ILPB4/4510-1-576/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej.
ILPB4/4510-1-576/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpłatne zbycie
 4. podział spółki
 5. sprzedaż akcji
 6. sprzedaż udziałów
 7. spółki
 8. udział
 9. wartość nominalna
 10. wydatek
 11. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji spółki zależnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca będzie akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej „Spółka Zależna”). Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem Spółki Zależnej w wyniku przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Zależnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wyłącznym udziałowcem jest obecnie Wnioskodawca (dalej „Sp. z o.o.”). Wnioskodawca nabył udziały Sp. z o.o. w drodze kupna, w związku z czym zapłacił zbywcy cenę za udziały (dalej „Cena Nabycia”). W momencie powyższego łączenia spółek, w zamian za udziały w Sp. z o.o. Wnioskodawca otrzyma akcje spółki przejmującej (tj. Spółki Zależnej).

W przyszłości planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki Zależnej. Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Wnioskodawcę lub inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy o CIT. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W zależności od sytuacji gospodarczej Spółki Zależnej na dzień podziału (w szczególności dochodowości Spółki Zależnej i kształtowania się struktury jej kapitałów) podział ten może zostać sfinansowany:

 1. z kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez unicestwienie części akcji Spółki Zależnej – tj. poprzez zmniejszenie liczby akcji Spółki Zależnej (Sytuacja 1), albo
 2. poprzez obniżenie innych niż kapitał zakładowy kapitałów własnych Spółki Zależnej i/lub obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę – w takim przypadku nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę. W efekcie Wnioskodawca po podziale będzie posiadał taką samą liczbę akcji Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem (Sytuacja 2).

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wyłącznie Sytuacja 2. W dalszej kolejności Wnioskodawca dopuszcza zbycie akcji w Spółce Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę (Sytuacja 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy przy odpłatnym zbyciu akcji Spółki Zależnej po dokonaniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę (Sytuacja 2), Wnioskodawca może rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości Ceny Nabycia udziałów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy o CIT (który nie dotyczy przedstawionej sprawy).

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c Ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki dzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce dzielonej – po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie – koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji należy ustalić zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c Ustawy o CIT. W świetle powołanego przepisu, w sytuacji gdyby w związku z podziałem doszło do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę, tj. ich unicestwienia, wysokość wydatków poniesionych na nabycie (objęcie) akcji Spółki Zależnej możliwych do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych akcji uległaby zmniejszeniu w proporcji, w jakiej zmniejsza się liczba akcji Spółki Zależnej.

Natomiast w sytuacji objętej zakresem niniejszego wniosku, tj. w Sytuacji 2, w ramach której na skutek podziału nie dochodzi do unicestwienia akcji Spółki Zależnej, wydatki na nabycie (objęcie) przez Wnioskodawcę akcji Spółki Zależnej powinny być w całości rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji tej spółki.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia akcji w Spółce Zależnej w Sytuacji 2:

  1. w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie akcji w Spółce Zależnej – ponieważ Wnioskodawca otrzymał akcje w Spółce Zależnej w wyniku połączenia Spółki Zależnej ze Sp. z o.o., a udziały w Sp. z o.o. zostały przez Wnioskodawcę nabyte, zastosowanie będzie miał tu przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o CIT w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. b, zgodnie z którym wydatki poniesione na nabycie spółki przejmowanej stanowią koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej, w wysokości odpowiadającej cenie nabycia spółki przejmowanej (tj. Cenie Nabycia poniesionej przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów Sp. z o.o.);
  2. w drugiej kolejności zweryfikować, ile akcji w Spółce Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę zostało unicestwionych w związku z dokonanym podziałem;
  3. finalnie uznać za koszt uzyskania przychodów tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt I powyżej, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę niepodlegających unicestwieniu.

Wobec faktu, iż w Sytuacji 2 w wyniku podziału akcje Spółki Zależnej posiadane przez Wnioskodawcę nie ulegną unicestwieniu Wnioskodawca będzie miał prawo rozpoznać całość wydatków poniesionych na ich nabycie (objęcie), tj. Cenę Nabycia udziałów w Sp. z o.o., jako koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia akcji Spółki Zależnej.

