ILPP3/4512-1-107/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonej części majątku w postaci Działu Logistyczno-Administracyjnego oraz wyłączenia od podatku czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu
ILPP3/4512-1-107/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. spółki
 3. wydanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. reprezentowana przez doradcę podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonej części majątku w postaci Działu Logistyczno-Administracyjnego oraz wyłączenia od podatku czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wydzielonej części majątku w postaci Działu Logistyczno-Administracyjnego oraz wyłączenia od podatku czynności przeniesienia tej części majątku do innego podmiotu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka Dzielona) rozważa dokonanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa polegającej na całkowitym wydzieleniu Działu Logistyczno-Administracyjnego do nowo założonej w tym celu spółki, (...) Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmująca).

Podział Wnioskodawcy przez wydzielenie zostałby przeprowadzony w trybie wskazanym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostałoby przeniesionych do nowo założonej w tym celu spółki kapitałowej.

Obecnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy funkcjonują wyodrębnione organizacyjnie dwa działy: (1) Dział Logistyczno-Administracyjny, zajmujący się obsługą administracyjną obiektów położonych w (...) oraz wspomaganiem zarządzania flotą pojazdów Wnioskodawcy, i (2) Dział Transportowy zajmujący się wykonywaniem transportów krajowych i międzynarodowych towarów.

Oba Działy realizują swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Działy Wnioskodawcy, tj. Działu Transportowego i Działu Logistyczno-Administracyjnego są wyodrębnione w regulaminie organizacyjnym Wnioskodawcy. W szczególności podkreślenia wymaga, że w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych sporządzane są zestawienia, z których wynika m.in. podział miejsca powstawania kosztów dla wymienionych wyżej działów. Wnioskodawca sporządza także plan finansowy z podziałem na miejsca powstawania kosztów wymienionych wyżej działów.

Z uwagi na zmianę głównego najemcy Wnioskodawcy z dotychczasowego „(...)” Sp. z o.o., będącej własnością (...) GmbH, na nowego (...) Sp. z o.o. oraz koniecznością stworzenia nowego systemu zabezpieczenia bazy logistycznej Wnioskodawcy, w tym zapewnienia odpowiedniego zaplecza dla floty pojazdów Wnioskodawcy, jak również planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Dział Logistyczno-Administracyjny i przenieść go do Spółki Przejmującej, będącej spółką kapitałową, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie).

Transferem objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które są przypisane do działalności Działu Logistyczno-Administracyjnego. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Działu Logistyczno -Administracyjnego będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką Przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.

Wnioskodawca przekaże Spółce Przejmującej dokumenty (dokumentację administracyjno -prawną związaną z nieruchomościami i środkami trwałymi, w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp. oraz dokumentację techniczną) związane z działalnością prowadzoną przez Dział Logistyczno-Administracyjny, w szczególności związane z nieruchomościami i środkami trwałymi oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych.

W ramach podziału Spółka Dzielona zobowiązuje się na każde uzasadnione żądanie Spółki Przejmującej udostępnić jej potrzebną dokumentację dotyczącą działalności innej niż administracyjna, w tym wypożyczyć oryginały żądanych dokumentów za pokwitowaniem odbioru przez upoważnioną z ramienia Spółki Przejmującej osobę i z zobowiązaniem do zwrotu.

W Spółce Wnioskodawcy po dniu podziału pozostanie Dział Transportowy, stanowiący odrębny od Działu Logistyczno-Administracyjnego dział działalności Spółki, oraz inne działy, niezbędne do obsługi Działu Transportowego Wnioskodawcy.

Spółka Przejmująca, do której na skutek podziału przeniesiony zostanie Dział Logistyczno -Administracyjny, rozpocznie działalność w zakresie najmu nieruchomości (m.in. budynków, magazynów, miejsc parkingowych dla Spółki Dzielonej i dla innych kontrahentów), najmu środków transportu będących obecnie własnością Spółki Dzielonej, a także utrzymania i zarządu nieruchomościami.

