuacji, w której konieczne będzie wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki bądź obniżenie wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych ewentualnego wystąpienia ze Spółki w przyszłości lub podjęcia decyzji o zmniejszeniu wkładu w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymane przez Wnioskodawce w związku z wystąpieniem ze Spółki środki pieniężne stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu... Jeżeli tak, jak powinien być prawidłowo ustalony dochód do opodatkowania...
 2. Czy otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki inne składniki majątkowe stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu... Jeżeli tak, jak powinien być prawidłowo ustalony dochód do opodatkowania...
 3. W jaki sposób Wnioskodawca powinien traktować przychód uzyskany w związku z obniżeniem wkładu wniesionego przez niego do Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 i 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, gdy wspólnik występujący ze spółki osobowej otrzyma w rozliczeniu spłatę udziału w pieniądzu, to w momencie otrzymania tych środków powstanie u niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej „updof”) jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w spółce cywilnej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

W mysi art. 14 ust. 1 updof, za przychód z działalności, o które i mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 updof, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 11 powołanej ustawy stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

W myśl art. 24 ust. 3c updof, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Zatem, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż środki pieniężne otrzymane przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 updof, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce stanowią przychód z działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w przedmiotowej sprawie, gdy wartość wypłaconego udziału kapitałowego w majątku spółki komandytowej nie przekroczy środków dotychczas niewypłaconych wspólnikowi, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną jest różnica między tak ustalonym przychodem, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce. Oznacza to, że celem określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych określony powyżej przychód powinien być odpowiednio pomniejszony o wydatki, jakie poniósł wnioskodawca na nabycie praw i obowiązków w spółce.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż jeżeli otrzymane przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia ze spółki komandytowej środki pieniężne nie przekroczą wartości określonej w przepisie art. 14 ust. 3 pkt 11 updof, tj. nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.