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 lutego 2014 r. (sygn. ILPB3/423-544/13-4/JG), gdzie Minister Finansów potwierdził, że „ustalając dochód z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce zależnej (które to udziały nie zostały unicestwione w wyniku podziału) powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. b) w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki zależnej”,
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2014 r. (sygn. IBPB1/2/423-159/14/AK), gdzie Minister Finansów potwierdził, że „w przypadku, gdy Spółka dokona odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) udziałów spółki podzielonej (spółek dzielonych) przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów, to wynik (dochód bądź strata) uzyskany na tej transakcji będzie składał się z kwoty, za którą dokonano zbycia (przychód podatkowy) oraz kwoty wydatku poniesionego przez Spółkę na nabycie udziałów bądź nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia (koszt uzyskania przychodów)”.

Ponadto prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Spółkę potwierdził również m.in.:

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 września 2013 r. (sygn. ILPB3/423-298/13-3/KS),
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 19 września 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-230/13-5/GG).

Reasumując w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę (Sytuacja 2), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na ich nabycie, tj. w wysokości Ceny Nabycia poniesionej na nabycie udziałów w Sp. z o.o., która została przejęta przez Spółkę Zależną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce prawa handlowego skutkuje nabyciem przez podmiot stający się wspólnikiem takiej spółki praw inkorporowanych przez te udziały (akcje) – praw majątkowych (m.in. prawo do dywidendy, prawo do uzyskania zwrotu dopłaty, czy prawo do uczestnictwa w podziale nadwyżki likwidacyjnej) oraz praw korporacyjnych (m.in. prawo uczestniczenia i głosowania w zgromadzeniu wspólników albo w walnym zgromadzeniu).

Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8c tej ustawy: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

Jak wynika z zacytowanej wyżej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 8 omawianej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w spółce w momencie ich poniesienia. Wydatki takie są bowiem kosztem uzyskania przychodów dopiero z momentem odpłatnego zbycia udziałów (akcji) tej spółki.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) możliwe są sytuacje, kiedy do odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nie dochodzi (np. spółka ulega likwidacji lub udziały (akcje) spółki podlegają umorzeniu lub z mocy prawa wygasają prawa wynikające z udziałów (akcji)) oraz sytuacje, w których nieodwracalnie zmniejsza się wartość lub ilość posiadanych przez wspólnika udziałów (akcji). Sytuację, w której prawa inkorporowane przez udział lub udziały (akcje) wygasają lub podlegają ograniczeniu w doktrynie oraz w orzecznictwie określa się mianem „unicestwienia” takich udziałów (akcji), przy czym podkreślenia wymaga fakt, że w przepisach Kodeksu spółek handlowych pojęcie to nie występuje.

Ponadto należy wskazać, że przepisy art. 152 Kodeksu spółek handlowych określają, że kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

Zatem regulacja ta określa, że kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się – w zależności od treści umowy takiej spółki – na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej.

Natomiast stosownie do art. 153 tej ustawy: umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Stąd w świetle tych przepisów oraz w kontekście użytego w przepisach o podatku dochodowym pojęcia „unicestwienie udziałów (akcji)”, zmniejszenie praw wspólnika inkorporowanych przez posiadane przez niego udziały – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – może nastąpić przez:

 • zmniejszenie wartości nominalnej posiadanego przez wspólnika udziału – jeżeli wspólnik może mieć tylko jeden udział,
 • zmniejszenie wartości nominalnej posiadanych przez wspólnika udziałów – jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • zmniejszenie ilości posiadanych przez wspólnika udziałów – jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Z kolei w przypadku spółki akcyjnej zmniejszenie praw wspólnika inkorporowanych przez posiadane przez niego akcje może nastąpić przez:

 • zmniejszenie wartości nominalnej posiadanych przez wspólnika akcji,
 • połączenie posiadanych przez wspólnika akcji,
 • zmniejszenie ilości posiadanych przez wspólnika akcji (art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

W przypadku podziału spółki, w której podatnik posiada udziały (akcje), dochodzi do modyfikacji, w tym do zmniejszenia praw tego podatnika inkorporowanych przez posiadane przez niego udziały (akcje) tej spółki. Podział spółki powoduje bowiem, że własność całości lub części majątku takiej dzielonej spółki przechodzi na własność innej lub innych spółek. Jeżeli podział dotyczy całości majątku spółki dzielonej, spółka ta – na podstawie art. 530 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podlega rozwiązaniu i wykreśleniu z rejestru. Konsekwencją tego jest zaś to, że wygasają (ulegają unicestwieniu) wszelkie prawa inkorporowane przez udział lub udziały (akcje) takiej spółki. W takiej jednak sytuacji wspólnik taki ma – co do zasady – prawo do uzyskania majątkowej „rekompensaty” w postaci praw udziałowych w spółce (w spółkach) przejmującej majątek spółki dzielonej. Dokonując następnie odpłatnego zbycia tak uzyskanych udziałów (akcji), podatnik – zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – może zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów poniesione przez niego koszty na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce podzielonej.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że inne skutki wystąpią wówczas, kiedy podział spółki dokonywany jest przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). W takiej sytuacji u wspólnika spółki dzielonej przez wydzielenie pozostaną udziały (akcje) spółki dzielonej, których wartość nominalna lub zsumowana wartość nominalna – z zastrzeżeniem art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych – będzie niższa niż przed podziałem.