W wyniku wyodrębnienia spodziewaną korzyścią dla działalności Wnioskodawcy w Polsce będzie obniżenie kosztów działań nie związanych z podstawową działalnością Wnioskodawcy (najem nieruchomości, które będą realizowane przez Spółkę Przejmującą) względem działalności podstawowej (tj. świadczenia usług transportowych przez Spółkę Dzieloną). W szczególności, za wykonywaniem ich przez dwa wyspecjalizowane podmioty przemawiają argumenty wynikające z rachunku ekonomicznego (zwiększenie efektywności) oraz względów gospodarczych i praktycznych (optymalizacja i standaryzacja procesów, dopasowanie struktur organizacyjnych do aktualnych wymogów rynkowych – outsourcing działalności odrębnej od podstawowej działalności Wnioskodawcy, to jest świadczenia usług transportowych). Z kolei, po wydzieleniu Dział Logistyczno-Administracyjny będzie mógł rozwijać działalność w ramach Spółki Przejmującej, w tym realizować nowe funkcje w zoptymalizowany sposób.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowo funkcje, składniki majątkowe, aktywa, pasywa, źródła przychodów i kosztów oraz pozostałe dane charakteryzujące Dział Logistyczno -Administracyjny, przenoszony do Spółki Przejmującej, i Dział Transportowy, pozostający w Spółce Dzielonej.

1. Dział Logistyczno-Administracyjny – przenoszony do Spółki Przejmującej

Zasada, w oparciu o którą dokonywany jest podział majątku Wnioskodawcy jest ściśle związana z realizowanym celem restrukturyzacji i wynika z założenia, że działalność administracyjno -logistyczną Wnioskodawcy ma w całości realizować Spółka Przejmująca, natomiast transportową prowadzić ma nadal Spółka Dzielona. Wobec powyższego majątek Wnioskodawcy podlega podziałowi w ten sposób, że wyłącznie składniki majątkowe ściśle związane z działalnością transportową oraz środki transportu w leasingu pozostają w Spółce Dzielonej, natomiast na Spółkę Przejmującą zostaną przeniesione składniki majątkowe związane z administracją i najmem nieruchomości (m.in. budynków, magazynów, miejsc parkingowych dla Spółki Dzielonej i dla innych kontrahentów) oraz środki transportu, które obecnie są we własności Spółki Dzielonej, a które będą wynajmowane Spółce Dzielonej.

Głównym źródłem przychodów Spółki Przejmującej będzie wynajem nieruchomości dla Spółki Dzielonej i podmiotów trzecich oraz zarząd nieruchomościami i najem środków transportu dla Spółki Dzielonej.

Spółka Przejmująca realizować będzie m.in. następujące zadania:

 1. wynajem nieruchomości dla Spółki Dzielonej i podmiotów trzecich (m.in. budynków, magazynów, miejsc parkingowych),
 2. wynajem środków transportu dla Spółki Dzielonej,
 3. zarząd i administracja nieruchomościami,
 4. zawieranie umów na dostawę usług związanych z ww. nieruchomościami (dostawa mediów, wywóz odpadów, sprzątanie, naprawy i remonty),
 5. zarząd w zakresie umów leasingu środków transportowych, które są wykorzystywane do podstawowej działalności gospodarczej (transportu) przez Spółkę Dzieloną,
 6. organizacja ewentualnego finansowania zewnętrznego dla siebie i dla Spółki Dzielonej w przyszłości.

Jeżeli po podziale będzie dochodzić do zakupu kolejnych nieruchomości lub nowych środków transportu, Spółką realizującą zadania ich zakupu będzie Spółka Przejmująca.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Logistyczno-Administracyjnego przypisana będzie część aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, związanych z opisaną powyżej działalnością. Do aktywów Działu Logistyczno-Administracyjnego należeć będą m.in.:

 1. wszystkie grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej należące do Spółki Dzielonej (w tym m.in. wieczyste użytkowanie gruntu, budynek stacji paliw, magazynu, wiaty, budynek administracyjny, autosalon Mercedes, drogi dojazdowe, place postoju, linie telefoniczne, sieć ciepłownicza, kanalizacja, ogrodzenia, gazociąg, kotłownie),
 2. urządzenia techniczne i maszyny niezbędne do prowadzenia działalności logistyczno -administracyjnej (m.in. dystrybutor, kompresor, traktor do koszenia trawy, kontenery, odśnieżarka, myjnia samochodowa, centrala telefoniczna, klimatyzatory),
 3. wszystkie środki trwałe w budowie należące do Spółki Dzielonej,
 4. środki transportu stanowiące własność Spółki Dzielonej (m.in. samochody ciężarowe, przyczepy ciężarowe będące własnością Wnioskodawcy),
 5. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynikające z rozliczenia zawartych przez Wnioskodawcę umów, w części dotyczącej Działu Logistyczno-Administracyjnego,
 6. dokumentacja związana z majątkiem przenoszonym na Spółkę Przejmującą, w szczególności dokumentacja techniczna i administracyjno-prawna związana z nieruchomościami i środkami trwałymi przenoszonymi na Spółkę Przejmującą,
 7. prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością związaną z najmem obiektów.

