ILPB4/4510-1-279/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych łączenia spółek kapitałowych.
ILPB4/4510-1-279/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. opodatkowanie
 3. połączenie
 4. przejęcie
 5. przychód
 6. skutki podatkowe
 7. spółka kapitałowa
 8. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 9. spółki
 10. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 23 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych łączenia spółek kapitałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych łączenia spółek kapitałowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę w Polsce. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, opodatkowanym w Polsce od całości swoich dochodów. Wnioskodawca jest 100% udziałowcem spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej „Spółka”), podlegającej na Cyprze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Taka struktura udziałowa funkcjonuje w grupie kapitałowej od kilku lat. Obecnie Wnioskodawca doszedł do wniosku, iż utrzymywanie powyższej struktury udziałowej jest nadmiernie kosztochłonne z perspektywy Wnioskodawcy oraz całej grupy kapitałowej. Także, w ocenie Wnioskodawcy, sytuacja na Cyprze uległa pogorszeniu w ostatnim czasie. Stąd też rozważana jest reorganizacja, która ma doprowadzić do uproszczenia struktury udziałowej poprzez faktyczne przejęcie Spółki (tj. połączenie transgraniczne). Wnioskodawca na moment połączenia będzie posiadał 100% udziałów w Spółce przez nieprzerwany okres 2 lat.

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „KSH”), w tym w szczególności art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 5161 § 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na Wnioskodawcę. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Wnioskodawcy – w konsekwencji, nie zostaną wydane nowe udziały jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej, tj. Wnioskodawcy. W wyniku połączenia nie zostaną również przyznane dopłaty w gotówce.

Konsekwencją przedmiotowego połączenia będzie tzw. sukcesja generalna, co wynika z przepisów Tytułu IV Działu I KSH, w szczególności art. 494 § 1 w związku z art. 5161 KSH, według którego spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W konsekwencji z dniem połączenia Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, w tym w szczególności we wszystkie prawa i obowiązki Spółki. Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że w ramach sukcesji generalnej nie dojdzie do podwyższenia wartości przejmowanego majątku dla celów podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów ustawy o PDOP realizacja opisanego w zdarzeniu przyszłym połączenia Wnioskodawcy ze Spółką będzie neutralna i po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód, w tym z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów ustawy o PDOP, realizacja opisanego w zdarzeniu przyszłym połączenia Wnioskodawcy ze Spółką będzie neutralna i po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód, w tym z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP.

Konsekwencje podatkowe łączenia się spółek kapitałowych dla spółki przejmującej są uregulowane głównie w art. 10 ustawy o PDOP (określającym, kiedy powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach z osób prawnych).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4h ustawy o PDOP) jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Jednocześnie jak stanowi art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP przy połączniu lub podziale spółek:

 • dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej (art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP),
 • dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Co istotne, jak stanowi art. 10 ust. 5 ustawy o PDOP, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o PDOP ma wyłącznie zastosowanie do spółek będących podatnikami:

 1. o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 2. o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
 3. o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W przedmiotowej sprawie nie powinno budzić wątpliwości, iż zastosowania nie znajduje przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP, ponieważ planuje się, iż na moment połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Wnioskodawca będzie jedynym (100%) udziałowcem Spółki. A więc będzie posiadać więcej niż 10% udziałów w Spółce.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje natomiast przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o PDOP. W tej sytuacji bowiem dochodzi do operacji połączenia przez przejęcie (w trybie wynikającym z przepisów KSH), kiedy to spółką przejmującą jest Wnioskodawca będący podatnikiem wskazanym w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP, zaś Spółka jest spółką kapitałową (wskazaną w Załączniku nr 3 do ustawy o PDOP), podlegającą w jednym z państw Unii Europejskiej (na Cyprze) opodatkowaniu od całości swoich dochodów. W konsekwencji więc, skoro są spełnione warunki do zastosowania tego przepisu, to nadwyżka majątku Spółki, który zostanie otrzymany przez Wnioskodawcę, ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom Spółki (żadne udziały nie będą wydawane) nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PDOP, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP. W rezultacie planowana operacja połączenia Spółki, w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, powinna być neutralna z perspektywy Wnioskodawcy (tj. nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP).

Na marginesie można wskazać, iż zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Jak wskazano w stanie faktycznym planowane połączenie będzie realizowane z przyczyn ekonomicznych (ograniczanie kosztów) i Wnioskodawca posiada argumenty/dokumentację uzasadniające ten fakt. W konsekwencji art. 10 ust. 4 ustawy o PDOP nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Prawidłowość powyższego stanowiska Wnioskodawcy została potwierdzona w szeregu indywidualnych interpretacji przepisu prawa podatkowego, z których w szczególności można wymienić interpretację indywidualną wydaną 2 czerwca 2014 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-155/14-2/ŁM), w której wskazano, iż „nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej, który zostanie otrzymany przez Wnioskodawcę, ponad nominalną wartość akcji przyznanych udziałowcom Spółki Przejmowanej nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy dochodu podlegającego opodatkowaniu PDOP, na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP. W rezultacie planowana operacja połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej, w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, powinna być neutralna z perspektywy Wnioskodawcy (tj. nie powstanie dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o PDOP)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.