ILPB4/4510-1-204/15-2/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nastąpi unicestwienie części udziałów spółki zależnej oraz w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej.
ILPB4/4510-1-204/15-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. odpłatne zbycie
 3. sprzedaż akcji
 4. sprzedaż udziałów
 5. spółki
 6. wartość nominalna
 7. wydatek
 8. zbycie
 9. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nastąpi unicestwienie części udziałów spółki zależnej (Sytuacja 1) – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej (Sytuacja 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nastąpi unicestwienie części udziałów spółki zależnej (Sytuacja 1),
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej (Sytuacja 2).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Do Spółki zostaną wniesione aportem udziały w innej spółce kapitałowej (dalej „Spółka Zależna”) uprawniające do więcej niż 50% głosów w Spółce Zależnej. Głównym przedmiotem działalności Spółki Zależnej jest świadczenie kompleksowych usług transportowych i logistycznych; ponadto Spółka Zależna prowadzi działalność w segmencie nieruchomości (inwestycje, wynajem).

W zamian za wniesiony aport Spółka wyda wnoszącemu go podmiotowi własne udziały o wartości nominalnej nie wyższej niż wartość rynkowa wnoszonych udziałów w Spółce Zależnej. Aportowi nie będzie towarzyszyć zapłata w gotówce na rzecz podmiotu wnoszącego udziały. Spółka Zależna będzie polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podmiot wnoszący aport będzie podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości Wnioskodawca planuje przeprowadzenie podziału Spółki Zależnej. Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Wnioskodawcę lub inną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, na którą składać się będzie m.in. działalność transportowa i logistyczna Spółki Zależnej. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej (głównie będzie to majątek związany z działalnością w segmencie nieruchomości) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W zależności od sytuacji gospodarczej Spółki Zależnej na dzień podziału podział ten może zostać sfinansowany:

 1. z kapitału zakładowego Spółki Zależnej poprzez unicestwienie części udziałów Spółki Zależnej – tj. poprzez zmniejszenie liczby udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 1), albo
 2. poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę i/lub obniżenie innych niż kapitał zakładowy kapitałów własnych Spółki Zależnej – w takim przypadku nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej.

W efekcie Wnioskodawca po podziale będzie posiadał taką samą liczbę udziałów Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem (Sytuacja 2).

W przyszłości Wnioskodawca może odpłatnie zbyć udziały w Spółce Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 1)...
 2. W jakiej wysokości Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 2)...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 1), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w wysokości kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Zależnej, ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, przy czym wysokość kosztu podatkowego ulegnie zmniejszeniu w proporcji, w jakiej uległa zmniejszeniu liczba udziałów Spółki Zależnej.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia z tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy o CIT (który nie dotyczy przedstawionej sprawy).

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów w spółce dzielonej – po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie (jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym) – koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziału) ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT.

W świetle powołanego przepisu w Sytuacji 1 wydatki poniesione przez udziałowca spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów tej spółki są w części przenoszone na spółkę, na którą wydzielany jest majątek spółki dzielonej (spółkę przejmującą). Kosztem uzyskania przychodów możliwym do rozpoznania w momencie zbycia udziałów spółki, na którą wydzielono ze spółki dzielonej majątek, są bowiem wydatki na nabycie/objęcie udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej), w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna udziałów unicestwionych na skutek podziału do całkowitej wartości nominalnej udziałów spółki dzielonej. W pozostałej części wydatki na nabycie/objęcie udziałów spółki dzielonej mogą zostać rozpoznane na zbyciu udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej).

Na mocy wskazanej wyżej regulacji, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w Spółce Zależnej w Sytuacji 1 Wnioskodawca powinien zatem:

 1. w pierwszej kolejności – określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich udziałów w Spółce Zależnej; przy czym z uwagi na fakt, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT nie definiuje sposobu określenia wysokości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, zdaniem Spółki, w rozważanym zdarzeniu przyszłym, określenie wysokości powyższych wydatków powinno nastąpić poprzez zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem nabycia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (tu: Spółki Zależnej);
 2. w drugiej kolejności – zweryfikować, jaka część udziałów w Spółce Zależnej została unicestwiona w związku z dokonanym podziałem;
 3. ostatecznie uznać za koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziałów) tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt 1 powyżej, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do udziałów niepodlegających unicestwieniu.