Do pasywów opisywanego Działu należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Dział zadań:

 1. część kapitału podstawowego Wnioskodawcy, która będzie stanowiła nowy kapitał podstawowy Spółki Przejmującej,
 2. fundusz rezerwowy Wnioskodawcy, celem utworzenia kapitału rezerwowego Spółki Przejmującej.

Do innych szczególnie istotnych elementów wydzielanego Działu Logistyczno -Administracyjnego należeć będą m.in. prawa i zobowiązania wynikające z umów związanych z realizowanymi funkcjami (w szczególności najmem i utrzymywaniem nieruchomości).

Podstawowym przychodem Spółki Przejmującej będzie przychód z wynajmu nieruchomości (m.in. budynków, magazynów, miejsc parkingowych dla Spółki Dzielonej i dla innych kontrahentów) nie tylko Spółce Dzielonej, ale także podmiotom niezależnym. Drugim istotnym rodzajem przychodu będzie najem środków transportu przechodzących do spółki Przejmującej. które będą w całości wynajmowane dla Spółki Dzielonej.

Natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

 1. koszty pracowników Spółki Przejmującej (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe),
 2. koszty utrzymania i obsługi nieruchomości,
 3. koszty zużycia energii i mediów dotyczących nieruchomości (część opłat będzie przerzucana na najemców),
 4. koszty wyposażenia i artykułów biurowych,
 5. koszty amortyzacji i eksploatacji nieruchomości i pozostałego majątku,
 6. koszty podatków (np. od nieruchomości) i opłat.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoją działalność poprzez pracowników zatrudnionych obecnie w Spółce Dzielonej, posiadających doświadczenie i specjalistyczną wiedzę konieczną do realizacji zadań Działu Logistyczno-Administracyjnego.

Obecnie funkcje przypisane do Działu Logistyczno-Administracyjnego Działu Transportowego są wykonywane przez pracowników Spółki Dzielonej. Jednak ze względu na planowany rozwój działalności Spółki Przejmującej przed dokonaniem podziału planowane jest dodatkowo przejęcie części pracowników od Spółki Dzielonej. Pracownicy, którzy będą zatrudnieni przez Spółkę Przejmującą obecnie uczestniczą w wykonywaniu funkcji zbliżonych do zakresu działalności, jaki będzie przypisany do Spółki Przejmującej. Pracownicy niezbędni do administracji nieruchomościami będących przez dniem podziału własnością Spółki Dzielonej przejdą do Spółki Przejmującej na zasadzie przejścia zakładu pracy (w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) do innego pracodawcy (w tym przypadku Spółki Przejmującej). Działalność Działu Logistyczno -Administracyjnego będzie kontynuowana przez Spółkę po dniu podziału Wnioskodawcy.

Spółka Przejmująca posiadać będzie przypisane wyłącznie do swojej działalności rachunki bankowe. Jednocześnie obecnie ewidencja księgowa, prowadzona przez Wnioskodawcę m.in. do celów zarządczych i kontrolingowych umożliwia identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach Działu Logistyczno-Administracyjnego.

Koszty i przychody związane z działalnością Działu Logistyczno-Administracyjnego przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca dokonuje alokacji kosztów pośrednich dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Logistyczno-Administracyjnego i Działu Transportowego.

Na podstawie prowadzonych przez Spółkę Dzieloną ksiąg i ewidencji możliwe więc będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Działu osobno.

2. Dział Transportowy – pozostający w Spółce Dzielonej

Drugi element działalności Wnioskodawcy jest oparty o Dział Transportowy zajmujący się wykonywaniem transportów krajowych i międzynarodowych towarów.

Po dokonaniu podziału Wnioskodawcy w oparciu o przepisy KSH, działalność transportową będzie prowadzić nadal Spółka Dzielona. W związku z tym w Spółce Dzielonej po dokonaniu podziału pozostaną przede wszystkim składniki majątkowe ściśle związane z działalnością transportową oraz środki transportu w leasingu. Ponieważ jednak działalność transportowa jest złożona, natomiast Spółka Przejmująca nie będzie świadczyć dla Spółki Dzielonej usług w zakresie zarządu i administracji usług transportowych, w Spółce Dzielonej po podziale pozostaną istniejące obecnie działy, z wyjątkiem Działu Logistyczno-Administracyjnego, przechodzącego do Spółki Przejmującej.

Wynagrodzenie otrzymywane za świadczone usługi transportowe świadczone na terenie Polski i za granicą dla klientów (osób trzecich) stanowić będzie główne źródło przychodów Działu Transportowego. Natomiast do kosztów należeć będą m.in. następujące rodzaje wydatków:

koszty zakupu paliwa (obecnie stanowią ok. 30% wszystkich kosztów); koszty napraw wynajmowanych od Spółki Przejmującej samochodów, zakup opon, koszty ubezpieczeń pojazdów; koszty pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia pozapłacowe); koszty najmu nieruchomości od Spółki Przejmującej; koszty licencji na oprogramowanie; koszty doradztwa, konsultingowe i badania sprawozdań finansowych, tłumaczeń.

