ILPB4/423-60/12-2/DS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z połączeniem opisanym w stanie faktycznym, tj. połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2012 r. (data wpływu 17 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek kapitałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek kapitałowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka jest częścią grupy kapitałowej L (dalej: „Grupa”). Do Grupy należy również spółka LX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem działalności obydwu spółek jest produkcja artykułów spożywczych.

Obecnie jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest LY, zaś jedynym udziałowcem LX Sp. z o.o. jest LZ (dalej: „LZ”) (na dzień złożenia wniosku figurujący w Krajowym Rejestrze Sądowym pod starą nazwą: LQ). LY , jak i LZ są spółkami zarejestrowanymi w Danii.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie połączenia z LX Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”).

Proces prawny związany z połączeniem się spółek został zaplanowany dwuetapowo.

W kroku pierwszym LZ obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy w zamian za aport rzeczowy w postaci 100% posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej. W wyniku podwyższenia kapitału Wnioskodawcy i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale przez LZ, Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej.

W kroku drugim nastąpi połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (spółkę przejmującą). Zgodnie z brzmieniem art. 516 § 6 KSH wyłączającym stosowanie art. 494 § 4 KSH, Wnioskodawca nie wyda w zamian za przejęty majątek udziałów w swoim kapitale zakładowym, ponieważ na dzień połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej. W wyniku połączenia przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółka Przejmowana przestanie istnieć, zaś Wnioskodawca stanie się prawnym sukcesorem praw i obowiązków Spółki Przejmowanej.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka Przejmowana są polskimi rezydentami podatkowymi ze względu na fakt, iż siedziby oraz miejsca ich zarządu są zlokalizowane na terytorium Polski.

Powody, dla których przeprowadzone zostanie połączenie Spółki i Spółki Przejmowanej są następujące:

 1. Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną stanowi zwieńczenie procesu integracji przedsiębiorstw obydwu spółek. Proces ten był dotychczas przeprowadzany wyłącznie na poziomie operacyjnym i nie towarzyszyła mu zmiana prawna polegająca na zintegrowaniu obydwu przedsiębiorstw w ramach jednego organizmu prawnego. W ocenie Wnioskodawcy, w wyniku sfinalizowania procesu integracji operacyjnej przedsiębiorstw, nie ma konieczności dalszego utrzymywania osobnych organizmów prawnych.
 2. Połączenie umożliwi łączącym się spółkom redukcję kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych organizmów prawnych. Przykładowo, nie będzie konieczne sporządzanie odrębnych planów finansowych, sprawozdań finansowych, nie będzie konieczności badania sprawozdań finansowych odrębnych spółek, uproszczeniu ulegną procedury związane ze składaniem deklaracji podatkowych.
 3. Połączenie umożliwi płynne przesuwanie zasobów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi połączonego podmiotu, przy czym podstawą prawną do przepływu towarów i usług nie będą umowy typu zobowiązaniowego pomiędzy dwoma osobami prawnymi, tak jak to ma miejsce w chwili obecnej. W konsekwencji, w odniesieniu do tych przepływów nie powstanie obowiązek dokonywania weryfikacji rynkowego poziomu cen i sporządzania dokumentacji cen transferowych w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Fakt ten powinien przyczynić się do dalszych redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej Spółki.
 4. Połączenie powinno przyczynić się do usprawnienia komunikacji z pracownikami łączonych spółek poprzez to, iż pracownicy obu spółek będą reprezentowani wobec jednego pracodawcy przez wspólny organ pracowniczy - radę pracowników.

Ponadto, połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną wpisuje się w politykę Grupy, w myśl której, o ile przemawiają za tym argumenty biznesowe, należy dążyć do redukcji liczby osobnych organizmów prawnych (spółek) w ramach jednego państwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z połączeniem opisanym w stanie faktycznym, tj. połączeniem polegającym na przejęciu przez Wnioskodawcę Spółki Przejmowanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Konsekwencje podatkowe łączenia się spółek kapitałowych dla spółki przejmującej są uregulowane w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

W myśl art. 10 ust. 2 tej ustawy, przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych:

 1. dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej,
 2. dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10 %, dochód stanowi nadwyżka wartość przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zacytowany wyżej przepis art. 10 ust. 2 tej ustawy ma zastosowanie do spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy (a więc spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z analizy przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż:

 • w sytuacji, gdy spółka przejmująca posiada na dzień przejęcia więcej niż 10% (w tym także 100%) udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej po stronie spółki przejmującej nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 • w sytuacji, gdy spółka przejmująca posiada na dzień przejęcia mniej niż 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze fakt, iż:

 • zarówno Wnioskodawca jak i Spółka Przejmowana mają siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 • na moment połączenia Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej,
 • posiadającej w niej 100% udziałów,

   - po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód do opodatkowania na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile nie zajdą okoliczności opisane w art. 10 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 tej ustawy nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie spółek nie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Wnioskodawca przytoczył w opisie stanu faktycznego w punktach a) – d) najważniejsze okoliczności, które w Jego ocenie, w pełni uzasadniają pogląd, iż połączenie nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego celem nie jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przepis art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego zapytania.

Podsumowując, w wyniku połączenia się Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobnie wypowiedział się Minister Finansów w następujących interpretacjach indywidualnych: interpretacja indywidualna wydana w dniu 26 listopada 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu sygn. ILPB4/423-163/10-3/DS; interpretacja indywidualna wydana w dniu 21 września 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-503/11-2/AG; interpretacja indywidualna wydana w dniu 21 września 2010 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygn. IPPB3/423-501/11-2/AG; interpretacja indywidualna wydana w dniu 14 lutego 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach sygn. IBPBII/2/423-27/10/AK.

W ocenie Wnioskodawcy, dochód do opodatkowania nie powstanie także na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosowanie przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do spółki przejmującej jest uchylone regulacją art. 10 ww. ustawy, który kwalifikuje ewentualny przychód (dochód) uzyskany w wyniku połączenia spółek jako przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i tym samym stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Skoro zatem połączenie jest regulowane przepisem art. 10 ww. ustawy, jako przepisem szczególnym, właściwym dla określania ewentualnych zobowiązań podatkowych z tytułu łączenia się spółek (a w analizowanym stanie faktycznym połączenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w oparciu o ten przepis), to nieuzasadnione byłoby rozpatrywanie konsekwencji podatkowych połączenia na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy, iż połączenie należy rozpatrywać jako czynność regulowaną przepisem art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajduje odzwierciedlenie w argumentacji zastosowanej przez Ministra Finansów w powyżej przytoczonych interpretacjach indywidualnych.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przejęcie majątku Spółki Przejmowanej w ramach połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że weryfikacja ewentualnych przesłanek i celów połączenia a więc zbadanie czy istotnie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) jest możliwa dopiero w ramach ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego, które przeprowadzić może właściwy organ podatkowy. Wnioskodawca stosujący przepis art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w trakcie tych postępowań będzie zobowiązany do wykazania, iż połączenie spółek zostało przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, nie zaś w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.