IPPB1/415-571/12-2/AM | Interpretacja indywidualna

1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej?
IPPB1/415-571/12-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. najem
 4. nieruchomości
 5. spółki
 6. udział
 7. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 21.05.2012 r. (data wpływu 28.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.05 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Wspólnikami spółki jawnej jest: Wnioskodawca i jego małżonka - prawo do udziału w zysku wspólników wynosi po 50%. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę jawną jest sprzedaż detaliczna odzieży. Jedną z działalności pomocniczych jest wynajem lokali użytkowych stanowiących majątek spółki jawnej ujęty w jej księgach rachunkowych. Wnioskodawca wraz z małżonką zamierzają nabyć nieruchomość (budynek użytkowy), która będzie stanowić ich majątek prywatny (współwłasność małżeńska). Wnioskodawca i jego małżonka planują wynająć powyższą nieruchomość spółce jawnej do celów prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej (sprzedaż detaliczna odzieży). Zgodnie z postanowieniami umowy spółka jawna będzie płacić na rzecz właścicieli czynsz za najem (wg cen rynkowych) na podstawie rachunku lub faktury Vat po przekroczeniu limitu zwolnienia zgodnie z przepisami ustawy o Vat) oraz spółka będzie regulować zobowiązania z tytułu dostarczania i zużycia mediów i innych wydatków związanych z eksploatacją nieruchomości bezpośrednio dostawcom lub właścicielom nieruchomości.

Wspólnicy spółki jawnej (Wnioskodawca i jego małżonka) przy ustalaniu wysokości dochodu do opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności w formie spółki jawnej będą uwzględniać zarówno koszty czynszu jak i koszty mediów i inne koszty związane z eksploatacją przedmiotowej nieruchomości. Koszty te będą uwzględniane przez każdego ze wspólników przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej w wysokości proporcjonalnej do ich prawa do udziału w zysku spółki. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej jest opodatkowany przez wspólników na zasadach określonych w art. 30c ustawy PIT (podatek liniowy).

Przychody z najmu majątku prywatnego w wysokości czynszu najmu wynikającego z umowy Wnioskodawczyni będzie opodatkowywać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Wnioskodawczyni posiada obecnie majątek prywatny, który wynajmuje i uzyskane z tego tytułu przychody opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w oparciu o art. 1 pkt 2 UzPIT zgodnie z art. 6 ust la (złożono stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy koszty czynszu najmu nieruchomości będącej własnością prywatną wspólników spółki jawnej oraz koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości będą kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, a co za tym idzie będą dla Wnioskodawcy kosztami uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do jej prawa do udziału w zysku spółki jawnej...
 2. Czy Wnioskodawca, w przypadku uzyskiwania przychodów z najmu majątku prywatnego m.in. spółce jawnej, w której wspólnikami jest Wnioskodawca i jego małżonka, może skorzystać z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%..., przy czym rozliczenia podatkowego będzie dokonywać małżonka Wnioskodawcy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty czynszu oraz koszty mediów i inne koszty związane z eksploatacją wynajmowanej nieruchomości dla celów prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej mogą być uwzględniane przez wspólników spółki jawnej przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej jako koszty uzyskania przychodu proporcjonalnie do udziału w zysku spółki. Należy mieć na uwadze, że umowa najmu będzie zawarta pomiędzy odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tj. pomiędzy właścicielami nieruchomości (współwłasność małżeńska) i spółką jawną, która jako osobowa spółka prawa handlowego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Spółka jawna posiada, więc odrębny od jej wspólników majątek. Nie zachodzi w tym przypadku tożsamość podmiotów pomiędzy wynajmującym (właściciele nieruchomości) a najemcą (spółka jawna). Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy PIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, przy czym zasadę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów. W myśl art. 22 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy PIT. W katalogu negatywnym w art. 23 ustawy PIT, nie zostały wymienione koszty czynszu czy eksploatacji nieruchomości stanowiącej prywatny majątek wspólników spółki jawnej wynajmowanej spółce na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, jak to ma miejsce w odniesieniu do wyłączenia w zakresie odsetek od własnego kapitału włożonego w źródło przychodów ( art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT), czy w odniesieniu do wartości własnej pracy podatnika i jego małżonka (art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT). Skoro zatem ustawodawca nie wymienił w katalogu negatywnym przedmiotowych kosztów oraz koszty te są poniesione w celu osiągnięcia przez spółkę jawną przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów należy stwierdzić, że będą stanowić dla Wnioskodawczyni koszt uzyskania przychodu z udziału w spółce jawnej proporcjonalnie do jej prawa do udziału w zysku tej spółki.

Wnioskodawca wskazuje jednocześnie, że powyższa wykładnia przepisów jest zgodna z linią interpretacyjną przedstawianą przez organy podatkowe np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygnatura ILPB1/415-1143/10-5/AGr z 10.01.2011 r. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygnatura IBPBI/1/415-314/10/ZK z 14.06.2010 r. czy interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygnatura IPPB1 /415-776/10-7/KS z 15.12.2010 r. oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygnatura IPPB1/415-142/12-4/MS z 03.04.2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów i nie są wymienione w art. 23 ww. ustawy. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Stosownie do treści art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie Wnioskodawca zamierza nabyć wraz z małżonką nieruchomość (budynek użytkowy), który będzie stanowić ich majątek prywatny (współwłasność małżeńska). Wnioskodawca zamierza wynająć powyższą nieruchomość spółce jawnej dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Zauważyć należy, iż wskazana we wniosku umowa najmu nieruchomości, zostanie zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tj. pomiędzy spółką jawną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz Wnioskodawcą. Z uwagi na powyższe wydatki ponoszone przez spółkę jawną tytułem najmu od Wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów spółki jawnej, przy czym, dla Wnioskodawcy ww. wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów, w wielkości proporcjonalnej do jej udziału w zyskach spółki, stosownie do treści cyt. powyżej art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż czynsz najmu, koszty mediów i inne koszty eksploatacji wynajmowanej nieruchomości, płacone przez spółkę jawną na podstawie zawartej umowy najmu nieruchomości, będą stanowić koszt uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy, proporcjonalnie do jego udziałów w zyskach spółki.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.