Do zadań Spółki Dzielonej po podziale należeć będzie świadczenie usług transportów krajowych i międzynarodowych towarów.

W celu realizacji założonych zadań, do Działu Transportowego, pozostającego w Spółce Dzielonej, przypisana będzie część aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Spółki, związanych z opisaną powyżej działalnością. Na aktywa Działu Transportowego składać się będą m.in.:

 1. wszystkie wartości niematerialne i prawne, wykorzystywane przez pracowników Działu Transportowego (ponieważ Spółka Przejmująca nie będzie się zajmować obsługą administracyjną środków transportu Spółki Dzielonej, wartości niematerialne i prawne są niezbędne do prawidłowego zarządzania Spółki Dzielonej),
 2. urządzenia techniczne i maszyny związane z Działem Transportowym,
 3. środki transportu w leasingu (m.in samochody ciężarowe i przyczepy ciężarowe w leasingu),
 4. inne środki trwałe – meble biurowe do sekretariatu,
 5. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
 6. materiały i towary należące do Spółki Dzielonej,
 7. należności krótkoterminowe,
 8. inwestycje krótkoterminowe,
 9. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynikające z rozliczeń dotyczących umów zawartych przez Spółkę Dzieloną.

W Spółce Dzielonej pozostanie kompletna dokumentacja, także archiwalna, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, dotyczącej działalności dotychczas prowadzonej przez Spółkę Dzieloną, w oparciu o które prowadzona jest w Spółce Dzielonej działalność gospodarcza, dokumentacja umów i rozliczeń oraz dokumentacja księgowo-rachunkowa związana z Działem Transportowym Spółki Dzielonej. W ramach dokumentacji księgowo-rachunkowej w Spółce Dzielonej pozostaną dokumenty źródłowe stanowiące podstawę zapisów w księgach handlowych Spółki Dzielonej, w tym dokumenty określające podstawę opodatkowania CIT, PIT oraz związane z wszelkimi innymi podatkami.

W Spółce Dzielonej pozostaną koncesje i zezwolenia administracyjne związane z działalnością transportową prowadzona przez Dział Transportowy Wnioskodawcy.

W Spółce Dzielonej pozostaną wszelkie prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzoną przez tą spółkę działalnością transportową oraz jej obsługą, w szczególności:

 1. umowy spedycyjne i transportowe,
 2. umowy o obsługę działalności transportowej, w tym obsługę prawną,
 3. umowy o sprzątanie.

Do pasywów Działu Transportu, pozostającego po podziale w Spółce Dzielonej, należeć będą pasywa związane z zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania.

W Spółce Dzielonej pozostanie:

 1. większa część kapitału podstawowego Wnioskodawcy,
 2. całość kwoty funduszu zapasowego,
 3. całość kwoty funduszu z aktualizacji wyceny Wnioskodawcy,
 4. całość kwoty zysku z lat ubiegłych,
 5. całość kwoty niepodzielonego zysku netto za ostatni rok obrotowy,
 6. całość zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Na moment podziału ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów m.in. zarządczych i controlingowych umożliwia w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie Działu Transportowego.

Obecnie koszty i przychody związane z działalnością Działu Transportowego przyporządkowane będą przez Wnioskodawcę na podstawie prowadzonych ewidencji. Ponadto, Wnioskodawca jest w stanie dokonać alokacji kosztów pośrednich, dotyczących działalności obu Działów, tj. Działu Transportowego i Działu Logistyczno-Administracyjnego.

3. Wyodrębnienie Działu Logistyczno-Administracyjnego Działu Transportowego na płaszczyźnie organizacyjnej

Opisane Działy Wnioskodawcy, tj. Dział Logistyczno-Administracyjny i Dział Transportowy są i będą na moment podziału wyodrębnione na płaszczyźnie organizacyjnej.

O wyodrębnieniu na płaszczyźnie organizacyjnej obu Działów stanowić będzie:

 1. przypisanie do nich w sposób zorganizowany i zaplanowany (oparty o założone kryteria) poszczególnych materialnych i niematerialnych składników majątku Wnioskodawcy,
 2. przypisanie do nich odrębnych zadań gospodarczych (działalności operacyjnej), jak również
 3. prowadzenie ewidencji księgowej m.in. dla celów zarządczych i controllingowych w sposób umożliwiający w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem i działalnością w zakresie Działu Logistyczno-Administracyjnego i Działu Transportowego.