Sposób określenia, w jakiej części (proporcji) poniesione przez wspólnika wydatki na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji w spółce dzielonej podatnik powinien „przypisać” do udziałów (akcji) pozostających w jego posiadaniu – już po dokonanym podziale spółki – udziałów (akcji) tej spółki, a w jakiej do otrzymanych w następstwie podziału udziałów (akcji) spółki przejmującej (spółek przejmujących), w tym spółek nowo zawiązanych, określony został w treści art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym poniesione wydatki na nabycie (objęcie) udziałów w spółce dzielonej podlegają przypisaniu do wydatków „na nabycie lub objęcie” tych udziałów oraz do wydatków „na nabycie lub objęcie” udziałów (akcji) w spółce (spółkach) przejmującej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

Zatem proporcję wskazaną w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik winien stosować niezależnie od tego, czy:

 • zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika ilość posiadanych przez niego udziałów (akcji) w spółce dzielonej, a tym samym – łączna wartość nominalna tych udziałów (akcji),
 • zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji) w spółce dzielonej, bez zmniejszania ilości tych udziałów (akcji), a tym samym – suma ich wartości nominalnej,
 • zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika zarówno wartość nominalna posiadanych udziałów (akcji) w spółce dzielonej, jak i ich ilość,
 • zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie u tego podatnika wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli wspólnik może mieć tylko jeden udział).

Tylko taka wykładnia przywołanego przepisu odpowiada systemowemu rozumieniu pojęcia „unicestwienie udziałów (akcji)” i zapewnia równe traktowanie podmiotów, niezależnie od wynikającej z umowy (statutu) spółki oraz z Kodeksu spółek handlowych i przyjętej przez wspólników koncepcji podziału praw inkorporowanych przez udział lub udziały (akcje) danej spółki.

Wobec tego należy wskazać, że proporcję wskazaną w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik winien stosować zarówno wtedy, gdy dochodzi do unicestwienia dotychczasowych udziałów (akcji) wspólnika w spółce dzielonej, jak i wtedy, gdy liczba udziałów (akcji) pozostaje taka sama, a tylko obniżona zostaje ich wartość nominalna.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej „Spółka Zależna”) w wyniku przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Zależnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wyłącznym udziałowcem jest obecnie Wnioskodawca (dalej „Sp. z o.o.”). Wnioskodawca nabył udziały Sp. z o.o. w drodze kupna, w związku z czym zapłacił zbywcy cenę za udziały (dalej „Cena Nabycia”). W momencie powyższego łączenia spółek, w zamian za udziały w Sp. z o.o. Wnioskodawca otrzyma akcje spółki przejmującej (tj. Spółki Zależnej). W przyszłości planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki Zależnej. Podział nastąpi w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Wnioskodawcę lub inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce). Majątek podlegający wydzieleniu, jak i majątek który pozostanie w Spółce Zależnej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W zależności od sytuacji gospodarczej Spółki Zależnej na dzień podziału (w szczególności dochodowości Spółki Zależnej i kształtowania się struktury jej kapitałów), podział ten może zostać sfinansowany przez obniżenie innych niż kapitał zakładowy kapitałów własnych Spółki Zależnej i/lub obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę – w takim przypadku nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę. W efekcie Wnioskodawca po podziale będzie posiadał taką samą liczbę akcji Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem. W dalszej kolejności Wnioskodawca dopuszcza zbycie akcji w Spółce Zależnej.

Zatem Wnioskodawca winien ustalić koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej, które on posiada w sposób proporcjonalny, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tego akcjonariusz (tu: Wnioskodawca) winien ustalić, w jakiej części (proporcji) poniesione przez niego wydatki na nabycie akcji w Spółce Zależnej należy „przypisać” akcji pozostających w jego posiadaniu – już po dokonanym podziale Spółki Zależnej, a w jakiej do otrzymanych w następstwie podziału akcji spółki przejmującej.

Reasumując – Wnioskodawca – w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę – będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodów w sposób proporcjonalny, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.