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdzają m.in. następujące interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 września 2014 r. (IPPB3/423-65l/14-2/EŻ) gdzie Minister Finansów potwierdził, że „jeżeli w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej po unicestwieniu części udziałów do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem”;
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2013 r. (IPPB3/423-146/13-4/KK), w której stwierdzono, że „w związku z tym koszt nabycia akcji w Spółce Akcyjnej, które w wyniku podziału ulegną umorzeniu (w zamian za co Wnioskodawca otrzyma udziały/akcje w Spółce przejmującej), będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w przypadku ewentualnego zbycia udziałów/akcji w Spółce przejmującej. W stosunku do akcji Spółki Akcyjnej, które będą składać się na jej kapitał zakładowy po podziale, Wnioskodawca powinien przypisać im koszt uzyskania przychodu w proporcji w jakiej kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej uległ zmniejszeniu w wyniku podziału”.

Mając na uwadze powyższe w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 1), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w wysokości kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Zależnej, ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, przy czym wysokość kosztu podatkowego ulegnie zmniejszeniu w proporcji, w jakiej uległa zmniejszeniu liczba udziałów Spółki Zależnej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 2), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w wysokości całości wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Zależnej, ustalonych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7e ustawy o CIT (który nie dotyczy przedstawionej sprawy).

Jednocześnie w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów w spółce dzielonej – po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie (jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym) – koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziału) ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT.

W świetle powołanego przepisu w Sytuacji 2, w ramach której na skutek podziału nie dochodzi do unicestwienia udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej), wydatki na nabycie/objęcie przez Wnioskodawcę udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) w całości mogą być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów tej spółki.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w Spółce Zależnej w Sytuacji 2:

 1. w pierwszej kolejności Wnioskodawca powinien określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich udziałów w Spółce Zależnej – z uwagi na fakt, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT nie definiuje sposobu określenia wysokości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, zdaniem Spółki, w rozważanym zdarzeniu przyszłym, określenie wysokości powyższych wydatków powinno nastąpić poprzez zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem nabycia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (tu: Spółki Zależnej);
 2. wobec faktu, iż w wyniku podziału udziały spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) nie ulegną unicestwieniu (jedynie dojdzie do obniżenia wartości nominalnej udziałów w związku z przeniesieniem części majątku na inny podmiot), Wnioskodawca będzie miał prawo całość tego kosztu rozpoznać w momencie zbycia udziałów Spółki Zależnej.

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdzają liczne pisma organów podatkowych, w tym m.in. interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2014 r. (IPPB3/423-326/14-5/AG), w której Minister Finansów za poprawne uznał stanowisko podatnika, że „obniżenie kapitału zakładowego spółki polegające na obniżeniu wartości nominalnej udziałów bez ich unicestwiania (tj. liczba udziałów pozostaje na dotychczasowym poziomie) dokonane w związku z jej podziałem pozostaje bez wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów jakie zbywca takich udziałów będzie miał prawo rozpoznać w momencie sprzedaży tych udziałów”;
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-144/14/BG), w której stwierdzono że „jeżeli w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej (lecz obniżeniu ulegnie ich wartość nominalna) to w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie akcji w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do unicestwienia akcji Spółki dzielonej, o którym mowa tu art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym nie wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będzie całość wydatków poniesionych przez Spółkę przejmującą na nabycie lub objęcie akcji Spółki dzielonej”;
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-159/14/AK), w której uznano za prawidłowe stanowisko podatnika, iż „obniżenie wartości nominalnej posiadanych przez nią udziałów w spółce podzielonej przez wydzielenie, pozostaje bez wpływu na możliwość rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na ich nabycie (objęcie) w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów”;
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 września 2013 r. (sygn. ILPB3/423-298/13-3/KS), w której Minister Finansów stwierdził że „za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) udziałów/akcji spółki podzielonej (spółek dzielonych) przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów/akcji, to wynik (dochód lub strata) uzyskany na tej transakcji będzie składał się z kwoty, za którą dokonano zbycia (przychód podatkowy) oraz kwoty wydatku poniesionego przez Spółkę na nabycie udziałów/akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) bądź nominalnej wartości objętych udziałów/akcji z dnia ich objęcia (art. 15 ust. 1k w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy). Natomiast w przypadku, gdyby w wyniku podziału doszło do zmniejszenia ilości udziałów/akcji to wysokość kosztu podatkowego ulegnie zmniejszeniu w proporcji, w jakiej uległa zmniejszeniu ilość udziałów/akcji”;
 5. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-230/13-5/GG), w której potwierdzono, że „obniżenie wartości nominalnej posiadanych przez nią udziałów/akcji, w spółce podzielonej przez wydzielenie pozostaje bez wpływu na możliwość rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na ich nabycie (objęcie) w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów/akcji”.

Reasumując w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej, przeprowadzonego po dokonaniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów Spółki Zależnej (Sytuacja 2), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt podatkowy w wysokości całości wydatków poniesionych na nabycie udziałów Spółki Zależnej, ustalonych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nastąpi unicestwienie części udziałów spółki zależnej (Sytuacja 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej (Sytuacja 2) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.