Oba Działy są i będą zatem na dzień podziału wyodrębnione organizacyjnie w sposób faktyczny, tj. będą posiadać faktycznie wyodrębnioną pozycję w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Ponadto stosownie do potrzeb wynikających z realizowanych przez Działy zadań, ich wyodrębnienie organizacyjne będzie również dokonane w sensie formalnym i oparte będzie o regulamin organizacyjny, określający podział stanowisk pracy przypisanych do obu Działów Wnioskodawcy. Ponadto pracownicy przypisani do Działu Logistyczno-Administracyjnego podlegać będą odrębnemu kierownictwu. Zarówno Dział Logistyczno-Administracyjny jak i Dział Transportowy będą posiadać cechę zorganizowanego w sposób formalny i faktyczny zespołu składników materialnych i niematerialnych, ze względu na założone funkcje gospodarcze, co stanowić będzie o ich wyodrębnieniu na płaszczyźnie organizacyjnej.

4. Wyodrębnienie na Działu Logistyczno-Administracyjnego i Działu Transportowego płaszczyźnie funkcjonalnej oraz zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych

Opisane we wniosku Działy Wnioskodawcy, tj. Dział Logistyczno-Administracyjny i Dział Transportowy są i będą na moment podziału wyodrębnione również na płaszczyźnie funkcjonalnej.

Oba Działy realizować będą odrębne funkcje gospodarcze oraz będą prowadziły zdefiniowaną dla nich działalność w taki sposób, że stanowić będą potencjalnie (do czasu podziału, a po dokonaniu podziału faktycznie) niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące przypisane im zadania gospodarcze w oparciu o odrębne, pozostające w funkcjonalnym związku zespoły składników majątku materialnych i niematerialnych.

W konsekwencji powyższego wyodrębnienia obu Działów, od dnia wydzielenia Spółka Przejmująca będzie mogła, w oparciu o przypisany jej w ramach procedury podziału Wnioskodawcy zespół składników majątku Działu Logistyczno-Administracyjnego, kontynuować działalność tego Działu jako niezależny podmiot gospodarczy. Jednocześnie Wnioskodawca, w oparciu o zespół składników majątkowych i niemajątkowych Działu Transportowego, będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą świadcząc usługi transportu towarów.

Zarówno Dział Logistyczno-Administracyjny jak i Dział Transportowy będą posiadać cechę zorganizowanego w sposób formalny i faktyczny zespołu składników materialnych i niematerialnych, ze względu na założone funkcje gospodarcze. Sposób wyodrębnienia obu Działów dokonany zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego oraz ich przeznaczenie i przypisanie do Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie pozwoli traktować je jako potencjalnie niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

5. Prawo do nieruchomości oraz przeniesienie tytułu prawnego do nieruchomości

Działalność prowadzona przez wyodrębniony w ramach Spółki Dzielonej Dział Logistyczno -Administracyjny jak i Dział Transportowy wymaga korzystania z nieruchomości, w których m.in. świadczyć pracę będą przypisani do tych Działów pracownicy. Nieruchomość, w której wykonywana jest działalność obu Działów wykorzystywana jest obecnie przez Wnioskodawcę na podstawie tytułu własności.

Wśród składników majątkowych przypisanych do Działu Logistyczno-Administracyjnego, który zostanie wydzielony do Spółki Przejmującej, będzie znajdować się własność wszystkich nieruchomości należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zarząd nieruchomościami oraz najem nieruchomości (m.in. budynków, magazynów, miejsc parkingowych) dla Spółki Dzielonej i osób trzecich to jedne z podstawowych funkcji realizowanych przez Spółkę Przejmującą.

Z kolei Spółka Dzielona będzie korzystać z części nieruchomości, niezbędnej do realizacji działalności transportowej, poprzez podpisanie odpłatnej umowy o korzystanie z nieruchomości (stosunek cywilnoprawny) ze Spółką Przejmującą.

W konsekwencji oba Działy Wnioskodawcy (a po podziale obie spółki, Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca) będą miały zapewniony tytuł prawny do nieruchomości – nieprzerwane prawo korzystania z pomieszczeń wykorzystywanych przez pracowników i niezbędnych do świadczenia usług transportowych – na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego (własność w przypadku Spółki Przejmującej, najem w przypadku Spółki Dzielonej), zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu.

6. Przeniesienie do Spółki Przejmującej wszystkich składników Działu Logistyczno -Administracyjnego, w tym przypisanych pracowników

Przedmiotem wydzielenia do Spółki przejmującej będą wszystkie składniki majątku przyporządkowane do Działu Logistyczno-Administracyjnego. Transferem do Spółki Przejmującej objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które będą przypisane do Działu Logistyczno-Administracyjnego, przy czym chodzi tu o wszystkie składniki majątku przypisane do tego Działu na dzień wydzielenia i stanowiące o wyodrębnieniu Działu Logistyczno-Administracyjnego jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Działu Logistyczno -Administracyjnego przez Spółkę Przejmującą będzie także przeniesienie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką przejmującą pracowników przyporządkowanych do Działu Logistyczno -Administracyjnego, w sposób przewidziany przez przepisy prawa pracy, tj. zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Logistyczno-Administracyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział Logistyczno-Administracyjny wnoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki Przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe i pracownicy Działu Logistyczno-Administracyjnego), będzie, na dzień wydzielenia, stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054, z późn. zm.; dalej: „ustawa o VAT”), a zatem jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 6 ustawy o VAT, nie podlegają podatkowi od towarów i usług transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie transakcja zbycia należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w innej formie, np. tytułem podziału przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. W świetle powyższego, należy uznać, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb podatku VAT ma charakter analogiczny do definicji określonej w przepisach (art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, w celu określenia, czy dany zespół składników przedsiębiorstwa może stanowić jego zorganizowaną część należy zbadać, czy charakteryzuje się on takimi samymi cechami, jak dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych, tj. czy:

 1. w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych;
 2. posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podatnika;
 3. został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 4. zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

Zainteresowany uważa, że analizowany Dział Logistyczno-Administracyjny spełnia powyższe przesłanki, tzn. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych pozostający w funkcjonalnym związku z prowadzoną działalnością i realizowanymi zadaniami gospodarczymi. Ponadto, jest on także wyodrębniony w strukturze Wnioskodawcy w aspekcie funkcjonalnym (odrębne zadania), finansowym (przypisane aktywa, pasywa. w tym zobowiązania oraz wydzielenie rachunkowe dla potrzeb zarządczych) i organizacyjnym (wyodrębnienie w regulaminie organizacyjnym, wyspecjalizowane kadry pracowników, itd.). W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanych przypadkach warunek istnienia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniony, ponieważ w skład Działu Logistyczno-Administracyjnego wejdą wszystkie składniki majątkowe (aktywa i pasywa), w tym także zobowiązania pozwalające na realizację powierzonych funkcji.

Aktywa Spółki Przejmującej będą składać się z następujących elementów:

 1. wszystkie grunty, budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej należące do Spółki Dzielonej (w tym m.in. wieczyste użytkowanie gruntu, budynek stacji paliw, magazynu, wiaty, budynek administracyjny, autosalon (...), drogi dojazdowe, place postoju, linie telefoniczne, sieć ciepłownicza, kanalizacja, ogrodzenia, gazociąg, kotłownie),
 2. urządzenia techniczne i maszyny niezbędne do prowadzenia działalności logistyczno -administracyjnej (m.in. dystrybutor, kompresor, traktor do koszenia trawy, kontenery, odśnieżarka, myjnia samochodowa, centrala telefoniczna, klimatyzatory),
 3. wszystkie środki trwałe w budowie należące do Spółki Dzielonej,
 4. środki transportu stanowiące własność Spółki Dzielonej (m.in. samochody ciężarowe i przyczepy ciężarowe będące własnością Wnioskodawcy),
 5. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynikające z rozliczenia zawartych przez Wnioskodawcę umów, w części dotyczącej Działu Logistyczno-Administracyjnego,
 6. dokumentacja związana z majątkiem przenoszonym na Spółkę Przejmującą, w szczególności dokumentacja techniczna i administracyjno-prawna związana z nieruchomościami i środkami trwałymi przenoszonymi na Spółkę Przejmującą,
 7. prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością związaną z najmem obiektów.

Do pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą będzie należeć część funduszu podstawowego Wnioskodawcy, celem utworzenia kapitału podstawowego Spółki Przejmującej, jak i fundusz rezerwowy Wnioskodawcy, przeniesiony do Spółki Przejmującej celem utworzenia kapitału rezerwowego Spółki Przejmującej.

Należy podkreślić, że ze względu na planowane prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości, do zespołu składników majątkowych przenoszonych na Spółkę Przejmującą będą należeć istniejące na dzień wydzielenia prawa i obowiązki z umów związanych z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością związaną z najmem obiektów. Podkreślenia wymaga także, że składniki majątkowe i niemajątkowe przypisane do Działu Logistyczno-Administracyjnego będą tworzyć odrębny zespół umożliwiający kontynuację działalności tego Działu w ramach struktury Spółki przejmującej, a zatem kontynuację osiągania z tego tytułu korzyści (w tym przychodów podlegających opodatkowaniu).

W powyższym zakresie równie istotnym elementem zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą pracownicy Działu Logistyczno-Administracyjnego Wnioskodawcy, którzy zostaną przeniesieni do Spółki Przejmującej w oparciu o art. 231 Kodeksu Pracy, tzw. na zasadzie przejścia zakładu pracy. Dzięki powyższemu, Spółka Przejmująca w realizacji zadań Działu Logistyczno-Administracyjnego będzie mogła posługiwać się wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą znającą specyfikę prowadzonej działalności oraz aktywa, pasywa i umowy podlegające przejęciu.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Dział Logistyczno-Administracyjny, stanowiący zespół składników niematerialnych i materialnych, może stanowić odrębne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące przypisane temu Działu zadania gospodarcze (przede wszystkim najem nieruchomości dla Spółki Dzielonej i osób trzecich, zarząd i administracja nieruchomościami).

Wskutek powyższego, Dział Logistyczno-Administracyjny wnoszony w wyniku podziału przez wydzielenie do Spółki przejmującej (w tym składniki majątkowe oraz niemajątkowe i pracownicy Dział Logistyczno-Administracyjny), będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W konsekwencji, ponieważ w świetle przedstawionej argumentacji, rozważane przeniesienie w ramach podziału Działu Logistyczno-Administracyjnego dotyczyć będzie w istocie powiązanego funkcjonalnie zespołu składników majątkowych i niemajątkowych oraz personelu spółki Wnioskodawcy, przypisanego do Działu Logistyczno-Administracyjnego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle art. 6 pkt 1 ustawy o VAT w związku z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przeniesienie Działu Logistyczno-Administracyjnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie stanowić transakcji podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść tytułu IV działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h.

W art. 529 § 1 k.s.h. wyróżniono cztery sposoby dokonania podziału spółek kapitałowych. Zgodnie z ww. przepisem, podział może być dokonany przez:

 1. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie),
 2. zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek),
 3. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki),
 4. przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Zatem podział spółki przez wydzielenie jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Wobec tego w niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa – w myśl art. 2 pkt 27e ustawy – rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby obejmowała ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Przesłanki takiego wyodrębnienia są spełnione w sytuacji organizacyjnego wyodrębnienia w wewnętrznej strukturze przedsiębiorstwa oraz ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w sposób pozwalający na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z tą częścią przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca rozważa dokonanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa polegającej na całkowitym wydzieleniu Działu Logistyczno -Administracyjnego do nowo założonej w tym celu spółki, (...) Sp. z o.o. (dalej: Spółka Przejmująca).

Podział Wnioskodawcy przez wydzielenie zostałby przeprowadzony w trybie wskazanym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostałoby przeniesionych do nowo założonej w tym celu spółki kapitałowej.

Obecnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy funkcjonują wyodrębnione organizacyjnie dwa działy: (1) Dział Logistyczno-Administracyjny, zajmujący się obsługą administracyjną obiektów położonych w (...) oraz wspomaganiem zarządzania flotą pojazdów Wnioskodawcy, i (2) Dział Transportowy zajmujący się wykonywaniem transportów krajowych i międzynarodowych towarów.

Oba Działy realizują swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel. Uwzględniając odmienną specyfikę działalności, oba Działy Wnioskodawcy, tj. Działu Transportowego i Działu Logistyczno-Administracyjnego są wyodrębnione w regulaminie organizacyjnym Wnioskodawcy. W oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Wnioskodawcy dla potrzeb wewnętrznych sporządzane są zestawienia, z których wynika m.in. podział miejsca powstawania kosztów dla wymienionych wyżej działów. Wnioskodawca sporządza także plan finansowy z podziałem na miejsca powstawania kosztów wymienionych wyżej działów.

Z uwagi na zmianę głównego najemcy Wnioskodawcy z dotychczasowego „(...)” Sp. z o.o., będącej własnością (...), na nowego (...) Sp. z o.o. oraz koniecznością stworzenia nowego systemu zabezpieczenia bazy logistycznej Wnioskodawcy, w tym zapewnienia odpowiedniego zaplecza dla floty pojazdów Wnioskodawcy, jak również planowany rozwój działalności oraz potrzebę redukcji ryzyk gospodarczych, Spółka planuje wydzielić ze swojej struktury Dział Logistyczno-Administracyjny i przenieść go do Spółki Przejmującej, będącej spółką kapitałową, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie).

Transferem objęte zostaną istotne i niezbędne z punktu widzenia prowadzonej działalności składniki majątku, pracownicy, współpracownicy oraz umowy, a także należności i zobowiązania, które są przypisane do działalności Działu Logistyczno-Administracyjnego. Jednym ze skutków podziału przez wydzielenie i przejęcia Działu Logistyczno -Administracyjnego będzie także przeniesienie pracowników pomiędzy Spółką, a Spółką Przejmującą, które nastąpi w trybie przejścia zakładu pracy zgodnie z art. 231ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.

Wnioskodawca przekaże Spółce Przejmującej dokumenty (dokumentację administracyjno -prawną związaną z nieruchomościami i środkami trwałymi, w tym umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp. oraz dokumentację techniczną) związane z działalnością prowadzoną przez Dział Logistyczno-Administracyjny, w szczególności związane z nieruchomościami i środkami trwałymi oraz udostępni zapisy ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące wydzielanych zespołów składników majątkowych.

W ramach podziału Spółka Dzielona zobowiązuje się na każde uzasadnione żądanie Spółki Przejmującej udostępnić jej potrzebną jej dokumentację dotyczącą działalności innej niż administracyjna, w tym wypożyczyć oryginały żądanych dokumentów za pokwitowaniem odbioru przez upoważnioną z ramienia Spółki Przejmującej osobę i z zobowiązaniem do zwrotu.

W spółce Wnioskodawcy po dniu podziału pozostanie Dział Transportowy, stanowiący odrębny od Działu Logistyczno- Administracyjnego dział działalności Spółki, oraz inne działy, niezbędne do obsługi Działu Transportowego Wnioskodawcy.

Spółka Przejmująca, do której na skutek podziału przeniesiony zostanie Dział Logistyczno -Administracyjny, rozpocznie działalność w zakresie najmu nieruchomości (m.in. budynków, magazynów, miejsc parkingowych dla Spółki Dzielonej i dla innych kontrahentów), najmu środków transportu będących obecnie własnością Spółki Dzielonej, a także utrzymania i zarządu nieruchomościami.

Od dnia wydzielenia Spółka Przejmująca będzie mogła, w oparciu o przypisany jej w ramach procedury podziału Wnioskodawcy zespół składników majątku Działu Logistyczno -Administracyjnego, kontynuować działalność tego Działu jako niezależny podmiot gospodarczy.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wyodrębniony w spółce Wnioskodawcy Dział Logistyczno-Administracyjny będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, i jego przeniesienie w związku z planowanym podziałem Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że interpretacji pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, określonego w art. 2 pkt 27e ustawy, należy dokonywać w ramach wykładni prowspólnotowej z uwzględnieniem cyt. normy art. 19 Dyrektywy 112. Regulacja ta natomiast była przedmiotem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W kontekście uregulowań wspólnotowych oraz orzecznictwa TSUE należy wskazać, że nie ma podstaw do przyjęcia, że tylko przeniesienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych jest okolicznością decydującą o uznaniu danego zespołu składników materialnych i niematerialnych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, ponieważ, jeśli dany zespół składników będzie zdolny do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnione zostaną przesłanki pozwalające uznać, z punkt widzenia charakteru prowadzonej działalności, że doszło do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opisie sprawy Zainteresowany jednoznacznie wskazał, że podział przez wydzielenie zostałby przeprowadzony w trybie wskazanym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku którego część funkcji i składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostałoby przeniesionych do nowo założonej w tym celu spółki kapitałowej.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy obecnie funkcjonują wyodrębnione organizacyjnie dwa działy: (1) Dział Logistyczno-Administracyjny, zajmujący się obsługą administracyjną obiektów oraz wspomaganiem zarządzania flotą pojazdów Wnioskodawcy, i (2) Dział Transportowy zajmujący się wykonywaniem transportów krajowych i międzynarodowych towarów.

Oba Działy wyodrębnione są w regulaminie organizacyjnym Wnioskodawcy i realizują swoje funkcje w oparciu o przypisane do ich odrębnych działalności składniki materialne i niematerialne, w tym aktywa i pasywa oraz wyspecjalizowany personel.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – część przedsiębiorstwa stanowiąca Dział Logistyczno-Administracyjny jest wydzielona pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym z całości przedsiębiorstwa Zainteresowanego i stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), przeznaczony do prowadzenia odrębnej i samodzielnej działalności gospodarczej, to spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosownie do treści art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji, czynność przekazania do istniejącej spółki składników materialnych i niematerialnych w postaci Działu, w wyniku podziału przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Podsumowując, wydzielona część majątku w postaci Działu Logistyczno -Administracyjnego, obejmująca wskazane w opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a w konsekwencji wydzielenie jej do innego podmiotu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.